ÚCL upozorňuje na povinnosti velícího pilota při letu v řízeném vzdušném prostoru třídy D

25.01.2022

ÚCL upozorňuje na povinnosti velícího pilota při letu v řízeném vzdušném prostoru třídy D
ÚCL upozorňuje na povinnosti velícího pilota při letu v řízeném vzdušném prostoru třídy D (Zdroj: Aeroweb.cz)

V reakci na události minulého roku, kdy došlo k několika situacím, během nichž byl snížen rozstup mezi dvěma provozy a bylo nutné se na poslední chvíli vyhýbat střetu v řízeném okrsku ve vzdušném prostoru třídy D, uveřejnil Úřad civilního letectví (ÚCL) upozornění, které shrnuje povinnosti pilota při letu v tomto prostoru.

ÚCL vřele doporučuje, aby toto upozornění bylo zahrnuto do pravidelných zimních školení v rámci všeobecného letectví a opakovacího výcviku dotčených provozovatelů letadel.

Modelovým příkladem, který ÚCL v rámci upozornění publikuje, bylo nebezpečné sblížení IFR provozu v prostoru LKKV letícího na trati konečného přiblížení RNP APP RWY 11 s VFR provozem křižujícím CTR LKKV na trati mezi VFR body N a W. Nebezpečné sblížení vyžadovalo úhybný manévr.

CZAW Sportcruiser letící podle VFR bez letového plánu prolétával na základě povolení od řídícího letového provozu CTR LKKV od bodu N směrem k bodu W (maximální altitude povolená řídícím: A035 na QNH 1009 hPa). Cessna C-172 letící podle IFR se nacházela na trati konečného RNP přiblížení na runway 11 - prováděla cvičné přiblížení. Oba provozy byli na spojení s TWR LKKV a letěly v podmínkách VMC. Vydáním povolení průletu pro VFR provoz vytvořil řídící letového provozu konfliktní provoz s Cessnou, která prováděla cvičná přiblížení RNP na RWY11.

Velící piloti obou letadel sice obdrželi předem informaci o známém provozu a oba následně oznámili, že konfliktní provoz vyhledávají, nicméně řídící předal nepřesnou informaci o vzdálenosti a vertikálnímu pohybu IFR provozu. "Zejména pilot Sportcruiseru si proto nemohl vytvořit dostatečný obraz o vzdušné situaci," uvádí prezentace Oddělení šetření událostí a interního auditu ŘLP ČR. Řídící měl k dispozici po celou dobu přesnou radorvou informaci o vzájemné poloze letadel a predikci jejich pohybu, přesto nepodnikl žádnou akci, která by vedla k zabránění vzniku nebezpečné situace.

Velící pilot provozu VFR oznámil vizuální kontakt až ve chvíli, kdy vzájemná vzdálenost obou letadel byla zhruba 400 metrů. V té chvíli již provoz IFR zahájil manévr k zabránění střetu a letadla se minula ve vzdálenosti 300 metrů a 100 ft vertikálně. Během rozboru incidentu řídící vypověděl, že se piloti vzhledem k dobrým meteorologickým podmínkám uvidí. Případně očekával, že piloti požádají o radu k vyhnutí (jak je dáno pravidly pro kategorii vzdušného prostoru třídy D).

aim.rlp.cz
aim.rlp.cz

Oddíl 6 Nařízení Komise (EU) č. 923/2012 v části SERA.6001 stanovuje, že ve třídě vzdušného prostoru D „jsou povoleny lety IFR a VFR a všem letům se poskytuje služba řízení letového prostoru. Pro všechny lety se vyžaduje stálé hlasové spojení letadlo–země a uplatňuje se omezení rychlosti na 250 kt IAS ve výšce pod 3 050 m (10 000 ft) nad střední hladinou moře, s výjimkou povolení vydaného příslušným úřadem pro druhy letadel, které z technických nebo bezpečnostních důvodů nemohou takové rychlosti dosáhnout. Všechny lety podléhají letovému povolení.“

Dále pak Oddíl 3 nařízení v kapitole 2 - část SERA.3201 však tvrdí, že „žádné ustanovení tohoto nařízení nezbavuje velícího pilota letadla odpovědnosti provést taková opatření, včetně manévrů pro vyhnutí se srážce, které jsou založeny na radách k vyhnutí poskytovaným zařízením ACAS, aby se co nejlépe zabránilo srážce.“ Podle nařízení letadlo nesmí letět v blízkosti jiného letadla, pokud by taková blízkost vytvářela nebezpečí střetu.

Nařízení č. 923/2012 také v části SERA.3210 pojednává o právu přednosti: „a) Letadlo, které má právo přednosti, musí udržovat kurz a rychlost. b) Letadlo, které si je vědomo, že manévrovací schopnost jiného letadla je narušena, musí dát tomuto letadlu přednost. c) Letadlo, které je podle následujících pravidel povinno dát přednost jinému letadlu, se mu musí vyhnout nadlétnutím, podlétnutím nebo předlétnutím, dokud se nedostane do dostatečné vzdálenosti, přičemž musí vzít v úvahu vliv turbulence v úplavu za letadly.“ Pokud se k sobě přibližují letadla čelně nebo přibližně čelně a hrozí tak nebezpečí střetu, obě letadla se vyhýbají změnou kurzu směrem doprava. Pokud se tratě dvou letadel přibližně ve stejné hladině sbíhají platí podobně jako v silniční dopravě přednost zprava, s výjimkou následujícího: motorová letadla těžší než vzduch jsou povinna dát přednost vzducholodím, balonům a kluzákům; vzducholodě dávají přednost balonům a kluzákům; balóny mají přednost před kluzáky; motorové letadlo musí dát přednost aerovleku.

Úřad pro civilní letectví chce tedy především upozornit na povinnosti velících pilotů i při letu IFR ve VMC aktivně vyhledávat konfliktní provoz a vykonat manévry včas a takovým a způsobem, aby bylo co možná nejlépe zabráněno střetu. Pokud velící pilot není schopen potencionálně konfliktní provoz spatřit, doporučuje se proaktivně požádat řídící letového provozu o radu k vyhnutí.

Lety ve vzdušném prostoru třídy D podléhají letovému povolení, to však nezbavuje velícího pilota odpovědnosti provést včas opatření za účelem bezpečného vyhnutí se střetu.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář