Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Test LAA pro stavbu a konstrukci letadel - správné odpovedi

Letoun typu ,,kachna" je

a) letoun, jehož vodorovné ocasní plochy jsou umístěny před nosnou plochou

b) letoun bez ocasních ploch

c) letoun, jehož vodorovné stabilizační plochy jsou umístěny za nosnou plochou

Podle umístění nosných ploch rozdělujeme jednoplošná letadla na

a) dolnoplošníky, středoplošníky, hornoplošníky

b) jednoplošníky a dvouplošníky

c) jednoplošníky, středoplošníky a hornoplošníky

Každý ,,letoun" vyhovující definici pojmu ,,letoun" má tyto hlavní části

a) drak, systémy, pohonnou jednotku, výstroj

b) drak, pohonnou jednotku

c) drak, výstroj, pohonnou jednotku

,,Drak letadla" tvoří

a) konstrukce letadla (nosná soustava, trup, ocasní plochy, řízení a přistávací zařízení) s pohonnými jednotkami a výstrojí

b) konstrukce letadla (nosná soustava, trup, ocasní plochy, řízení a přistávací zařízení) bez pohonných jednotek a jejich příslušenství, výstroje a instalace

c) nosná soustava, trup, ocasní plochy a přistávací zařízení

Trup letadla je charakterizován následovně

a) část draku letadla sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku a k umístění posádky, cestujících, nákladu, výstroje popř. hnací jednotky

b) sestavený drak letadla bez potahu a křídel

c) utěsněná část letadla s vnitřním vybavením a výstrojí

Ocasní plochy letadla jsou

a) zařízení, které vyvozuje reakční moment

b) vodorovné i svislé plochy zpravidla na konci trupu, jak nepohyblivé, tak i pohyblivé (kormidla), stabilizující letadlo podélně i směrově, umožňující jeho podélné a směrové řízení

c) otočné plochy, jimiž se mění za letu klopení i zatáčení

Řízení letadel je

a) ovládací prvek v kabině pilota

b) soustava prvků řízení umožňující přenos řídící činnosti z řididel na řídící orgány

c) řídící páka nebo volant v pilotní kabině

Pojem ,,přistávací zařízení" je definován v souladu s technickými normami takto

a) část letadla umožňující vzlet, přistání a pojíždění

b) soustava kol na letadle

c) část letadla umožňující přistání

Poloskořepinová konstrukce je

a) konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí

b) konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována pouze tahem

c) konstrukce sestávající z nosného potahu, zesíleného podélnými, popř. příčnými výztuhami

U skořepinové konstrukce trupu přenáší

a) veškeré síly potah

b) hlavní síly příhradová konstrukce

c) veškeré síly přepážky trupu

Násobek zatížení je

a) poměr vztlaku a odporu na letadle

b) poměr udávající kolikrát je vztlak letadla v daném časovém okamžiku větší než jeho tíha

c) poměr statického a dynamického zatížení na letadle

Zatížení letadla za letu může být

a) pouze statické

b) statické a dynamické

c) pouze dynamické

Za dynamické zatížení draku letadla považujeme tato zatížení

a) zatížení způsobené vertikálními poryvy vzduchu, zatížení od manévrů a obratů, zatížení od sil při vzletu a přistání

b) zatížení od tíhy paliva v křídlech při plnění nádrží

c) zatížení od pohybu cestujících na palubě při letu

Statické zatížení konstrukce letadla je definováno následovně

a) je to zatížení, jehož velikost se s časem nemění nebo se mění poměrně pomalu (vliv jeho časového průběhu je zanedbatelný)

b) je to zatížení při dlouhodobém stání letadla na zemi

c) je to zatížení, jehož velikost se s časem mění náhle nebo skokově (při manipulaci pozemní obsluhy s letadlem na zemi)

Dynamické zatížení určitého prvku nebo části letadla je definováno následovně

a) je to zatížení, jehož velikost se s časem nemění

b) je to zatížení, jehož velikost se mění s časem rychle

c) je to zatížení, jehož velikost se s časem mění pomalu

Maximální provozní zatížení letadlové konstrukce nebo její části je

a) zatížení používané při pevnostním průkazu jako maximální hodnota, která se u letadla za provozu může vyskytnout

b) maximální zatížení, při kterém napětí v konstrukci právě stačí k udržení rovnovážného stavu

c) početní zatížení násobené požadovaným součinitelem bezpečnosti

V letové příručce ULLa je maximální hmotnost posádky 150 kg. Max. vzlet. hmotnost je 450 kg. Prázdná hmotnost Ulla (uvedená) je 300 kg. V nádrži ULLa je 30 l paliva.

a) posádka o hmotnosti 150 kg může provést let

b) posádka o hmotnosti 150 kg může provést let po odpuštění části paliva

c) posádka o hmotnosti 150 kg nemůže provést let

Při předepsaném maximálním provozním zatížení (stanoveno v leteckých předpisech)

a) musí správně fungovat všechny části nezbytné pro bezpečný provoz letadla

b) nemusí správně fungovat všechny části nezbytné pro bezpečný provoz letadla

c) může dojít k trvalým deformacím konstrukce letadla

Obálka obratů

a) vymezuje oblast možných a dovolených provozních násobků při dané rychlosti letu

b) obsahuje seznam dovolených manévrů letu

c) vymezuje vzdušný prostor, ve kterém se může letadlo pohybovat

Obálka poryvů udává

a) hodnoty poryvových násobků vynesené v závislosti na výšce letu

b) hodnoty poryvových násobků vynesené v závislosti na úhlu náběhu

c) hodnoty poryvových násobků vynesené v závislosti na rychlosti letu

Z hlediska konstrukce prvků a materiálového použití lze rozdělit konstrukce draků letadel na tyto druhy

a) konstrukce kovové a smíšené

b) konstrukce kovové, dřevěné, kompositní a smíšené

c) konstrukce dřevěné a kompositní

Oceli jsou materiálem pro značně namáhavé části konstrukce letadel. Používají se hlavně pro

a) závěsná kování, podvozky, čepy, šrouby, pružiny

b) náběžné hrany křídel a ocasní plochy

c) hlavní nosníky křídel a ocasních ploch

Na nosnou konstrukci malých letadel se používají tyto druhy dřev

a) smrk, borovice

b) bříza, buk, olše, lípa, jasan, jilm

c) zásadně topol

Hlavními nosnými členy přenášejícími ohyb u nosníkových křídel jsou

a) žebra

b) nosníky

c) žebra a potah

Konstrukční prvky nosné soustavy křídla jsou

a) nosníky, žebra, závěsná a spojovací kování

b) nosníky a žebra

c) nosníky, žebra, podélné výztuhy, potahy, závěsná a spojovací kování

Centroplán je

a) samostatná střední část křídla spojená s trupem nebo tvořící s ním celek, k níž jsou připevněny vnější části křídla

b) kloubové zavěšení křídla nad trupem, podepřené vzpěrami

c) soustava vzpěr, popřípadně konstrukce upevňující křídlo umístěné nad trupem k závěsům křídla na trupu

Torzní skříň křídla je

a) část konstrukce křídla zachycující ohybové momenty. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků

b) část konstrukce křídla zachycující převážně kroutící momenty a posouvající síly (smyková napětí), popř. část ohybových momentů. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků

c) část konstrukce křídla zachycující převážně smyková zatížení. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků

Sendvič v konstrukci draku (např. křídla, trupu apod.) letadla je

a) konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí

b) konstrukční prvek sestávající se ze dvou desek spojených lehkou výplní (voštinovou, pěnovou apod.)

c) střední vrstva sendvičové desky

Nosný potah křídla je

a) potah přenášející výhradně aerodynamické síly, který je pevně spojen s ostatními konstrukčními prvky nosné plochy

b) potah křídla vytvořený jako sendvič

c) potah, který se kromě tvarování povrchu a přenosu místního aerodynamického zatížení podílí též na přenosu zatížení působícího na křídlo

Samonosné křídlo je

a) křídlo s vnějším vyztužením lany

b) křídlo bez vnějšího vyztužení

c) křídlo podepřené k trupu samonosnou vzpěrou

Účelem potahu v konstukci křídla je

a) spojit všechny části křídla v jeden celek

b) přijímat zatížení od tlakových změn na povrchu křídla a vytvořit vnější povrch křídla s nejmenšími odchylkami od teoretických tvarů

c) přenášet ohybové zatížení křídla na nosníky

Účelem žeber v konstrukci křídla po pevnostní stránce je

a) zachytit ohybová zatížení (ohybové momenty) po rozpětí křídla

b) zachytit smyková zatížení křídla

c) přenášet zatížení z potahu na nosnou konstrukci a v některých případech může zavádět do konstrukce osamělé síly

Příhradový trup letadla je

a) sestavený trup bez potahu. Obsahuje nosníky, podélníky, přepážky a výztuhy

b) trup vytvořený smíšenou konstrukcí

c) trup vytvořený prostorovou prutovinovou soustavou potaženou většinou nenosným potahem

Co je hlavní příčinou krutu a ohybu trupu letounu za letu

a) především kombinovaná zatížení přejímaná od ocasných ploch

b) otáčivé pohyby letounu

c) účinek hmotových sil, které působí jako jednotlivé osamělé síly

Základními prostředky stability a řiditelnosti klasického letadla jsou

a) kormidla příčného řízení

b) ocasní plochy a kormidla příčného řízení

c) ocasní plochy

Která z uvedených letadlových částí tvoří ocasní plochy letadla

a) stabilizátor a kýlová plocha

b) plovoucí stabilizátor a směrové kormidlo

c) vodorovné ocasní plochy, svislé ocasní plochy

Diferencovaná křidélka jsou křidélka, jejichž úhlové výchylky jsou

a) nahoru a dolů přibližně stejné

b) nahoru větší a dolů menší

c) nahoru menší a dolů větší

Plovoucí ocasní plochy jsou

a) pohyblivá část vodorovných ocasních ploch

b) pohyblivá část svislých ocasních ploch

c) ocasní plochy bez pevné části, pohyblivé jako celek

Odlehčovací ploška je

a) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka nezávisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závěsový moment

b) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závěsový moment

c) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a zvyšuje závěsový moment

Vyvažovací ploška (trimer) je

a) ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení ustáleného režimu letu

b) ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení neustáleného režimu letu

c) ploška na odtokové hraně kormidla, která po vychýlení slouží k snížení přírůstku sil v řízení

Aerodynamické vyvážení VOP (vyvažovací plošky, přestavitelné za letu nebo na zemi, přestavitelný stabilizátor) zajišťuje následující funkci

a) ochranu kormidla před vznikem nepříznivého aeroelastického jevu - samobuzeného rezonančního kmitání

b) rozložení hmoty po hloubce kormidla tak, že osa otáčení kormidla se ztotožňuje s osou spojující těžiště jednotlivých řezů kormidla

c) snížení síly na řídící páce pilota při změnách rychlosti letu, konfigurace a centráže

K čemu slouží pevná odlehčovací ploška na kormidle

a) k hmotovému vyvážení kormidla (vyvažovací hmota)

b) k oddálení odtržení proudění při přetažení

c) k odstranění nežádoucí tíživosti a aerodynamické nesymetrie

Výhodou letadel s klasickým podvozkem (podvozek ostruhového typu) je

a) nízká hmotnost a nízký aerodynamický odpor

b) dobrý výhled z kabiny při pojíždění

c) nízká citlivost na boční vítr

Podvozek s pružinovou nohou je

a) podvozek tvořený pružnou nohou nesoucí na konci podvozkové kolo

b) podvozek, jehož noha tvoří výkyvnou poloosu pro kolo

c) podvozek umístěný zpravidla na konci křídla nebo na zádi trupu, chránící uvedené části letadla při pohybu po zemi

Tlumič podvozku je konstrukční část podvozku, která

a) přejímá většinu potenciální energie nárazů při vzletu, přistání a pojíždění

b) přejímá většinu kinetické energie nárazů při vzletu, přistání a pojíždění

c) přejímá většinu kinetické energie při pojíždění

Řízení provedené tuhým přenosem je provedeno

a) pomocí bovdenů a lan

b) pomocí pák a táhel

c) pomocí lan

Vyvažovací ploška na výškovce je vychýlená nahoru. Ve které poloze se nachází příslušný ovladač

a) v neutrální poloze

b) v poloze ,,těžký na hlavu"

c) v poloze ,,těžký na ocas"

Slot je

a) ploška před náběžnou částí křídla. Zabraňuje odtržení proudu vzduchu při větších úhlech náběhu

b) horní část náběžné části křídla, která se vysouvá směrem dopředu

c) náběžná část křídla sklopná směrem dolů

Jak je konstrukčně provedena vztlaková odklápěcí klapka?

a) při větším úhlu náběhu se vysune část náběžné hrany křídla

b) klapka se vychýlí ze zadní části spodní hrany křídla

c) ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu

Vztlaková klapka využívající efektu zvýšení energie vzdušného proudu přitékajícího ze spodní části profilu na horní část se nazývá

a) štěrbinová vztlaková klapka

b) jednoduchá vztlaková klapka

c) odklápěcí klapka

Běžně používané velikosti výchylek vztlakových klapek u klasických konstrukcí letadel jsou

a) 30° vzlet / 30° přistání

b) 25° vzlet / 45° přistání

c) 15° vzlet / 40° přistání

Zařízení (konstrukční sestava) připevňující motor k draku letadla se nazývá

a) příhradová motorová spojka

b) motorové lože

c) závěs motoru

Zařízení (konstrukční sestava) zmenšující aerodynamický odpor pohonné jednotky zastavěné do trupu a usměrňující proud vzduchu pro motor se nazývá

a) motorový kryt (kryt motoru)

b) gondola

c) aerodynamický přechod

Nosná část draku, která vystupuje z konstrukce a slouží k uchycení motoru, se nazývá

a) pylon

b) závěsné kování

c) vzpěrač

Letadlový motor je vždy uložen do draku letounu

a) nehybně

b) volně

c) pružně

Pružící elementy motorového lože, která mají za úkol utlumit vibrace a nepřenášet je do konstrukce draku, se nazývají

a) vzpěrači motorového lože

b) silentbloky

c) tlumiče motoru

Je nutné mít v dosahu obsluhy plnění paliva do letadla odpovídající protipožární prostředky nebo protipožární asistenci?

a) jen při plnění nad 25 l paliva

b) zásadně ano

c) jen při plnění s osobou na palubě letadla

V případě přeplnění nádrže palivového systému přebytečným palivem, nesmí mít toto palivo možnost zatékat do konstrukce trupu nebo křídla

a) ne, nesmí

b) ano, může

c) nadbytečný požadavek u většiny paliv

Z hlediska protipožární bezpečnosti letadla při plnění a při manipulaci s palivem musí být naprostou samozřejmostí: 1) zákaz kouření, 2) vypnuta palubní síť mimo signalizace a čerpání paliva, 3) letadlo a cisterna budou ukostřeny, 4) vypnutý motor

a) bod 4) není nutný

b) bod 2) a 4) nejsou správná odpověď

c) všechny body jsou správné odpovědi

Palivový uzavírací kohout je

a) kohout, kterým se odpojuje část regulační soustavy motoru při požáru motoru

b) kohout uzavírající přívod paliva k motoru

c) kohout, kterým se ovládá protipožární systém pohonné jednotky

U podvozku příďového typu je hlavní podvozek umístěn

a) za těžištěm letadla

b) v těžišti letadla

c) před těžištěm letadla

SLZ s tlačným uspořádáním pohonné jednotky musí mít

a) nezávisle pojištěný výfuk proti pádu do vrtule

b) instalovanou tří a vícelistou tlačnou vrtuli

c) nezávisle zajištěné veškeré uvolnitelné příslušenství motoru proti pádu do vrtule

V letové příručce letadla je uvedena minimální hmotnost pilota 70 kg a maximální hmotnost pilota 110 kg. Pilot s hmotností 59 kg pro provedení letu provede

a) dovážení své hmotnosti tak, aby na jeho sedačce byla hmotnost 110 kg

b) let bez dalších úprav

c) dovážení své hmotnosti na 70 kg

Hmotnost prázdného letadla je

a) hmotnost celého letadla s nákladem v okamžiku dotyku při přistání

b) hmotnost úplně vystrojeného letadla i s přepravovaným nákladem, ale bez hmotnosti paliva (pohonných hmot)

c) hmotnost vystrojeného letadla bez posádky, bez přepravovaného nákladu a bez provozních látek

Maximální vzletová hmotnost letadla je

a) největší hmotnost uvažovaná pro pojíždění letadla před vzletem

b) největší hmotnost, při které letadlo vyhovuje předpisům způsobilosti pro vzlet

c) největší hmotnost letadla při vzletu

Stanovení, dodržení a kontrola polohy těžiště letadla je

a) jedním ze základních předpokladů bezpečnosti letu

b) součástí procesu údržby letadla před vzletem

c) v plné zodpovědnosti majitele letadla, nikoli však pilota

Jaká je nejvíce bezpečná poloha těžiště letounu za letu (jedná se o letoun obvyklé konstrukce)

a) příliš vzadu

b) příliš vpředu

c) těžiště v rozsahu dle letové příručky

Poloha těžiště letadla za letu má významný vliv na letové vlastnosti. Jedná se zejména o tyto letové vlastnosti

a) stabilitu a ovladatelnost

b) stoupavost

c) rychlost letu

Nedodržením správné polohy těžiště (centráže) letadla se jeho letové vlastnosti

a) nezmění

b) zhoršují

c) zlepší až po provedeném zásahu vyvažovací ploškou

Vlivy nesprávného vyvážení, anebo naložení nákladu na letové vlastnosti a výkony letadla. Příklad: Je-li těžiště letadla při vzletu před přední povolenou polohou (před přední mezní centráží), tak se

a) neúměrně zvětšují síly v řízení při vzletu i přistání, délka vzletu se prodlužuje

b) délka vzletu prodlužuje

c) zhoršuje stabilita letadla při odpoutání, délka vzletu zůstane nezměněna

Vlivy nesprávného vyvážení nebo naložení na letové vlastnosti a výkony letadla. Příklad: V případě, že těžiště letadla leží za zadní povolenou polohou (za zadní mezní centráží), tak se

a) výrazně zhoršuje stabilita letounu

b) neúměrně zvětšují síly v řízení při vzletu i přistání

c) neúměrně prodlužuje délka vzletu

Výrobcem letadel jsou udávány výkony, obsluha a provozní rozsah centráží příslušného typu letadla. Tyto údaje je možné najít v

a) provozním bulletinu

b) letové příručce

c) palubním deníku

Při určení vyvážení letadla s nákladem se zjistí, že je letadlo přetíženo. Jaká opatření je nutno provést před vzletem?

a) před vzletem vyvážit ,,těžký na hlavu"

b) před vzletem vyvážit ,,těžký na ocas"

c) zmenšit náklad

Technický průkaz je doklad vydaný LAA ČR, kterým se potvrzuje, že letadlo konkrétního výrobního čísla a poznávací značky je způsobilé k leteckému provozu. Originál tohoto dokladu musí být při provozu

a) na palubě letadla za letu

b) v oddělení technické dokumentace provozovatele

c) u výrobce letadla

Je neprovedení předepsané údržby na letadle (tj. není dodržen schválený systém údržby) důvodem k dočasné ztrátě letové způsobilosti letadla?

a) není to důvod k dočasné ztrátě letové způsobilosti

b) ano

c) jen při neprovedení roční nebo vyšší prohlídky

Údržba letadla je

a) souhrn činností zajišťujících zachování spolehlivosti v leteckém provozu systémem prohlídek, ošetření a oprav

b) souhrn činností zajišťujících zachování způsobilosti v leteckém provozu systémem prohlídek, ošetření a oprav

c) souhrn činností zajišťující provozuschopnost letadla systémem prohlídek, ošetření a oprav

Provozovatel musí vést záznamy o zjištěných závadách (poruchách) a poškozeních a o jejich odstranění, o provedených opravách i splnění požadavků závazných bulletinů a příkazů k zachování letové způsobilosti

a) pouze u závažných závad, poruch a poškození

b) ano - jednoznačně, prokazatelně a závazně

c) jen o opravách a bulletinech

Každá závada (porucha) mající vliv na letovou způsobilost, která byla zjištěna na letadle, systémech, jeho výstroji a pohonné jednotce, musí být odstraněna před zahájením dalšího letu

a) ano - musí být odstraněna před zahájením dalšího letu

b) nemusí být odstraněna před zahájením letištního letu

c) musí být odstraněna pouze při provozu ve středisku pilotního výcviku

Záznamy v letadlové knize (palubním deníku) se musí provádět

a) min. 1x týdně a hůlkovým písmem

b) min. 2x týdně a čitelně bez škrtání nebo vymazávání

c) průběžně, inkoustem nebo popisovací tužkou dle pokynů v záhlaví palubního deníku

V ULLa musí umístěn štítek s provozním omezením. Tento musí být umístěn

a) v kabině letadla a v zorném poli pilota

b) na libovolné pevné části konstrukce

c) na levém křídle zespodu

ULLa má v letové příručce a na štítku v kabině uvedenou max. vzletovou hmotnost 420 kg

a) maximální vzletová hmotnost je 450 kg dle leteckého zákona

b) pro vzlet musí být dodržena hmotnost 420 kg

c) pro vzlet musí být dodržena hmotnost 420 kg, tato hmotnost může být překročena o hmotnost záchranného systému, která se do max. vzletové hmotnosti nezapočítává

Za údržbu SLZ zodpovídá

a) výrobní závod

b) majitel SLZ

c) inspektor technik, mající toto SLZ v evidenci

Maximální přípustná rychlost letu, značená jako Vne

a) nesmí být překročena

b) může být překročena v sestupném letu

c) může být překročena v cestovním režimu za klidného ovzduší

Při návrhové rychlosti ULLa, značené jako Va, a vyšší mohou být kormidla vychýlena

a) na maximální výchylky

b) na 1/3 maximální výchylky

c) nemohou - nesmí být použita jakákoli výchylka

Technický průkaz SLZ platí na dobu

a) neomezenou

b) maximálně 2 roky

c) maximálně na dobu pěti let

Technickou prohlídku SLZ pro prodloužení platnosti technického průkazu provádí

a) pověřený technik aeroklubu

b) technik UCL

c) inspektor technik mající SLZ v evidenci

Předepsaná minimální stoupavost ULLa je

a) 1 m/s

b) 1,5 m/s

c) 2 m/s

Doklad o sjednání a zaplacení zákonného pojištění (pojistný certifikát) proti škodám způsobeným SLZ třetím osobám musí být

a) na palubě každého SLZ za letu

b) u SLZ letících do zahraničí

c) u SLZ v střediscích pilotního výcviku

Zvýší-li se teplota u kompozitní konstrukce

a) zvýší se její pevnost

b) její pevnost zůstane nezměněna

c) sníží se její pevnost

Letadla, u kterých je použito kompozitní konstrukce, jsou provedena ve světlých barevných odstínech. Tyto jsou použity z důvodu

a) dobré viditelnosti letadla za snížené viditelnosti

b) ochrany konstrukce před ohřevem slunečním zářením

c) nižšího odporu při vyšších rychlostech letu

ULLa jsou dimenzovány na kladný provozní násobek

a) +2 g

b) +3 g

c) +4 g

ULLa jsou dimenzovány na záporný provozní násobek

a) -1,5 g

b) -2 g

c) -2,5 g

Nosnou složkou kompozitní letecké konstrukce je

a) pryskyřice

b) tkanina nebo stejnosměrná skleněná vlákna, nebo vlákna z jiných, k tomu určených, materiálů

c) jemná drátěná síť

Pro lepení leteckých konstrukcí se používají

a) jakákoli lepidla

b) pouze určená lepidla

c) letecké konstrukce se nelepí

Jak je konstrukčně provedena Fowlerova klapka?

a) zadní část nosné plochy se vychýlí dolů

b) klapka se vychýlí ze zadní části spodní hrany křídla

c) ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu

V letové příručce ULLa je uvedena minimální hmotnost pilota 70 kg. Pilot s hmotností 65 kg

a) může letět, krajní poloha centráže nebude překročena

b) nemůže letět, krajní poloha centráže by byla překročena

c) může letět, krajní poloha centráže bude překročena zanedbatelně