Povinnost mít kontrolní seznam povinných a nouzových úkonů na palubě

22.01.2006

Platí pro letouny a vrtulníky registrované v Leteckém rejstříku vedením UCL.

Povinnost mít kontrolní seznam povinných a nouzových úkonů na palubě
Povinnost mít kontrolní seznam povinných a nouzových úkonů na palubě (Zdroj: Aeroweb.cz)
NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ÚCL č. 1/2005

Příkaz k zachování bezpečnosti civilního letectví dle § 89, písm. x) zák. č. 49/1997 Sb. Pro provozovatele letounů a vrtulníků užívaných pro letecké práce, provozovatele/majitele letounů a vrtulníků užívaných pro vlastní potřebu a pro rekreační a sportovní létání.

N Á P R A V N É O P A T Ř E N Í Ú C L č. 1/2005

(Příkaz k zachování bezpečnosti civilního letectví dle § 89, písm. x) zák. č. 49/1997 Sb.)

Důvod: Z výsledků šetření LN a I v posledních letech vyplývá potřeba zvýšení důrazu na znalost a důsledné provádění povinných a nouzových úkonů posádkami letadel i při letové činnosti v rámci leteckých prací, létání pro vlastní potřebu a při rekreačním a sportovním létání. Toto nápravné opatření zároveň nahrazuje pro jednopilotní letadla, užívaná pro provádění leteckých prácí, ustanovení čl. 4.2.5 předpisu L 6/I.

Závaznost opatření: Pro provozovatele letounů a vrtulníků užívaných pro letecké práce, provozovatele/majitele letounů a vrtulníků užívaných pro vlastní potřebu a pro rekreační a sportovní létání. Pro ostatní kategorie letadel je závazný pouze bod 8 tohoto nápravného opatření. Opatření se týká letadel zapsaných v Leteckém rejstříku České republiky a letadel zapsaných v leteckém rejstříku jiného státu, je-li jeho provozovatelem fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice.

Termín splnění: 1. 1. 2006. Po tomto termínu nesmí být provozován žádný letoun nebo vrtulník, pro který je opatření závazné ve smyslu výše uvedeného, který není vybaven „kontrolními seznamy povinných a nouzových úkonů“ ve smyslu dále uvedeného závazného bezpečnostního opatření.

Text nápravného opatření:

1. Všechna letadla musí být vybavena pro jejich posádky „kontrolními seznamy povinných a nouzových úkonů“ a to na místě dostupném z místa velitele letadla.

2. Kontrolní seznamy musí obsahovat všechny úkony uvedené ve schválené letové příručce pro konkrétní letadlo. Pakliže letová příručka neobsahuje úkon „kontrola volnosti řízení“, příp. „kontrola vyjmutí zámku řízení“ nebo „odemknutí páky přípusti motoru“, zařadí se tento úkon navíc do úkonů před spuštěním motoru.

3. Pakliže je letadlo pro daný let vybaveno záchranným padákem, uvede se navíc před nastoupením do letadla úkon „kontrola způsobilosti padáku a kontrola jeho stavu“ (tj. kontrola způsobilosti z hlediska životnosti a předepsané údržby a vizuální kontrola stavu).

4. Kontrolní seznamy musí zahrnovat předletovou prohlídku a úkony pro jednotlivé fáze činnosti posádky od nastoupení do letadla až po jeho opuštění po ukončení letu a dále nouzové postupy. U vícepilotních letadel a u letounu AN – 2 musí být stanovena součinnost celé posádky a odpovědnost za provedení jednotlivých úkonů.

5. Minimálně „povinné úkony před vzletem“ musí být u jednopilotních letadel, užívaných pro základní výcvik, navíc viditelně pevně umístěny v zorném poli pilota alespoň na hlavním pilotním místě. Úkony zde mohou být uvedeny schematicky za použití vhodných symbolů.

6. Kompletní kontrolní seznamy úkonů musí být u vícepilotních letadel a letounu AN – 2 používány posádkou ve všech fázích letu ve smyslu ustanovení čl. 4.2.5 předpisu L 6/1.

7. U letadel neuvedených v bodu 6. slouží kontrolní seznamy úkonů pilotům pro oživení jejich znalosti před letem (např. po delší přestávce na typu, při létání více typů, malá zkušenost apod.).

8. Zvláště u jednopilotních letadel je nezbytná znalost všech povinných a nouzových úkonů zpaměti. Jejich znalost a správnost provádění jsou instruktoři a examinátoři pověření ÚCL povinni vyžadovat od pilotů i žáků ve výcviku.

9. „Kontrolní seznamy povinných a nouzových úkonů“, „povinné úkony před vzletem“ dle bodu 5. a štítky v pilotním prostoru musí být v takovém jazyce, který odpovídá jazykovým schopnostem žáků nebo pilotů, kteří s daným letadlem provádějí letovou činnost. Text je možno uvádět i dvojjazyčně (česky a anglicky), pakliže je to vhodné.

Doporučení k bodu 7.: Kromě 1 výtisku na palubu letadla je vhodné vydat i další výtisky, přístupné pro všechny piloty za účelem přípravy na zemi, nebo ve větším množství pro osobní použití každého pilota nebo žáka ve výcviku.

K O N E C

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář