Cesta do kokpitu dopravného lietadla - 2. čast

15.12.2008

V minulej časti sme sa venovali požiadavkám na potenciálnych pilotov dopravných letúnov. Pozrime sa teraz podrobnejšie na výcvik samotný, na voľbu školy a typu výcviku.

Pokračování první části, kterou naleznete ZDE.

Vopred upozorňujem, že si netreba robiť ťažkú hlavu, ak niečomu nebudete presne rozumieť alebo narazíte na nejasnosti. Mnohé pochopíte až počas samotného výcviku a mnohé Vám vysvetlia až v konkrétnej škole. Skúsme však vytvoriť určitý obraz. Niečo, od čoho sa budete môcť odraziť.

Existuje niekoľko možných kombinácií, jednotlivé pojmy si postupne vysvetlíme. Nižšie je schéma, ktorá znázorňuje jednotlivé druhy výcvikov bežne poskytované v Čechách a na Slovensku, ako aj oprávnenia, ktorými budete disponovať po ich absolvovaní:

 

 

 

 

 S viacerými skratkami sa možno mnohí z Vás stretávajú po prvý krát. Preto v závere tejto časti uvediem ich zoznam a vysvetlivky.

U jedného pojmu by som sa však predsa len zastavil hneď. Frozen ATPL(A). Stretnete sa s ním často a mnohí o ňom na začiatku výcviku ani nevedia. Licenciu dopravného pilota nezískate hneď. Približne 200 letových hodín na konci výcviku je na to predsa len trochu málo. Vaša licencia bude takzvane „zafreezovaná“. Budete disponovať len licenciou CPL(A) IR. Vďaka nej budete môcť nalietať zvyšok požadovaný predpisom JAR-FCL v niektorej z leteckých spoločností, resp. v rámci leteckých prác. Na vlastné náklady je to prakticky nemožné. Konkrétne je to najmenej 1500h celkového náletu a v rámci toho sú dané ďalšie presné požiadavky na čas v pozícii PIC, doby letu na preletoch, prístrojového času, času letu v noci a dobu letu vo viacpilotných letúnoch. Presné čísla sú zbytočne dezorientujúce, vo fáze rozhodovania sa pre typ výcviku sú viac menej nepotrebné. Vráťme sa k samotnej schéme.

Vidíme v zásade štyri možné cesty, ktorými sa záujemca o výcvik môže uberať.
Pozrieme sa na ne trochu bližšie...


Integrovaný výcvik

Integrovaný výcvik je charakteristický istou kontinuitou a presne stanovenou osnovou v danej výcvikovej organizácii (FTO), ktorá sa opiera o predpisovú základňu. Integrovaný výcvik je stavaný pre ľudí, ktorí prídu do FTO s nulovou skúsenosťou a prázdnym logbookom. Odchádzajú s preukazmi a kvalifikáciami vymenovanými v schéme vyššie.

Rozdiel medzi integrovaným ATPL(A) a CPL(A) výcvikom je zrejmý- odlišné kvalifikácie v závere výcviku. Rozdiel je tiež v maximálnej dobe výcviku, ktorá je pri integrovanom CPL limitovaná na 24 mesiacov. Bežná doba integrovaného výcviku ATPL v Čechách a na Slovensku sa reálne pohybuje od dvoch do troch rokov od začiatku výcviku, predpisom je stanovené maximálne trvanie na 36 mesiacov.

Integrovaný výcvik ATPL je pomerne náročná záležitosť ako pre Vás, tak aj pre leteckú školu, ktorá musí nevyhnutne disponovať dostatočným množstvom kvalitnej a udržiavanej techniky a personálu. Pozor! Čo je podstatné- väčšina leteckých škôl, ktoré poskytujú integrovaný výcvik ATPL požaduje, aby bol uchádzač o zaradenie do tohto výcviku zároveň študentom vysokej školy v odbore profesionálny pilot! Toto so sebou určite prináša množstvo ďalších otáznikov pre mnohých z Vás.

Štúdium na vysokej škole má jednoznačné opodstatnenie pre všetkých uchádzačov vo veku krátko po strednej škole. V tom prípade, ak to okolnosti dovolia, nie je prakticky dôvod váhať. Bakalársky titul v odbore PP je určite dobrou voľbou. V súčasnosti tento študijný odbor ponúkajú:

                         


              


Škola  Teoretická príprava do úrovne Výcviková organizácia Letový park
Žilinská univerzita ATPL(A)  LVVC ŽU 3xZ-43, 9xZ-142, 5xZ-42, 2xL-200, 1xPa-34V,1xFNPTII
Technická univerzita v Košiciach   ATPL(A,H) FTO s oprávnením na vykonávanie výcviku CPL 

  ––

České vysoké učení technické v Prahe  ATPL(A)  Integrovaný v zmluvnej FTO, modulovo v ľubovoľnej FTO 

––

VUT Brno  ATPL(A) FTO s oprávnením na vykonávanie výcviku CPL 

––

VŠB-Technická univerzita Ostrava ATPL(A)  FTO s oprávnením na vykonávanie výcviku CPL 

 ––

  
Forma vysokoškolského štúdia samozrejme nebude vhodná pre každého. To sa týka najmä ľudí, ktorí už vysokú školu absolvovali, prípadne sú už vo veku, kedy si nemôžu dovoliť tráviť čas na dennom štúdiu. Pokiaľ ide o preferencie potenciálnych zamestnávateľov, vysoká škola nie je vo väčšine prípadov v rámci Európy podmienkou, ani jednoznačnou výhodou.
Nutnosť absolvovania vysokej školy v rámci výcviku ATPL je možné v niektorých leteckých školách „obísť“. Existujú výcvikové organizácie, ktoré zabezpečujú teoretickú prípravu svojpomocne, prípadne v spolupráci s ich partnermi. Príprava potom z väčšej časti funguje formou samoštúdia. Teoretická príprava je platená popri výcviku a jej cena sa pohybuje od 660 do 2700€, cena značne kolíše v závislosti od vybranej výcvikovej organizácie a tiež toho, či už máte niektorú z nižších licencií (PPL, CPL). V prípade vysokej školy dostanete teóriu „zadarmo“.

Integrovaným výcvikom sa budeme podrobnejšie zaoberať v ďalšej, poslednej časti článku „Cesta do kokpitu dopravného lietadla“.

Modulový výcvik

Modulový výcvik má iný priebeh ako výcvik integrovaný. Jednotlivé oprávnenia sa v ňom získava postupne, prechádza sa tzv. modulmi. Ďalej si pilot musí strážiť a sledovať nálet, každý ďalší modul je podmienený získaním istých praktických letových skúseností.
Venujme sa trochu podrobnejšie jednotlivým fázam výcviku.Mohol by som teraz spustiť kanonádu čísiel a presných údajov vytiahnutých z predpisu. Neurobím tak. Väčšine z Vás by to pravdepodobne nič nedalo. Takže len v jednoduchosti...
 
Na začiatku všetkého stojí licencia PPL, ktorá je nevyhnutná na zahájenie modulového výcviku. Nasleduje fáza „time-building“, čo je doslovne zbieranie času na to, aby ste postúpili do ďalšieho modulu (min. 50h PIC). Tým je nočná doložka VFR (5h). Ďalej prejdete výcvikom pre získanie triednej kvalifikácie MEP(L) (min. 70h PIC) a vzápätí IR(ME) (55h, z toho až 40h môže byť na FNPTII).

Po získaní doložky IR už medzi Vami a potenciálnym zamestnávateľom stojí len 15 letových hodín v rámci modulu s názvom CPL. Záverečné praktické preskúšanie môžete absolvovať až po zložení teoretických skúšok na leteckom úrade.
Je tiež vhodné absolvovať ďalších 15 hodín výcviku MCC, ktorý prebieha na trenažéri FNPTII. MCC je nevyhnutné pre lietanie na viacpilotných strojoch.


Keď to zhrnieme- nad modulovým výcvikom by ste mali reálne uvažovať, ak sa istým spôsobom orientujete v predpisoch a požiadavkách leteckého úradu, ak máte isté základy v podobe pôsobenia v aeroklube alebo (a čo je podstatné) ak máte okolo seba ľudí, ktorí Vám vedia poradiť a usmerniť Vás v záležitostiach výcviku. Výhodou je potom jeho voľnejší priebeh, lepšie prispôsobovaný Vašim aktuálnym možnostiam a času. Modulový výcvik si poskladáte tak, ako to Vám vyhovuje.

Ktorý typ výcviku zvoliť, a kde ho absolvovať, závisí na Vašej konkrétnej situácii. Je vhodné zájsť do viacerých organizácií a porovnať služby, ktoré ponúkajú. V každej leteckej škole sú ľudia, ktorí sa Vám budú plne venovať a dopodrobna Vám vysvetlia všetky možnosti, ktoré máte!

V budúcej časti sa bližšie pozrieme, ako prebieha integrovaný výcvik.

Zoznam použitých skratiek:

ATPL(A)- Airline Transport Pilot Licence (Aeroplanes) oprávňuje držiteľa vykonávať funkciu veliteľa viacpilotného letúna v obchodnej leteckej doprave, zároveň tiež všetky funkcie vyplývajúce z oprávnení nižších licencií (CPL, PPL)
CPL(A)- Commercial Pilot Licence (Aeroplanes) umožňuje vykonávať funkciu druhého pilota vo viacpilotných letúnoch v obchodnej doprave alebo veliteľa letúnov určených na prevádzku s jedným pilotom
FCL- Flight Crew Licensing licencovanie leteckého personálu
FTO- Flight Training Organisation organizácia poskytujúca letový výcvik
IR- Instrument Rating doložka, oprávňuje vykonávať lety za podmienok bez viditeľnosti zeme
JAR- Joint Aviation Requirements požiadavky dané spojenými leteckými úradmi (JAA)
MCC- Multi Crew Cooperation výcvik súčinnosti viacčlennej posádky
MEP(L)- Multi Engine Piston (Land) viacmotorové letúny
SEP(L)- Single Engine Piston (Land) triedna kvalifikácia, jednomotorové pozemné letúny
ME- Multi Engine viacmotorový letún
SE- Single Engine jednomotorový letún
FNPT- Flight Navigation Procedures Trainer trenažér letových navigačných postupov
PPL- Private Pilot Licence- licencia súkromného pilota, oprávňuje vykonávať súkromné lety za účelom turistiky, športu a pod., nie za úplatu
VFR- Visual Flight Rules- podmienky letu za viditeľnosti
IFR- Instrument flight rules podmienky letu podľa prístrojov
PIC- Pilot In Command veliteľ letúna

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář