Dnes je pondělí 13. července 2020
7:58 16:01

Test LAA pro letecké předpisy - správné odpovedi

Platný průkaz způsobilosti (pilotní licenci) musí mít pilot u sebe na palubě

a) při každém letu

b) při mimoletištním letu

c) při přeletu

Ultralehký letoun může startovat z plochy vymezené v územně-plánovací dokumentaci pro letecko-chemickou činnost

a) při splnění stanovených podmínek

b) kdykoliv

c) nesmí

Za vykonávání činnosti leteckého personálu bez platného průkazu způsobilosti může být pilotovi SLZ

a) uložena pokuta až do výše 500 Kč

b) uložena pokuta až do výše 100 000 Kč

c) nemůže být uložena žádná sankce

Nejvyšší pádová rychlost ultralehkého letounu může činit nejvýše

a) 55 km/h

b) 65 km/h

c) 75 km/h

Jaké je povoleno maximální úmyslné vychýlení UL letounu kolem příčné osy za letu ve stupních

a) 30°

b) 45°

c) 60°

Jaké je povoleno maximální úmyslné vychýlení UL letounu kolem podélné osy za letu ve stupních

a) 30°

b) 45°

c) 60°

Jaká je nejmenší délka plochy pro vzlety a přistání SLZ pro základní výcvik pilota

a) 300 m

b) 400 m

c) 500 m

Jaká je maximální vzletová hmotnost u dvoumístného ULLa, přičemž do této hmotnosti se nezapočítává hmotnost integrovaného záchranného systému

a) 400 kg

b) 450 kg

c) 480 kg

Jaká je maximální vzletová hmotnost z jednomístného ULLa, přičemž do této hmotnosti se nezapočítává hmotnost integrovaného záchranného systému

a) 280 kg

b) 300 kg

c) 450 kg

Pilot letadla vybaveného radiostanicí, proti němuž je zakročováno, je povinen na tísňové frekvenci 121,5 MHz

a) pokusit se navázat spojení se zakročujícím letadlem a ohlásit svou identifikaci a povahu letu

b) udržovat radiový klid

c) vysílat v intervalech 30ti sekund svou výšku a kurz letu

Horizontální červená čtvercová deska s jednou žlutou úhlopříčkou vyložená v signální (návěstní) ploše znamená

a) vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy nebo z jakékoliv jiné příčiny se musí přiblížení provádět zvláště opatrně

b) nezpůsobilost provozní plochy

c) vzhledem ke špatnému stavu provozní plochy nebo z jakékoliv jiné příčiny je přistání zakázáno

Horizontální bílá činka vyložená v signální (návěstní) ploše znamená

a) nutnost zvláštní opatrnosti při přiblížení a přistání

b) upozornění na konání závodů ve vzpírání na odbavovací ploše

c) že se od letadel požaduje, aby přistávala, vzlétala a pojížděla pouze na drahách a pojezdových drahách

Horizontální bílá činka s červenými pruhy kolmo k podélné ose na obou kruhových koncích činky v signální (návěstní) ploše znamená

a) že letadla mohou vzlétat a přistávat jen na VPD, jiné pohyby nemusí být omezeny jen na VPD a pojezdové dráhy

b) že letadla mohou vzlétat a přistávat i mimo VPD, rovněž i jiné pohyby nemusí být omezeny jen na pojezdové dráhy

c) závody vzpěračů jsou z pohybové plochy přesunuty do hangáru

Je povinností velitele letadla vybaveného radiostanicí při příletu na neřízené letiště vysílat polohu ,,Finále"

a) ano

b) ne

c) jen když usoudí, že je to z hlediska bezpečnosti provozu potřebné

Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G se musí provádět tak, aby letadlo letělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaku než

a) horizontálně 5 km, vertikálně 300 m

b) vně oblaků za stálé dohlednosti země

c) horizontálně 1,5 km, vertikálně 300 m

Pro každý mezinárodní let musí být

a) předložené oznámení o letu

b) předložený letový plán

c) povolení k přeletu hranic vydané místním útvarem pohraniční policie

Velitel letadla je povinen přistávat a vzlétat proti větru, pokud bezpečnost, konfigurace vzletové a přistávací dráhy nebo provozní úvahy neurčí, že je výhodný jiný směr, přičemž přistání nebo vzlet s bočním nebo zadním větrem může být proveden

a) v limitu stanoveném v provozní příručce pro daný typ letadla

b) pokud má pilot platnou kvalifikaci pro vzlety za nepříznivých meteorologických podmínek

c) pokud je výkon motoru větší než 80 HP

Tlakový výškoměr, který je cejchován podle MSA, když je nastaven na QNH zobrazuje

a) výšku nad zemí

b) výšku nad letištěm

c) nadmořskou výšku

Nebezpečný prostor (LK D) je vymezený vzdušný prostor, ve kterém je ve vyhlášené době letecká činnost

a) nebezpečná

b) omezená

c) zakázaná

Omezený prostor (LK R) je prostor, který pilot

a) musí proletět

b) může proletět za splnění podmínek

c) nesmí proletět

Do zakázaného prostoru (LK P) pilot

a) může vletět, nesmí jej však opustit

b) může vletět v rámci prostoru třídy G a E, avšak nejvýše rychlostí 460 km/h IAS

c) nesmí vletět, pokud příslušný úřad nevydá zvláštní povolení

Definice dohlednosti zní:

a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu daná meteorologickými podmínkami a vyjádřená v jednotkách délkové míry

b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci určená atmosférickými podmínkami a vyjádřená jednotkami vzdálenosti

c) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla za letu

Letištní provoz je:

a) všechna letadla za letu nebo pohybující se na provozní ploše

b) veškerý provoz na provozní ploše letiště a všechna letadla letící v blízkosti letiště

c) provoz vozidel a osob na provozní ploše letiště

Výraz ,,Altitude" znamená

a) výšku letu letadla nad úrovní letiště

b) výšku letu nad zemí

c) výšku letu měřenou od střední hladiny moře

Definice zvláštního letu VFR zní

a) řízený let VFR povolený v řízeném okrsku letiště

b) let VFR, kterému vydala služba řízení letového provozu povolení k letu v řízeném okrsku v meteorologických podmínkách horších než VMC

c) let VFR povolený v okrsku letiště v meteorologických podmínkách horších než IMC

Odpovědnost velitele letadla

a) velitel letadla má právo a odpovídá s konečnou platností, rozhodnout o provedení letu

b) velitel letadla odpovídá za provedení letu i v případě, když obdržel povolení ke vzletu od služeb řízení letového provozu

c) velitel letadla odpovídá za provedení letu podle pravidel létání, ať letadlo sám řídí či nikoliv, vyjma případů, když si okolnosti vynutí odchylku od těchto pravidel v zájmu bezpečnosti

Před zahájením letu je velitel letadla povinen seznámit se

a) s leteckou informační příručkou

b) s letovou a provozní příručkou

c) se všemi informacemi potřebnými k provedení zamýšleného letu, které jsou k dosažení

Let musí být prováděn a s letadlem zacházeno tak, aby

a) nedošlo k letecké nehodě

b) nebyla ohrožena bezpečnost cestujících

c) nebyla ohrožena bezpečnost cestujících, nákladu, osob a majetku na zemi

Shazovat jakékoliv předměty za letu nebo rozprašovat chemické látky se smí se SLZ

a) v době mezi východem a západem slunce

b) za podmínek stanovených provozovatelem a podle směrnic

c) je zakázáno

V zakázaném prostoru nebo v prostoru, ve kterém byla vyhlášena letecká omezení, letadlo

a) nesmí letět s výjimkou letů vykonávaných v souladu s podmínkami omezení nebo se svolením leteckého úřadu

b) nesmí letět s výjimkou případů schválených provozovatelem

c) nesmí letět s výjimkou letů vykonávaných v souladu s podmínkami omezení nebo se svolením Ministerstva obrany

Letadlo nesmí letět v takové vzdálenosti od jiného letadla, která by

a) byla menší než 150 m

b) mohla omezit jiné letadlo

c) vytvářela nebezpečí srážky

Letadlo mající přednost musí udržovat svůj kurz a rychlost

a) tyto podmínky nesmí měnit

b) nesmí měnit kurz, rychlost však ano

c) toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést takové opatření, které nejlépe zabrání srážce

Letadlo, které je podle pravidel povinno dát přednost jinému letadlu se mu musí

a) vyhnou tak, aby byla mezi letadly dodržena vodorovná vzdálenost 300 m

b) vyhnout tak, že nadletí, podletí nebo křižuje jeho trať v dostatečné vzdálenosti

c) vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vertikální vzdálenost 150 m

Letí-li dvě letadla na protínajících se tratích v přibližně stejné hladině, musí se letadlo, které má po své pravé straně jiné letadlo vyhnout, vyjma tyto případy

a) motorový ULLa se musí vyhnout vzducholodím, kluzákům, balonům a jiným motorovým letounům nebo SLZ, které mají ve vleku jiná letadla nebo předměty

b) dispečer AFIS vydá řídící pokyn, kterým určí přednosti

c) dopravní letadla mají přednost před jiným provozem

Letí-li dvě letadla na vstřícných tratích nebo na přibližně takových, každé z nich se vyhne změnou kurzu

a) vpravo

b) vlevo

c) učiní taková opatření, která nejlépe zabrání srážce

Na vstřícné trati letí letadlo stejného typu. Opatření k vyhnutí provede

a) změnou kurzu vlevo

b) změnou kurzu vpravo

c) Vy změnou kurzu vpravo, druhé letadlo vlevo

Předlétáte-li vrtulník, opatření provedete

a) změnou kurzu vpravo

b) změnou kurzu vlevo

c) vrtulník je zakázáno předletět

Trať Vašeho letu křižuje zleva doprava kluzák. Opatření k vyhnutí provede

a) kluzák

b) Vy

c) letadlo s větší rychlostí nebo výškou

Přelétávající letadlo je to, které se přibližuje k předlétávanému letounu zezadu na čáře svírající s rovinou souměrnosti předlétávaného letadla úhel menší než

a) 70°

b) 60°

c) 80°

Letadlo za letu nebo pohybující se na zemi musí dát přednost letadlu, které

a) dostalo povolení pro přiblížení na přistání

b) přistává nebo je v poslední fázi přiblížení na přistání

c) nemá spojení se službou řízení letového provozu

Přibližují-li se dvě nebo více letadel těžších vzduchu k jednomu letišti s úmyslem přistát a nevztahují-li se na ně pravidla pro vyhýbání, platí přednost pro přistání

a) letadlo letící vlevo musí dát přednost letadlům přilétávajícím zprava

b) výše letící letadlo musí dát přednost letadlu letícímu níže

c) pomalejší letadlo musí dát přednost rychlejšímu

Velitel letadla, kterému je známo, že jiné letadlo je nuceno nouzově přistát

a) musí dát tomuto letadlu přednost

b) může přistát s tím, že okamžitě uvolní dráhu

c) může přistát, je-li v poslední fázi přiblížení na přistání

Pojíždí-li dvě letadla proti nebo přibližně proti sobě, piloti obou letadel jsou povinni zastavit nebo je-li to proveditelné, vyhnout se

a) vlevo tak, aby mezi letadly byla zajištěna dostatečná vzdálenost

b) vpravo tak, aby vzdálenost mezi konci křídel byla nejméně 15 m

c) vpravo tak, aby mezi letadly byla zajištěna dostatečná vzdálenost

Letadlo, které je předjížděno jiným letadlem má přednost a pilot předjíždějícího letadla je povinen udržovat od předjížděného letadla

a) vzdálenost minimálně 5 m

b) vzdálenost minimálně 1/2 rozpětí křídel většího letadla

c) dostatečnou vzdálenost

Pro zabránění srážce dvou letadel na pohybové ploše letiště platí, že křižují-li se dráhy pojíždějících letadel, musí dát přednost letadlu

a) pojíždějícímu na vzlet

b) pojíždějícímu zleva

c) pojíždějícímu zprava

Letadlo pojíždějící po provozní ploše (před vzletem) musí dát přednost letadlu

a) které vzlétá nebo se nachází v poloze pro vzlet

b) většímu

c) rychlejšímu

Velitelé letadel letících po letištním okruhu jsou povinni

a) podstupovat podle letového plánu

b) vždy provádět zatáčky doprava

c) při přiblížení na přistání nebo po vzletu provádět všechny zatáčky doleva, pokud není přikázáno jinak

S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru třídy D letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti ve výšce FL 100 než za dohlednosti

a) 8 km

b) 3 km

c) 5 km

Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G se musí provádět tak, aby letadlo letělo při stejné nebo větší letové dohlednosti než

a) 3 km

b) 5 km

c) 8 km

Minimální letová dohlednost ve vzdušném prostoru třídy E je

a) 5 km

b) 8 km

c) 1,5 km

Let ve vzdušném prostoru třídy G může být proveden za nižší letové dohlednosti než 5km, ne však méně 1,5 km, při rychlostech, které umožní včas spatřit jiný provoz nebo překážky a vyhnout se srážce s tím, že podíl indikované vzdušné rychlosti v km/h a letové dohlednosti v km

a) nesmí být větší než 80

b) nesmí být větší než 100

c) nesmí být větší než 120

Zvláštní lety VFR pro letouny v řízeném okrsku se smí provádět mimo mraky, za stálé viditelnosti země, při minimální přízemní i letové dohlednosti v km

a) 1,5 km

b) 500 m

c) 1 km

Vzlety nebo přistání letadel letících podle VFR včetně jejich zařazování do letištních okruhů nebo letu po něm na letišti uvnitř řízeného okrsku se smí provádět, není-li základna oblačnosti nižší než

a) 300 m

b) 450 m

c) 150 m

U letů VFR, včetně zvláštních letů VFR, je za dodržení meteorologických podmínek stanovených pro tyto lety plně odpovědný

a) řídící letového provozu

b) provozovatel

c) velitel letadla

S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného leteckým úřadem musí být VFR let prováděn nad hustě zastavěnými místy nebo nad shromáždištěm lidí na volném prostranství ve výšce, která nesmí být menší než

a) 150 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla

b) 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 300 m od letadla

c) 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla

S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného úřadem musí být let VFR prováděn nad zemí nebo vodou ve výšce ne menší než

a) 300 m

b) 150 m

c) 100 m

Lety s ULL na trati musí být prováděny ve výšce, která není menší než

a) 150 m

b) 50 m

c) 300 m

Všem neřízeným letištím na trati se letadlo při letu VFR musí vyhnout ve vzdálenosti nejméně

a) 8 km

b) 3 km

c) 5 km

Lety VFR letadel, která nejsou vybavena pro lety IFR, musí být prováděny za stálé viditelnosti země, přičemž let nad oblaky může být proveden, je-li možno provádět let podle srovnávací orientace a není-li celkové pokrytí oblohy oblačností větší než

a) 4/8

b) 3/8

c) 5/8

Při letech na neřízené letiště nebo když se nepodaří navázat radiospojení se stanovištěm AFIS daného letiště, je velitel letadla vybaveného radiostanicí povinen

a) vysílat hlášení na příslušném kmitočtu daného letiště obsahující místo vstupu do letové informační zóny nebo místo zařazení do okruhu a polohy na okruhu

b) odletět na náhradní letiště

c) přistát na daném letišti bez spojení

Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé zelené světlo znamená

a) vrať se na přistání

b) přistání povoleno

c) vzlet povolen

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé zelené světlo znamená

a) přistání povoleno

b) stůjte

c) vzlet povolen

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé červené světlo znamená

a) vraťte se místo odkud jste vyjel

b) opusťte přistávací plochu

c) stůjte

Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom stálé červené světlo znamená

a) vrať se na přistání

b) letiště není bezpečné, nepřistávejte

c) uvolněte cestu jinému letadlu a pokračujte v letu na okruhu

Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada zelených světelných záblesků znamená

a) okamžitě přistaňte na tomto letišti a ihned přijděte na odbavovací plochu

b) přistání povoleno

c) vraťte se na přistání

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada světelných červených světelných záblesků znamená

a) vraťte se na místo odkud jste vyjel

b) opusťte přistávací plochu v používání

c) bez ohledu na předešlé pokyny zatím stůjte

Je-li dáván příkaz letadlu za letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada světelných červených světelných záblesků znamená

a) uvolněte cestu jinému letadlu a pokračujte v letu na okruhu

b) vraťte se na přistání

c) nepřistávejte, letiště není bezpečné

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada zelených světelných záblesků znamená

a) pojíždění povoleno

b) opusťte přistávací plochu

c) vraťte se na místo odkud jste vyjel

Je-li dáván příkaz letadlu na zemi orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada bílých světelných záblesků znamená

a) vraťte se do Vaší výchozí polohy na letišti

b) opusťte přistávací plochu

c) pojíždění povoleno

Je-li dáván příkaz letadlu na letu orgánem letištní služby řízení světelným návěstím, potom řada bílých světelných záblesků znamená

a) vraťte se na přistání

b) přistaňte na tomto letišti a pokračujte na odbavovací plochu

c) uvolněte cestu jinému letadlu a pokračujte v letu po okruhu

Horizontální červená čtvercová deska se žlutými úhlopříčkami vyložená v signální (návěstní) ploše znamená

a) nebezpečí při přistání

b) nezpůsobilost provozní plochy

c) že přistání na dotyčném letišti je zakázáno a zákaz se pravděpodobně prodlouží

Dvojitý bílý kříž, umístěný horizontálně v signální (návěstní) ploše znamená, že

a) na letišti se provádějí výsadky

b) na letišti je kombinovaný provoz

c) na letišti je provoz kluzáků

Horizontální bílé nebo oranžové přistávací ,,T" určuje směr, který má být použit pro

a) přistání

b) vzlet

c) přistání nebo vzlet letadla

Skupina dvou číslic umístěná svisle na letištní řídící věži nebo blízko ní ukazuje letadlům na provozní ploše

a) směr vzletu v desítkách stupňů magnetického kompasu

b) minutu západu slunce na místním poledníku

c) směr správného pojíždění

Je-li v signální (návěstní) ploše nebo na konci vzletové a přistávací dráhy anebo na pásu v používání horizontálně umístěn doprava lomený šíp nápadné barvy, znamení to, že zatáčky před přistáním nebo po vzletu se

a) mohou provádět vpravo

b) mohou provádět i vpravo

c) musí provádět vpravo

Černé písmeno ,,C" na žlutém podkladě vertikálně umístěné ukazuje posádkám letadel místo

a) správy letiště

b) servisních služeb

c) ohlašovny letových provozních služeb

Čtyři oranžové obdélníkové plochy sestavené do tvaru kříže s prázdným čtvercem uprostřed znamenají, že na letišti

a) je provoz kluzáků

b) se provádějí výsadky

c) se provádí školní a výcvikové lety

Jestliže se instrukce předané letadlu narušiteli pomocí rádiového spojení z jakýchkoliv zdrojů liší od instrukcí předávaných zakročujícím letadlem pomocí vizuální návěsti, letadlo, proti kterému je zakročováno, musí

a) okamžitě žádat o vyjasnění a přitom se nadále řídit instrukcemi předávanými zakročujícím letadlem

b) vzdálit se od zakázaného prostoru

c) zatočit do sledovaného směru a kývat křídly

Na návěsť zakročujícího letadla ve dne nebo v noci ,,Jste narušitel, následujte mě!" (kývání letadlem a záblesky navigačních světel v nepravidelných intervalech prováděné v poloze mírně nad a před letadlem a zpravidla vlevo od narušitele) odpovídá narušitel

a) kýváním letadlem a točením na druhou stranu než zakročující letadlo, které zatáčí směrem do středu zakázaného prostoru

b) kýváním letadlem a záblesky navigačních světel v nepravidelných intervalech a následováním zakročujícího letadla

c) pohybováním křidélek a směrového kormidla

Traťové lety VFR prováděné nad převodní výškou ve směru od 180° do 359° musí být prováděny v letových hladinách FL

a) 55, 75, 95, 115

b) 45, 65, 85, 105

c) 20, 40, 60, 80

Jako řízené letiště se označuje to letiště, o němž bylo rozhodnuto, že se na něm bude letištnímu provozu poskytovat

a) letová informační služba

b) pohotovostní služba

c) služba řízení letového provozu

Jako letová informační oblast (FIR) se označuje prostor, v němž se poskytuje

a) letová poradní služba

b) letová informační služba

c) pohotovostní služba

Spodní hranici řízeného okrsku (CTR) tvoří

a) povrch země

b) stanovená výška nad mořem

c) horní hranice třídy G

Čas UTC se v ČR liší od letního času značeného jako SELČ o

a) +1 h

b) -1 h

c) -2 h

Čas UTC se v ČR liší od středoevropského času (SEČ) o

a) +1 h

b) -1 h

c) -2 h

Bude letadlu poskytována pohotovostní služba, když nemá velitel letadla podaný letový plán a letí v CTR?

a) ano

b) ne

c) jen na žádost velitele letadla

Údaj QFE se vztahuje k

a) střední hladině moře

b) nadmořské výšce letiště

c) komunikační frekvenci daného letiště

Údaj QNH se vztahuje k

a) nadmořské výšce letiště

b) střední hladině moře

c) vztažnému bodu letiště

Výraz ,,dráha v používání" se používá k označení vzletové a přistávací dráhy

a) nejvíce využívané

b) v určitém čase jako nejvýhodnější pro očekávaný provoz

c) pro lety IFR

Přistávající letadlo má přednost před letadlem připraveným k odletu

a) obvykle

b) je-li v přistávací konfiguraci

c) je-li v konečné fázi přiblížení na přistání

Letové hladiny zvolené pro daný let

a) nemusí být v souladu s Tabulkou cestovních hladin v Dodatku C v předpisu L 2

b) by měly být v souladu s Tabulkou cestovních hladin v Dodatku C předpisu L 2

c) musí být v souladu s Tabulkou cestovních hladin v Dodatku C předpisu L 2

Po průletu převodní Altitude se při udávání výšky přejde z nastavení hodnoty QNH

a) na nastavení hodnoty 1013,2 hPa a vertikální polohy letadla se vyjadřují v letových hladinách

b) na nastavení údaje QFE a vertikální polohy letadla se vyjadřují jako výšky nad zemí

c) na nastavení údaje QFE cílového letiště a vertikální polohy letadla se vyjadřují jako výšky nad cílovým letištěm

Vztažný bod letiště určuje

a) nadmořskou výšku letiště

b) zeměpisnou polohu letiště

c) geometrický střed hlavní RWY

Prahy nezpevněné RWY mohou být vyznačeny plochými značkami ve tvaru písmene ,,L"

a) umístěné v rozích prahu se základnou směřující ven

b) v rozích prahu se základnou směřující dovnitř

c) uprostřed se základnou směřující ven

Značka nepoužitelnosti VPD má tvar kříže stanovených rozměrů a má

a) červenou barvu

b) jednu nápadnou barvu - žlutou a bílou

c) červenou nebo oranžovou

Obsahuje letová příručka provozní omezení?

a) ano

b) ne

c) podle rozhodnutí provozovatele

Zajistit seznámení členů posádky s umístěním a způsobem použití bezpečnostních pásů musí

a) provozovatel

b) velitel letadla

c) majitel letadla

Ověřit před provedením letu, zda byla na letadle provedena předepsaná údržba, je povinen

a) provozovatel

b) velitel letadla

c) majitel letadla

Ověřovat, zda je technický průkaz SLZ platný, je povinností

a) provozovatele

b) velitele SLZ

c) vedoucího letového provozu

Musí být na palubě SLZ při provádění výcviku vzletu a přistání platný technický průkaz?

a) ano

b) ne

c) podle rozhodnutí pilota

Musí být na palubě letadla při všech letech doklad o pojištění zákonné odpovědnosti?

a) ano

b) ne

c) ne při letištním letu

Osoby na pilotních sedadlech musí mít bezpečnostní pásy zapnuty

a) pouze při vzletu a přistání

b) po celou dobu letu

c) mimo vzlet a přistání pouze v případě turbulence

Seznamem vizuálních návěstí používaných zakročujícím letadlem musí být letadlo vybaveno

a) jen při letu do zahraničí

b) při letu mimo okruh letiště

c) při každém letu

Palubní doklady musí být na palubě

a) jen při mimoletištním letu

b) jen při přeletu

c) při každém letu