Dnes je pondělí 13. července 2020
7:58 16:01

Test LAA pro letecké motory - správné odpovedi

Jaká pohonná jednotka se u UL letadel nejčastěji používá

a) raketová

b) pístová

c) turbohřídelová

Motory zážehové pro zapálení směsi používají

a) elektrickou jiskru

b) vyšší stupeň komprese

c) samozapalující schopnost motoru

Spalovací motory nejsou

a) dvoudobé

b) čtyřdobé

c) šestidobé

Olej do paliva se přidává u motoru

a) čtyřdobého

b) čtyřdobého s rozvodem OHV

c) dvoudobého

Klikový mechanismus slouží pro

a) roztáčení motoru (startování)

b) převod pohybu přímočarého - vratného na pohyb otáčivý

c) otvírání klikové skříně

Horní úvrať (HÚ) je poloha pístu ve válci motoru

a) nejblíže ke klikovému hřídeli

b) nejblíže k hlavě válce

c) nejdále od země

Sací a výfukové ventily jsou u motoru

a) turbínového

b) čtyřdobého

c) turbohřídelového

Jaký je správný sled činnosti čtyřdobého motoru

a) sání, komprese, expanze, výfuk

b) sání, komprese, výfuk, expanze

c) komprese, sání, expanze, výfuk

U motoru OHV je vačková hřídel uložena

a) na hlavách ventilů

b) v klikové skříni

c) kombinovaně

Dekarbonizací motoru se rozumí

a) očištění vnější části motoru od karbonu a usazenin

b) odstranění karbonu z tlumiče výfuku

c) odstranění karbonu ze spalovacího motoru

Olej u čtyřdobého motoru slouží

a) k chlazení, mazání, odplavování nečistot a těsnění

b) pouze k mazání

c) k mazání a odplavování nečistot

Reduktor slouží (mimo jiné)

a) ke zvýšení otáček vrtule oproti motoru

b) ke snížení otáček vrtule oproti motoru

c) ke správnému nastavení listů vrtule a tím k jejímu správnému aerodynamickému vyvážení

Řadový invertní motor je

a) s hlavami válců dolů a v řadě za sebou

b) s protilehlými písty

c) s hlavami válců nahoru, které jsou v řadě za sebou

Zvýšená netěsnost palivového potrubí mezi nádrží a nízkotlakým čerpadlem se projeví

a) přerušením dodávky paliva a v případě, že netěsnost je níže než hladina paliva v nádrži, též vytékáním paliva

b) vytékáním paliva za chodu motoru

c) ucpáním palivového potrubí v důsledku proniknutí nečistot do tohoto potrubí

Karburátor mimo jiné slouží

a) k výrobě elektrické energie nutné pro napájení palubní sítě a dobíjení baterie

b) k vytvoření směsi paliva se vzduchem v nastaveném poměru a regulaci jejího množství do motoru

c) k omezení otáček, aby na motoru nebyly překročeny maximální provozní otáčky

Vibrace přenášené od pohonné jednotky do draku letadla

a) jsou žádoucí, protože pomáhají promíchat palivo a olej (zvlášť u dvoudobých motorů)

b) jsou škodlivé a namáhají konstrukci letadla

c) jsou škodlivé pouze pro motor

Chlazení motoru se provádí

a) vzduchem, kapalinou, olejem

b) pomocí elektrické energie

c) pomocí chladícího gelu

Je stanoven limit pro výměny oleje u čtyřdobých motorů?

a) ne

b) pouze při zimním provozu

c) ano

Pro správnou činnost motoru je zapotřebí, aby motor měl předepsanou teplotu

a) ano

b) ne

c) jen při startu

Elektrické vedení procházející otvorem musí být chráněno zvýšenou izolací (např. gumovou průchodkou), která jej chrání před poškozením

a) ano

b) ne

c) jen u zapalování

Musí být jednotlivé spotřebiče v letadle jištěny (pojistkami)?

a) ne

b) ano

c) jen tam, kde je instalován odpovídač

Alternátor nebo dynamo v letadle slouží

a) pro napájení ukazatele paliva

b) pro napájení palubní sítě a dobíjení akumulátoru

c) k osvětlení letadla za snížené viditelnosti

Kontakty akumulátoru se značí

a) kladný - červeně, záporný + modře

b) kladný + modře, záporný - červeně

c) kladný + červeně, záporný - modře

Překročení maximálních otáček motoru:

a) je běžná provozní záležitost

b) může poškodit motor

c) nepoškodí motor v žádném případě

Menší množství oleje, než minimální předepsané u čtyřdobého motoru

a) je žádoucí pro snížení hmotnosti

b) snižuje tření v motoru a tím zvýší jeho výkon

c) může způsobit nedostatečné mazání a následnou poruchu motoru

Menší množství oleje v benzínu u dvoudobého motoru, než předepsané

a) je žádoucí pro snížení hmotnosti

b) snižuje tření v motoru a tím zvýší jeho výkon

c) způsobí nedostatečné mazání motoru a může dojít k jeho následné poruše

Kontroly a výměny svíček u zážehových motorů jsou

a) z hlediska bezpečnosti nevýznamné

b) nutné z hlediska zajištění správného chodu motoru a provádí se v předepsaných intervalech

c) prováděny pouze u certifikovaných leteckých motorů

Při kterém rozsahu okolní (venkovní) teploty vzduchu je možno při vysoké vlhkosti očekávat zamrzání karburátoru?

a) nejčastěji okolo 0° C

b) pouze při teplotách nad 0° C

c) pouze při teplotách pod -10° C

Zamrzání karburátoru je možno očekávat nejčastěji při těchto vlivech

a) v zimě, je-li počasí ovlivňováno tlakovou výší

b) při chybné regulaci složení palivové směsi

c) vysoké vlhkosti vzduchu a teplotě v rozsahu od - 5° C do + 20° C

Následkem zamrznutí karburátoru za letu

a) se zvýší teplota zamrznutí nasávaného vzduchu

b) klesá výkon motoru až do úplného zastavení chodu

c) výrazně stoupá spotřeba paliva bez změny výkonu