Chcete létat na služební cesty ultralightem?

05.02.2006

Aneb jak lze dostat náklady na provoz ULL letounu do daňových nákladů. Když se budeme rozhodovat o koupi UL letounu, budeme přemýšlet nejen nad technickými parametry, ale také nad tím, jak tuto investici optimalizovat. Proto nás třeba napadne myšlenka, zda bychom mohli využít ULL letoun ke služebním cestám. Lze to?

Chcete létat na služební cesty ultralightem?
Chcete létat na služební cesty ultralightem? (Zdroj: Aeroweb.cz)

Připravili jsme malý přehled, jakým způsobem lze snížit náklady a celkové finanční zatížení s pořízením a provozováním vlastního letounu.

Začnu tím, co nelze. Ultralehký letoun (stejně jako každé jiné sportovní létající zařízení - SLZ) nelze používat k výdělečné činnosti. Nemůžete provádět vyhlídkové lety, vlekání transparentů, prostě žádnou činnost za úplatu. Vyjímkou je výcvik pro získání pilotní kvalifikace a půjčování letounu. Lze však UL letoun provozovat pro vlastní potřebu a pokud jsem sám pilotem, pak i k provádění služebních cest podobným způsobem jako při využití automobilu.

Jak využít UL letoun k daňově uznatelným služebním cestám

Pro služební cesty lze využít pouze letoun, který je ve vlastnictví (spoluvlastnictví) firmy nebo fyzické osoby a pouze v případě, že jej řídí pilot, který je zaměstnancem firmy (nebo má podobný pracovní vztah). Nelze tedy požádat kamaráda s jeho letounem, aby mě zavezl k zákazníkovi a toto posléze vyúčtovat jako služební cestu. Byl by to pro vás daňově neuznatelný náklad a pro pilota porušení pravidel provozu SLZ. Takže jak koupit UL letoun:

Pořízení letounu 

Pokud pořizujete ultralight jako právnická osoba, pak jej automaticky zařazujete do obchodního majetku společnosti. V případě fyzické osoby - podnikatele se můžete rozhodnout. zda jej zařadíte do obchodního majetku a nebo budete používat letoun, který není v majetku zahrnut. Obě varianty jsou možné. Od 1. ledna 2005 došlo novelou zákona o daních z příjmů k snížení doby odepisování o jeden rok, jsou nyní zařazeny do odpisové skupiny 2 s dobou odpisování 5 let. Viz § 26 až 33 Zákona o dani z příjmů

Odpočet DPH

Vzhledem k tomu, že cena letounu je navýšena o nezanedbatelných 19% díky dani z přidané hodnoty, bude nás zajímat, zda lze tuto daň odečíst. První předpoklad je, aby vaše firma byla  plátcem DPH. Pokud nyní nejste a kupujete letoun řádově za 1.500.000 Kč bez DPH, pak je na zvážení, zda je pro vás 285.000 důvodem se jím stát.

Druhým předpoklad odečtu daně je, aby byl letoun pořízen od plátce DPH. Při koupi nového letounu to bude pravidlem. Pokud však kupujete starší letoun od soukromé osoby, která letoun koupila za cenu včetně DPH, kupujete jej bez možnosti tuto daň odečíst. Je proto výhodnější v našem případě nakupovat starší letoun od plátce DPH. Toto platí obecně, jak pro nákup letounu v ČR, tak v zemích EU. Problematice nákupu letounu ze zemí EU a USA se budeme věnovat v některém z dalších článků.

A třetím předpokladem je, že UL letoun bude používán výhradně k zákonem vymezeným ekonomickým činnostem plátce - v našem případě služební cesty za obchodními partnery - pak je možné uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši. Pokud bude předmětný letoun používán i k jiným účelům (pro soukromé lety), je možné uplatnit při pořízení nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši.

UL letoun je letoun, jehož maximální vzletová hmotnost nepřevyšuje 450 kg, což znamená, že pro účely zákona o DPH není tento letoun podle § 4 odst. 3 písm. a) ZDPH dopravním prostředkem . Nárok na odpočet daně lze uplatnit standardním způsobem, tj. při splnění všech zákonem stanovených podmínek, a to buď v plné výši, nebo ve výši zkrácené koeficientem (§§ 72 až 76 ZDPH).

Ale koupí letounu náklady nekončí. Spíše můžeme sarkasticky konstatovat, že naopak začínají. Takže co dále:

Náklady na provoz letoun

V souvislosti s existencí letounu a jeho provozem vznikají náklady, z nichž některé mohou a jiné nemohou být považovány za náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů právnické osoby nebo fyzické osoby-podnikatele, která letoun používá ke své činnosti. Při určení, které náklady lze uplatnit jako součást základu daně z příjmů, je nutné postupovat podle příslušných ustanovení ZDP a v případě, že je Zákon o dani z příjmu (ZDP) přímo nespecifikuje, pak podle dalších zákonných předpisů. Jednotlivé základní případy jsou dále specifikovány.

Zvláštní pozornost je vždy nutné věnovat zejména oblasti údržby, oprav a technickému zhodnocení. Důvodem je to, že hranice mezi opravou a technickým zhodnocením se v některých případech určuje nesnadno, a také to, že náklady na údržbu a opravy jsou ve většině případů v zásadě daňově uznatelnými částkami v plné výši v tom zdaňovacím období, kdy byly vynaloženy, kdežto částky vynaložené na technické zhodnocení lze do daňových nákladů zahrnovat postupně prostřednictvím odpisů, přičemž daňový subjekt má pochopitelný zájem na tom, aby je uplatnil co nejdříve a v plné výši. Proto je velmi důležité, aby daňový subjekt byl schopen prokázat, že příslušné konkrétní práce provedené na letounu byly např. opravami a ne technickým zhodnocením. Nemá-li jednoznačné doklady o tom, jaké konkrétní práce byly na letounu provedeny, těžko přesvědčí správce daně při daňové kontrole, že jde skutečně o náklady na opravy.

Co je údržba a co technické zhodnocení

Účetními předpisy je údržba charakterizována jako zpomalování fyzického opotřebení, předcházení následkům tohoto opotřebení a odstraňování drobných závad. Z technického hlediska pak lze u letounů za údržbu považovat práce, které mají být podle návodu k obsluze (manuálu) apod. provedeny ve výrobcem stanovených časových intervalech (letových hodin). Jde o výměnu či doplňování různých provozních hmot, výměnu pryžových dílů, filtrů, zapalovacích svíček, drobné opravy laku, čištění letounu, seřizování motoru apod. Všechny takové a jim podobné práce jsou vč. výdajů vynaložených na materiál či náhradní díly u letounů zahrnutých v majetku právnické osoby (jde-li o letoun uvedený do užívání) daňově uznatelným nákladem . Jejich výši je však daňový subjekt povinen ve smyslu § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů prokázat hodnověrným dokladem, tj. dokladem o provedení příslušných prací právnickou nebo fyzickou osobou, která je příslušné činnosti oprávněna vykonávat, nebo vlastními pracovníky a dokladem o zakoupení příslušného materiálu.

V případě podnikatele-fyzické osoby je u letounu zahrnutého do obchodního majetku nutné vzít v úvahu také používání letounu pro jiné účely než pro podnikání vlastníka letounu. Ve smyslu § 25 odst. 1 písm. u) ZDP nejsou daňově uznatelnými výdaje vynaložené na osobní potřebu poplatníka. V případě používání letounu zahrnutého v obchodním majetku podnikatele pro podnikání i pro jiné účely je tak nezbytné pečlivě evidovat nejen letové hodiny celkem, ale zejména letové hodiny uskutečněné pro podnikání podnikatele, které bude muset být při daňové kontrole podnikatel schopen hodnověrně správci daně prokázat. Prakticky tak v uvedeném případě může podnikatel daňově uplatnit pouze poměrnou část výdajů odpovídající poměru letových hodin uskutečněných pro jeho legálně povolené podnikání k letovým hodinám celkem.

Také u oprav se vychází z ustanovení účetních předpisů, podle kterých se za opravu považují práce, kterými se odstraňuje částečné fyzické opotřebení (nikoliv morální zastarání) nebo poškození za účelem uvedení do předchozího stavu (tj. v zásadě nikoliv lepšího) nebo stavu provozuschopného. Z technického hlediska tak je opravou např. výměna jednotlivých dílů letounu. Z hlediska ZDP se u oprav letounu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnické osoby postupuje stejně jako u jeho údržby.

Odpočet DPH z nákladů na opravy a údržbu

Nárok na odpočet DPH, pokud se týká přijatých zdanitelných plnění, které mají charakter údržby nebo opravy, je možné uplatnit obvyklým způsobem. Z hlediska DPH je rozhodující, zda je tento letoun použit výhradně v souvislostí s ekonomickou činností plátce a zda je používán k uskutečnění plnění, u kterých má plátce plný nárok na odpočet daně (§ 72 odst. 2 ZDPH).

Technické zhodnocení letounu

Z definice technického zhodnocení uvedené v § 33 ZDP je zřejmé, že u letounů jsou technickým zhodnocením práce, jejichž výsledkem je letoun jiných technických parametrů nebo jiného účelu použití, rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti. Jde tak např. o vybavení letounu navigačním přístrojem, záchranným systémem, odpovídačem, klimatizací apod. Při určení, zda jde či nejde o technické zhodnocení, není důležitá cena pořízení letounu, ale to, jaké výše dosáhne za zdaňovací období celková částka za různé práce uvedeného charakteru provedené na příslušném letounu. Pokud v souhrnu tato částka převýší 40 000 Kč, jde o technické zhodnocení letounu. Pokud tuto částku nepřevýší, nemusí je daňový subjekt považovat za technické zhodnocení a může je uplatnit v plné výši jako daňově uznatelný náklad. Technickým zhodnocením nejsou práce charakteru údržby či oprav.

Technické zhodnocení není podle § 25 odst. 1 písm. p) ZDP daňově uznatelným nákladem. Do základu daně z příjmů ho lze zahrnout postupně (formou odpisů) ve zdaňovacích obdobích počínaje zdaňovacím obdobím, ve kterém bylo provedeno (dokončeno), a to v zásadě:

  • jako součást vstupní ceny letounu, pokud bylo technické zhodnocení provedeno po zaevidování letounu, nejpozději však v prvním roce odpisování letounu (§ 29 odst. 1 ZDP),
  • formou zvýšení vstupní (zůstatkové) ceny ve zdaňovacím období, kdy bylo uvedeno do užívání (§ 29 odst. 3 ZDP).

Nárok na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění, které mají z hlediska ZDP charakter technického zhodnocení, je možné uplatnit obvyklým způsobem. Zákaz odpočtu se podle § 75 odst. 2 ZDPH vztahuje pouze na technické zhodnocení osobního automobilu a do této kategorie letoun nepatří     

Na závěr

Letoun lze uvést do užívání až po splnění podmínek stanovených zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 108/1997 Sb., v platném znění, tj. :

  • po jeho zaevidování v evidenci sportovních létajících zařízení
  • vydání technického průkazu a evidenční značky
  • přidělení poznávací značky - imatrikulace
  • sjednání pojištění odpovědnosti za škody z provozu letounu a zaplacení pojistného.

Před nákupem letounu pro firemní účely doporučuji konzultovat jednotlivé postupy ještě s vašim finančním úřadem popřípadě auditorskou společností. Bohužel celá problematika není plně popsána ve stávající legislativě (přeci jen se to týká pár nás jedinců) a ta stávající může být různými úředníky interpretována pro svém.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář