Dnes je středa 3. června 2020
7:58 16:01

Test PPL - Lidská výkonnost a omezení - správné odpovedi

Jaký je tlak vzduchu na úrovni hladiny moře podle definice standardní atmosféry ICAO?

a) 760 mmHg

b) 760 Pa

c) 760 kPa

Jaký je objem daného množství plynu při konstantní teplotě?

a) Přímo úměrný tlaku

b) Nepřímo úměrný tlaku

c) Konstantní

Co je stavová rovnice ideálního plynu stálé hmotnosti?

a) p*V*T = konst.

b) p*V/T = konst.

c) p/V*T = konst.

Jaký je objem daného množství plynu při konstantním tlaku?

a) Konstantní

b) Nepřímo úměrný teplotě

c) Přímo úměrný teplotě

Čeho obsahuje atmosférický vzduch přibližně 21%?

a) Dusíku

b) Kyslíku

c) Vzácných plynů

Čeho obsahuje atmosférický vzduch přibližně 78%?

a) Dusíku

b) Kyslíku

c) Vzácných plynů

Kolik přibližně procent je v atmosférickém vzduchu oxidu uhličitého?

a) 0,03%

b) 3%

c) 30%

Jaká je jednotka pro měření tlaku krve?

a) Pa

b) hPa

c) mmHg

Co tvoří oběhový systém lidského organismu?

a) Horní cesty dýchací a žilní systém

b) Srdce a cévní systém

c) Dolní cesty dýchací a žilní systém

Co se odvádí z liského organismu do vnějšího prostředí dýcháním?

a) Čistý kyslík

b) Oxid uhličitý

c) Oxid uhelný

Jak dlouhá je průměrně doba užitečného vědomí ve výšce 5000m?

a) 5 minut

b) 30 minut

c) 90 minut

Odkud člověk získává kyslík?

a) Z vody

b) Z vodíku

c) Ze vzduchu

Jak se dá zabránit hyperventilaci?

a) Zrychlením dýchání

b) Zpomalením dýchání, případně krátkým zadržením dechu

c) Použitím teplejšího oblečení

Jaká je závislost tlaku vzduchu na stoupající nadmořské výšce?

a) Stoupá

b) Exponenciálně stoupá

c) Exponenciálně klesá

Který ze smyslů je při hypoxii nejvíce postižen?

a) Zrak

b) Chuť

c) Hmat

Jak můžeme zabránit hypoxii?

a) Dýcháním vzácných plynů

b) Dýcháním čistého kyslíku

c) Přesunem do vyšší nadmořské výšky

K čemu dochází při hypoxii v lidském organismu?

a) Ke zvýšení tlaku kyslíku v krvi

b) K poklesu tlaku kyslíku v krvi

c) Ke zvýšení tlaku oxidu uhličitého v krvi

Jako jakou barvu vnímá člověk při hypoxii bílou barvu?

a) Červenou

b) Hnědozelenou

c) Šedožlutou

Kdy v průběhu dne je odolnost lidského organismů vůči hypoxii nejvyšší?

a) Kolem 3. Hodiny

b) Kolem 12. Hodiny

c) Kolem 17. Hodiny

Při letech nad 3000 m dochází v lidském organismu k hypobarii. Při používání čeho způsobuje problémy?

a) Kyslíkového přístroje

b) Brýlí

c) Kontaktních čoček

Kdy snáší lidský organismus nejlépe kladné přetížení v podélné ose?

a) Dopoledne

b) Odpoledne

c) Kolem 22. Hodiny

Co za schopnost oka je zraková ostrost?

a) Určit vzdálenost daného bodu

b) Rozlišit blízko sebe umístěné předměty

c) Určit barvu daného předmětu

Co způsobuje zčernání zorného pole pilota?

a) Podélné kladné přetížení

b) Podélné záporné přetížení

c) Příčné přetížení

Co je příznakem hyperventilace?

a) Zhnědnutí zorného pole

b) Pocit hladu

c) Zrychlené dýchání

Co v těle obsažené nejvíce ovlivňuje prudké stoupání a klesání?

a) Tekutiny

b) Nervové buňky

c) Plyny

Při čem se krev z dolní poloviny těla pilota přesouvá do horní poloviny?

a) Při podélném kladném přetížení

b) Při podélném záporném přetížení

c) Při hypoxii

Při čem se krev z horní poloviny těla přesouvá do dolní poloviny?

a) Při podélném kladném přetížení

b) Při podélném záporném přetížení

c) Při hypoxii

Co způsobuje zčervenání zorného pole pilota, tzv. červenou clonu?

a) Podélné kladné přetížení

b) Podélné záporné přetížení

c) Příčné přetížení

Jak se nazývá vada zraku, při které člověk nevidí ostrý obraz vzdálených předmětů?

a) Dalekozrakost

b) Krátkozrakost

c) Barvoslepost

Co se určuje vlnovou délkou záření?

a) Barevný tón

b) Barevný jas

c) Sytost barvy

Čím je dána sytost dané barvy?

a) Mohutností světelného zdroje

b) Vlnovou délkou světla

c) Obsahem bílé barvy

Při jakém přechodu se oko nejrychleji adaptuje?

a) Ze světla do tmy

b) Z tmy do světla

c) Ze šera do tmy

Kdy vidíme modrou barvu lépe než červenou?

a) Při námraze

b) Ve dne

c) Za šera

Jak se nazývá vada zraku, při které člověk nevidí ostrý obraz blízkých předmětů?

a) Dalekozrakost

b) Krátkozrakost

c) Barvoslepost

V jaké výšce se začínají výrazně projevovat závažné změny zrakových funkcí?

a) 4000 ft

b) 5000 ft

c) 4000 m

Co způsobuje letová iluze při přistání na sníh nebo na vodní hladinu?

a) Odhad výšky letadla nad povrchem je větší, než ve skutečnosti je

b) Odhad výšky letadla nad povrchem je menší, než ve skutečnosti je

c) Pocit odtržení

Co se děje při letové iluzi nazývané "Flicker vartigo"?

a) Pilot považuje za horizont okraje oblaků

b) Pilot má zdravotní problémy při pohledu na Slunce přes rotující vrtuli

c) Pilot špatně odhaduje výšku při přistání na vodní hladinu

Co se děje při letové iluzi nazývané "autokineze"?

a) Pilot začíná mít zdravotní problémy (např. ztrátu vědomí) při pohledu na Slunce přes pohybující se vrtuli

b) Pilot považuje pozemní světla za hvězdy

c) Pilot při tmavém pozadí vnímá nepatrný pohyb svého oka jako pohyb sledovaného předmětu

Co je práh sluchu?

a) Nejnižšší intenzita zvuku, kterou dokážeme vnímat

b) Nejnižší intenzita záření, kterou dokážeme vnímat

c) Hodnota tlaku, při které dochází k přeslechu

Co tvoří rovnovážný orgán ucha?

a) Tři na sebe kolmé polokruhové kanálky

b) Nosohltan a Eustachova trubice

c) Nosohltan se zvukovodem

Kde je v uchu umístěn bubínek?

a) Za kovadlinkou

b) Před kladívkem

c) Za hlemýžděm

V jakých jednotkách se měří hluk?

a) Hz

b) dB

c) Hg

Jak nazýváme nepřesnou interpretaci vyslechnuté zprávy?

a) Přeslech

b) Hluk

c) Šum

Co nepatří mezi zdroje leteckého hluku?

a) Radiokorespondence

b) Pracující letecký motor

c) Osvětlení prahu dráhy

Co považujeme za poruchu zdraví?

a) Fyzickou únavu

b) Chronickou únavu

c) Psychickou únavu

Jakou část těla nejvíce ovlibňují vibrace frekvence 12 - 15 Hz?

a) Břicho a hrudník

b) Hlavu

c) Končetiny

Jakou část těla nejvíce ovlibňují vibrace frekvence 4 - 5 Hz?

a) Břicho a hrudník

b) Hlavu

c) Končetiny

Co je důležitým vedlejším účinkem léků proti kinetóze?

a) Křeče

b) Barvoslepost

c) Ospalost

Co je nejčastějším příznakem kinetózy?

a) Ztráta barvocitu

b) Dráždění žaludku

c) Kýchání

Co způsobuje kinetózu?

a) Zvýšení tělesné teploty nad 38 °C

b) Nezvyklý pohyb

c) Nadměrný hluk

V čem spočívá prevence kinetózy?

a) V tréninku odolnosti a postupné adaptaci

b) V pravidelném užívání příslušných léků

c) V použití kyslíkového přístroje

K čemu slouží Valsalvův manévr?

a) K uvolnění dýchacích cest při zalknutí

b) K zavedení přívodu kyslíku při bezvědomí

c) K odstranění zalehnutí v uších

Smí pilot před letem používat léky?

a) Ano, kromě léků způsobujících útum centrální nervové soustavy

b) Ne, pouze příslušně schválená léčiva

c) Ne, léky užívat nesmí

Jaká je optimální délka spánku u dospělého člověka?

a) 5 - 6 hodin

b) 7 - 8 hodin

c) 9 - 10 hodin

Co nemá pilot před letem omezeno?

a) Kouření cigaret

b) Použití povoleného množství alkoholu

c) Užití lehkých drog

Co nepatří nezi opiáty?

a) Kokain

b) Kofein

c) Heroin

V jakém množství smí pilot požít alkohol před letem?

a) Do 0,3 promile hladiny alkoholu v krvi

b) Maximálně 2x 0,5 l piva nebo 0,05 cl destilátu

c) Ne, alkohol požít nesmí

Co způsobuje alkohol v lidském organismu?

a) Desynchronizaci

b) Dehydrataci

c) Dysrytmii

Co nejvýrazněji ovlivňuje vnímání?

a) Citlivost smyslů

b) Paměť

c) Rozhodnost

Co není přímým výsledkem procesu vnímání?

a) Počitek

b) Charakter

c) Vjem

Co blíže nespecifikuje pozornost?

a) Zaměření

b) Koncentrace

c) Představivost

Co využívá člověk k poznávání svého okolí?

a) Vnímání

b) Představivost

c) Paměť

Který stav pozornosti je pro pilota užitečný a považuje se za schopnost?

a) Kolísání pozornosti

b) Oscilace pozornosti

c) Rozdělení pozornosti

Které psychické vlastnosti nejvíc přispívají k rozhodnosti?

a) Trpělivost a svědomitost

b) Charakter a nadání

c) Zkušenost a sebejistota

Co nejvíc přispívá k rychlému a správnému rozhodování?

a) Zkušenost a důsledná příprava na danou činnost

b) Určité pracovní zatížení a týmová spolupráce

c) Fyzická kondice

Co způsobuje fyzická zátěž pilota?

a) Odpovědnost

b) Emoce

c) Mikroklima

Co nepatří nezi psychické zátěže?

a) Zrychlení

b) Pozornost

c) Rozhodování

Co se nejvíce podílí na vědomé činnosti člověka k dosažení stanoveného cíle?

a) Jeho charakter a vlohy

b) Jeho vůle a houževnatost

c) Jeho temperament a paměť

Co slouží k uchování informace v dlouhodobé paměti?

a) Soustředění

b) Myšlení

c) Opakování

Který z těchto faktorů, když dlouhodobě působí na člověka, může vést až k onemocnění?

a) Odpovědnost

b) Zátěž

c) Stres