Dnes je pondělí 13. července 2020
7:58 16:01

Test LAA pro aerodynamiku a mechaniku letu ultralehkých letounů - správné odpovedi

Vysunutí podvozku způsobí převážně

a) vzrůst součinitele vztlaku

b) pokles součinitele odporu a změnu klopivého momentu

c) vzrůst součinitele odporu a změnu klopivého momentu

Z jakého důvodu je omezena maximální rychlost letu s vysunutými vztlakovými klapkami?

a) letoun by měl příliš velký vztlak a stále by stoupal, až by přešel do pádu na vysoké rychlosti

b) velké zešikmení proudu za křídlem by zvětšilo účinnost ocasních ploch natolik, že by letoun přešel do střemhlavého letu

c) mohlo by dojít k překročení povoleného zatížení vztlakové klapky

Jaký účinek má slot?

a) zvýší cestovní rychlost

b) umožní zvětšení kritického úhlu náběhu

c) zvětší součinitel třecího odporu

Podle Mezinárodní standardní atmosféry (MSA) hustota vzduchu s rostoucí výškou

a) roste

b) klesá v závislosti na tlaku a teplotě

c) nejprve roste a potom prudce klesá

Podle průběhu MSA tlak s rostoucí výškou

a) klesá a dosahuje ve výšce 5,5 km poloviční hodnoty, než při hladině moře

b) roste a dosahuje ve výšce 5,5 km dvojnásobné hodnoty, než odpovídá MSA

c) zpočátku klesá a po dosažení izobarické hodnoty roste

Podle průběhu MSA teplota s rostoucí výškou

a) roste, a to o 0,65° C na 100 m

b) klesá, a to o 0,65° C na 100 m

c) klesá o 1° C na 100 m

Výchozí hodnoty MSA jsou

a) tlak 1013,25 hPa, teplota 0° C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2

b) tlak 1013,25 hPa, teplota 15° C, hustota vzduchu 1,225 kg/m3, tíhové zrychlení 9,81 m/s2

c) vždy udávány pro každé letiště v AIP

Zkratka ,,IAS" udávající rychlost znamená

a) doporučenou rychlost pro stoupání

b) skutečnou rychlost letadla vůči zemi

c) indikovanou rychlost letu, tj. rychlost letadla, kterou udává indikátor pitot-statické rychloměrné soustavy

Jak se změní rychlost proudění a statický tlak v něm, když se zhustí v nějakém místě proudnice?

a) rychlost se zvýší, statický tlak se zvýší

b) rychlost se zvýší, statický tlak klesne

c) rychlost klesne, statický tlak klesne

Úhel náběhu je geometrický úhel, který

a) svírá směr nabíhajícího proudu vzduchu s tětivou profilu

b) svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)

c) svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem), tj. nulový v horizontálním letu

Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se

a) vztlak a podtlak

b) vztlak, tíha a odpor

c) výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor

Vztlak na profilu vzniká v důsledku

a) zhuštění proudnic pod profilem, tím se pod profilem vytvoří přetlak, nad profilem se proudnice rozšíří a tím se nad profilem vytvoří podtlak

b) zhuštění proudnic nad profilem, tím se nad profilem vytvoří podtlak, pod profilem se proudnice rozšíří a tím se pod profilem vytvoří přetlak

c) náporu vzduchu na spodní stranu profilu (při kladném úhlu náběhu)

Kde začíná na profilu odtrhávání proudu?

a) v mezní vrstvě na sací straně profilu u odtokové hrany

b) v mezní vrstvě na sací straně profilu u náběžné hrany

c) v úplavu na sací straně profilu u náběžné hrany

Odtržení proudu na profilu má za následek

a) náhlý pokles součinitele vztlaku, změnu součinitele klopivého momentu a vzrůst součinitele odporu

b) náhlý pokles součinitele odporu a vztlaku

c) vzrůst součinitele odporu

Jak se nazývají druhy odporu, které vznikají na profilu a v čem mají svůj původ?

a) třecí odpor vzniká v mezní vrstvě a tlakový odpor vytvořením úplavu při odtrhávání proudu

b) třecí odpor vzniká na zadní straně profilu za jeho maximální tloušťkou

c) indukovaný odpor vzniká obtékáním profilu indukovanou rychlostí, třecí odpor třením vzduchu o konstrukční výčnělky profilu

Vztlak při obtékání profilu v důsledku vytvoření rozdílu tlaků nad a pod profilem. Jaký tlak je pod a nad profilem a jaký je při běžných úhlech náběhu poměr jejich velikostí?

a) pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, jejichž velikosti jsou stejné

b) pod profilem vzniká podtlak, nad profilem přetlak, který je asi třikrát větší, než podtlak

c) pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, ve vzájemném poměru je 1/3 přetlaku a 2/3 podtlaku

Indukovaný odpor lze zmenšit

a) tloušťkou profilu a koncovými tělesy na koncích křídla

b) štíhlostí křídla a vhodným zakončením křídla

c) šípem křídla a tloušťkou profilu

Obtékání křídla se na rozdíl od profilu vyznačuje

a) tloustnutím mezní vrstvy, zvětšením součinitele odporu a výrazným vzrůstem součinitele vztlaku

b) vytvořením vírů na jeho koncích, zvětšením součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry

c) vytvořením vírů na jeho koncích, poklesem součinitele odporu a změnou průběhu vztlakové čáry

Čím je způsobeno značné snížení indukovaného odporu za letu a jaké jsou jeho projevy?

a) ke snížení indukovaného odporu dojde, jestliže se na nosných plochách letounu vytvoří námraza, která změní tvar křídla. Dojde ke zmenšení koncových vírů a výrazně se zvýší klouzavost

b) ke snížení indukovaného odporu dojde za letu v těsné blízkosti země, kdy malá vzdálenost křídla od země omezí vytvoření koncových vírů. Výrazně se tak zvýší klouzavost

c) ke snížení indukovaného odporu dojde za letu ve velké výšce, kdy se vlivem malé hustoty vzduchu nevytvoří dostatečně velký tlakový spád pro vznik koncových vírů. Výrazně se tak zvýší klouzavost

V blízkosti země letoun ,,plave". To je způsobeno

a) zvětšením klouzavosti, neboť vlivem blízkosti země se omezí vznik koncových vírů na křídle

b) zmenšením minimální rychlosti letu v důsledku větší hustoty vzduchu v menších výškách

c) vytvořením přídavného vztlaku na kolech podvozku letadla, která jsou obtékána v bezprostřední blízkosti země

Do jaké výšky lze počítat s ,,přízemním efektem" v blízkosti země?

a) asi do výšky jako je polovina rozpětí křídla

b) do výšky 1 m

c) u ULLa do výšky přibližně 20 m

Aerodynamickým a geometrickým zkroucením křídla se

a) zmenšuje indukovaný odpor

b) zabraňuje odtrhávání proudu na koncích křídla

c) zabraňuje odtrhávání proudu u kořene křídla

V čem spočívá princip aerodynamického zkroucení křídla, které zabraňuje odtržení proudu na jeho koncích v oblasti křidélek?

a) na konci křídla je použit profil, který dosahuje později kritického úhlu náběhu, než profil použitý u kořene

b) na konci křídla je profil nastaven na menší úhel, než profil u kořene

c) křídlo na konci nesmí být příliš torsně tuhé, aby bylo umožněno měnit jeho úhel náběhu podle intenzity působení tlaku

Vysunutí brzdících klapek způsobí:

a) zvýšení klouzavosti a snížení pádové rychlosti

b) zvýší opadávání a pádovou rychlost

c) sníží opadávání a zvýší klouzavost

Při zvětšování úhlu náběhu

a) roste součinitel vztlaku a odporu

b) klesá součinitel vztlaku a odporu

c) roste součinitel vztlaku, součinitel odporu klesá

Při kritickém úhlu náběhu

a) dochází k náhlému poklesu součinitele odporu

b) dosahuje součinitel vztlaku maximální hodnoty, při dalším zvyšování úhlu náběhu prudce klesá

c) je překročena místní rychlost vzduchu

Vytvoření námrazy na nosných plochách letadla má za následek:

a) značný vzrůst součinitele odporu, součinitel vztlaku zůstává stejný

b) změnu všech aerodynamických charakteristik, maximální součinitel vztlaku výrazně klesá, roste součinitel odporu, průběh klopivého momentu se stává nepravidelný

c) přírůstek hmotnosti aerodynamické charakteristiky obvykle neovlivní

Hlavní příčinou odtržení proudnic je:

a) snížení rychlosti letu pod hodnotu minimální rychlosti ve vodorovném přímočarém ustáleném letu

b) přechod laminárního proudění na turbulentní

c) překročení kritického úhlu náběhu

Může dojít k překročení kritického úhlu náběhu i při vyšší rychlosti, než je minimální rychlost uváděná letovou příručkou a označovaná obvykle vs?

a) ne, nikdy

b) může, ale jen při vysunutých vztlakových klapkách

c) může, neboť odtržení proudu je způsobeno překročením kritického úhlu náběhu, které nastane i při vyšších rychlostech

Při překročení kritického úhlu náběhu dochází k odtržení proudu nejdříve

a) na křídle

b) na vodorovných ocasních plochách

c) na kýlové ploše

Vysunutí vztlakových klapek převážně způsobí

a) vzrůst součinitele vztlaku, odpor se nezmění

b) vzrůst součinitele vztlaku a odporu, mimo to se projeví klopivý moment ve smyslu ,,těžký na hlavu"

c) vzrůst součinitele vztlaku, snížení součinitele odporu a zvýšení maximální klouzavosti

Vysunutí vztlakových klapek

a) zhorší klouzavost

b) zlepší klouzavost

c) klouzavost nezmění

Zasunutím brzdících klapek se

a) zvětší klouzavost i minimální rychlost letu

b) zmenší klouzavost, minimální rychlost letu se zvětší

c) zvětší klouzavost, minimální rychlost letu se zmenší

Kolik souřadných os má letoun a jak se nazývají?

a) 4, podélná, stranová, příčná a kolmá

b) 3, podélná, stranová a zemská

c) 3, podélná, příčná (bočná) a svislá (kolmá)

Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své podélné osy se nazývá

a) klopení

b) zatáčení

c) klonění

Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své příčné (bočné) osy se nazývá

a) klopení

b) zatáčení

c) klonění

Pohyb letadla, při kterém se otáčí kolem své svislé (kolmé) osy se nazývá

a) klopení

b) zatáčení

c) klonění

V horizontálním ustáleném letu je v rovnováze

a) tah s tíhovou silou, odpor se vztlakem

b) tah s odporem, tíhová a setrvačná síla se vztlakem

c) tah s odporem, tíhová síla se vztlakem

Při ustáleném stoupání musí být výkon motoru

a) vždy maximální

b) stejně velký, jako když letadlo letí stejnou rychlostí v horizontu

c) větší, než když letadlo letí stejnou rychlostí v horizontu

V klouzavém ustáleném letu je rovnováha mezi

a) tíhovou silou a vztlakem

b) tíhovou silou a výslednou aerodynamickou silou, která je součtem vztlaku a odporu

c) tíhovou silou a vztlakem, odporem a rychlostí letu

Optimální klouzavostí lze letět při:

a) jednom úhlu náběhu

b) dvou úhlech náběhu

c) kritickém úhlu náběhu

Letí-li letoun klouzavým letem při takovém úhlu náběhu, že jeho klouzavost je např. 10, pak znamená, že

a) doletí z výšky 1 km do vzdálenosti 10 km (při bezvětří)

b) za dobu 10 s uletí 1 km

c) letí k zemi pod úhlem 10°

Jaké jsou fáze vzletu motorového letadla?

a) rozjezd, odtržení, mírné stoupání, strmé stoupání až do předepsané výšky

b) rozjezd, nadzdvihnutí, rozlet, přechodový oblouk,stoupání až do doby, než je dosažena cestovní rychlost

c) rozjezd, odpoutání, rozlet, přechodový oblouk, stoupání

Jak bude ovlivněna délka vzletu motorového letadla, jestliže se bude po celou jeho dobu pohybovat na vysokém úhlu náběhu v blízkosti kritického?

a) délka vzletu se výrazně zkrátí, neboť letadlo dosáhne velkého součinitele vztlaku

b) délka vzletu se nepatrně prodlouží

c) letadlo v důsledku značného součinitele odporu bude velice pomalu zrychlovat, takže délka vzletu se výrazně prodlouží

Vysunuté brzdící klapky při vzletu motorového letounu způsobí, že

a) se značně prodlouží rozjezd, po nadzdvihnutí se již vliv brzdících klapek neprojeví

b) se vůbec nepohne z místa, jestliže se ale rozjede, pak již vzlet má obvyklý charakter

c) vzlet je nebezpečný vzhledem k výrazně zhoršeným aerodynamickým vlastnostem

Které faktory společně nejvíce prodlužují délku přistání

a) nižší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

b) vyšší letová hmotnost, nižší teplota ovzduší, vzletová dráha proti svahu, vítr do zad

c) vyšší letová hmotnost, vyšší teplota ovzduší, vzletová dráha ze svahu, vítr do zad

Proč je při přistání velmi nebezpečné již vysunuté vztlakové klapky znovu zasunout?

a) protože se zmenší odpor, a proto výrazně klesne rychlost

b) protože se zvětší rychlost a letadlo začne znovu stoupat

c) protože se podstatně zmenší vztlak a letadlo se prosedne

Nejvíce pilot ovlivní velikost násobku zatížení

a) přitažením nebo potlačením řídící páky

b) vyvážením ,,těžký na hlavu"

c) vyvážením ,,těžký na ocas"

Velikost násobku zatížení +3 znamená

a) že pilot o hmotnosti 80 kg je tažen ze sedačky silou přibližně 2400 N (tj., jako kdyby vážil 240 kg)

b) že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačen do sedačky silou přibližně 2400 N (tj., jako kdyby vážil 240 kg)

c) že pilot o hmotnosti 80 kg je tlačen do sedačky silou přibližně 3200 N (tj., jako kdyby vážil 320 kg)

Při letu se záporným násobkem

a) je pilot tlačen do sedačky a vztlak ohýbá křídlo letadla směrem dolů (vztaženo k letadlu)

b) je pilot tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo letadla směrem dolů (vztaženo k letadlu)

c) je pilot tažen ze sedačky a vztlak ohýbá křídlo směrem nahoru (vztaženo k letadlu)

Při vybírání sestupného letu velkou rychlostí se obvykle dosáhne

a) velkého násobku

b) nulového násobku

c) maximálního povoleného násobku

Velikost násobku při průletu poryvem se zvětšuje, když letadlo

a) letí větší rychlostí, má větší letovou hmotnost a poryv je slabý

b) letí větší rychlostí, má větší letovou hmotnost a poryv je silný

c) letí menší rychlostí, má menší letovou hmotnost a na velikosti poryvu nezáleží

Jak souvisí hodnota náklonu v zatáčce (ustálená správná zatáčka) s velikostí násobku?

a) násobek klesá s rostoucím náklonem

b) násobek roste s rostoucím náklonem

c) náklon a násobek v zatáčce spolu nesouvisí, záleží výlučně na rychlosti letu

Minimální rychlost letounu uvedená v letové příručce je 60 km/h. Jakou musí mít toto letadlo minimální rychlost při stejné konfiguraci v 60° ustálené zatáčce?

a) stejná

b) zanedbatelně vyšší

c) výrazně vyšší

Minimální rychlost letu v ustálené zatáčce:

a) je tím vyšší, čím je zatáčka ostřejší

b) je dána letovou příručkou a platí pro všechny režimy letu

c) je tím menší, čím je zatáčka ostřejší

Přivedení letadla za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se projeví

a) zvýšením rychlosti letu

b) znatelným snížením velikosti sil v řízení

c) zvětšením sil v řízení

Přivedení letadla za letu do blízkosti kritického úhlu náběhu se zpravidla projeví

a) zvýšením rychlosti letu

b) zvětšením sil v řízení

c) chvěním letadla, patrným i v řízení letadla, způsobené tím, že proud vzduchu, který se odtrhává na křídle, zasahuje ocasní plochy

Blízkost pádové rychlosti se pilotovi projeví

a) nárůstem sil v řízení

b) poklesem sil pouze v příčném řízení

c) poklesem sil v řízení

Za normálního ustáleného letu je

a) na horní straně křídla podtlak a na spodní přetlak

b) na horní i spodní straně křídla přetlak

c) na horní i spodní straně křídla podtlak

Pádová rychlost UL letounu v zatáčce

a) je vyšší než v přímém ustáleném letu a závisí na náklonu letadla

b) je nižší než v přímém ustáleném letu

c) je konstantní, nesmí být vyšší než 65 km/h

K pádu letadla dochází, když

a) pilot včas nevybere střemhlavý let

b) se letadlo dostane za kritický úhel náběhu

c) je letová hmotnost letadla větší, než je maximální dovolená

K pádu do vývrtky dochází v důsledku

a) nesymetrického odtržení proudění na levé a pravé polovině křídla

b) symetrického odtržení proudění na křídle

c) odtržení proudění na ocasních plochách

Princip vybrání letadla z vývrtky spočívá

a) ve srovnání náklonu vychýlením křidélek na opačnou stranu, než je smysl vývrtky

b) v převedení letadla do strmého letu potlačením řídící páky, otáčení se potom zastaví vychýlením směrového kormidla

c) v urychlení vnitřního křídla vychýlením směrového kormidla na opačnou stranu, než je smysl vývrtky a převedením letadla do strmého letu potlačením řídící páky

K pádu letadla do vývrtky dochází nejčastěji

a) při nadzdvihnutí letadla při vzletu

b) při letu ve skluzu

c) pří letu ve výkluzové zatáčce

Těžiště letadla je

a) působiště výsledné aerodynamické síly

b) působiště výsledné aerodynamické síly a tíhové síly

c) působiště tíhové síly

Když je těžiště letadla posunuto směrem dozadu za krajní zadní centráž, potom

a) převedení letadla na větší úhel náběhu bude vyžadovat značné síly v jeho řízení

b) letadlo bude mít snahu samovolně přecházet na větší úhly náběhu

c) bude nadměrně zatěžován hlavní podvozek

Podélnou statickou stabilitu letadla může pilot snadno porušit

a) nevhodným rozmístěním nákladu, nedodržením minimální hmotnosti pilota při ,,solo" letu letadla

b) vysunutím vztlakových klapek

c) zvýšením výkonu motoru letadla

Co se rozumí pod pojmem ,,těžký na hlavu"?

a) jestliže se letoun za letu při uvolnění výškového kormidla klopí dopředu (dolů)

b) vyjádření vzájemné polohy bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem

c) vyjádření vzájemné polohy bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště za neutrálním bodem

Co se rozumí pod pojmem ,,těžký na ocas"?

a) snaha letadla překlopit se při zabrzdění dozadu, tj. na zadní část trupu

b) vyjádření vzájemné polohy bodu a těžiště, v tomto případě je těžiště před neutrálním bodem

c) jestliže se letadlo při uvolnění výškového kormidla klopí dozadu (nosem nahoru)

Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby letadlo přešlo do letu na menším úhlu náběhu, jak se přitom vychýlí výškové kormidlo?

a) tlačit na řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru

b) tlačit na řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí dolů

c) přitáhnout řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru

Jaký pohyb řídící pákou musí pilot vykonat, aby letadlo přešlo do letu na větším úhlu náběhu, jak se přitom vychýlí výškové kormidlo?

a) tlačit na řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru

b) tlačit na řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí dolů

c) přitáhnout řídící páku, výškové kormidlo se vychýlí nahoru

Nastavením vhodné výchylky vyvažovací plošky výškového kormidla se

a) ustaví správná poloha těžiště

b) zvýší vztlak

c) odstraní trvalé působení síly v řízení

Ploška na výškovém kormidle, která se automaticky vychyluje v závislosti na výchylce výškovky se nazývá

a) vyvažovací

b) odlehčovací ploška, jejímž účinkem může být zmenšení, ale i zvětšení sil v řízení

c) osové odlehčení

Jaký účinek má pevná ploška na kormidle?

a) hmotové vyvážení kormidel

b) oddálení odtržení proudění při přetažení

c) v určitém režimu letu sníží stálé působení sil v řízení

Vyšlápnutím pravého pedálu směrového řízení

a) se vychýlí směrové kormidlo doprava, letadlo zatočí doleva

b) se vychýlí směrové kormidlo doprava, letadlo zatočí doprava

c) se vychýlí směrové kormidlo doleva, letadlo zatočí doprava

Jaký je druhotný účinek směrového řízení a co je jeho příčinou?

a) klopení ve smyslu ,,na ocas", protože při zatočení letadla je na jeho vnějším křídle větší vztlak

b) klonění, protože vnější křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnitřní

c) klonění, protože vnitřní křídlo má při zatáčení větší vztlak, než vnější

Vychýlením řídící páky vlevo se

a) vychýlí levé křidélko nahoru, pravé dolů a letadlo se nakloní doleva

b) vychýlí levé křidélko nahoru, pravé dolů a letadlo se nakloní doprava

c) vychýlí levé křidélko dolů, pravé nahoru a letadlo se nakloní doleva

Jaký účinek má vychýlení řídící páky doprava?

a) letadlo se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doleva

b) letadlo se nakloní doprava, začne bočit doprava a v důsledku toho začne zatáčet doprava

c) letadlo se nakloní doprava, začne bočit doleva a v důsledku toho začne zatáčet doprava