Základní souhrn pravidel v letecké radiotelefonii

19.01.2006

Může sloužit jako základní příprava pro zkoušku omezeného / všeobecného radiotelefonisty letecké pohyblivé služby.

Základní souhrn pravidel v letecké radiotelefonii
Základní souhrn pravidel v letecké radiotelefonii (Zdroj: Aeroweb.cz)

Obsah:

1. Při radiotelefonním spojení musí být za všech okolností zachována přísná kázeň.

2. Ve všech situacích , pro něž je stanovena radiotelefonní frazeologie, musí být tato frazeologie používána. V případech, kdy je to nezbytně nutné, je povoleno rozšířit nebo pozměnit jednotlivé fráze, avšak taková úprava pak nesmí měnit význam, nebo účel fráze.

3. Zprávy, které lze předat jiným způsobem než použitím radiotelefonie, u kterých nehrozí nebezpečí z prodlení, nebo jejich obsah nesouvisí se zajištěním bezpečnosti letu, nesmí být předány na kmitočtech letecké pohyblivé služby.

4. Není-li stanoveno jinak, odpovědnost za navázání spojení má stanice, která si přeje vyslat zprávu.

2. PŘEDNOST PŘI PŘEDÁVÁNÍ ZPRÁV

1. Při předávání zpráv musí být respektováno toto přednostní pořadí:

  • tísňová volání, tísňové zprávy a tísňový provoz,
  • pilnostní zprávy,
  • zprávy o radiovém zaměřování,
  • zprávy pro zajištění bezpečnosti letu,
  • meteorologické zprávy,
  • ostatní zprávy.

2. Zprávy pro zajištění bezpečnosti letu obsahují:

  • zprávy o řízení a pohybech letadel,
  • zprávy leteckých provozovatelů nebo velitele letadla, které mají okamžitý význam pro letadla za letu,
  • meteorologické informace, které mají okamžitý význam pro letadla za letu nebo před startem,
  • ostatní zprávy, týkající se letadel za letu nebo před startem.

3. Zprávy, které mají stejné přednostní pořadí, by měly být vysílány ve stejném pořadí, v jakém jsou přijímány k přepravě.

3. ZKUŠEBNÍ VYSÍLÁNÍ

1. Zkušební vysílání může provést pouze personál oprávněný obsluhovat letecké stanice nebo zajišťovat jejich funkčnost. Tento personál je při této činnosti povinen náležitě dbát stanovených zásad.

2. Zkušební vysílání se provádí pouze za účelem prověření funkčnosti stanice nebo jejího seřízení.

3. Rozsah zkušebního vysílání musí být co možná nejmenší.

4. Zkušební vysílání se obvykle provádí v době, kdy na daném kmitočtu neprobíhá řízení letového provozu.

5. Při zkušebním vysílání, které by mohlo škodlivě rušit provoz jiné letecké stanice, musí získat souhlas této stanice dříve, než se zahájí takovéto vysílání.

6. Zkušební vysílání nesmí trvat déle než 10 sekund a musí se skládat z řady vyslovovaných číslic (jedna, dva, tři atd.), za kterými následuje volací značka stanice, která vysílá na zkoušku.

4. POUŽÍVÁNÍ JAZYKŮ

1. Radiotelefonní spojení letadlo - země se provádí v jazyce českém nebo anglickém.

2. Údaje o používaném jazyku a jiných jazycích, kterých se na žádost může používat, musí být zveřejněny ve stanovené publikaci letecké informační služby.

5. HLÁSKOVÁNÍ SLOV

1. Vlastní jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost, se musí hláskovat použitím hláskovací abecedy.

2. Výjimku tvoří pouze zkratky nebo slova, která vzhledem k četnosti používání nemohou být zaměnitelná s jiným výrazem.

3. Hláskovací abeceda v řeči české a anglické, upravená pro potřeby letectví, je uvedena níže.

6. VYJADŘOVÁNÍ ČÍSEL

1. Každé číslo jiné než celé stovky, celé tisíce a kombinace tisíců a stovek se vysílá vyslovováním každé číslice odděleně.


Frazeologie při zakročování proti letadlu

Tato kapitola obsahuje výčet mezinárodně zavedených frází používaných hotovostními stíhači při zakročování proti civilním i vojenským letadlům. Jestli-že se v průběhu zakročování podaří navázat obousměrné rádiové spojení na tísňovém nebo jiném kmitočtu , avšak korespondenci nelze provést ve společném jazyce, musí být proveden pokus předat základní instrukce, jejich potvrzení a podstatné informace pomocí dvakrát vysílaných frází, které jsou uvedeny níže.

Fráze, které jsou používané zakročujícím letadlem

 Fráze

Výslovnost

Význam - česky

Anglicky

CALL SIGN

KÓL SAJN

"Jaká je vaše volací značka"

"What is your call sign"

FOLLOW

FOLOU

"Následujte mě"

"Follow me"

DESCEND

DÝSEND

"Klesejte na přistání"

"Descend for landing"

YOU LAND

JÚ LEND

"Přistaňte na tomto letišti"

"Land at this aerodrome"

PROCEED

PROUSÍD

"Můžete pokračovat"

"You may proceed"


Fráze, které jsou používané letadlem, proti němuž je zakročováno

 Fráze

Výslovnost

Význam  - česky

Anglicky

CALL SIGN

KÓL SAJN

"Moje volací značka je …."

"My call sign is …."

WILCO

WILKOU

"Rozumím, provedu"

"Understood, will comply"

CANNOT

KENNOT

"Nemohu provést"

"Unable to comply"

REPEAT

RIPÍT

"Opakuji vaše instrukce"

"I repeat your instructions"

AM LOST

EM LOST

"Poloha neznáma"

"Position unknown"

MAYDAY

MÉDÉ

"Jsem v tísni"

"I am in distress"

HIJACK

HAJ DŽEK

"Jsem předmětem nezákonného zásahu"

"I have been hijacked"

LAND

LEND

"Žádám přistát v (místo)"

"I request to land at (position)"

DESCEND

DÝSEND

"Žádám klesat"

"I require descent"


Signály iniciované zakročujícím letadlem a odpovědi letadla, proti kterému se zakročuje

Séri e

Signály zakročujícího letadla

Význam

Odpovědi letadla, proti kterému se zakročuje

Význam

1

Den nebo noc - Kývání z křídla na křídlo a blikání polohovými světly v nepravidelných intervalech.

Proti vám je zakročováno. Následujte mě.

Den nebo noc - Kývání z křídla na křídlo a blikání polohovými světly v nepravidelných intervalech a následování.

Rozumím. Provedu.

2

Den nebo noc - Ostrý odpoutávací manévr od letadla, proti kterému se zakročuje, sestávající ze stoupavé zatáčky se změnou kurzu 90 stupňů nebo více bez křižování dráhy letadla, proti kterému se zakročuje.

Můžete pokračovat.

Den nebo noc - Kývání z křídla na křídlo.

Rozumím. Provedu.

3

Den nebo noc - Vysunutí podvozku (je-li to možné), stálé zapnutí přistávacích světel a přelet nad dráhou v používání.

Přistaňte na tomto letišti.

Den nebo noc - Vysunutí podvozku (je-li to možné), stálé zapnutí přistávacích světel a následování zakročujícího letadla. Když se po přeletu nad dráhou v používání přistání považuje za bezpečné, pokračování na přistání.

Rozumím. Provedu.


Signály iniciované letadlem, proti kterému se zakročuje a odpovědi zakročujícího letadla

Série

Signály letadla, proti kterému se zakročuje

Význam

Odpovědi zakročujícího letadla

Význam

4

Den nebo noc - Zasunutí podvozku (je-li to možné) a blikání přistávacími světly při přeletu nad dráhou v používání ve výšce nad 300 m (1000 ft), ale ne výše než 600 m (2000 ft) nad úrovní letiště a kroužení nad dráhou v používání. Není-li schopen blikat přistávacími světly, blikat jakýmikoli jinými světly, které jsou k dispozici.

Letiště, které jste určil, je nevyhovující.

Den nebo noc - Je-li žádoucí, aby letadlo proti kterému se zakročuje následovalo zakročující letadlo na jiné letiště, zakročující letadlo zasune podvozek (je-li to možné) a použije signálů ze série 1, předepsaných pro zakročující letadlo.

Rozumím, následujte mě.

     

Je-li rozhodnuto letadlo proti kterému se zakročuje propustit, zakročující letadlo použije signálů ze série 2, předepsaných pro zakročující letadlo.

Rozumím, můžete pokračovat.

5

Den nebo noc - Pravidelné rozsvěcování a zhasínání všech světel, která jsou k dispozici, způsobem výrazně odlišným od zábleskových světel.

Nemohu provést

Den nebo noc - Použití signálů ze série 2, předepsaných pro zakročující letadlo.

Rozumím.

6

Den nebo noc - Nepravidelné blikání všemi světly, která jsou k dispozici.

Jsem v tísni.

Den nebo noc - Použití signálů ze série 2, předepsaných pro zakročující letadlo.

Rozumím.


Radiotelefonní postupy pro tísňový a pilnostní provoz

1. Všeobecná ustanovení
 

1.1

 

Tísňový a pilnostní provoz zahrnuje všechny radiotelefonické zprávy, týkající se tísňových a pilnostních podmínek.

1.2

 

Tísňové a pilnostní podmínky jsou definovány takto:
a) tíseň - podmínky hrozící vážným nebo bezprostředním nebezpečím, vyžadující okamžité pomoci.
b) pilnost - podmínky, týkající se bezpečnosti letadla, nebo jiného dopravného prostředku, nebo bezpečnosti některých osob na jeho palubě nebo v dohledu, které ale nevyžadují okamžité pomoci.

1.3

 

Na začátku první tísňové nebo pilnostní korespondence musí být použit radiotelefonický tísňový signál "MAY DAY", nebo radiotelefonní pilnostní signál "PAN PAN".

1.4

 

Na začátku kterékoliv další korespondence v tísňovém a pilnostním provozu se smí použít tísňových a pilnostních signálů.

1.5

 

Odesílatel zpráv, adresovaných letadlu v podmínkách tísně nebo pilnosti, musí za těchto podmínek omezit počet, obsah a rozsah zpráv na minimum.

1.6

 

Jestliže stanice, které je tísňová nebo pilnostní zpráva letadla adresována, tuto zprávu nepotvrdí, musí ostatní stanice poskytnout pomoc.

1.6. 1

 

"Ostatní stanicí" se rozumí kterákoliv jiná stanice, která přijala tísňovou nebo pilnostní zprávu a není přesvědčena, že stanice, které je zpráva adresována, ji potvrdila.

1.7

 

Tísňový a pilnostní provoz musí být veden na kmitočtu, na němž byl zahájen, až do doby, kdy bude výhodnější přenést tento provoz na jiný kmitočet.

1.7. 1

 

Pro tyto účely může být použit kmitočet 121,5 Mhz nebo jiné vhodné VKV nebo KV kmitočty.

1.8

 

Radiotelefonní vysílání při tísňovém a pilnostním provozu musí být pro usnadnění přepisu prováděno nízkým tempem a zřetelně, s pečlivým vyslovováním každého slova.

2. Tísňová korespondence
 

2.1

 

Činnost letadla v tísni

2.1.1

 

Tísňovou korespondenci zahajuje letadlo v tísni třikrát opakovaným tísňovým radiotelefonním signálem "MAY DAY".

2.1.2

 

Tísňová zpráva musí být vyslána na kmitočtu letadlo - země , který je v dané době používán.

2.1.3

 

Tísňová zpráva je, s ohledem na okolnosti tísně a možnosti posádky letadla, sestavena s těchto částí:
a) název volané stanice,
b) označení letadla,
c) druh tísně,
d) úmysl velitele letadla,
e) současná poloha, hladina a kurs letadla,
f) další vhodné informace.

2.1.3. 1

 

Stanice, které je zpráva adresována, bude obvykle stanice, mající s letadlem spojení, nebo stanice, v jejímž prostoru zodpovědnosti se letadlo nachází.

2.1.4

 

Letadlo by s ohledem na okolnosti tísně a možnosti, mělo využít kteréhokoliv způsobu, který má k dispozici pro upoutání pozornosti a oznámení podmínek, ve kterých se nachází.

2.2

 

Činnost stanice, které je tísňová zpráva adresována

2.2.1

 

Všechna ustanovení, uvedená v čl. 2.2, se vztahují i na stanici, která jako první tísňovou zprávu potvrdila.

2.2.2

 

Stanice, které je tísňová zpráva adresována, musí:
a) okamžitě potvrdit tísňovou zprávu,
b) převzít řízení spojení nebo přesně a zřetelně předat tuto odpovědnost a oznámit letadlu, jestliže je předání odpovědnosti provedeno,
c) okamžitě učinit opatření, aby v době co nejkratší byly všechny potřebné informace k dispozici příslušnému stanovišti řízení letového provozu,
d) podle potřeby upozornit ostatní stanice, aby na kmitočet, na kterém probíhá tísňová korespondence, nebyl přenášen ostatní telekomunikační provoz.

2.3

 

Uložení ticha

2.3.1

 

Stanice v tísni nebo stanice, která řídí tísňový provoz, má právo uložit ticho buď všem stanicím pohyblivé služby v daném prostoru nebo kterékoli stanici, která tísňový provoz ruší. Podle okolností adresuje tyto příkazy buď „ VŠEM STANICÍM " nebo pouze jedné stanici. V obou případech použije radiotelefonického tísňového signálu „ MAY DAY " a výrazu „ ZASTAVTE VYSÍLÁNÍ ".

2.3.1. 1

 

Použití uvedených signálů je vyhrazeno letadlové stanici v tísni a stanici řídící tísňový provoz.

2.4

 

Činnost všech ostatních stanic

2.4.1

 

Tísňová korespondence má absolutní přednost před ostatními druhy spojení. Stanice, která ví o tísňovém provozu, nesmí vysílat na kmitočtu, na němž tento provoz probíhá, s výjimkou, že:
a) tíseň je zrušena nebo tísňový provoz je ukončen, nebo
b) tísňový provoz byl přenesen na jiný kmitočet, nebo
c) stanice řídící spojení udělila souhlas, nebo
d) vysílání má za účel poskytnutí pomoci.

2.4.2

 

Každá stanice, která ví o tísňovém provozu a sama nemůže stanici v tísni pomoci, musí přesto tento provoz sledovat až do doby, kdy je zřejmé, že pomoc je poskytována.

2.5

 

Ukončení tísňové korespondence a zrušení ticha

2.5.1

 

Nenachází-li se již letadlo v tísni, vyšle zprávu o zrušení stavu tísně.

2.5.2

 

Po obdržení zprávy o zrušení tísně musí stanice, která řídila tísňový provoz, zajistit předání této informace příslušnému stanovišti letových provozních služeb.

2.5.3

 

Tísňová korespondence a uložení ticha musí být zrušeny vysláním zprávy, obsahující frázi „ TÍSŇOVÝ PROVOZ ZRUŠEN " na kmitočtu, který byl pro tísňový provoz použit. Tuto zprávu může vyslat pouze stanice řídící tísňové spojení.

3. Pilnostní korespondence
 

3.1

 

Činnost letadla, oznamující pilnostní podmínky

3.1.1

 

Pilnostní korespondenci zahajuje letadlo, které je v pilnostních podmínkách, třikrát opakovaným pilnostním radiotelefonním signálem "PAN PAN".

3.1.2

 

Pilnostní zpráva musí být vyslána na kmitočtu letadlo - země, který je v dané době používán.

3.1.3

 

Pilnostní zpráva je, s ohledem na okolnosti a možnosti osádky letadla, sestavena z těchto částí:
a) název stanice, které je zpráva adresována,
b) označení letadla,
c) povaha pilnostního stavu,
d) úmysl velitele letadla,
e) současná poloha, hladina a kurs,
f) jakékoliv další vhodné informace.

3.1.3. 1

 

Stanice, které je zpráva adresována, bude obvykle stanice, mající s letadlem spojení nebo stanice, v jejímž prostoru odpovědnosti se letadlo nachází.

3.2

 

Činnost stanice, které je zpráva v pilnostních podmínkách adresována

3.2.1

 

Všechna ustanovení, uvedená v čl. 3.2, se vztahují ke stanici, která jako první pilnostní zprávu potvrdila.

3.2.2

 

Stanice, které je zpráva letadla v pilnostních podmínkách adresována,musí:
a) potvrdit pilnostní zprávu,
b) okamžitě učinit opatření, aby v době co nejkratší byly všechny potřebné informace k dispozici příslušnému stanovišti řízení letového provozu,
c) je-li zapotřebí, provádět řízení spojení.

3.3

 

Činnost všech ostatních stanic

3.3.1

 

Pilnostní korespondence má přednost, s výjimkou tísňových zpráv, před veškerou ostatní korespondencí a všechny stanice musí zajistit, aby vysílání pilnostního provozu nebylo rušeno.Frazeologie v souvislosti tísňovým provozem
 

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
OK-ABC, požár motoru,
nouzové přistání,
10 kilometrů jižně od A,
3 000 stop, kurz 360.

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
OK-ABC, engine on fire,
making forced landing,
10 kilometres South of A,
3 000 feet, heading 360

   

OK-ABC, ALFA VĚŽ, rozumím,
MAYDAY

OK-ABC, ALFA TOWER, roger,
MAYDAY

   

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ALFA VĚŽ, OK-ABC,
vysazení motoru, zkusím přistát na Vašem letišti,
5 kilometrů jižně,
3 000 stop, kurz 360.

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ALFA TOWER, OK-ABC,
engine failed,will attempt to land your field,
5 kilometres South,
3 000 feet, heading 360.

   

OK-ABC, ALFA VĚŽ, MAYDAY,
povoleno přímé přiblížení,
dráha 35, vítr klid,
QNH 1008, máte pořadí jedna.

OK-ABC, ALFA TOWER, MAYDAY,
straight-in runway 35,
wind calm,
QNH 1008, you are number one.

   

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ABA INFO, OK-ABC,
vysazení motoru, zkusím přistát na Vašem letišti,
5 kilometrů jižně,
3 000 stop, kurz 360.

MAYDAY MAYDAY MAYDAY
ABA INFORMATION, OK-ABC,
engine failed, will attempt to land your field,
5 kilometres South,
3 000 feet, heading 360.

   

O-BC, ABA INFO, MAYDAY
dráha 35, vítr klid, QNH 1008.

O-BC, ABA INFORMATION, MAYDAY
Runway 35, wind calm, QNH 1008.

   

Všechny stanice, ABA INFO,
zastavte vysílání, MAYDAY.

All stations, ABA INFORMATION,
stop transmitting, MAYDAY.

   

ABA INFO, O-BC,
zrušte tíseň,
motor pracuje,
pokračuji v přiblížení.

ABA INFORMATION, O-BC,
cancel distress,
engine serviecable,
continue approach.

   

Všechny stanice, ABA INFO,
tísňový provoz ukončen.

All stations, ABA INFO,
distress traffic ended.

   

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN,
ALFA VĚŽ, OK-ABC, Cessna 172,
2 000 stop, kurz 190,
nad mraky, nejsem si jist polohou,
žádám kurz do ABA.

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN,
ALFA TOWER, OK-ABC, Cessna 172,
2 000 feet, heading 190,
above clouds, unsure of my position,
request heading to ABA.

   

OK-ABC, leťte kurzem 160.

OK-ABC, fly heading 160.

Kurz 160, OK-ABC.

Heading 160, OK-ABC.

Vysílám na slepo.

Transmitting blind.

Ztratil jsem polohu.

Position lost.

Nouzové přistání mimo letiště.

Emergency landing out of aerodrome.

Jsem v oblačnosti.

I am in clouds.

Vracím se zpět do podmínek VMC.

Returning back to VMC.

Oblétávám bouřku.

Avoiding thunderstorm.

V mé blízkosti se pohybuje vojenské  letadlo.

Military aircraft proceeding closed to me.

Potvrďte máváním křídly.

Confirm by rocking wings.

Vybírám nezvyklou polohu.

Recovering unusual attitude.

Střed s ptákem.

Bird strike.


Čitelnost vysílání

 Stupeň

Kvalita vysílání

v češtině

v angličtině

1

Nečitelné

Unreadable

2

Chvílemi čitelné

Readable now and then

3

Čitelné, ale s obtížemi

Readable but with difficulty

4

Čitelné

Readable

5

Dokonale čitelné

Perfectly readable


Volací znaky stanovišť letecké služby

 Stanoviště / služba

Volací značka

česká

anglická

Oblastní středisko řízení
Area Control Centre

CONTROL

CONTROL

Letištní řídící věž
Aerodrome Control Tower

VĚŽ

TOWER

Přibližovací stanoviště řízení
Approach Control Office

APPROACH

APPROACH

Přesný přibližovací radar
Precision Approach Radar

PŘESNÝ

PRECISION

Řízení pohybu na zemi
Surface Movement Control

GROUND

GROUND

Přibližovací radarové stanoviště řízení příletů
Approach Control Radar Arrivals

PŘÍLET

ARRIVAL

Přibližovací radarové stanoviště řízení odletů
Approach Control Radar Departure

ODLET

DEPARTURE

Letové informační středisko
Flight Information Centre

INFORMACE(INFO)

INFORMATION

Výdej odletových povolení
Clearance Delivery

DELIVERY

DELIVERY

Zaměřovací stanice
Direction Finding Station

ZAMĚŘOVAČ

HOMER

Dispečink společnosti
Company Dispatch

STANIČNÍ

DISPATCH

Radar (všeobecně)

RADAR

RADAR

Řízení na odbavovací ploše
Apron Control

APRON

APRON

Letecká stanice
Aeronautical Station

RADIO

RADIO

 

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář