Polní transporty

10.06.2007

Přistání s větroněm mimo letiště je věc zcela běžná. Stačí k tomu kousek rovného pole, s nízkým nebo žádným porostem, pokud možno blízko dostupné komunikace. Když už se to přihodí, zbývá dořešit otázku, jak dostat letadlo domů.

Polní transporty
Polní transporty (Zdroj: Aeroweb.cz)

Všechny u nás používané větroně jsou konstruovány tak, aby šly lehce a snadno rozebrat. Typ od typu se však trochu liší, stejně jako transportní vůz.  Obslužné komando se musí postup rozložení a naložení naučit. Jednak proto, aby éro neutrpělo dopravou a taky proto, aby opuštění území, patřící třetí osobě, která v potu tváře o kus hroudy pečuje, bylo co nejkratším dobrodružstvím.Rozebrání Blaníka

Rozebrání Blaníka na poli je pro plachtaře  sice rutinní činnosti, která ovšem nepatří k těm nejpříjemnějším. Celokovový větroň, který prázdný váží necelých 300 kg potřebuje k šetrnému transportu nejméně pět lidí. Pokud pilot v rámci čekání na transport připravil letadlo k rozebrání tím, že sundal krycí pásnice křídel, rozpojil táhla křidélek, stačí sehranému týmu maximálně 10 minut. Vyjmutím čepu spojujícím obě části VOP se sklopí celé kormidlo ke směrovce, zajistí převlíkacím pásem. Pak jeden z týmu drží trup, dva drží konce křídel, jeden kořen sundávaného křídla u vztlakové klapky a poslední po odjištění pomocného a hlavního čepu krátkou kulatinou a paličkou čepy vysune. Uchopí křídlo za náběžnou hranu, vysune od trupu a položí na zem. Postup u druhého křídla je stejný, poté se s trupem najede na transportní vůz Patran, trup se zajistí zapnutím na boční závěs. Poté se na čep s pouzdrem na Patranu nasune kolmo otočené pravé a následně levé křídlo. Zajišťovací systémy se neustále vyvíjejí a vylepšují. Od vazelíny a duralu ušpiněné komando zapřáhne Patran a hurá domů. Je to snadné, pokud máme k dispozici těch pět lidí. 

Jednou jsme z nedostatku živé síly jeli pro Blaníka dva. Třetí byl pilot, ale stejně nám nějaké ty ruce chyběly. Nezbylo než zajít do blízké restaurace a vyhlásit brigádu. Bylo až neuvěřitelné, jak se restaurace vyprázdnila a štamgasti ještě s půllitry nedopitými popocházeli pár desítek metrů k okraji vesnice. Pomocníků bylo nakonec příliš mnoho, což nebylo dobré pro Blaníka ani pro posléze platícího pilota. Naštěstí to Blaník přežil, jenom trochu politý pivem.

Pomůcky

Jak se množí dovezené nebo i u nás vyrobené jednosedadlovky výkonného charakteru, vyvíjí se i jejich možnosti transportní. Jednak se většina „brusů“ prodává s vlastním transportním vozem, ve kterém bezpečně bydlí celý rok, jednak si plachtařský lid vymýšlí různé „udělátory“ usnadňující montáž a demontáž letadla. Tak se počet potřebných pomocníků a technologicky nezbytný čas dostal k naprostému minimu.  Dnes stačí většinou jeden pomocník a minut pět. Jenom střídání typů, nebo různorodé kusy v klubech potřebují zcela konkrétní znalost postupu. Tady je jediným společným článkem pilot. Již jsme však řešili i rozebrání a uložení letadla, jehož pilot neznal drobné odlišnosti konkrétního kusu transporťáku. A to je samozřejmě špatně. Tak vznikají z nutnosti různé příručky a popsané postupy, jak které letadlo do kterého vozu bezpečně uložit. Připravovaným hitem pro závodící plachtaře je vývoj přípravku, který umožní jednomužné skládání větroně publikované na  http://www.imi-gliding.com/cz/produkty/montazni-podpera-pod-kridlo-koza.html 
Jsem na to opravdu zvědavý a tvůrcům přeji mnoho úspěchů.

Jak na policisty při dopravní kontrole

Je-li letadlo bezpečně naloženo a uloženo, zbývá cesta domů. Tady je drobný problém ve vztahu k platným pravidlům silničního provozu. Naložený transporťák je velmi dlouhý, hmotnost přívěsu je nějaká, některý je nebržděný a většina z nás má oprávnění řídit motorová vozidla skupiny B. Narazí-li na silniční kontrolu, dochází často ke kuriozním situacím, kdy policista vybaven zpravidla hlubší znalostí zákona o provozu na pozemních komunikacích zapochybuje, zda uvedené oprávnění na takovou dopravu postačuje. A protože má přece vždycky pravdu, vyplatí se mít s sebou přepis oficiálního stanoviska vydaného MD v loňském roce.


STANOVISKO  (171/2006)
k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B a B+E z hlediska řízení jízdních souprav

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka Praha
ze dne --- / --- 120/2006-160-LEG/1
Kněžínek Jan, JUDr. / 972 231 474
16.10.2006


Věc: Stanovisko k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B a B+E z hlediska řízení jízdních souprav

S ohledem na množící se dotazy k významu řidičského oprávnění skupiny B a B+E z hlediska možné řízení jízdních souprav vydává Ministerstvo dopravy, odbor dopravně správní a BESIP, následující stanovisko.

Skupina B:
Podle § 81 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, přicházejí v úvahu v zásadě dva možné způsoby řízení jízdních souprav s řidičským oprávněním skupiny B. Písmena a) až c) totiž představují samostatné alternativy vozidel, resp. jejich souprav, jež lze s oprávněním skupiny B řídit.

Podle písmene a) cit. ustanovení motorové vozidlo, které má kromě místa řidiče nejvýše osm míst k sezení a jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Souprava tedy může mít následující složení: motorové vozidlo 3 500 kg + přípojné vozidlo až 750 kg = jízdní souprava 4 250 kg (ve všech uvedených případech se jedná o maximální přípustnou hmotnost).

Podle písmene c) tohoto ustanovení opravňuje řidičské oprávnění skupiny B k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. V tomto případě již neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti přípojného vozidla 750 kg, přípojné vozidlo tedy může být těžší. Jediným omezením hmotnosti přívěsu zde je, že jeho maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost tažného motorového vozidla. Pro celou jízdní soupravu pak platí omezení spočívající v nepřekročitelné maximální přípustné hmotnosti na nejvýše 3 500 kg. Příklad takové jízdní soupravy může být následující: tažné motorové vozidlo o maximální přípustné hmotnosti 2 000 kg, s pohotovostní hmotností 1 500 kg, spojené s přípojným vozidlem o maximální přípustné hmotnosti nejvýše do 1 500 kg, tj. jízdní souprava o maximální přípustné hmotnosti do max. 3 500 kg.

Skupina B+E:
Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje podle § 81 odst. 10 zákona o silničním provozu k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla uvedeného v odstavci 4 a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu podle odstavce 4 písmeno c). Po převedení do normálního jazyka to znamená následující. V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové vozidlo, k jehož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 750 kg. Odkaz na odstavec 4 písmeno c) v cit. ustanovení je nutno chápat tak, že v případě řidičského oprávnění skupiny B+E neplatí omezení maximální přípustné hmotnosti soupravy do 3 500 kg.
Podotýkáme, že je ale nutné dodržet podmínky pro zapojování vozidel do jízdních souprav. Předně se jedná o technické podmínky vztahující se k tažnému vozidlu, kde zpravidla bude výrobcem dané omezení hmotnosti pro brzděné a nebrzděné přívěsy. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Dále zde platí § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v němž jsou upraveny technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz. Je zde dáno, že okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla (zprav. zde půjde o traktory). Hypoteticky si tedy lze představit, že s řidičským oprávněním skupiny B+E lze řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost je 12 250 kg, jestliže je konstrukční rychlost tažného vozidla nejvýše 40 km.h-1. U tažných vozidel s vyšší konstrukční rychlostí se lze dostat na 8 750 kg hmotnosti soupravy. Jde zde samozřejmě o extrémní případy.

Uvedená úprava odpovídá v případě skupiny B i B+E příslušným předpisům Evropských společenství (tj. Směrnici 91/439/EHS).

JUDr. Pavla Horká
ředitelka
Odbor dopravně správní a BESIP
v z. JUDr. Jan Kněžínek, v.r.
zástupce ředitelky

Tímto stanoviskem se zatím vždy podařilo orgán od dalších nevhodných úvah odradit. Plachtařská sezóna nabývá obrátek, tak snad tato maličkost, která již byla vyzkoušena pomůže překonat jakékoli nejasnosti a případné bodové hodnocení.

 

Mohlo by vás zajímat

Témata

Naviják Blaník


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář