Dnes je neděle 12. července 2020
7:58 16:01

Test LAA pro leteckou meteorologii - správné odpovedi

Která z uvedených charakteristik je nejvýznamnější pro nejspodnější vrstvy zemské atmosféry - troposféry?

a) pokles teploty s výškou

b) isotermie

c) vzestup tlaku s výškou

Která ze složek troposféry je základní složkou tvoření oblačnosti?

a) kyslík

b) dusík

c) vodní pára

Jak nazýváme nejspodnější vrstvu atmosféry?

a) mezosféra

b) troposféra

c) stratosféra

Která z uvedených vrstev zemské atmosféry je charakteristická vertikálními pohyby?

a) stratosféra

b) troposféra

c) tropopauza

Teplotní inverzí rozumíme

a) pokles teploty s výškou

b) vzrůst teploty s výškou

c) teplota se s výškou nemění

Vertikální mohutnost troposféry je největší

a) nad póly

b) v mírném pásu

c) nad rovníkovými oblastmi

Vertikální mohutnost troposféry je nejmenší

a) nad póly

b) nad oblastmi rovníku

c) v mírném pásu

Úbytek teploty v definici standardní atmosféry - vertikální teplotní gradient má hodnotu

a) 0,6° C/100 m

b) 1,0° C/100 m

c) 0,65° C/100 m

Zvrstvení vzduchu ve vrstvě inverze je

a) indiferentní

b) stabilní

c) instabilní

V definici standardní atmosféry jsou hodnoty tlaku a teploty na střední hladině moře

a) 1015 hPa, +10° C

b) 1013,25 hPa, +15° C

c) 1013,25 hPa, 0° C

Hustota vzduchu v zemské atmosféře s výškou

a) se nemění

b) vzrůstá

c) klesá

V jaké výšce dosahuje barometrický tlak přibližně poloviční hodnoty tlaku na střední hladině moře

a) 3000 m MSL

b) 7000 m MSL

c) 5500 m MSL

Vlhkostí vzduchu nazýváme obecně

a) množství vodních par v ovzduší

b) vypadávání srážek

c) sněžení

Teplotou rosného bodu nazýváme

a) teplotu, kterou by vzduch měl v okamžiku stavu nasycení

b) teplotu vzduchu se stanovenou relativní vlhkostí

c) teplotu vzduchu v určité výšce

Změna fáze voda - vodní pára se nazývá

a) kondenzace

b) vypařování

c) sublimace

Změna fáze vodní pára - voda se nazývá

a) krystalizace

b) tuhnutí

c) kondenzace

Změna fáze led - vodní pára se nazývá

a) sublimace

b) kondenzace

c) vypařování

Suchá adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu

a) 0,65° C/100 m výšky

b) 1,00° C/100 m výšky

c) 0,60° C/100 m výšky

Vlhká adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu

a) 1,00° C/100 m výšky

b) 0,65° C/100 m výšky

c) 0,60° C/100 m výšky

Pro vznik vertikálních pohybů v atmosféře je příznivé zvrstvení

a) stabilní

b) indiferentní

c) instabilní

Hustota vzduchu je závislá na teplotě vzduchu

a) roste s rostoucí teplotou

b) roste s klesající teplotou

c) snižuje se s klesající teplotou

Kde je správně vyznačen směr větru ,,severozápad" ve zkratkách ICAO

a) SE

b) NW

c) SW

Která z uvedených jednotek se v současnosti používá jako jednotka tlaku

a) hPa

b) mb

c) dyn/cm2

Výškoměr nastavený na QNH letiště ukazuje po přistání

a) výšku použitou pro přepočet na hodnotu 1013,25 hPa

b) nadmořskou výšku VPD

c) nulovou výšku

Isobary jsou čáry na přízemních meteorologických mapách, které spojují místa

a) se stejnou teplotou

b) se stejným tlakem

c) se stejnou vlhkostí

Tlaková níže - cyklona - je oblastí

a) nízkého tlaku s nejnižší hodnotou ve svém středu

b) se snižující se hodnotou tlaku od středu

c) nízkého tlaku s nejnižší hodnotou po okrajích oblasti

Tlaková výše - anticyklona - je oblastí

a) s nejvyšší hodnotou tlaku po okrajích oblasti

b) s nejvyšší hodnotou tlaku ve svém středu

c) s nejvyšší hodnotou tlaku rostoucím v určitém směru

Provedeme-li na přízemní meteorologické mapě frontální analýzu, získáme tím

a) rozložení oblasti stejného počasí

b) rozložení oblasti bouřek

c) polohy jednotlivých front, frontálního počasí a rozdělení vzduchových hmot

Vítr je

a) promíchávání vzduchových částic

b) horizontální proudění (přemisťování) vzduchu

c) vertikální pohyb vzduchu

Coriolisova síla, která působí při vzniku větru je

a) uchylující síla zemské rotace

b) odstředivá síla

c) síla tření

Vítr významně ovlivňuje letecký provoz

a) ovlivňuje přistání a vzlet, nikoli však let v letové hladině

b) ovlivní pouze let v letové hladině

c) ovlivní let ve všech jeho fázích

Měření větru

a) vítr je určen směrem, kam vane, a rychlostí

b) vítr je určen rychlostí

c) vítr je určen směrem, ze kterého vane, a rychlostí

Vliv větru na let v letové hladině

a) ovlivňuje ekonomickou a bezpečnostní stránku letu

b) nemá žádný podstatný vliv

c) ovlivňuje ekonomickou stránku letu, nemá vliv na bezpečnost letu

Mezi místní charakteristické větry patří vítr nazývaný ,,FÖHN"

a) vane po rozsáhlých, zejména suchých, rovinách v podzimních měsících

b) vane z hor do údolí

c) vane z údolí do hor

Správný převod rychlosti větru z m/s na KT je vyjádřen vztahem

a) 1 m/s ~ 1 KT

b) 1 m/s ~ 2 KT

c) 1 m/s ~ 3 KT

V oblasti tlakové níže vane vítr při zemi

a) ve směru pohybu hodinových ručiček

b) proti směru pohybu hodinových ručiček

c) rovně do středu níže v celé její oblasti

V oblasti tlakové výše vane vítr při zemi

a) proti směru hodinových ručiček

b) rovně ze středu výše v celé její oblasti

c) ve směru pohybu hodinových ručiček

Víme, že kondenzace v troposféře je podmíněna ochlazením vodních par. Dalším nezbytným předpokladem je přítomnost tzv. kondenzačních jader v ovzduší, což jsou

a) pouze pevné částice

b) pouze kapalné částice

c) kapalné i pevné částice v ovzduší

Koncentrace kondenzačních jader je největší

a) nad pohořími

b) nad oceány

c) v blízkosti velkých městských aglomerací (průmyslové oblasti)

Instabilním zvrstvením při nenasyceném vzduchu nazýváme zvrstvení, kdy

a) nenasycená vzduchová částice při svém výstupu z rovnovážné polohy dále stoupá, i když přestane působit vnější síla

b) nenasycená částice se zastaví v hladině, ve které přestala síla působit

c) nenasycená částice se po ukončení působení vnější síly vrací do své původní polohy

O stabilní vzduchové hmotě mluvíme tehdy, platí-li

a) jsou v ní příznivé podmínky pro vznik výstupových pohybů

b) jsou v ní nepříznivé podmínky pro vznik výstupových proudů

c) dochází v ní ke vzniku konvekce

Hlavní příčinou atmosférické konvekce jsou

a) rozdílné teploty vzduchu způsobené rozdílem teplot mezi dnem a nocí

b) horizontální teplotní rozdíly vznikající vlivem nestejnoměrného zahřívání zemského povrchu

c) rozdílné teploty vyměňujících se vzduchových hmot

Základní příčinou vzniku oblačnosti v atmosféře je

a) pokles teploty vzduchu s výškou

b) dosažení stavu nasycení

c) dosažení stavu nasycení s následnou kondenzací vodních par

Mezi vysoká oblaka patří

a) St - stratus, Sc - stratocumulus

b) Cc - cirrocumulus, Cs - cirrostratus

c) Cu - cumulus, Ac - altocumulus

Mezi oblačnost s mohutným vertikálním vývojem řadíme

a) Cu - cumulus

b) Ac - altocumulus

c) Cb - cumulonimbus

Nízkou oblačnost tvoří

a) Ac - altocumulus

b) St - stratus

c) Ci - cirrus

Mezi oblačnost kupovitou patří

a) Sc

b) Cu

c) Ac

Mezi vrstevnatou oblačnost patří

a) Ns, As

b) Cu, Cb

c) Ac, Cb

Které z uvedených druhů oblačnosti řadíme složením mezi oblačnost krystalickou

a) Cb, Ac

b) Cc, Cs

c) Ns, As

Srážky vypadávající z oblačnosti typu Cb jsou charakteru

a) trvalých srážek

b) silných přeháněk

c) mrholení

Srážky vypadávající z oblačných soustav výrazných teplých front jsou převážně

a) srážky občasné

b) přeháňky

c) trvalé

Z vrstvy oblačnosti typu St převážně

a) vypadávají prudké přívalové deště

b) mrholí

c) vypadávají kroupy

Z vertikálně vyvinutých oblaků typu Cb vypadávají převážně srážky ve formě

a) slabý déšť

b) déšť a kroupy

c) mrholení

Meteorologickou dohlednost (horizontální) v praxi určujeme

a) subjektivním odhadem

b) odhadem dle plánku orientačních bodů

c) objektivním měřením

Dráhovou dohledností (RVR) nazýváme

a) subjektivně určenou dohlednost na vzletové a přistávací dráze

b) jakoukoliv horizontální dohlednost změřenou v oblasti systému vzletových a přistávacích drah letiště

c) objektivně změřenou horizontální dohlednost podél osy příslušné vzletové a přistávací dráhy

Pokud je dohlednost menší než 1 km a je tento jev způsoben nahromaděním kondenzačních produktů ve sledovaném prostoru, pak tento meteorologický jev nazýváme

a) mlhou

b) zákalem

c) kouřmem

Frontální mlhy se tvoří hlavně při přechodu front

a) teplých

b) studených II. typu

c) stacionárních

Která z druhů uvedených mlh se nejčastěji likviduje zesílením rychlosti přízemního větru

a) frontální

b) radiační

c) advekční

Jaké teplotní zvrstvení ve vertikálním směru je charakteristické pro advekční mlhy

a) isotermie

b) inverze

c) pokles s výškou

Které základní parametry a jevy určují počasí uvnitř vzduchové hmoty

a) srážky, dohlednost

b) tlak, oblačnost, hustota vzduchu

c) teplota, vlhkost, vertikální teplotní gradient

Instabilní vzduchovou hmotou nazýváme vzduchovou hmotu, ve které dochází ke vzniku

a) inverzí

b) konvektivních vertikálních pohybů

c) k tvorbě vrstevnaté oblačnosti

Při přeletu z jedné vzduchové hmoty do druhé, se na jejich rozhraní setkáváme s počasím výrazně se lišícím od počasí v jedné i druhé vzduchové hmotě. Jak toto rozhraní nazýváme?

a) rozhraní vzduchových hmot

b) atmosférická fronta

c) čára fronty

Stacionární frontou nazýváme frontu, která

a) postupuje jen ve směru hodinových ručiček

b) se nepohybuje, nebo se pohybuje jen velmi zvolna

c) rychle postupuje

Pokud se jedná o teplou frontu, pak

a) srážkové pásmo je převážně těsně za čarou fronty a jedná se o srážky občasné

b) srážkové pásmo je přes čarou fronty a jde o srážky trvalé

c) srážkové pásmo je na čáře fronty a jde o srážky krátkodobého charakteru

Nebezpečné jevy pro letový provoz spojené s teplou frontou jsou

a) námraza, nízká oblačnost, zhoršená dohlednost

b) turbulence, bouřky, kroupy

c) silný vítr, střih větru, turbulence

Který z druhů oblaků tvořících se na čele studené fronty je pro letový provoz nejnebezpečnější

a) Ns

b) As

c) Cb

Pokud se jedná o studenou frontu I. druhu, které nebezpečné jevy jsou s ní obvykle spojeny

a) oblaka Cb na čele fronty ukrytá ve vrstevnaté oblačnosti, turbulence, námraza a nízká oblačnost vrstevnatého charakteru

b) pouze nízká oblačnost vrstevnatého charakteru

c) silný přízemní vítr a jeho nárazovitost

Při pozorování přechodu studené fronty I. druhu je srážkové pásmo

a) před čarou fronty

b) za čarou fronty

c) na čáře fronty

Může se po přechodu studené fronty vytvořit mlha? Ve které její oblasti?

a) ano, před čarou fronty v oblasti vypadávajících srážek

b) ne

c) ano, za čárou fronty - mlha zafrontální

Při přechodu aktivní studené fronty II. druhu se setkáváme s typickými nebezpečnými jevy

a) námrazou, trvalými srážkami, zhoršenou dohledností

b) silnou turbulencí, silnou námrazou, aktivní bouřkovou činností, silnými přeháňkami, silným větrem

c) nízkou oblačností, mohutnou vrstevnatou oblačností, silným trvalým deštěm

Přechod studené fronty s aktivními bouřkovými projevy se v poli teploty, tlaku, přízemního větru projevuje

a) poklesem teploty, silným poklesem tlaku a jeho následným vzestupem, silným zesílením větru a jeho nárazovitostí

b) teplota se nemění, tlak slabě klesá, vítr mírně zesílí bez nárazů

c) teplota klesá a později stoupá, tlak se nemění, vítr slábne

Do jakých výšek zasahuje vertikálně vyvinutá oblačnost typu Cb v našich zeměpisných šířkách a jaké srážky z této oblačnosti mohou vypadávat při přechodu studené fronty II. druhu v letním období?

a) až 15km, ojediněle i více km, kroupy v silných přeháňkách

b) 4 km, silný déšť

c) 1 km, silný déšť s ledovými krupkami

Který z jevů vznikající na studené frontě II. druhu je zvláště nebezpečný pro nízko letící letadla?

a) snížení základny oblačnosti, někdy až k zemi

b) silný pokles tlaku a teploty

c) silná turbulence omezená na úzký prostor horizontálního víru - húlavy, s osou přibližně v úrovni základny Cb

Pokud pilot nízko letícího malého letadla před sebou zjistí bouřkový oblak s húlavou, je povinen

a) oblast bouřkového oblaku podletět

b) vrátit se na letiště vzletu

c) změnit trať letu a vyhnout se oblasti ovlivněné Cb v bezpečné vzdálenosti

Vzhledem ke skutečnosti, že studená fronta postupuje vždy rychleji než teplá, postupně se při zemi zužuje teplý sektor a teplý vzduch z této oblasti je vytlačován do vyšších vrstev. Jak se tento proces nazývá?

a) zánik cyklony

b) proces okluze

c) vyplňování cyklony

V oblasti fronty se tvoří mohutná a výrazná Cb oblačnost. Je to typický případ

a) studené fronty II. druhu

b) studené okludované fronty

c) teplé okludované fronty

Co rozumíme v meteorologii pojmem bouřka

a) přírodní jev doprovázený intenzivními srážkami a elektrickými výboji

b) nejvýraznější projev konvekce ve volné atmosféře

c) jev totožný s pojmem ,,studená fronta"

Nebezpečné jevy spojené s bouřkou

a) výstupné proudy a růst Cb oblaku

b) silné výstupné proudy s maximem v horní polovině Cb - silná turbulence, sestupné proudy s maximem blízko základny, silná námraza, elektrické vlastnosti Cb

c) hustota oblaku, který je složen z kapalné i pevné fáze vody

Při analýze mechanické turbulence zjišťujeme, že pokud kolmé proudění ve směru na překážku dostatečně zesílí ve vrstvě vzduchu, několikanásobně převyšující svou mohutností výšku překážky, objeví se za překážkou proudění, které nazýváme

a) vírové

b) rotorové

c) laminární

Pokud je vertikální mohutnost proudící vrstvy poměrně malá - srovnatelná s výškou překážky, pak na závětrné straně překážky vzniká proudění (při dostatečné rychlosti větru), které nazýváme

a) vlnové

b) rotorové

c) laminární

Co rozumíme pojmem ,,čistá termika"

a) silný nárazovitý vítr v bezoblačném prostředí

b) turbulenci ve spojení se střihem větru

c) termický vzestupný proud, který není provázen kupovitou oblačností

Námrazou, kterou řadíme mezi nebezpečné meteorologické jevy, rozumíme

a) kondenzaci vodních par na letadle

b) tvorbu ledu v různých formách na letadle

c) let inverzní vrstvou

Na jakých faktorech je závislá tvorba a druh námrazy

a) rychlosti letadla, relativní rychlosti, rychlosti větru

b) směru letu letadla, výšce letu, tlaku a vlhkosti

c) teplotě a vlhkosti vzduchu, velikosti částic, rychlosti letu, aerodynamice letadla

Letadlo letí prostorem, kde převažují drobné přechlazené vodní kapky a ledové krystalky, který druh námrazy se může vytvořit?

a) ledovka

b) jinovatka

c) zrnitá námraza

Který z druhů oblačnosti je vzhledem k tvoření námrazy nejnebezpečnější

a) St

b) Cu

c) Cb

Které znáte základní úkoly letecké meteorologické služby

a) pozorování počasí, vysílání ,,ATIS", vysílání ,,VOLMET"

b) analýzy meteorologických map, kódování meteorologických zpráv

c) pozorování počasí, předpovídání počasí, provádění výstražné služby

Zpráva METAR je

a) pravidelné hlášení o meteorologické situaci na letišti

b) pravidelná předpověď pro přistání

c) pravidelná letecká meteorologická zpráva

Přízemní projevy aktivní bouřky nebezpečné pro letecký provoz

a) vypadávání trvalých srážek

b) snížení základny oblačnosti, snižování dohlednosti

c) húlava na čele bouřky, existence silného vzestupného proudu před húlavou, silný sestupný proud za húlavou v oblasti vypadávajících srážek, silné nárazy větru

Bouřky z tepla se tvoří

a) kdykoliv

b) nejčastěji odpoledne a večer, v hodinách nejvyšších přízemních teplot

c) nejčastěji během noci

Jev nazývaný turbulence je definován jako

a) síly působící na letadlo v různých směrech a udělující tomuto letadlu různá přídavná zrychlení

b) síly, které působí na letadlo ve vertikálním směru

c) síly, které zvyšují rychlost letícího letadla

Podle příčin vzniku známe turbulenci termickou, který vzniká

a) v prostředí, které je charakteristické isotermií

b) vlivem nestejnoměrného zahřívání zemského povrchu a tím i nestejnoměrného ohřívání přilehlých vzduchových vrstev

c) vlivem kopcovitého terénu

Co je základní příčinou vzniku mechanické turbulence

a) uspořádání terénu a rychlost větru

b) zvrstvení vzduchu

c) vlhkost a teplota vzduchu

Výškoměr nastavený na hodnotu QFE letiště ukazuje po přistání na letišti

a) nadmořskou výšku vztažného bodu letiště

b) nulovou výšku

c) nadmořskou výšku prahu VPD tohoto letiště

Které druhy oblaků jsou typické pro oblačný systém teplé fronty

a) Cu, Ac, Cb

b) Ns, As, Cs

c) Sc, Ac, Cc