Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Test PPL - Všeobecné znalosti letadla - správné odpovedi

Jak je definován pojem "letoun" ?

a) Letadlo težší než vzduch s pohonem, vyvozující vztlak za letu hlavně z aerodynymických sil na plochách, které za daných podmínek letu zůstávají vůči letadlu nepohyblivé

b) Motorové letadlo schopné řízeného letu v atmosféře

c) Letadlo težší než vzduch, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován jiným způsobem než aerodynamickými silami na nosných plochách

Co je nosná soustava letadla?

a) Hlavní část nosné soustavy letadla

b) Část draku vytvářející při letu rozhodující podíl vztlaku

c) Část draku sloužící k vytvoření převážné části vztlaku; patří do ní i ta zařízení, která s její funkcí úzce souvisí nebo jsou její neoddělitelnou součástí (kormidla příčného řízení, klapky, rušiče vztlaku apod.)

Jak rozdělujeme motorová letadla podle způsobu vzniku vztlaku?

a) Letadla s nepohyblivými nosnými plochami, letadla s rotujícími nosnými plochami

b) Letadla s nepohyblivými nosnými plochami, letadla s rotujícimi nosnými plochami, letadla s kombinovanými nosnými plochami, letadla s mávavými nosnými plochami

c) Letadla s nepohyblivými nosnými plochami, letadla s rotujícimi nosnými plochami, letadla s kombinovanými nosnými plochami

Jak rozdělujeme latadla podle umístění nosných ploch?

a) Dolnoplošníky, středoplošníky, hornoplošníky

b) Jednoplošníky, dvouplošníky

c) Jednoplošníky, středoplošníky a hornoplošníky

Jaké hlavní části má káždý "letoun" vyhovující definici pojmu "letoun"?

a) Drak, systémy, pohonnou soustavu, výstroj

b) Drak, systémy, pohonnou soustavu

c) Drak, výstroj, pohonnou soustavu

Co zahrnuje "primární" konstrukce letadla?

a) Součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně neohrozí

b) Součásti, jejichž poruchy mohou mít vliv na velký rozsah údržby letadla

c) Součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně ohrozí

Co zahrnuje "sekundární" konstrukce letadla?

a) Součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně ohrozí

b) Součásti, jejichž poruchy letadlo po pevnostní stránce vážně neohrozí

c) Součásti, jejichž poruchy mají významný vliv na rozsah údržby letadla

Co je obálka obratů?

a) Obalová čára maximálních hodnot obratových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu

b) Obalová čára minimálních hodnot obratových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu

c) Obalová čára maximálních hodnot obratových násobků vynesených v závislosti na úhlu náběhu

Co je obálka poryvů?

a) Obalová čára minimálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu

b) Obalová čára maximálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na úhlu náběhu

c) Obalová čára maximálních hodnot poryvových násobků vynesených v závislosti na rychlosti letu

Co je násobek zatížení?

a) Poměr vztlaku a odporu na letadle

b) Poměr specifického zatížení k celkové tíze latadla. Udává, kolikrát je vztlak letadla v daném okamžiku větší než jeho tíha

c) Poměr statického a dynamického zatížení na letadle

Jaká zatížení považujeme za dynamické zatížení letadla?

a) Zatížení způsobená vertikálními poryvy vzduchu, zatížení od mánévrů a obratů, zatížení od sil při vzletu a přistání, zatížení související s přetlakováním kabiny

b) Zatížení od tíhy paliva v křídlech při plnění paliva

c) Zatížení od pohybu cestujících na palubě za letu

Co je provozní zatížení letadlové konstrukce nebo její části?

a) Zatížení používané při pevnostním průkazu jako maximální hodnota, která se u letadla za provozu může vyskytnout

b) Maximální zatížení, které při napětí v konstrukci právě stačí k udržení rovnovážného stavu

c) Početní zatížení násobené požadovaným součinitelem bezpečnosti

Jaká zatížení působí na konstrukci letadla při rovnoměrném přímočarém letu?

a) Tíha, vzdušné (aerodynamické) zatížení, síly od pohonné skupiny, síly setrvačné

b) Tíha, vzdušné (aerodynamické) zatížení, síly od pohonné skupiny

c) Tíha, vzdušné (aerodynamické) zatížení, síly od pohonné skupiny, síly setrvačné, reakce od země

Co je součinitel bezpečnosti (nominální)?

a) Poměr mezi ověřovacím a provozním zatížením, obvykle bývá 1,5

b) Poměr mezi početním a provozním zatížením, obykle se volí 1,5

c) Poměr mezi zatížením na mezi únosnosti a provozním zatížením

Co je podélná soustava v konstrukci draku letounu?

a) Soubor nenosných konstrukčních prvků trupu letounu

b) Soubor podélných nosných prvků v konstrukci křídla, trupu a ocasních ploch

c) Soustava podélného vyvážení letounu

Co je příčná soustava v konstrukci draku letounu?

a) Soubor nenosných konstrukčních prvků trupu letounu

b) Soubor příčných nosných prvků v konstrukci křídla, trupu a ocasních ploch

c) Soustava příčného vyvážení letounu

Co je poloskořepinová konstrukce?

a) Konstrukce, u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí

b) Konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována potahem

c) Konstrukce sestávající z nosného potahu v ohybu a smyku, zasíleného podélnými, popř. příčnými výztuhami

Co patří do skupiny novodobých materiálů používaných v konstrukcích nově vyvíjených letounů?

a) Vysoce zušlechtěné titanové oceli

b) Hořčíkové slitiny, elektron, silumin, pantal

c) Kompositní materiály, technická keramika, slitiny lithia a berylia

Oceli jsou materiálem pro značně namáhané části konstrukce letadel. Pro co hlavně se oceli používají?

a) Závěsná kování, podvozky, čepy, šrouby, pružiny

b) Torzní skříně křídel a ocasních ploch

c) Hlavní nosníky křídel a ocasních ploch

Na jaké druhy lze z hlediska konstrukčních prvků a materiálového použití rozdělit konstrukce draků?

a) Konstrukce kovové a konstrukce smíšené

b) Konstrukce kovové, konstrukce dřevěné, konstrukce kompositní

c) Konstrukce kovové, konstrukce dřevěné, konstrukce kompositní, konstrukce smíšené

Plasty jsou materiály používané u mnoha konstrukčních částí letadel, získané technickou cestou. Jak je dělíme z hlediska zpracování?

a) Termosety a termoplasty

b) Termosety, lamináty a bakelity

c) Termosety, termoplasty a plexiskla

Nevýhodou kompozitních materiálů používaných v konstrukcích letadel je jejich vlastnost - jsou "anizotropní". Co to znaméná v praxi?

a) Nemají ve všech směrech zatížení stejné vlastnosti - nevýhoda při opravách

b) Neodolávají chemické korozi - nevýhoda v provozu

c) Těžko lze rozvinutou poruchu odhalit - nevýhoda v provozu

Do jakých skupin rozdělujeme jednotlivé druhy konstrukcí křídel?

a) Konstrukce nosníkové, nosníkové poloskořepiny, poloskořepiny, skořepiny, smíšené konstrukce, plná křídla

b) Konstrukce nosníkové, poloskořepinové a smíšené konstrukce

c) Konstrukce nosníkové, nosníkové poloskořepiny, poloskořepiny, skořepiny

Jaké jsou hlavní charakteristiky nosných ploch letadla?

a) Rozpětí, profily nosných ploch, velikost nosných ploch, štíhlost, zúžení

b) Poloha nosných ploch vůči trupu, půdorysný tvar, rozpětí, profily nosných ploch, velikost nosných ploch, štíhlost, zúžení, úhel šípu, úhel vzepětí, úhel seřízení, zkroucení

c) Poloha nosných ploch vůči trupu, půdorysný tvar, rozpětí, profily nosných ploch, štíhlost, zúžení, úhel šípu, úhel vzepětí

Jaké jsou konstrukční prvky nosné soustavy?

a) Nosníky, žebra, potahy, závěsná a spojovací kování

b) Nosníky, žebra, podélné výztuhy

c) Nosníky, žebra, podélné výztuhy, potahy, závěsná a spojovací kování

Co je hlavními nosnými členy přenášejícími ohyb u nosníkových křídel?

a) Žebra

b) Nosníky

c) Žebra a potah

Co je sendvič v konstrukci draku (např. křídla trupu) letadla?

a) Konstrukce u níž je použito dvou nebo více typů konstrukcí

b) Konstrukční prvek sestávající ze dvou desek spojených lehkou výplní (voštinovou pěnou apod.)

c) Střední vrstva sendvičové desky

Co je torzní skříň křídla?

a) Část konstrukce křídla zachycující zejména ohybové momenty. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků

b) Část konstrukce křídla zachycující kroutící momenty a posouvací síly (smyková napětí), popř. část ohybových momentů. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků.

c) Část konstrukce křídla zachycující převážně smyková zatížení. Je tvořena nosným potahem a stojinami nosníků

Jak je charakterizována skořepinová konstrukce z hlediska přenosu zatížení?

a) Konstrukce, jejíž krutová a ohybová pevnost a tuhost je zajišťována potahem

b) Kosntrukce sestávající z nosného potahu zesíleného podélnými popř. příčnými výztuhami

c) Konstrukce zachycující kroutící momenty sítí prostorově zakřivených prvků

Co je samonosné křídlo?

a) Křídlo s vnějším vyztužením

b) Křídlo bez vnějšího vyztužení

c) Křídlo spojené s trupem i vzpěrou

Co je účelem žeber v konstrukci křídla?

a) Zachytit ohybová zatížení (ohybové momenty) po rozpětí křídla

b) Zachytit smyková zatížení křídla

c) Přenášet zatížení z potahu na nosnou konstrukci a v některých případech může do konstrukce zavádět osamělé síly (např. od uchycení podvozku, od přídavných nádrží...)

Co je nosný potah křídla?

a) Potah přenášející výhradně aerodynamické síly

b) Potah křídla vytvořený jako sendvič

c) Potah, který se kromě tvarování povrchu a přenosu místního aerodynamického zatízění podílí též na přenosu zatížení působícího na křídlo

Co je nenosný potah křídla?

a) Potah nepřenášející žádné síly

b) Část konsrtukce vytvářející vnější povrch křídla, který přejímá aerodynamické síly a přenáší je na konstrukci křídla

c) Část konstrukce vytvářející vnější povrch křídla a podílející se na přenosu všech zatížení na křídle

Co je účelem potahu v konstrukci křídla?

a) Spojit všechny části křídla v jeden celek

b) Přejímat zatížení od aerodynamických sil a vytvořit vnější povrch křídla s nejmenšími odchylkami od teoretických tvarů

c) Přenášet ohybové zatížení křídla na nosníky

Co je nosníková konstrukce křídla?

a) Konstrukce sestávající z jednoho nebo více nosníků, žeber a potahů. Nosníky přenášejí převážně krutové zatížení

b) Konstrukce sestávající z jednoho nebo více nosníků, žeber a potahů. Nosníky přenášejí ohybové zatížení

c) Konstrukce sestávající z jednoho nebo více nosníků, žeber a potahů. Nosníky přenášejí převážně smykové zatížení

Jak se nazývá pohyb letadla (otáčení) kolem podélné osy?

a) Bočení

b) Klonění

c) Klopení

Co je trup letadla?

a) Část draku sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku mezi sebou

b) Část draku sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku a k umístění posádky, cestujících, nákladu, výstroje, popř. motoru

c) Část letadla vytvořená nosníkovou konstrukcí a sloužící hlavně ke spojení jednotlivých částí draku

Co je příhradový trup letadla?

a) Sestavený trup bez potahu. Obsahuje nosníky, podélníky, přepážky a výztuhy.

b) Trup tvořený smíšenou konstrukcí.

c) Trup vytvořený prostorovou prutovinovou soustavou potaženou většinou nenosným potahem

Čím se řídí letoun kolem příčné osy?

a) Křidélky

b) Směrovým kormidlem

c) Výškovým kormidlem

Co je základními prostředky stability a řiditelnosti klasického letadla?

a) Kormidla příčného řízení

b) Ocasní plochy a kormidla příčného řízení

c) Ocasní plochy

Co zajišťují vodorovné ocasní plochy (VOP)?

a) Podélnou stabilitu a výškové řízení

b) Příčnou stabilitu a výškové řízení

c) Stranovou stabilitu a výškové řízení

Jak se nazývá pohyb (otáčení) letadla okolo svislé osy?

a) Zatáčení

b) Klopení

c) Klonění

Co je hlavní příčinou krutu a ohybu trupu letounu za letu?

a) Především kombinovaná zatížení přejímaná od ocasních ploch

b) Otáčivé pohyby letounu

c) Účinek hmotových sil, které působí jako jednotlivé osamělé síly

Diferencovaná křidélka jsou křidélka, jejichž úhlové výchylky jsou:

a) Nahoru a dolů přibližně stejné

b) Nahoru a dolů rozdílné

c) Dolů větší

Kolik souřadných os má letadlová souřadnicová soustava a jaké jsou jejich názvy?

a) Tři: podélná, příčná, svislá

b) Dvě: svislá a stranová

c) Čtyři: podélná, svislá, stranová a časová

K čemu slouží pevná odlehčovací ploška na kormidle?

a) K hmotovému vyvážení kormidla (vyvažovací hmota)

b) K oddálení odtržení proudění při přetažení

c) K odstranění nežádoucí tíživosti

Co je tlumič bočních kmitů?

a) Tlumič, u něhož komprese pružného média probíhá jen při bočním nárazu (kmitu)

b) Tlumič k potlačení bočního kmitání směrově natáčivého kola

c) Tlumič s kapalinovým tlumením bez pružícího členu

Co je pevná vyvažovací ploška (fletner)?

a) Ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka nezávisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a zvyšuje závěsový moment.

b) Ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylky závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a snižuje závěsový moment.

c) Ploška umístěná na odtokové hraně kormidla, jejíž výchylka závisí na výchylce kormidla. Vychyluje se v opačném smyslu a zvětšuje závěsový moment.

Co je pohyblivá vyvažovací ploška (trimer)?

a) Ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení ustáleného režimu letu

b) Ploška na odtokové hraně kormidla, která slouží k vyvážení neustáleného režimu letu

c) Ploška na odtokové hraně kormidla, která po vychýlení slouží ke snížení přírůstku sil v řízení

Jak dělíme brzdy letadlových podvozků podle kornstrukce?

a) Čelisťové, komorové, bezkomorové

b) Čelisťové, komorové, diskové, lamelové

c) Čelisťové, diskové, lamelové

Jaké je typické rozdělení podvozků letounů podle jejich konstrukce?

a) Pružinové a vozíkové podvozky

b) Teleskopické, pákové a pružinové podvozky

c) Teleskopické a pákové podvozky

Kterým z uvedených faktorů může být způsobeno kmitání příďového kola (shimmy)?

a) Nedostatek oleje v tlumiči bočních kmitů

b) Závada ložisek kola nebo nevyhovující tlak v pneumatice příďového kola

c) Může být způsobeno faktory dle a) a b)

Jakou fukci zajišťuje aerodynamické vyvážení (vyvažovací plošky, přestavitelné za letu nebo na zemi, přestavitelný stabilizátor)?

a) Ochrana kormidla před vznikem nepříznivého aeroelastického jevu - samobuzeného rezonančního kmitání

b) Rozložení hmoty po hloubce kormidla tak, že osa otáčení kormidla se ztotožňuje s osou spojující těžiště jednotlivých řezů kormidla

c) Snížení řídící síly na páce pilota v určitém rozsahu provozních rychlostí na nulovou hodnotu při změnách přípusti, konfigurace, centráže a při vzniku nesymetrických sil nebo momentů

Na jaký vítr je zřejmá vyšší citlivost při pojíždění u letadla se záďovým podvozkem (ostruhou)?

a) Boční a zadní

b) Čelní

c) Přízemní

Co je slot (náběžná ploška)?

a) Ploška před náběžnou částí křídla. Zabraňuje odtržení proudu vzduchu při větších úhlech náběhu.

b) Horní část náběžné části křídla, která se vysouvá směrem dopředu

c) Náběžná část křídla sklopná směrem dolů

Jak rozdělujeme řízení letadla podle druhů konstrukcí řididel (řídících orgánů)?

a) Pákové a volantové

b) Volantové a s ovladačem (ručka)

c) Pákové, volantové, s rukojetí na páce, s ovladačem (elektroimpulsivní řízení)

Jak se nazývá vztlaková klapka zvyšující zakřivení střední křivky profilu jednoduchým odklopením zadní části profilu dolů?

a) Odklápěcí vzlaková klapka

b) Jednoduchá vzlaková klapka

c) Jednoštěrbinová vzduchová klapka

Vyvažovací ploška na výškovce je vychýlena nahoru. Ve které poloze se nachází příslušný ovladač?

a) V neutrální poloze

b) V poloze "těžký na hlavu"

c) V poloze "těžký na ocas"

Co je hlavní soustava řízení letadla?

a) Soustava řízení umožňující přenos řídící činnosti z řididel na řídící orgány

b) Soustava řízení, kterou je za letu řízeno klopení, klonění a zatáčení letadla

c) Soustava řízení, ve které je pro přenos řídící činnosti z řididel na řídící orgány použito táhel a lan

Jak se nazývají pevné plošky na horní straně křídla, které jsou konstrukčně provedeny jako malé destičky kolmo upevněné k povrchu křídla a šikmo ke směru proudění (příp. ve tvaru čtyřstěnu nebo malé trojúhelníkové desky - rampy)?

a) Sloty

b) Vířiče

c) Rušiče vztlaku

Jaké jsou běžně používané velikosti výchylek vztlakových klapek u klasických konstrukcí letadel?

a) 30 st. vzlet/ 30 st. Přistání

b) 25 st. vzlet/ 45 st. Přistání

c) 15 st. vzlet/ 40 st. Přistání

Jak je konstrukčně provedena odklápěcí klapka?

a) Při větším úhlu náběhu se vysune část náběžné hrany křídla

b) Klapka se vychýlí ze zadní spodní hrany křídla dolů

c) Ze zadní části křídla se vysune klapka ve tvaru profilu

Soustava řízení s tuhým převodem je část mechanické soustavy řízení letadla, ve které jsou použita pro přenos sil:

a) Lana nebo řetízky

b) Táhla

c) Lana a táhla

Jak je vždy uložen letadlový motor do motorového lože či závěsu?

a) Pevně

b) Volně

c) Pružně

Jakým typickým systémem je odmrazovací systém letadla?

a) Silovým

b) Vybavení letadla

c) Smíšeným

Jakým typickým systémem je hydraulický systém letadla?

a) Silovým

b) Smíšeným

c) Pomocným

Soustava ovládání vztlakových klapek je soubor zařízení sloužící k přenosu činnosti (úkonů) pilota z ovladače na ovládanou část (vztlakové klapky). Na jakém principu je převážně provedena tato soustava?

a) Pneumatické soustavy ovládání klapek

b) Mechanické nebo hydraulicko-mechanické soustavy ovládání klapek

c) Zpětné vazby

Jaký princip platí na základě Bernoulliho rovnice pro kapaliny?

a) Statický tlak se zvyšuje tehdy, když se zvyšuje rychlost proudění

b) Statický tlak klesá, když roste její rychlost

c) Bernoulliho rovnice platí pouze pro plyny v ovzduší atmosféry

Podle druhu energie přiváděné k pracovnímu orgánu rozeznáváme několik typů silových systémů (soustav). Které následující systémy to jsou?

a) Hydraulický systém, pneumatický systém, elektrický (energetický) systém, smíšený systém

b) Hydraulický systém, pneumatický systém

c) Hydraulický systém, pneumatický systém, elektroimpulsivní systém

Co je podstatnou nevýhodou hydraulického systému v letadle při porovnání s pneumatickým sytémem?

a) Nepřesná fixace ovládaných prvků v koncových polohách

b) Potíže s utěsněním

c) Větší hmotnost celého systému

Provádění motorové zkoušky má určitý vliv na zatížení motorového lože. Jaký je tento vliv?

a) Zanedbatelný s běžným provozem letounu

b) Srovnatelný s běžným provozem letounu

c) Značný, zejména u pístových a turbovrtulových letounů; je nutná krátká doba vrtulové zkoušky

Pomocí čeho je pro pilota nejčastěji zjistitelná případná porucha hydraulického systému za letu?

a) Pomocí centrálního varovného systému letadla

b) Pomocí podlimitního poklesu tlaku na příslušném ukazateli

c) Vizuelně - zjištěním kapek na motorové gondole letadla

Jak se nazývá zařízení (konstrukční sestava) připevňující motor k draku leradla?

a) Příhradová konstrukce

b) Motorové lože

c) Závěs motoru

Co je klimatizační a výškový systém letadla?

a) Soubor zařízení sloužící k zabezpečení požadovaného tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu v kabině

b) Soubor zařízení sloužící k zabezpečení požadované teploty a vlhkosti vzduchu

c) Soubor zařízení sloužící k zabezpečení požadované klimatizace v kabině

Co je palivový uzavírací kohout (nesprávně nazývaný STOP-KOHOUT) v palivovém systému letadla?

a) Kohout uzavírající při požáru přívod paliva k motoru

b) Kohout, kterým se ovládá chod pohonné jednotky

c) Kohout kterým se uzavírá přívod paliva do trupové nádrže

Co je pneumatický systém v letadle?

a) Systém vzájemně propojených pneumatických prvků a zařízení využívající plyn (vzduch, kyslík) pro přenos energie, povelů a informací

b) Systém vzájemně propojených pneumatických prvků a zařízení využívající inertní plyny pro přenos energie, povelů a informací

c) Systém vzájemně propojených pneumatických prvků a zařízení využívající vzduch pro přenos energie, povelů a informací

Nad jakou výškou je nutno očekávat vážnější projevy tzv. výškové nemoci (zhoršení funkce zraku, snížená schopnost logického myšlení, zhoršená paměť, snížená vnímavost, zvětšená doba reakce apod.)?

a) 2500 m

b) 4500 m

c) 6000 m

Co se přivádí do pístového motoru, aby bylo za provozu (např. stoupavý let) dosaženo optimálního složení palivové směsi?

a) Více paliva ovládáním pákou přípusti

b) Méně vzduchu ovládáním výškové korekce

c) Méně paliva ovládáním pákou korekce

Co jsou zpravidla hlavní části (letadlové celky) pneumatického systému v letadle?

a) Zdroj tlaku, pracovní válce

b) Zdroj tlaku, pracovní válce, spojovací části (potrubí, hadice, spoje)

c) Zdroje tlaku (lahve, kompresory), provozní letadlové celky (ventily, kohouty, čističe, přípojky), pracovní válce, spojovací části (potrubí, hadice, spoje)

Co je vstřikovací soustava u palivového systému?

a) Zařízení, jímž se zajišťuje vstřikování paliva do sacího potrubí, do válců nebo do spalovacích komor motorů

b) Zařízení palivového systému sloužící k usnadnění spouštění motoru

c) Souhrn zařízení sloužící pro dodávku paliva do spalovacího prostoru motoru

Jaké potíže má pneumatický systém z hlediska případných závad v provozu, porovnáme-li pneumatický a hydraulický systém v letadle?

a) Větší potíže s utěsněním za provozu

b) Menší potíže s utěsněním za provozu

c) Srovnatelné potíže s utěsněním za provozu

Létání ve velkých výškách vyžaduje zabezpečit normální životní podmínky pro pobyt a činnost člověka (pilota, cestujícího). Jak se mění stavové veličiny (veličiny určující stav ovzduší) se vzrůstající výškou dle MSA (ISA)?

a) Tlak klesá, teplota klesá.

b) Tlak klesá, teplota stoupá, vlhkost stoupá.

c) Tlak klesá, teplota klesá, vlhkost klesá.

Kyslíkový dýchač je součástí kyslíkové výstroje letadla. O co se jedná?

a) Přístroj zabezpečující potřebný parciální tlak kyslíku v plicích při výškovém letu

b) Přístroj zabezpečující potřebný tlak vdechované směsi při výškovém letu

c) Přístroj zabezpečující potřebný tlak pro dýchání za letu

Hasidla stacionárních protipožárních systémů letadel jsou uložena v tlakových lahvích označených červenou barvou. Co se nejčastěji používá jako hasidlo?

a) Tetrachlor, freon

b) Oxid uhličitý (vytváří pěnu ve formě sněhu), nebo výběhově freon

c) Vodní náplň, dusík

Co se nejvíce rozšířilo jako hlavní protipožární zabezpečení soudobých letadel?

a) Přenosné protipožární prostředky

b) Stacionární protipožární systémy doplňované přenosnými protipožárními prostředky

c) Signalizátory požáru

Co je kyslíkový dýchač s přerušovanou dodávkou?

a) Zařízení s plicním automatem

b) Letecký dýchač, které je možné přenášet jako celek

c) Dýchač se zásobou kyslíku v tekutém stavu

Čím musí být vždy naplněn kyslíkový systém letadla (stacionární nebo přenosný)?

a) Směsí kyslík-vzduch

b) Lékařským (medicinálním) kyslíkem

c) Kyslíkem z tlakových transportních lahví

Jak se mění následující veličiny současně s narůstáním námrazy ne letadle?

a) Zvyšuje se hmotnost letadla, nemění se poloha těžiště, zhoršuje se stabilita a řiditelnost

b) Zvyšuje se hmotnost letadla, mění se poloha těžiště, zlepšuje se stabilita a řiditelnost

c) Zvyšuje se hmotnost letadla, mění se poloha těžiště, zhoršuje se stabilita a řiditelnost

Jaký je nejnebezpečnější druh námrazy na letadle?

a) Průhledný led

b) Matný led

c) Bílá hrubozrnná jinovatka

Jaké meteorologické podmínky jsou nejvíce nebezpečné pro vznik námrazy na letadle?

a) Nízká teplota vzduchu se sněžením

b) Mrznoucí déšť

c) Mrznoucí mrholení

Nouzové a záchranné prostředky slouží k zabránění lidských a materiálních ztrát při nehodách letadel. Jak rozdělujeme nouzové a záchranné prostředky letadel?

a) Základní a vedlejší

b) Základní a povinné (speciální) ve smyslu leteckých předpisů (pro určité oblasti provozu)

c) Pozemní a vodní

Kdo má zodpovědnost za zabezpečení, aby všechny osoby na palubě letadla byly seznámeny s umístěním a všeobecným způsobem použití hlavních nouzových prostředků a zařízení, určených pro společné použití?

a) Velitel letadla

b) Provozovatel letadla

c) Vedoucí kabiny

Co je úkolem technické údržby letadla?

a) Odstranit zjištěné závady letadla

b) Zajistit udržení požadované úrovně letové způsobilosti v souladu se schválenými postupy

c) Zajistit technické odstranění závady

Co rozumíme pod pojmem vyvážení letadla na zemi?

a) Rozložení užitečného zatížení tak, aby těžiště naloženého letadla bylo v přípustných mezích povolených centráží

b) Provedení výpočtu na vyvažovacím computeru

c) Využití tzv. balastu (vody nebo jiné hmoty)

Jak se nazývá poloha těžiště letadla vyjádřená v % SAT (angl. MAC)?

a) Provozní rozsah těžiště letadla

b) Neutrální bod letadla

c) Centráž letadla

Jak je definována "centráž" letadla?

a) Poloha těžiště letadla vyjádřená v % délky TVY (tětivy profilu)

b) Poloha těžiště letadla vyjádřená v % délky SAT (střední aerodynamické tětivy)

c) Poloha těžiště vyjádřená v % délky ANR (střední tětivy trupu)

Osvědčení o letové způsobilosti (OLZ) je doklad vydaný národním leteckým úřadem, kterým se potvrzuje, že letadlo konkrétního výrobního čísla a poznávací značky je způsobilé k leteckému provozu. Kde musí být originál tohoto dokladu?

a) Na palubě letadla

b) V oddělení technické dokumentace provozovatele

c) U výrovce letadla

Je důvodem dočasné ztráty platnsti Osvědčení o letové způsobilosti (OLZ) skutečnost, že letadlo bylo poškozeno takovým způsobem, že již nejsou splněny podmínky, za nichž bylo OLZ vydáno?

a) Ve výjimečných případech

b) Ano

c) Není

Je neprovedení předepsané údržby na letadle důvodem k dočasné ztrátě platnosti Osvědčení o letové způsobilosti OLZ?

a) Není to důvod k dočasné ztrátě platnosti OLZ

b) Ano

c) Jen při neprovedení roční nebo vyšší prohlídky

Musí být odstraněna před zahájením dalšího letu každá závada (porucha) mající vliv na letovou způsobilost, která byla zjištěna na letadle, jeho systémech, pohonné jednotce a jeho výstroji?

a) Ano

b) Ne

c) Ano, s výjimkou závady, kdy bylo leteckým úředem uděleno povolení k technickému přeletu s jednoznačné stanovenými omezeními

Co musí provozovatel poskytnout záchranným koordinačním střediskům (např. SAR) kdykoliv to je žádáno?

a) Formulář přípravy letu

b) Záznamy traťové a letištní způsobilosti pilotů

c) Seznamy nouzové a záchranné výstroje na palubě letadla

Jak často se musí provádět záznamy v palubním deníku?

a) Min. 1x týdně hůlkovým písmem

b) Min. 2x týdně a čitelně bez škrtání nebo vymazávání

c) Průběžně, inkoustem nebo propisovací tužkou dle pokynů v záhlaví palubního deníku

Co je zapalovací magneto?

a) Mechanizmus bezkontaktního zapalování směsi

b) Motorem mechanicky poháněný generátor proudu pro vysokonapěťové zapalování směsi

c) Startér - dynamo va funkci "start" motoru

Co tvoří pracovní cyklus 4-dobého nepřeplňovaného spalovacího motoru?

a) Vstřik, stlačení, výbuch, výfuk

b) Sání, stlačení, expenze, výfuk

c) Vstřik, stlačení, expanze, ejekce

Kdy se vystavuje potvrzení o údržbě latadla?

a) Vždy před každým letem

b) Tam, kde to vyžadují předpisy pro provoz letadel jej vystavuje provozovatel jako samostatný doklad dle kritérií stanovených leteckým úřadem

c) Po provedení jakéhokoliv stupně údržby

Jaké jsou nejrozšířenější typy karburátorů leteckých pístových motorů?

a) Plovákový karburátor, membránový karburátor

b) Plovákový karborátor, vstřikovací karburátor

c) Membránový karburátor, přetlakový karburátor

Co je hlavními (závaznými) kritérii pro plánování a provádění údržby letadel?

a) Nalétané hodiny (FH), počty přistání/cykly (CYC), kalendářní doba (CT)

b) Nalétané hodiny (FH), počty přistání/cykly (CYC)

c) Kalendářní doba (CT), nalétané hodiny (FH)

Jaký je doporučený postup pilota při přehřívání motoru?

a) Plně otevřít klapky chlazení či žaluzie, mírně obohatit směs, snížit výkon motoru, zvýšit rychlost letu

b) Plně otevřít klapky chlazení či žaluzie, mírně ochudit směs, snížit výkon motoru, snížit rychlost letu

c) Plně otevřít klapky chlazení či žaluzie, seřídit směs na správný poměr 1:15, zvýšit výkon, zvýšit rychlost letu

Je letová příručka nedílným a doplňujícím dokladem k Osvědčení o letové způsobilosti? Musí být schválena leteckým úřadem?

a) Není doplňujícím dokladem k OLZ, ale musí být schválena leteckým úředem

b) Ano

c) Ne

Co jsou v zásadě pohyblivé díly letadlového pístového motoru?

a) Kliková skříň, klikový mechanizmus, válcová skupina

b) Válcová skupina, rozvodové mechanizmy, soustava náhonů

c) Klikový mechanizmus, rozvodové mechanizmy, soustava náhonů

Jak v zásadě dělíme současné běžně používané pístové letecké motory?

a) Ploché motory, řadové motory, hvězdicové motory

b) Ploché motory, vznětové motory, zážehové motory

c) Řadové motory, hvězdicové motory, zážehové motory

Jaký je správný postup ovládání stavitelné vrtule pilotem?

a) Při snižování výkonu motoru (např. po vzletu ve stoupání) se nejprve zvýší plnící tlak (výkon) pomocí plynové páky a pak teprve sníží otáčky (motoru) pomocí páky ovládání vrtule

b) Při snižování výkonu motoru (např. po vzletu ve stoupání) se nejprve sníží plnící tlak (výkon) pomocí plynové páky a pak teprve otáčky (motoru) pomocí páky ovládání vrtule

c) Při snižování výkonu motoru (např. po vzletu ve stoupání) se nejprve pákou ovládání vrtule zvýší otáčky (motoru) a pak se teprve sníží plnící tlak (výkon) pomocí plynové páky

Jaký je typický způsob výroby elektřiny na palubě letadla?

a) Převod mechanické energie na elektrickou

b) Převod světelné energie na elektrickou

c) Převod tlakové energie na elektrickou

Co je detonační hoření ve spalovacím prostoru leteckého pístového motoru?

a) Předčasné, resp. neřízené zapálení směsi od nejteplejšího místa spalovacího prostoru (výfukový ventil nebo část plochy pístu), což se projeví jako tzv. "samozápaly" motoru

b) Tlaková vlna od hoření (málo odolného) paliva vyvolá předčasné samovznícení části směsi, která ma za normálních podmínek shořet jako poslední. To má za následek rázovou vlnu hoření, která způsobí zvýšení tlaků a teplot ve spalovacím prostoru

c) Stlačená směs je zapálena jiskrou od zapalovací svíčky. V případě nepravidelné čínnosti magneta je na svíčce iniciována jiskra opožděně, což má za následek pozdní zapálení směsi, které se projeví detonačním spalováním až ve fázi výfuku

Jakého charakteru je elektrolyt v alkalických článcích?

a) Kyselého

b) Neutrálního

c) Zásaditého

Jakého charakteru je elektrolyt v olověných článcích?

a) Kyselého

b) Neutrálního

c) Zásaditého

Co je kompresor leteckého pístového motoru?

a) Zařízení pro zvýšení plnícího tlaku mechanicky poháněné přímo klikovým hřídelem

b) Zařízení pro zvýšení plnícího tlaku poháněné malou turbínou roztáčenou výfukovými plyny

c) Zařízení pro zvýšení plnícího tlaku elektricky poháněné z el. rozvodu motoru

Co indikuje zařízení EGT (Exhoust Gas Temperature)?

a) Indikuje teplotní špičku výfukových plynů při nastavení správného složení směsi a může pomoci správně ochudit směs na poměr 1:15

b) Indikuje dosažení zvýšené teploty výfukových plynů při nastavení příliš bohaté směsi (1:10)

c) Indikuje nízkou teplotu výfukových plynů při nastavení příliš chudé směsi (1:20)

Co je účelem výškové korekce (směsi)?

a) Snižování množství dodávaného paliva (do směsi) při stoupání letadla do vyšší výšky nebo zvětšuje-li se teplota vnějšího vzduchu

b) Zvyšování množství dodávaného paliva (do směsi) při stoupání letadla do vyšší výšky nebo zvětšuje-li se teplota vnějšího vzduchu

c) Zachování stejného množství dodávaného paliva (do směsi) při stoupání letadla do vyšší výšky nebo zvětšuje-li se teplota vnějšího vzduchu

Jaký tlak je přiveden do tlakoměrné krabice rychloměru?

a) Celkový tlak

b) Statický tlak

c) Dynamický tlak

Jaký tlak je přiveden do pouzdra rychloměru?

a) Celkový tlak

b) Statický tlak

c) Dynamický tlak

Pro měření čeho je určená Venturiho trubice?

a) Malých rychlostí

b) Podzvukových rychlostí

c) Rychlostí, při kterých se projevuje stlačitelnost vzduchu

K čemu se v letadle používá podtlakový systém?

a) Nepoužívá se

b) Jako pohon setrvačníků gyroskopických přístrojů

c) Pro nouzové otevření podvozku

Snímač čeho je Pitotova trubice?

a) Úhlu náběhu

b) Dynamického tlaku

c) Celkového tlaku

Jak lze zjistit nesprávnou funkci podtlakového systému letadla?

a) Pomocí otáčkoměru podtlakového čerpadla

b) Z ukazatele tlaku v systému, nebo na signalizačním panelu

c) Únikem tlaku z pojistného ventilu

Co je součástí podtlakového systému letadla?

a) Jedno podtlakové čerpadlo

b) Jedno hlavní a jedno záložní podtlakové čerpadlo

c) Dvě současně pracující podtlaková čerpadla

Jak je kompenzováno nesymetrické obtékání letadla u snímačů statického tlaku, jestliže není vybaven Prandtlovou trubicí?

a) Není kompenzováno

b) Na letadle je několik snímačů na různých místech, které jsou propojeny

c) Letadlo je vybaveno speciálními přístroji, které tuto chybu kompenzují

Co bude ukazovat rychloměr, jestliže během klesání dojde k zamrznutí sondy statiského tlaku?

a) Vyšší rychlost než je skutečná

b) Nižší rychlost než je skutčná

c) Ručička rychloměru postupně klesne k nule

Co bude ukazovat rychloměr, jestliže při stoupání dojde k zamrznutí snímače celkového tlaku?

a) Vyšší rychlost než je skutečná

b) Nižší rychlost než je skutčná

c) Postupně klesne k nule

Co bude ukazovat rychloměr, jestliže během klesání dojde k zamrznutí sondy celkového tlaku?

a) Vyšší rychlost než je skutečná

b) Nižší rychlost než je skutčná

c) Bude ukazovat konstantní hodnotu

Co bude ukazovat variometr, jestliže dojde k zamrznutí sondy statického tlaku během klesání?

a) Konstantní hodnotu stoupání

b) Vyšší hodnotu stoupání, něž je skutečná

c) Postupně klesne k nule

Co bude ukazovat výškoměr, jestliže během klesání dojde k zamrznutí sondy statiského tlaku?

a) Klesne k nule

b) Nižší výšku, než je skutečná

c) Stále stejnou výšku

Co bude ukazovat výškoměr, jestliže během stoupání dojde k zamrznutí sondy celkového tlaku?

a) Skutečnou výšku

b) Stále stejnou hodnotu

c) Výšší výšku, než je skutečná

Co bude ukazovat výškoměr, jestliže během stoupání dojde k zamrznutí sondy statického tlaku?

a) Vyšší výšku než je skutečná

b) Stále stejnou hodnotu

c) Klesne k nule

Co je připojeno do pouzdra přístroje u variometru s tlakoměrnou krabicí?

a) Nic není připojeno

b) Statický tlak

c) Dynamický tlak

Jaký tlak je přiveden u výškoměru?

a) Statický tlak do tlakoměrné krabice

b) Celkový tlak do tlakoměrné krabice

c) Statický tlak do pouzdra přístroje

V čem je uložen setrvačník zatáčkoměru?

a) V jednom otočném rámečku s osou kolmou k ose rotace setrvačníku

b) V jednom otočném rámečku s osou rovnoběžnou s osou rotace setrvačníku

c) V systému dvou otočných rámečků

V čem spočívá princip gyroskopického zatáčkoměru?

a) Měření setrvačnosti kuličky volně uložené v tlumící kapalině

b) Využití precesního pohybu setrvačníku

c) V indikaci výslednice sil působících na letadlo kuličkou uloženou v tlumící kapalině

S jakou osou letadla má rovnoběžnou osu rotace setrvačník gyroskopického přístroje zatáčkoměru?

a) Se svislou osou letadla

b) S podélnou osou letadla

c) S příčnou osou letadla

Co se používá pro roztáčení setrvačníků gyroskopických přístrojů?

a) Elektrický nebo pneumatický pohon

b) Magnetizmus země

c) Mechanický třecí převod

Po jakém časovém intervalu je třeba opravovat nastavení směrového setrvačníku podle magnetického kompasu?

a) 5 min

b) 20 min.

c) 40 min.

Čím se kompenzuje inklinace u magnetického kompasu?

a) Závažíčkem na jižním konci střelky kdekoliv na zemi

b) Závažíčkem na severním konci střelky kdekoliv na zemi

c) Závažíčkem na jižním konci střelky na severní polokouli a na severním konci střelky na jižní polokouli

Jaká je přibližně inklinace v České Republice?

a) 35 stupňů

b) 45 stupňů

c) 65 stupňů

Co je umělý horizont?

a) Absolutní sklonoměr

b) Relativní sklonoměr

c) Přístroj s jedním stupněm volnosti

Jak je uložen setrvačník umělého horizontu?

a) V trojitém kardanovém závěsu

b) V dvojitém kardanovém závěsu

c) V jednoduchém kardanovém závěsu

S jakou osou letadla má rovnoběžnou osu rotace setrvačník přístroje umělého horizontu?

a) S podélnou osou letadla

b) S příčnou osou letadla

c) Se svislou osou letadla

Co indikuje příčný relativní sklonoměr, který je obvykle uložen v pouzdře zatáčkoměru?

a) Otočení rámečku setrvačníku zatáčkoměru kolem polélné osy

b) Příčný sklon v přímém rovnoměrném letu

c) Odstředivou sílu v zatáčce

Za jakých podmínek ukazuje magnetický kompas správně?

a) Pouze v ustáleném horizontálním přímém letu

b) V ustáleném horizontálním přímém letu a v zatáčce

c) V přímém letu a v zatáčce

Co je výhodnější použít pro zatáčku do přesně daného směru?

a) Magnetický kompas

b) Směrový setrvačník

c) Ukazatel zařízení VOR

S jakou osou letadla má setrvačník směrového gyroskopického ukazatele osu rotace uloženou vodorovně?

a) S podélnou osou letadla

b) S vodorovnou osou letadla

c) S příčnou osou letadla

Co je hlavní nevýhodou plovákových palivoměrů?

a) Složitost mechanizmu plováku

b) Chybná indikace při změně hladiny vlivem náklonu, sklonu, atd.

c) Vysoká poruchovost

Co snímá elektrický ukazatel polohy klapek?

a) Polohu potenciometru, jehož jezdec je mechanicky spojen s klapkami

b) Otáčky krokového motoru, který pohybuje klapkami

c) Signál od ovladače klapek

Co je Bourdonovo pero?

a) Zahnutá kovová trubice kruhového průřezu

b) Součást systému měření tlaku kapalin

c) Náhradní propiska na palubě letadla

Co indikuje červenobílá tyčinka ukazatele podvozku?

a) Vysunutý podvozek

b) Zasunutý podvozek

c) Podvozek v mezipoloze

Co udává otáčkoměr pístového motoru?

a) Otáčky klikového hřídele motoru

b) Otáčky náhonu magnet

c) Otáčky vačkového hřídele motoru

Na jakém principu funguje odporový teploměr oleje?

a) Roztažnosti měřícího tělíska z odporového materiálu

b) Změny magnetického odporu měřícího tělíska

c) Změny elektrického odporu měřícího tělíska