Dnes je pondělí 13. července 2020
7:58 16:01

PPL - Základy letu - správné odpovedi

Jak se změní rychlost proudu a statický tlak, když se zhustí v nějakém místě proudnice?

a) Rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší

b) Rychlost se zvýší, statický tlak klesne

c) Rychlost klesne, statický tlak klesne

Co je úhel náběhu?

a) Úhel, který svírá směr nabíhajícího proudu s tětivou profilu

b) Úhel, který svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)

c) Úhel, který svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem)

Pouze jakým vlivem se může změnit vztlak letounu (při stejné konfiguraci) během letu?

a) Vlivem rychlosti letu, úhlu náběhu a výšky letu

b) Vlivem rychlosti letu a úhlu náběhu

c) Vlivem úhlu náběhu a výšky letu

Jaké jsou výchozí hodnoty MSA?

a) Tlak 1013,25 hPa, teplota 15°C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2, tyto hodnoty jsou vztaženy na nadmořskou výšku letiště

b) Tlak 1013,25 hPa, teplota 15°C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2, tyto hodnoty jsou vztaženy na střední hladinu moře

c) Tlak 760 hPa, teplota 15°C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,8 m/s2, tyto hodnoty jsou vztaženy na nadmořskou výšku letiště

Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Jak se nazývají?

a) Vztlak, odpor a výsledná aerodynamická síla

b) Vztlak, tíha a odpor

c) Vztlak a odpor, jejich součtem je výsledná aerodynamická síla

Čím je nejvíce ovlivněn maximální součinitel vztlaku a kritický úhel náběhu?

a) Zakřivením střední čáry profilu

b) Tloušťkou profilu

c) Hloubkou profilu

V blízkosti země letoun "plave". Čím je to způsobeno?

a) Zvětšením klouzavosti, neboť vlivem blízkosti země se netvoří na křídle koncové víry

b) Zmenšením minimální rychlosti letu v důsledku větší hustoty vzduchu v malých výškách

c) Zvětšenou účinností výškového kormidla, která umožní převést letoun na mnohem vyšší úhel náběhu, něž je tomu ve volné atmosféře

Co převážně způsobí vysunutí podvozku?

a) Vzrůst součinitele odporu

b) Pokles součinitele odporu a změnu klopivého momentu

c) Vzrůst součinitele odporu a změnu klopivého momentu

Jak se nazývají druhy odporu, které vznikají na profilu a v čem mají svůj původ?

a) Třecí odpor vzníká v mezní vrstvě a tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proudu

b) Třecí odpor vzníká v mezní vrstvě a tlakový odpor je vyvolán působením přetlaku v blízkosti náběžné hrany

c) Třecí odpor vzniká zrychleným pohybem částic vzduchu, ke kterému dochází vlivem aerodynamického ohřevu, tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proudu

Proč je vrtulový list po své délce zkroucen?

a) Je tak zachován stejný úhel nastavení všech jeho profilů

b) Všechny profily listu vrtule potom pracují zhruba na stejném úhlu náběhu

c) Zabraňuje se tím třesení vrtule

Jak bude působit na letoun gyroskopický moment levotočivé vrtule při jeho rychlém naklonění na pravé křídlo?

a) Letoun začne stoupat

b) Letoun začne klesat

c) Gyroskopický moment se v tomto případě neprojeví

Z jakého důvodu je omezena maximální rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami?

a) Letoun by měl příliš velký vztlak a stále by stoupal, až by přešel do pádu na vysoké rychlosti

b) Velký klopivý moment na křídle by vedl ke ztrátě řiditelnosti a letoun by přešel do střemhlavého letu

c) Mohlo by dojít k překročení povoleného zatížení křídla

V čem spočívá princip geometrického zkroucení lichoběžníkového křídla, které zabraňuje odtržení proudu na jeho koncích v oblasti křidélek?

a) Na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene

b) Na konci křídla je profil nastaven na menší úhel náběhu, než profil použitý u kořene

c) U lichoběžníkového křídla se obvykle geometrické zkroucení nepoužívá

Násobek větší než +1 je dosažen vždy, když:

a) Je letoun přiveden na kritický úhel náběhu při rychlosti vyšší, než odpovídá minimální rychlosti v horizontálním ustáleném letu

b) Pilot přidá nebo ubere výkon motoru

c) Pilot vychýlí směrovku

K pádu letounu dochází pouze tehdy, když:

a) Rychlost letu klesne pod hodnotu minimální rychlosti

b) Se letoun dostane za kritický úhel náběhu

c) Je letová hmotnost letounu větší, než je max. povolená

Během letu se odpor letounu (při stejné konfiguraci) může měnit pouze vlivem:

a) Rychlosti letu a výšky letu

b) Výšky letu a úhlu náběhu

c) Rychlosti letu, výšky letu a úhlu náběhu

Hlavní příčinou odtržení proudu je vždy:

a) Přechod laminárního proudění na turbulentní

b) Překročení kritického úhlu náběhu

c) Překročení úhlu nastavení křídla

Přejde-li letoun s pevnou vrtulí do strmého stoupání beze změny přípusti, potom:

a) Zmenší se rychlost letu, ale otáčky motoru se výrazně nezmění

b) Rychlost letu se nezmění, ale otáčky motoru náhle vzrostou

c) Zmenší se rychlost letu a otáčky klesnou

Minimální rychlost letu v ustálené zatáčce v horizontu

a) Je tím větší, čím je zatáčka ostřejší

b) Je dána letovou příručkou a platí pro všechny režimy letu

c) Je tím menší, čím je zatáčka ostřejší

Proč se musí v ostrých zatáčkách v horizontu zvyšovat výkon motoru?

a) Aby letoun překonal tíhovou a odstředivou sílu, potřebuje větší vztlak. Zvětšení vztlaku je dosaženo větším úhlem náběhu v zatáčce, než je tomu při stejné rychlosti v horizontálním letu, tím se zvyšuje nejen součinitel vztlaku, ale i odporu

b) Aby letoun překonal odstředivou sílu potřebuje dostatečně velkou sílu dostředivou. Jednou z jejích složek v zatáčce je tah motoru

c) Protože to je hlavní způsob, jak opravit výkluzovou nebo zkluzovou zatáčku

Může dojít k odtržení proudu při laminárním proudění v mezní vrstvě?

a) Ne, neboť proudění nejprve musí přejít do turbulentního

b) Ano, je to zcela obvyklý postup při odtržení proudu, kdy odtržením se stane z laminárního proudění turbulentní

c) Ano, je to velmi nežádoucí jev, odtržením se vytvoří rozsáhlý úplav

Přivedení letounu za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se projeví:

a) Zvýšením rychlosti letu

b) Znatelným snížením velikosti sil v řízení

c) Zvětšením sil v řízení

Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své kolmé osy se nazývá:

a) Klopení

b) Zatáčení

c) Klonění

Ve které fázi letu může nejsnáze dojít k pádu ve vysoké rychlosti?

a) V klouzání

b) V přechodovém oblouku

c) Ve výdrži

Které pořadí prostředků pro zvýšení vztlaku je seřazeno správně podle jejich klesající účinnosti?

a) Štěrbinová klapka na odtokové hraně, slot, odklápěcí vztlaková klapka,zařízení na vyfukování mezní vrstvy

b) Slot, štěrbinová vztlaková klapka, zařízení na vyfukování mezní vrstvy, odklápěcí vztlaková klapka

c) Zařízení na vyfukování mezní vrstvy, štěrbinová vztlaková klapka na odtokové hraně, odklápěcí vztlaková klapka, slot

V horizontálním ustáleném letu je v rovnováze:

a) Tah s tíhovou silou, odpor se vztlakem

b) Tah s odporem, tíhová a setrvačná síla se vztlakem

c) Tah s odporem, tíhová síla se vztlakem

Minimální rychlost letu se zvyšuje vlivem:

a) Vyšší letové hmotosti

b) Vysunutí vztlakových klapek

c) Úhlu náběhu, žádný jiný faktor ji neovlivňuje

Obtékání křídla se na rozdíl od profilu vyznačuje:

a) Tloustnutím mezní vrstvy, zvětšením součinitele odporu a vzrůstem součinitele vztlaku

b) Vytvořením vírů na jeho koncích, zvětšením součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry

c) Vytvořením vírů na jeho koncích, poklesem součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry

Při kritickém úhlu náběhu:

a) Dochází k náhlému poklesu součinitele odporu

b) Dosahuje součinitel vztlaku maximální hodnoty, při dalším zvyšování úhlu náběhu prudce klesá

c) Je překročena místní rychlost zvuku

Vysunutí vztlakových klapek na 10-15 st. způsobí při vzletu:

a) Větší zrychlení při rozjezdu

b) Větší stoupavost

c) Zkrácení délky rozjezdu

Jak se projeví gyroskopický moment při letu v zatáčce?

a) Klesáním nebo stoupáním

b) Nakloněním na levé nebo pravé křídlo

c) Gyroskopický moment se v tomto případě neprojeví

Poloha těžiště se vztahuje:

a) Na jednotku plochy křídla

b) Ke střední aerodynamické tětivě (SAT)

c) K poloze nivelačního bodu letadla

Podélnou statickou stabilitu letounu může pilot snadno porušit:

a) Vysunutím vztlakových klapek

b) Zvýšením výkonu motoru

c) Nevhodným rozmístěním nákladu

K pádu do vývrtky dochází v důsledku:

a) Nesymetrického odtržení proudění na levé a pravé polovině křídla

b) Symetrického odtržení proudění na křídle

c) Odtržení proudění na ocasních plochách

Jak bude ovlivěna délka vzletu, jestliže letoun od počátku rozjezdu se bude pohybovat na úhlu náběhu v blízkosti kritického úhlu?

a) Délka vzletu se výrazně zkrátí, neboť letoun dosáhne velkého součinitele vztlaku

b) Délka vzletu se nepatrně prodlouží

c) Letoun v důsledku značného součinitele odporu bude velice pomalu zrychlovat, takže délka vzletu se výrazně prodlouží, v mnohých případech by letoun vůbec nevzlétl

Úhlel nastavení stavitelné vrtule v cestovním letu je:

a) Větší než při vzletu

b) Menší než při vzletu

c) Stejný jako při vzletu

Ve správné zatáčce musí být vztlak:

a) Stejně velký, jako při stejné rychlosti v horizontálním ustáleném letu

b) Větší než při stejné rychlosti v horizontálním letu

c) Menší než při stejné rychlosti v horizontálním letu

Těžiště letounu je

a) Působiště výsledné aerodynamické síly

b) Působiště výsledné aerodynamické síly a tíhové síly

c) Působiště tíhové síly

Minimální rychlost letounu s vysunutými vztlakovými klapkami je:

a) Větší než v cestovní konfiguraci, neboť vysunutím vztlakových klapek se zvýší součinitel vztlaku

b) Menší než v cestovní konfiguraci, neboť vysunutím vztlakových klapek se zvýší součinitel vztlaku

c) Menší než v cestovní konfiguraci, neboť účinnost výškovky se vysunutím vztlakových klapek zlepší

Násobek zatížení udává:

a) O kolik je v daném okamžiku letu vztlak letounu větší, než jeho tíha

b) Kolikrát je v daném okamžiku letu vztlak letounu větší než vztlak, jaký má letoun při stejné rychlosti v ustáleném horizontálním letu

c) Kolikrát jsou ocasní plochy letounu více zatíženy než jeho křídlo

Vlivem nesymetrického obtékání letounu v důsledku práce levotočivé vrtule (otáčí se doleva z pohledu pilota) bude:

a) Vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doprava, proto aby pilot zabránil zatočení letounu doprava, musí vyšlápnutím pravé nohy vychýlit směrovku doprava

b) Letoun podélně nestabilní

c) Vznikat na svislé ocasní ploše síla směřující doleva, proto aby pilot zabránil zatočení letounu doprava, musí vyšlápnutím levé nohy vychýlit směrovku doleva

Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své podélné osy se nazývá:

a) Klopení

b) Zatáčení

c) Klonění

Režim letu, při kterém má letoun největší vytrvalost se vyznačuje tím, že:

a) Se spotřebuje nejmenší množství paliva na uletění určité vzdálenosti

b) Se spotřebuje nejmenší množství paliva za určitou dobu

c) Let musí probíhat v co nejmenší výšce

Kolik souřadnicových os má letadlo a jak se nazývají?

a) 4, podélná, stranová, příčná a kolmá

b) 3, podélná, stranová a zemská

c) 3, podélná, bočná a kolmá

Okamžitá velikost násobku za letu závisí na:

a) Velikosti vztlaku, tj.především na rychlosti letu a úhlu náběhu

b) Max. povolené letové hmotnosti

c) Rychlosti letu