Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Test PPL- Letecký zákon a postupy ATC - správné odpovedi

Jakými písmeny začíná státní poznávací značka letadla v České republice?

a) OK nebo OM

b) OK nebo OL

c) OK nebo ON

Kdo provádí ověřování letové způsobilosti?

a) Úřad pro civilní letectví

b) Výrobce

c) Ministerstvo dopravy

Kdo přiděluje předběžnou poznávací značku civilnímu letadlu?

a) Rejstřík Ministerstva dopravy

b) Výrobce nebo dovozce letadla

c) Český letecký rejstřík

Chicagská úmluva obsahuje ustanovení, jež ve svém souhrnu tvoří statut

a) IATA

b) ICAO

c) JAA

Jaká úmluva se stala prvním mezinárodně právním dokumentem, který položil základy mezinárodního leteckého práva, jehož základní ideou se stal princip suverenity nad vzdušným prostorem?

a) Bruselská úmluva

b) Varšavská úmluva

c) Pařížská úmluva

Kým je veden letecký rejstřík?

a) Provozovatelem

b) Úřadem pro civilní letectví

c) Ministerstvem dopravy

Z jakého materiálu musí být identifikační tabulka, na které je trvanlivým způsobem uvedena poznávací značka letadla?

a) Z nehořlavého materiálu

b) Z materiálu odolnému proti otěru

c) Z žáruvzdorného materiálu

Může členský stát ICAO odepřít uznat průkaz způsobilosti vydaný jiným členským státem ICAO?

a) Ne

b) Ano

Která letadla mají českou státní příslušnost?

a) Všechna letadla zapsaná v českém leteckém rejsříku

b) Všechna letadla provozovaná českými provozovateli

c) Všechna letadle vlastněná českými občany

Stát zápisu do rejstříku je

a) Stát, v němž bylo letadlo vyrobeno

b) Stát, kde má majitel trvalé bydliště

c) Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno

Jak zní definice dohlednosti?

a) Největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světelném pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země a nebo na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1000cd

b) Schopnost vidět a rozeznávat význačně neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, dána meteorologickými podmínkami a vyjádřená v jednotkách délkové míry

c) Schopnost vidět a rozeznávat význačně neosvětlené předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla za letu

Co je kurs?

a) Vypočítaný směr letu s ohledem na opravy od magnetického severu

b) Směr podélné osy letadla, vyjádřený ve stupních od severu

c) Vypočítaný směr letu opravený o snos větru a kompasové chyby

Co je řízený let?

a) Jakýkoliv let, na který byl podán letový plán

b) Jakýkoliv let, který je předmětem letového povolení

c) Jakýkoliv let, který se koná v řízené oblasti

Celková vypočítaná doba letu pro VFR je vypočítaná doba potřebná od

a) Vzletu do příletu na letiště určení

b) Vzletu do přístání na letiště určení

c) Okamžiku, kdy se letadlo pohne na odbavovací ploše do doby, kdy po přistání na odbavovací ploše zastaví

Nejnižší použitená letová hladina je nejbližší letová hladina nad nadmořskou výškou

a) 1000 ft

b) 1500 ft

c) 5000 ft

Co je letecká informační příručka?

a) Příručka vydaná výrobcem obsahující informace o výkonech a omezaních letadla

b) Příručka vydaná státem nebo pověřenou organizací obsahující letecké informace trvalého charakteru důležité pro letecký provoz

c) Příručka vydaná provozovatelem obsahující letecké informace trvalého charakteru

Co je koncová řízená oblast?

a) Řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více letišť

b) Řízený vzdušný prostor sahající od povrchu země do stanovené výšky zahrnující letové cesty a letové linie sbíhající se v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť

c) Řízená oblast ustanovená v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť sahající nahoru od stanovené výšky nad zemí

Co je letová dohlednost?

a) Schopnost vidět a rozeznávat význačné předměty ve dne a světla v noci

b) Dohlednost dopředu z kabiny letadla

c) Schopnost vidět a rozeznávat význačné předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla

Jak se musí vyhnout letadlo, které je podle pravidel povinno dát přednost jinému letadlu (to provede s výjimkou případů, kdy se druhé letadlo nachází v bezpečné vzdálenosti) ?

a) Vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vodorovná vzdálenost 300m

b) Vyhnout tím, že nadletí, podletí nebo předletí

c) Vyhnout tak, aby byla mezi letadly dodržena vertikální vzdálenost 150m

Co musí udělat dvě nebo více letadel těžších vzduchu, přibližují-li se k jednomu letišti, aby na něm přistála?

a) Letadlo letící vlevo dát přednost letadlům přístávajícím zprava

b) Výše letící letadlo dát přednost níže letícímu letadlu

c) Pomalejší letadlo dát přednost rychlejšímu

Co musí být předloženo na každý mezinárodní let?

a) Oznámení o letu

b) Letový plán

c) Povolení o přeletu hranic

Jakou změnou kurzu se vyhne každé letadlo, letí-li dvě letadla na vstřícných tratích nebo přibližně takových?

a) Vpravo

b) Vlevo

c) Učiní taková opatření, která nejlepe zabrání srážce

Ve které situaci musí zastavit a čekat letadlo, které pojíždí po provozní ploše?

a) Před každou křižovatkou

b) Na všech vyčkávacích stanovištích

c) Pokaždé před vstupem na RWY

Předlétávající letadlo je to, které se přibližuje k jinému letadlu zezadu na čáře svírající s rovinou souměrnosti předlétávaného letadla úhel menší než

a) 70 stupňů

b) 60 stupňů

c) 80 stupňů

Letadlo mající přednost, musí udržovat svůj kurz a rychlost

a) Tyto podmínky nesmí měnit

b) Nesmí měnit kurz, rychlost však ano

c) Toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést takové opatření, které nejlépe zabrání srážce

Co jsou povinni podle jednotlivých fází letu dělat velitelé letadel létajících v blízkosti letiště nebo pohybujících se po letišti?

a) Postupovat podle letového plánu

b) Dodržovat postupy uvedené v AIPu

c) Provádět všechny zatáčky doleva při přiblížení na přistání nebo po vzletu, pokud není přikázáno jinak

S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby letadlo ve vzdušném prostoru tříd C, D, E lětělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než

a) Mimo oblaků

b) Horizontálně 1500 m, vertikálně 300 m

c) Mimo oblaků a za dohlednosti země

Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G se musí provádět tak, aby letadlo ve výšce v a pod 900m AMSL nebo 300m nad terénem, podle toho, co je vyšší, letělo při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaků než

a) Horizontálně 5 km, vertikálně 300 m

b) Vně oblaků za viditelnosti země

c) hozizontálně 1,5 km, vertikálně 300 m

Letová dohlednost ve vzdušném prostoru třídy E je ve výšce pod 3050m AMSL

a) 5 km

b) 8 km

c) 1,5 km

Na jakou dobu maximálně je vydán průkaz způsobilosti podle JAR FCL 1?

a) 3 let

b) 2 let

c) 5 let

Po držiteli průkazu způsobilosti pilota vrtulníků s kvalifikací IR, který chce získat kvalifikaci IR pro letouny, se teoretická výuka a teoretická zkouška

a) Požaduje v plném rozsahu

b) Nepožaduje

c) Požeduje pouze teoretická zkouška

O čem kromě jiného obsahuje informace oznámení NOTAM?

a) Nebezpečí

b) Letištní předpovědi

c) Změně QNH

Co je nadmořská výška letiště?

a) Výška středu přístrojové RWY, nebo RWY pro přesné přístrojové přiblížení

b) Výška nejvyššího bodu vzletových a přistávacích drah

c) Výška vztažného bodu letiště

S výjimkou vzletu nebo přistání nebo s výjimkou povolení vydaného leteckým úřadem, musí být VFR let prováděn nad hustě zastavenými místy nebo shromážděním lidí na volném prostranství ve výšce, která nesmí být mensší než

a) 150 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla

b) 300 m nad nejvyšší překážkou v okruhu 300 m od letadla

c) 30 0m nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla

Snižují nepředepsané léky zdravotní způsobilost pilota letounů?

a) Ano

b) Ne

Za jakým účelem je zavedené stanoviště ohlašovna letových provozních služeb?

a) K poskytování letové provozní služby a schvalování letových plánů před odletem

b) K přijímání hlášení pro letové provozní služby a k podávání letových plánů před odletem

c) K ohlašování průběhu letu a pozorovaných skutečností

Podle jakého předpisu se posuzuje zdravotní způsobilost pilotů letounů?

a) L-1

b) JAR FCL 3

c) JAR FCL 2

Letové povolení

a) Zajišťuje svým obsahem dodržení platných pravidel nebo předpisů

b) Nezbavuje velitela latadla jakékoliv odpovědnosti za možné narušení platných pravidel nebo předpisů

c) Zajištije bezpečnost letového provozu

Kolik musí být alespoň žadateli o průkaz způsobilosti soukromého pilota letounů?

a) 18 let

b) 16 let

c) 17 let

Kolik letových hodin musí mit minimálně nálétáno žadatel o PPL(A), který neuplatňije zápočet předchozí praxe?

a) 45 letových hodin

b) 35 letových hodin

c) 43 letových hodin

Kdo zapisuje kvalifikaci do průkazu, pokud držitel průkazu způsobilosti pilota letounů získá další kvalifikaci do tohoto průkazu ve státě, který není státem vydání průkazu?

a) Stát vydání průkazu

b) Stát, ve kterém byla kvalifikace získána

c) Jakýkoliv stát JAA

Jakou funkci má právo vykonávat držitel PPL(A)?

a) Funkci velíciho pilota na kterémkoliv letounu, při jakémkoliv letu

b) Funkci 2. pilota kteréhokoliv letounu nasazeného na neobchodní lety

c) Funkci velícího pilota na kterémkoliv letounu, ne však za úplatu, funkci 2. pilota i za úplatu

Pilot žák nesmí létat sólo, není-li k tomu pověřen

a) Provozovatelem, kde létá výcvik

b) Letovým instruktorem

c) Pozemním instruktorem

Kolik minimálně musí mít nalétáno žadatel o PPL(A)?

a) 25 hodin výuky ve dvojím zařízení

b) 20 hodin výuky ve dvojím zařízení

c) 32 hodin výuky ve dvojím zařízení

Kolika let musí alespoň dovršit pilot žák před prvním sólo letem?

a) 15 let

b) 17 let

c) 16 let

Za jakých podmínek smí pilot žák létat sólo lety?

a) Je držitelem platného osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy

b) Je držitelem neplatného osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy

c) Nemusí být držitelem osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy

Žadatelé o průkaz PPL(A) si mohou z předchozí praxe za splnění jiných podmínek započítat

a) 10 hodin

b) max. 10% své celkové doby letu

c) max. 10% své celkové doby letu ve funkci velícího pilota, ne více než 10 hodin

Držitelem jakého osvědčení musí být žadatel o průkaz způsobilosti soukromého pilota letounů?

a) Platného osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy

b) Platného osvědčení o zdravotní způsobilosti pouze 1 třídy

c) Neplatného osvědčení o zdravotní způsobilosti 1 nebo 2 třídy

Alespoň kolik hodin musí mít nalétáno žadatel o PPL(A)?

a) 12 hodin doby sólového letu

b) 15 hodin doby sólového letu

c) 10 hodin doby sólového letu

Jaký let může provést držitel průkazu PPL(A)?

a) Let podle IFR pouze za podmínek VMC

b) Let podle IFR pouze pokud je držitelem platné IR(A)

c) Let podle IFR v noci pouze za VMC. Pokud má výcvik pro lety v noci