Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Testy PPL - Provozní postupy - správné odpovedi

Který provozní předpis je platný v současné době v ČR pro soukromé lety letounů?

a) L 6 / I

b) L 6 / II

c) JAR-OPS 2

Kterého státu musí dodržovat velitel letadla příslušné zákony, předpisy a postupy?

a) V jehož vzdušném prostoru je letadlo provozováno

b) Zápisu letadla do rejstříku

c) Který vydal veliteli letadla průkaz způsobilosti pilota

Kterým osobám ukládá povinnosti provozní předpis pro soukromé lety letounů?

a) Veliteli letadla a provozovateli letadla

b) Veliteli letadla a uživateli letadla

c) Veliteli letadla a vlastníkovi, případně nájemci letadla

Co musí zajistit velitel letadla u všech osob na palubě?

a) Aby měly platné doklady totožnosti

b) Aby měly platnou pojistku

c) Aby byly seznámeny se způsobem použití bezpečnostních pásů

Letí-li letoun v ČR 15 minut po západu slunce let VFR, za jaký let je to podle provozního předpisu považováno?

a) Let VFR ve dne

b) Let VFR v noci

c) Let VFR za soumraku

Které pásy musí mít zapnuty všichni členové posádky na svém pracovním místě?

a) Břišní a ramenní pásy po dobu celého letu

b) Břišní pásy po dobu celého letu a ramenní pásy při vzletu a při přistání

c) Břišní pásy po dobu celého letu

Co musí být v pilotní kabině při letu letounu pro soukromé účely?

a) Minimálně jeden ruční hasící přístroj

b) Minimálně jeden ruční hasící přístroj, pokud tak stanovil výrobce letadla

c) Minimálně jeden ruční hasící přístroj při mimoletištních letech

Kdo odpovídá za podání zprávy o případné nehodě letadla, které provádělo soukromý let, nejbližšímu příslušnému úřadu nebo orgánu?

a) Velitel letadla

b) Provozovatel letadla

c) Vlastník, případně nájemce letadla

Kdo odpovídá za záznamy o provedených letech a závadách zjištěných za letu letounu provozovaného při soukromých letech?

a) Velitel letadla

b) Uživatel letadla

c) Vlastník, případně nájemce letadla

Kdo odpovídá za platnost a úplnost dokladů, které mají být za letu na palubě letounu provozovaného při soukromých letech?

a) Velitel letadla

b) Uživatel letadla

c) Vlastník, případně nájemce letadla

Musí být letoun při soukromém letu VFR vybaven variometrem?

a) Ano, vždy

b) Pouze při letech VFR v noci a při řízených letech VFR v letových hladinách

c) Ne

Který z uvedených dokladů nemusí být na palubě letounu provozovaného při soukromých letech?

a) Doklad o pojištění zákonné odpovědnosti

b) Doklad o hmotnosti a vyvážení

c) Potvrzení o údržbě

Může vlastník letadla převést některé povinnosti, které mu ukládá předpis pro provoz letounu pro soukromé lety, na nájemce?

a) Ne

b) Ano za předpokladu, že o tom byla uzavřena písemná dohoda podepsaná vlastníkem i nájemcem

c) Ano za předpokladu, že o tom byla uzavřena ústní dohoda mezi vlastníkem a nájemcem za přítomnostli alespoň dvou dalších svědků

Lze provést soukromý let VFR s letounem, který není vybaven polohovými světly?

a) Ano, ale pouze ve dne

b) Ne

c) Ano, vždy

Lze provést soukromý let VFR s letounem, který není vybaven protisrážkovým majákem?

a) Ne

b) Pouze lety VFR ve dne

c) Ano

Lze provést soukromý let VFR v noci s letounem, který není vybaven umělým horizontem?

a) Ano

b) Ano za předpokladu, že je letoun vybaven zatáčkoměrem, příčným sklonoměrem a směrovým setrvačníkem

c) Ne

Musí být letoun při soukromém letu VFR vybaven rychloměrem, barometrickým výškoměrem a magnetickým kompasem?

a) Ano

b) Pouze při letech VFR v noci a při řízených letech VFR v letových hladinách

c) Ne

Musí být letoun při soukromém letu VFR v ČR vybaven radiostanicí?

a) Ano, vždy

b) Jen při letech IFR

c) Jen při letech IFR, při letech VFR v noci, při řízených letech VFR a tam, kde je to požadováno z hlediska rozdělení vzdušného prostoru

Jaká je tísňová frekvence pro letadlové radiostanice VKV?

a) 120,5 MHz

b) 121,5 MHz

c) 122,5MHz

Provede-li letoun s nepřetlakovou kabinou soukromý let tak, že se část letu pohybuje nad tlakovou výškou 13 000 ft:

a) Pro pilota nemusí být zajištěna dodávka kyslíku

b) Dodávka kyslíku pro pilota musí být zajištěna, ale pilot nemusí mít nasazenou kyslíkovou masku

c) Dodávka kyslíku pro pilota musí být zajištěna a pilot musí mít nasazenou kyslíkovou masku

Provede-li letoun s nepřetlakovou kabinou soukromý let tak, že se pohybuje pod tlakovou výškou 10 000 ft a 15 minut v tlakové výšce od 10 000 ft do 13 000 ft:

a) Pro pilota nemusí být zajištěna dodávka kyslíku

b) Dodávka kyslíku pro pilota musí být zajištěna, ale pilot nemusí mít nasazenou kyslíkovou masku

c) Dodávka kyslíku pro pilota musí být zajištěna a pilot musí mít nasazenou kyslíkovou masku

Kdo má odpovědnost za údržbu letounu provozovaného pro soukromé lety?

a) Velitel letadla

b) Uživatel letadla

c) Vlastník, případně nájemce letadla

Kdo stanovuje velitela letadla pro soukromý let letounu?

a) Vlastník letounu

b) Provozovatel letounu

c) Uživatel letounu

Jaké je správné umístění polohových světel na letounu?

a) Ocas - bílé, levé křídlo - červené, pravé křídlo - zelené

b) Ocas - červené, levé křídlo - bílé, pravé křídlo - zelené

c) Ocas - zelené, levé křídlo - bílé, pravé křídlo - červené

Kdy musí být ve vybavení jednomotorového letounu při soukromém letu záchranné vesty pro všechny osoby na palubě?

a) Pokud část letu vede nad vodní plochou

b) Pokud část letu vede ve větší vzdálenosti od pobřeží než 50 námořních mil

c) Pokud část letu vede v takové vzdálenosti od pobřeží, že ho nelze dosáhnout klouzavým letem

Obsahují letecké předpisy v ČR požadavek na tzv. praxi pilota v poslední době při soukromých letech letounem, tj. 3 vzlety a přistání jako řídící pilot letounu daného typu nebo třídy za posledních 90 dnů?

a) Ano, požaduje to provozní předpis pro soukromé lety letounů

b) Vůbec ne

c) JAR-FCL 1 to požaduje pouze při letech s cestujícimi, podobné požadavky mohou být i v provozních směrnicích některých provozovatelu, např. Ae ČR

Jak je v ČR definována noc?

a) Doba mezi začátkem občanského soumraku a koncem občanského svítání

b) Doba mezi koncem občanského soumraku a začátkem občanského svítání

c) Doba mezi začátkem občanského svítání a koncem občanského soumraku

Údobí nouze zahrnuje situaci, kdy je nejistota o bezpečnosti letadla, dále situaci, kdy je důvodná obava o bezpečnosti letadla a situaci, kdy je určitá jistota, že letadlu hrozí vážné nebezpečí. Jaké jsou ve správném pořadí názvy těchto situací?

a) Údobí nejistoty (INCERFA), pohotovosti (ALERFA), tísně DETRESFA)

b) Údobí tísně (DETRESFA), nejistoty (INCERFA), pohotovosti (ALERFA)

c) Údobí pohotovosti (ALERFA), tisně (DETRESFA), nejistoty (INCERFA)

Co se může stát, pokud pilot závažným způsobem poruší v ČR letecké předpisy?

a) Zástupce provozovatele letiště mu může na místě udělit blokovou pokutu

b) Inspektor ÚCL mu může na místě udělit blokovou pokutu

c) Úřad pro civilní letectví s ním může vést správní řízení

Kdo může zadržet průkaz způsobilosti, pokud pilot při své činnosti vykazuje nedostatky, které mohou ovlivnit bezpečnost letového provozu?

a) Inspektor Úřadu pro civilní letectví

b) Pověřená osoba provozovatele letiště

c) Pověřená osoba provozovatele letadla