Briefing - Letecké předpisy

Průvodce leteckou legislativou - nařízení, letecké zákony, letecké předpisy

 Nejčastěji hledáte

Pravidla létání

 • Letecký předpis L2

  Národní předpis, který byl kompletně převydán roku 2014, tak aby zahrnoval jak přímo aplikovatelná nařízení Evropské unie, tak zvláštní národní požadavky tam, kde se uplatňují.
 • Prováděcí nařízení EU č. 923/2012

  Evropské nařízení, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace. Členské státy mohou na národní úrovni zpřísnit některé požadavky, u nás jsou obsaženy v předpisu L2 (viz výše).

Pilotní průkazy a medicaly

 • Nařízení EU č. 1178/2011 (Aircrew Regulation)

  Evropské nařízení, které obsahuje důležité části Part-FCL o licencování leteckého personálu (pilotní průkazy a kvalifikace, požadavky na jejich získání, udržení či rozšíření) a Part-MED o zdravotní způsobilosti leteckého personálu (třídy způsobilosti, požadavky na jejich získání, prodlužování a obnovování).

Letecké předpisy

Je zcela pochopitelné, že je létání nějakým způsobem regulováno. Když se však začínající pilot či žák ve výcviku seznamuje s problematikou leteckých předpisů, může se brzy cítit zmatený jejich nemalým počtem a jejich ne zcela jasnými vzájemnými souvislostmi. Dost dobře tak neví, kterými předpisy se má při létání vlastně řídit. Možná je to i váš případ...

Čím se řídí létání v ČR?

Základním kamenem legislativy civilního letectví u nás je zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Jeho § 102 říká, že osoby zúčastněné na civilním letectví jsou povinny dodržovat letecké předpisy ve znění přijatém Českou republikou. Tyto předpisy se publikují v Letecké informační příručce a dostupné jsou rovněž na webu Letecké informační služby. Zákonem o civilním letectví se také mimo jiné zřizuje Úřad pro civilní letectví a také Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Právě na základě této normy vydavá ministerstvo dopravy národní letecké předpisy řady L, které jsou pro letecký personál závazné.

ALE! Česká republika se coby členský stát Evropské unie zároveň zavázala přejímat do svého právního řádu unijní normy, které mají navíc aplikační přednost. Vedle národních předpisů jsou tak pro letecký personál přímo závazné také předpisy plynoucí z nařízení EU. Členské státy sice mají povinnost národní předpisy dávat do souladu s těmi evropskými, i tak lze ale narazit na rozpory. V takovém případě má přednost evropský předpis.

Na druhou stranu, členské státy EU mají možnost některá pravidla (explicitně stanovená) zpřísnit či stanovit odchylně od evropského práva. Nelze proto říci, že s platností pravidel EU automaticky zanikají pravidla národní.

Legislativa EU pro oblast civilního letectví je v gesci Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). To nic nemění na tom, že jednotlivá nařízení či směrnice z jejího pera musí procházet standardním procesem přijímáním zákonů přes Evropský parlament (kam si i občané ČR volí své zástupce) a Evropskou komisi (kde má také ČR své zastoupení). Texty nařízení jsou závazné.

Vedle nařízení existují ještě tzv. přijatelné způsoby shody (acceptable means of compliance, AMC) a návody (guidance materials, GM). Tyto dokumenty vychází jako rozhodnutí ředitele EASA a jejich změny tak nevyžadují schválení EP a EK. Ovšem, texty AMC a GM nejsou závazné. Vyjadřují pouze způsoby, kterými lze podle EASA vyhovět požadavkům nařízení, k nimž jsou vydávány. V případě odůvodněného alternativního postupu, který sice neodpovídá AMC a GM, ale je v souladu s textem nařízení, tak nemůže hrozit postih.

Legislativa EU v oblasti civilního letectví se neustále vyvíjí a pokrývá stále širší spektrum. Aktuálně se uplatňují nařízení a materiály pro tyto oblasti:

Základní nařízení (Basic regulation)

Počáteční certifikace

Doplňující certifikační specifikace

Záchování letové způsobilosti

Letecký personál

Provoz letadel

Provozovatelé třetích zemí

ATM/ANS

Způsobilost řídicích letového provozu

Požadavky na využívání vzdušného prostoru

Jednotná evropská pravidla létání

Letiště

Pro kompletní seznam legisltivních dokumentů doporučujeme přehled nařízení na stránkách EASA či tematickou stránku na webu českého ÚCL.

Předpisy řady L

ICAO a jeho působnost

Kromě legislativy ČR a předpisů EU existují ještě předpisy Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO). I jim je třeba věnovat pozornost.

Jak to začalo? Jelikož létání bylo, je a bude značně nadnárodní a přeshraniční aktivitou, stoupala ruku v ruce s rozmachem létání snaha o sjednocení leteckých pravidel pokud možno po celém světě. Prvním reálným výstupem této snahy byla pod záštitou Organizace spojených národů (OSN) a Spojených států amerických sepsána Úmluva o mezinárodním civilním letectví (podle místa podpisu známá také jako Chicagská úmluva). Stalo se tak v roce 1944.

Součástí Chicagské úmluvy, kterou se mj. zřizuje ICAO, jsou také její přílohy, tzv. annexy. Právě tyto annexy se věnují nejrůznějším oblastem civilního letectví, od licencování leteckého personálu přes pravidla létání až po vyšetřování leteckých nehod.

Po skončení války, v roce 1947, se k Chicagské úmluvě připojilo také tehdejší Československo a přejalo ji do svého právního systému jako zákon č. 147/1947 Sb., čímž vyjádřilo svůj soulad s představami ICAO o regulaci civilního letectví. Jednotlivé annexy přetransformovalo do podoby národních předpisů řady L.

Co je však důležité - annexy ICAO samy o sobě nejsou pro letecký personál závazné. Představují pouze jakýsi mustr pro jednotlivé státy, jak nastavit regulaci civilního letectví na národní úrovni. Jsou tak spíše poradním materiálem či doporučením. Státy si navíc mohou stanovit od pravidel ICAO jisté odchylky a o těchto odchylkách ICAO následně informují, aby se o nich mohly dozvědět i posádky letadel z cizích zemí.

Předpisy ICAO tvoří 19 příloh (tzv. annexů) Mezinárodní úmluvy o civilním letectví:

 • Annex 1 - Personnel Licensing
 • Annex 2 - Rules of the Air
 • Annex 3 - Meteorological Services
 • Annex 4 - Aeronautical Charts
 • Annex 5 - Units of Measurement
 • Annex 6 - Operation of Aircraft
 • Annex 7 - Aircraft Nationality and Registration Marks
 • Annex 8 - Airworthiness of Aircraft
 • Annex 9 - Facilitation
 • Annex 10 - Aeronautical Telecommunications
 • Annex 11 - Air Traffic Services
 • Annex 12 - Search and Rescue
 • Annex 13 - Aircraft Accident and Incident Investigation
 • Annex 14 - Aerodromes
 • Annex 15 - Aeronautical Information Services
 • Annex 16 - Environmental Protection
 • Annex 17 - Security
 • Annex 18 - The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air
 • Annex 19 - Safety management

Annexy jako takové nejsou v oficiálních elektronických zdrojích (na webu ICAO) volně přístupné. Můžete si však přečíst dokument souhrnně popisující jednotlivé annexy (v angličtině).

Přehled zákonů upravujících civilní letectví v ČR

Zákon č. 49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o civilním letectví
Vyhláška MDS č. 222/2000 Sb. Vyhláška o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví.
Vyhláška MD č. 410/2006 Sb. Vyhláška o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky č. 108/1997
Vyhláška MD č. 466/2006 Sb. O bezpečnostní letové normě, ve znění vyhlášky č. 60/2009 Sb.