Dnes je pondělí 13. července 2020
7:58 16:01

Všeobecný i Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL, VFL) - Radiokomunikační předpisy - správné odpovedi

Zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů a správu rádiového spektra vykonává

a) Český telefonický úřad

b) Český telekomunikační úřad

c) Radiokomunikační služba

Radiokomunikační službou je komunikační činnost, která spočívá v přenosu, vysílání nebo příjmu signálů prostřednictvím

a) Rozhlasového vysílání

b) Radiokomunikační služby

c) Rádiových vln

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděluje

a) Český telekomunikační úřad

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu

c) Radiokomunikační služba

Držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je povinen platit za využívání rádiových kmitočtů

a) Není povinen platit poplatek

b) Poplatek dle nařízení vlády o poplatcích

c) Poplatek dle nařízení Evropské komise o poplatcích

Státní kontrolu elektronických komunikací vykonává

a) Ministerstvo průmyslu a obchodu

b) Vláda ČR

c) Český telekomunikační úřad

Fyzická osoba vykonávající obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu odborné způsobilosti se dopustila

a) Trestného činu

b) Přestupku

c) Fyzická osoba vykonávající obsluhu vysílacího rádiového zařízení není povinna vlastnit průkaz o odborné způsobilosti

Za obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu odborné způsobilosti uloží Úřad fyzické osobě pokutu do výše

a) 5 000 Kč

b) 50 000 Kč

c) 100 000 Kč

V mezinárodní volací značce České republiky tvoří první dvě písmena (prefixy) vždy dvojice písmen

a) OK nebo OL

b) OK nebo OP

c) CZ nebo OL

Mezinárodní volací značka letadlové stanice u letadel zapsaných v leteckém rejstříku ČR je

a) OK a další dvě písmena

b) OK a další čtyři písmena

c) OK a další tři písmena

Falešné volací značky a falešné signály

a) Se nesmí používat

b) Se smí používat

c) Ve vyjímečných případech

Pohylivá stanice letecké pohyblivé služby je

a) Letecká stanice

b) Letadlová stanice

c) Letecká pohyblivá služba

Pevná služba je

a) Radiokomunikační služba mezi stanovenými pevnými body

b) Radiokomunikační služba mezi pevným a pohyblivým bodem

c) Radiokomunikační služba mezi letadlovými stanicemi

Nejvyšší prioritu a absolutní přednost má zpráva

a) Pilnostní

b) Tísňová

c) Informační

Tísňové volání a tísňová zpráva se vysílají jen na rozkaz

a) Velitele nebo osoby odpovědné za loď nebo letadlo

b) Kterékoliv osoby na palubě lodi nebo letadla

c) Majitele lodi nebo letadla

Mezinárodní tísňový kmitočet v radiotelefonii v letecké pohyblivé službě je

a) 121,5 MHz

b) 121,5 kHz

c) 121,5 Hz

Služba u letadlové nebo lodní stanice podléhá nejvyšší pravomoci

a) Majitele letadla nebo lodi

b) Velitele nebo osoby, která je odpovědná za letadlo nebo loď

c) Provozovatele letadla nebo lodi

Doba platnosti průkazů radiotelefonistů námořní a letecké pohyblivé služby se na základě žádosti držitele prodlužuje o

a) 5 let

b) 2 roky

c) 10 let

O prodloužení doby platnosti průkazu odborné způsobilosti se žádá

a) Písemně, minimálně jeden měsíc před koncem platnosti průkazu

b) Telefonicky na recepci Českého telekomunikačního úřadu, kdykoliv

c) Písemně, minimálně 6 měsíců před koncem platnosti průkazu

Při žádosti o prodloužení platnosti průkazu je třeba také

a) Uhradit příslušný správní poplatek a doložit praxi v obsluze rádiových stanic

b) Uhradit příslušný správní poplatek

c) Doložit praxi v obsluze rádiových stanic

V případě, že doba platnosti průkazu již uplynula, může držitel průkazu žádat o nový průkaz

a) V období do jednoho roku ode dne pozbytí platnosti průkazu

b) V období do jednoho měsíce ode dne pozbytí platnosti průkazu

c) V období do pěti pracovních dnů ode dne pozbytí platnosti průkazu

První znak nebo první dva znaky mezinárodní volací značky označují

a) Mezinárodní poznávací značku

b) Státní příslušnost stanice

c) Iniciály majitele letadla

Stejná volací značka

a) Může být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic

b) Musí být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanice, neboť počet existujících stanic převyšuje počet možných volacích značek

c) Nemůže být přidělena dvěma nebo více provozovatelům stanic

Inspekční orgány zemí, které pohyblivá (letadlová nebo lodní) stanice navštíví

a) Mohou vyžadovat předložení průkazu operátora

b) Mohou kontrolovat kromě průkazu operátora i záchrnné vybavení

c) Nemají na palubě cizích letadel nebo lodí žádné pravomoce

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je

a) Specializovanou organizací Organizace spojených národů pro oblast telekomunikací

b) Specializovanou organizací Evropské unie pro oblast telekomunikací

c) Specializovanou organizací Severoatlantické aliance pro oblast telekomunikací

Mezinárodní organizací CEPT se rozumí

a) Evropská konference poštovních a telekomunikačních zpráv

b) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ

c) Evropská konference poštovních a telefonních správ

Q-kódem se rozumí

a) Kódová skupina tří písmen začínající vždy písmenem Q, která má určitý konkrétní, mezinárodně dohodnutý význam

b) Nastavený kód odpovídače

c) Zkrácená podoba volacího znaku letadla nebo lodi

Volací značky se přidělují tak, aby nemohly být zaměněny

a) S volacími značkami jiných stanic v okruhu 3 500 námořních mil

b) Se zkratkami Q-kódu

c) S tísňovými, pilnostními a bezpečnostními signály nebo s kódovými zkratkami Q-kódu

Volací značkou je

a) Libovolné označení, které letadlu či lodi přiřadí řízení provozu

b) Libovolné označení, které zvolí velitel lodi či letadla

c) Každé poznávací označení stanice přidělené podle Radiokomunikačního řádu, které umožňuje zjištění její totožnosti během vysílání

Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny v rozemí

a) 9 kHz - 3000 GHz

b) 20 Hz - 20000 Hz

c) 108,0 MHz - 123,5 MHz

Rádiové kmitočty z pásma 160 MHz spadají do pásma označovaného jako

a) HF

b) VHF

c) UHF

Operátor stanice vysílá vlastní volací značku během spojení

a) Předepsaným postupem, když je k tomu vyzván

b) Předepsaným postupem minimálně na začátku a na konci

c) Volnou řečí kdykoliv to uzná za vhodné

Pořadí zpráv dle důležitosti je následující

a) tísňové zprávy, pilnostní zprávy, zprávy o radiovém zaměřování, zprávy pro zajištění bezpečnosti letů, meteorologické zpráva, zprávy o pravidelnosti letů

b) meteorologické zpráva, zprávy o pravidelnosti letů, pilnostní zprávy, tísňové zprávy, zprávy o radiovém zaměřování, zprávy pro zajištění bezpečnosti letů

c) zprávy o pravidelnosti letů, pilnostní zprávy, tísňové zprávy, zprávy o radiovém zaměřování, meteorologické zpráva, zprávy pro zajištění bezpečnosti letů

Doba platnosti průkazů radiotelefonistů pro leteckoua námořní pohyblivou službu je při prvním vydání průkazu stanovena na

a) 5 let

b) 2 roky

c) 10 let

Telekomunikační tajemství se týká

a) Výhradně posádek letadel a řídicích letového provozu

b) Všech osob, které znají obsah rádiových zpráv nebo se dověděly o jejich existenci či o zprávě, která byla doručena prostřednictvím radiokomunikační služby

c) Výhradně zaměstnanců České pošty a jiných přepravních služeb, které obstarávají radiotelegrafní provoz

Každý, kdo se dozví informace o skutečnostech, které jsou předmětem telekomunikačního tajemství

a) Je povinen je neprodleně sdělit příslušníkům Policie České republiky či obecní policie

b) Je může volně šířit, tedy například se o nich zmiňovat na sociálních sítích

c) Je povinen zachovávat o nich mlčenlivost

Předmětem telekomunikačního tajemství je zejména

a) Obsah zpráv přepravovaných nebo jinak zprostředkovaných telekomunikačními zařízeními a sítěmi s výjimkou zpráv určených veřejnosti.

b) Státní tajemství

c) Obsah zpráv týkajících se vojenského materiálu, jeho pohybu jakož i pohybu vojsk a vojenské techniky