Dnes je 18. července 2018
7:58 16:01

Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (OFL) - Elektrotechnika a radiotechnika - správné odpovedi

Velikost sekundárního (výstupního) napětí transformátoru závisí

a) Na poměru počtu závitů v primárním a sekundárním vinutí

b) Na velikosti a hmotnosti transformátoru

c) Jen na počtu závitů v sekundárním vinutí

K ochraně proti nadměrnému proudu slouží

a) Jistič

b) Hromosvod

c) Uzemnění

Antény dělíme podle směru vysílání nebo příjmu na

a) Směrové a všesměrové

b) Vysílací a přijímací

c) Horizontální a vertikální

Anténa YAGI je

a) Anténa směrová (s výrazně lepším příjmem z jednoho směru)

b) Všesměrová anténa

c) Pouze vysílací anténa

Vztah mezi délkou vlny (lambda) a kmitočtem (f), když je c rychlost světla, je

a) f = c / lambda

b) c = f / lambda

c) lambda = f / c

Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je

a) Potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem

b) Potlačeno jedno z postranních pásem

c) Potlačeno jedno i druhé postranní pásmo

Při úrazu elektrickým proudem

a) Umístíme postiženého do stabilizované polohy a čekáme na příjezd lékaře

b) Odstraníme postiženého z dosahu el. proudu a nedýchá-li, nemá-li hmatný pulz, zahájíme masáž srdce, pokud nedýchá, zavedeme umělé dýchání a voláme lékařskou pomoc

c) Postiženého uzemníme a uložíme do protistresové polohy

Funkce „SQUELCH“ VKV radiostanice je určena

a) K umlčení nízkofrekvenčního výstupu přijímače stanice, když není na komunikačním kanále žádný signál

b) K okamžitému poslechu zprávy ATIS

c) K nouzovému vysílání

Údaj elektrické napětí 2 V lze také zapsat

a) 200 mV

b) 2000 mV

c) 2000 MV

Vztah mezi napětím (U), proudem (I) a odporem (R) je:

a) I = R x U

b) U = R x I

c) U = R / I

Vztah mezi výkonem (příkonem) (P), napětím (U) a proudem (I) je:

a) P = U x I

b) P = U / I

c) P = 2 x (U - I)

Radiostanice odebírající z baterie 12V proud 500 mA má příkon

a) 60 W

b) 24 W

c) 6 W

Tři dobré vodiče elektřiny jsou

a) Měď, zlato, stříbro

b) Železo, bronz, vzduch

c) Sklo, stříbro, měď

Čtyři dobré izolanty jsou

a) Polystyrén, sklo, porcelán, měď

b) Sklo, vzduch, plast, porcelán

c) Voda, sklo, porcelán, zlato

Ke zdroji 10 V jsou připojeny dva odpory 10 Ohm zapojené do série. Odebíraný příkon činí:

a) 10 W

b) 2 W

c) 5 W

Při měření proudu odebíraného ze zdroje působí ampérmetr jako

a) Významný odpor

b) Zanedbatelný odpor

c) Měřič odporu

Vodivost látek je způsobena

a) volnými protony v atomech látek

b) volnými elektrony v atomech látek

c) volným působením látek

Polovodiče lze vyrobit

a) nelze vyrobit

b) z křemíku

c) z křemíku a germánia

Polovodičová dioda je složena

a) z elektronů

b) z polovodičů typů P a N

c) z polovodičů typů A a B

Paralelně řazené akumulátory

a) snižují dodávku proudu

b) umožňují dodávat větší proud

c) znemožňují dodávku proudu

Provoz alternátoru bez připojení na akumulátor může způsobut

a) Vybití akumulátoru

b) Poruchu alternátoru

c) Zničení připojených zařízení

Jmenovité napětí článku olověného akumulátoru je

a) 1,2 V

b) 1,5 V

c) 2 V

Jmenovité napětí článku alkalického akumulátoru je

a) 1,2 V

b) 1,5 V

c) 2 V

Jmenovité napětí suchého galvanického článku je

a) 1,2 V

b) 1,5 V

c) 2 V

Suché galvanické články

a) Lze dobíjet kdykoliv

b) Lze dobíjet pouze před úplným vybitím

c) Nelze dobíjet

Olověný akumulátor nabíjíme

a) proudem (v A) o velikosti desetiny kapacity akumulátoru (v Ah)

b) proudem (v A) o velikosti poloviny kapacity akumulátoru (v Ah)

c) nenabíjíme

K ochraně proti přepětí slouží

a) jiskřiště

b) pojistka

c) jistič

Všesměrová anténa ma vyzařovací charakteristiku

a) kruhovou

b) všesměrovou

c) vertikální

Všesměrová anténa musí přijímat nebo vysílat stejně všemi směry

a) ve vertikále

b) v horizontální rovině

c) ze všech směrů

Půlvlnný dipól

a) může být rámová anténa

b) může být směrová i všesměrová anténa

c) může být směrová i všesměrová anténa, záleží na jeho orientaci k zemskému povrchu

Půlvlnný dipól umístěný rovnoběžně se zemským povrchem

a) Má v horizontální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku

b) Má ve vertikální rovině osmičkovou vyzařovací charakteristiku

c) Má v horizontální rovině kruhovou vyzařovací charakteristiku

Na půlvlnný dipól lze přijímač dvoulinkou připojit

a) přes symetrizátor

b) nelze připojit

c) izolovaným drátem

Pro zajištění nejefektivnějšího přenosu informačního signálu postačuje přenášet

a) obě postranní pásma

b) pouze jedno postranní pásmo

c) není třeba přenášet postranní pásma

Znakem A3E je označeno vysílání

a) radiotelefonie s amplitudovou modulací s jedním postranním pásmem

b) radiotelefonie s amplitudovou modulací s dvojím postranním pásmem

c) radiotelefonie s kmitočtovou modulací

Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci

a) amplitudová modulace

b) modulace SSB

c) kmitočtová modulace

Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí

a) amplitudová modulace

b) modulace SSB

c) kmitočtová modulace

Rozsah ampérmetru se zvětšuje

a) výkonem ampérmetru

b) odporem paralelně zařazeným k ampérmetru (bočník)

c) připojením přídavného zařízení pro zvětšení rozsahu

Aby voltmetr a ampérmetr neovlivnily výsledky měření, musí být jejich vnitřní odpor

a) ampérmetru co nejmenší, voltmetru co největší

b) ampérmetru co největší, voltmetru co nejmenší

c) ampérmetru i voltmetru co nejmenší

Ampérmetr a voltmetr se při měření zařazují

a) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr do série se spotřebičem

b) ampérmetr paralelně ke spotřebiči, voltmetr se nepřipojuje

c) ampérmetr do série se spotřebičem, voltmetr paralelně ke spotřebiči

V suchém, bezprašném prostředí považujeme za bezpečné napětí

a) stejnoměrné do 48 V a střídavé do 12 V

b) stejnoměrné do 60 V a střídavé do 25 V

c) stejnoměrné do 12 V a střídavé do 6 V

Kmitočet 406 MHz lze také zapsat

a) 0,406 GHz

b) 0,406 kHZ

c) 0,406 cHz

Délka rádiové vlny v pásmu 130 MHz (VHF) je

a) Cca 0,2 m

b) Cca 2 m

c) Cca 20 m

Na primární vinutí transformátoru o 200 závitech je připojeno 230 V ~. Na sekundárním vinutí, které má 20 závitů, naměříme:

a) 23 V ~

b) 230 V ~

c) 5 V ~

Výstupním výkonem se rozumí

a) Výkon na anténním konektoru vysílače dodávaný do anténního systému

b) Výkon na anténním konektoru přijímače

c) Výkon na výstupu z antény

Celkový odpor paralelně řazených odporů

a) je větší než hodnota nejmenšího z odporů

b) je menší než hodnota nejmenšího z odporů

c) je shodný s hodnotou nejmenšího z odporů