AKTUALIZOVÁNO: Velká dubnovo-květnová revoluce

05.04.2012 11 příspěvků

8. dubna 2012 se mění předpisy, které odstartují malý převrat v dosud zaběhlých systémech. Navíc jako každý rok otevřeme počátkem dubna balíček změn, souvisejících s aktualizací AIRACu. To vše v následujícím článku.

Dubnový AIRAC

5. dubna 2012 vchází v platnost aktualizace leteckých dat AIRAC. Přinášíme vám souhrn těch nejdůležitějších změn.

Změny v prostorech

Asi největší změny se letos týkají prostorů obecně. Již během minulého roku jsme vás na Aerowebu informovali o připomínkovém řízení k zamýšlenému rušení zakázaného prostoru LK P3 Luhačovice.  Tento prostor je s konečnou platností od 5. dubna zrušen, neboť fakticky neexistuje zákonný nárok na úplné bezletové území v okolí lázeňských turistických cílů.

Dále se mění horizontální hranice některých prostorů. Zakázaný prostor LK P7 Polička se zmenšil a z nepravidelného čtyřúhelníku změnil svůj tvar na kruh o poloměru 0,8 NM. Mění se také hranice prostoru LK R3A Libavá, nebezpečného prostoru LK D7 Strážiště a dále dočasně rezervovaných prostorů LK TRA 52, 58, 62, 65 a 79.

Vertikální hranice se mění u dočasně rezervovaných prostorů LK TRA 50, 51, 52, 55, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 86 a 87. Převážná většina změn souvisí s převodem vertikálních hranic do tzv. mezihladin, neboli letových hladin končících číslovkou 5, v rámci jednotné evropské strategie pro oblast letectví Single Europen Sky.

Všechny změněné prostory jsou již vyznačeny v nové mapě ICAO ČR 1 : 500 000 a také v interaktivní AUP aplikaci na stránkách Řízení letového provozu ČR.

Vstupní/výstupní body MCTR Kbely

Zatímco dosud se do Letňan, do Kbel či napříč zdejším vojenským řízeným okrskem létalo přes „Brandýs“, „Průhonice“, „Říčany“ apod., od 5. dubna už budeme vstupovat do zmíněného MCTR Kbely přes body MIKE, LIMA, UNIFORM a ROMEO.

Bod MIKE leží severovýchodně od Staré Boleslavi a AIP (AD 2 LKKB-TXT2) jej definuje jako křížení železnice a dálnice, kterou se ve skutečnosti myslí rychlostní silnice R10. LIMA leží jižně od Lysé nad Labem na křížení silnice č. 272 a řeky Labe. Bod UNIFORM najdete východně od Úval v místech, kde je osamělá čerpací stanice. ROMEO leží na mimoúrovňové křižovatce jihozápadně od Říčan, kde se na dálnici D1 napojuje nejnovější část pražského okruhu (silnice R1).


Vstupní/výstupní body MCTR Kbely / Mapy Google

Hlavně pro IFRové piloty není bez zajímavosti, že se mění standardní příletové a odletové tratě letiště v Brně-Tuřanech. Dosavadní význačný bod BODAL je coby počátek standardního přletu a konec standardního odletu nahrazen nově vzniklým bodem TUMKA.

Neméně důležitá je informace, že ATIS Vodochody bude počínaje 5. dubnem vysílat na nové frekvenci 123,025 MHz namísto původních 119,100 MHz. Neopomeňte na to při svých letech, neboť nebude existovat žádné přechodné období, kdy by se automatická informační služba vysílala na obou kmitočtech zároveň.

Květnové AIRACy

3. května 2012 dojde vskutku k významné změně, a sice otevření nově označené dráhy 12/30 na letišti v Praze-Ruzyni. Ta bude uzavřena od 16. dubna. Kromě změny označení, o kterém jsme vás již několikrát informovali, projde dráha během této uzavírky běžnou jarní údržbou.

Další obsáhlejší balíček změn, týkající se provádění VFR letů, vchází v platnost 31. května 2012. Nová ustanovení v části ENR 1.1 AIPu České republiky nově stanovují podmínky pro poskytování pohotovostní služby letům VFR bez letového plánu v prostoru třídy E a G.

1.1.2.2.3 Letům VFR bez FPL v prostoru třídy E a G musí být ze strany Řízení letového provozu ČR, s.p., poskytována pohotovostní služba v případě, že pilot vyhlásí stav nouze nebo oznámí stanovišti ATS problém, který by mohl ovlivnit bezpečné dokončení letu. V případě, že pilot letící bez FPL vyhlásí na kmitočtu ATS nouzi nebo oznámí problém související s bezpečností letu, musí ihned, jakmile to okolnosti dovolí, oznámit stanovišti ATS letiště vzletu, trať letu, letiště přistání, předpokládaný čas příletu, počet osob na palubě a vytrvalost letu. Neohlásí−li pilot ukončení stavu nouze nebo pominutí problému, nebo v případě, kdy je ztraceno spojení, musí bezprostředně po přistání předat stanovišti ATS, se kterým byl naposledy na spojení, hlášení o přistání. Stanoviště ATS podle situace vyhlašuje údobí nejistoty, pohotovosti nebo tísně v souladu s Předpisem L 11.

Mění se i pravidla pro provádění nočních letů VFR. Dosud platilo, že noční VFR lety nad 5 000 stop ALT v prostoru třídy E byly lety řízené. Toto ustanovení zanikne a nebude ani potřeba na noční lety VFR podávat letový plán. Poslední květnový den také upravuje rozdělení nočních letů VFR na lety letištní (v ATZ/CTR) a traťové. Pro traťový noční let VFR musí být na palubě zapnutý odpovídač v módu A, C nebo S.

Zvláštní lety VFR se nově smí provádět pouze ve dne. Při radarovém vektorování zvláštního letu VFR je velitel letadla odpovědný za dodržení meteorologickýh minim a pokud jej řídící vektoruje do prostoru, kde nebude možné tato minima dodržovat, musí velitel tuto skutečnost řídícímu ohlásit.

Pro neřízené lety VFR s letovým plánem bude od 31. května platit, že se výška letu v letovém plánu může uvést zkratkou VFR. To dosud platilo pouze u traťových letů do 1 000 stop AGL.

Osmý duben - aktulizováno 5. dubna

Namísto pouhého data v kalendáři se „osmý duben“ 2012 pomalu stává pojmem. V ten den totiž vchází v účinnost Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (dále jen nařízení) a jeho první čtyři dosud publikované přílohy, které obecně řečeno upravují způsobilost pilotů a nahrazují předpisy JAR-FCL 1, 2 a 3.

Koho se týká?

Předně je třeba říci, že toto nařízení se nedotkne způsobilosti posádek SLZ. Právními předpisy, nejen českými, ale i evropskými, je dána působnost nařízení pouze pro piloty letadel (aircraft). Ultralehcí piloti se budou muset smířit s tím, že ve smyslu legislativy neřídí letadla, ale sportovní létající zařízení. Jejich regulace je i nadále, alespoň prozatím, ponechána na národní úrovni každého členského státu.

Pilotní průkazy

Asi největším milníkem v nařízení je vznik nového průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel – LAPL. Ten umožní (dle Hlavy B – Část FCL) vykonávat funkci velitele letadla v jednomotorových pístových pozemních letounech nebo TMG s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2 000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nikdy nepřesáhne čtyři osoby. Analogicky k letadlům se týká i vrtulníků a kluzáků.

Druhým dechem je ovšem třeba dodat, že jeho zavedení je možné odložit až o tři roky, o což právě Úřad pro civilní letectví podle našich informací požádal. Je tedy zatím pravděpodobné, že prvních pilotů LAPL vycvičených v ČR se dočkáme nejdříve na podzim roku 2015. I s ohledem na to se licencí LAPL budeme na Aerowebu podrobněji zabývat v některém z budoucích článků.

Pro piloty kluzáků se nově zavádí průkaz SPL, pro piloty balónů průkaz BPL.

S nařízením také částečně padá dlouho opakovaná pravda, že s průkazem PPL smí člověk létat, ale nesmí za to brát peníze. Držitelům licence PPL spolu s FI totiž nařízení umožní za úplatu poskytovat letový výcvik LAPL a PPL, a to i bez licence obchodního pilota CPL.

Nařízení nově zavádí průkaz způsobilosti pilota ve vícečlenné posádce – MPL. Ten se týká převážně výkonu funkce druhých pilotů v obchodní letecké dopravě.

Nařízení také reflektuje kvalifikace pro akrobatické lety, vlekání kluzáků a transparentů i lety v noci. K nim ještě přidává kvalifikaci pro lety v horském terénu. Co bude označeno jako „horský terén“ ve smyslu nařízení, určí jednotlivé členské státy. Podle našich informací by se tato kvalifikace neměla týkat žádného místa v ČR, pravděpodobně se ale bude vztahovat k některým téměř kultovním destinacím, jako je například francouzský Courchevel.

Veškeré dosud vydané JAA průkazy zůstávají v platnosti. Od 8. dubna 2012 se všechny tyto průkazy považují za EASA průkazy (dle Části FCL). Během následujících pěti let by se však postupně měly obměnit na nové vzory EASA průkazů dle Části FCL.


Nový vzor průkazu EASA / UK CAA

Další změny

Vše dosud řečené bylo součástí Přílohy 1, tedy Části FCL. Příloha 2 a Příloha 3 nařízení 1178/2011 se týkají převádění národních průkazů na průkazy dle Části FCL a uznávání průkazů vydaných mimo EU.

Čtvrtou přílohou je Část MED, která přináší zásadní novinky i do vydávání zdravotní způsobilosti pro soukromé a profesionální piloty. Tyto změny jsou jednoznačně a výrazně pozitivní ve prospěch pilotů i leteckých lékařů. Vzhledem k rozsahu tohoto tématu mu budeme na Aerowebu opět věnovat samostatný článek, a to již velmi brzy.

Dosud oficiálně nepublikovanými přílohami (přesněji řečeno, existují zatím pouze návrhová znění k připomínkovému řízení) jsou Část CC, Část ARA a Část ORA. Část CC se, zjednodušeně řečeno, dotýká stevardů a stevardek v obchodní letecké dopravě. Části ARA a ORA se věnují požadavkům na úřady, respektive požadavkům na organizace – což se stalo v posledních dnech horkým tématem.

Část FCL, účinná od 8. dubna 2012, v případě výcviku pilotů operuje pouze s pojmem „organizace schválená pro výcvik“ („Approved training organization“ – ATO). Příloha VII (Část ORA) totiž zavede ATO jako jediný subjekt, oprávněný k výcviku pilotů. Skončí tím tedy možnost provádět výcviky v registrovaných zařízeních pro výcvik (RZ). RZ mohou pokračovat ve výcviku stávajících pilotů, po 8. dubnu 2013 (toto datum je výsledkem přechodných opatření, viz níže) už ale nemohou přiijímat nové žáky. Organizace pro výcvik pilotů (FTO) mohou nové žáky přijímat až do doby konce platnosti jejich osvědčení.

Návrhové znění z roku 2011 zcela evidentně počítalo s účinností i zbývajících příloh od 8. dubna 2012, dosud však publikovány nebyly, a ačkoliv to lze očekávat v řádu nejbližších měsíců (neoficiálně 1. července 2012), jejich účinnost se zcela jistě posune.

5. dubna 2012 ÚCL zveřejnil přechodná opatření pro uplatnění nařízení, podrobně se jim věnuje zpráva ZDE!

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 najdete ZDE!

Přechodná opatření na stránkách ÚCL najdete ZDE!

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

LKKB MIKE

03.04.2012 v 13:35 Honza Klepal

Řekl bych, že umístění VFR bodu do lesa není nejlepší nápad. Drtivá většina VFR provozu jsou jednomotorová letadla... takže při letu z Letňan bychom měli předpisově doletět nad bod (aby se obletěl Brandýs to vychází naletět v cca. 70°), tam udělat téměř 180° zatáčku vlevo a obletět les. V praxi se to podle mě bude létat kolem Probošťáku jako doteď a stateční na přímo :-) Nebo mi něco uniká?

Odpovědět

EIR

03.04.2012 v 15:59 Otakar Hora

Týkají se navrhované změny i zavedení Enroute IR kvalifikace v ČR?

Odpovědět

RE: EIR

03.04.2012 v 16:34 Adam Zuska

Nikoliv, ani v ČR, ani jinde v EU.

Odpovědět

RE: LKKB MIKE

04.04.2012 v 12:46 Honza

Předevčírem jsem si všechny body obletěl a potvrzuji, že volba vstupního bodu MIKE je dost diskutabilní. Troufám si tvrdit, že to bude v praxi řešeno tak, že při ohlášení na Kbely Tower řeknu, že mám bod MIKE za 3 minuty a požádám o povolení přímo z této pozice na Letňany. Je to vždy o lidech a takoví sedí zpravidla i na věži ve Kbelích. Když to možné nebude, tak se může při frekventovaných dnech stát, že na MIKE nastane vzdušná zácpa (ne-li přímo riziko kolize), což vzhledem k lesu pod prdelí nebude moc dobrý pocit pro nikoho (vezmeme do úvahy, že každý bude chtít v tomto místě využít maximum povolené výšky 2000ft ALT.)

Odpovědět

LAPL - "pozemní letoun"

04.04.2012 v 14:53 Petr

Mohl by mi někdo zainteresovaný prozradit, co znamená "jednomotorový pístový pozemní letoun"? Fakt nerozumím slovnímu spojení pozemní letoun - to jako že není x nesmí být na plovácích??? Díky!

Odpovědět

RE: LAPL - "pozemní letoun"

04.04.2012 v 15:10 Adam Zuska

Petře, v podstatě ano. Termín "pozemní letoun" je překladem pojmu "aeroplane-land", existuje ještě "aeroplane-sea". LAPL tedy bude pravděpodobně svázán s třídou SEP land a zřejmě nebude možné, aby držitel průkazu LAPL získal třídu SEP sea. Ale to je má domněnka.

Odpovědět

pozemní letoun

04.04.2012 v 20:53 Petr

Ahoj Adame, díky, ať žije češina.Zatímco v angličtině je mi to je ihned jasné, čeština je v letectví matoucí.Jinak jsem zvědav, jak se budou lišit výcviky ULLa,PPL a LAPL.....mám pocit, že větší bordel už v tom být snad nemůže:-)Co na to UCL?Už výcvik LAPL někdo v ČR nabízí?

Odpovědět

RE: pozemní letoun

04.04.2012 v 21:05 Adam Zuska

Petře, v tom článku je to napsané. :) ULL do toho nepleť, to je čistě v moci národních správních organizací (u nás LAA) a evropská legislativa se toho netýká. Je možné, že půjde na základě převodní tabulky získat za určitých podmínek průkaz LAPL na základě UL papírů, ale to ukáže až budoucnost. Velmi zjednodušeně lze říci, že LAPL bude odlehčený a omezený PPL, čemuž odpovídají i nároky na výcvik. O LAPLu připravíme článek. Zatím ho nikdo nabízet ani nemůže, navíc ÚCL požádal o výjimku, aby mohl být LAPL zaveden až později.

Odpovědět

Převodní tabulky

05.04.2012 v 20:23 Marek

Koukám do kluzákovvých převodních tabulek a docela by mne zajímalo, jak budiou převedeny plachtařské průkazy s kvalifikací TMG ale bez kvalifikace GLD. Tabulka s touto možností nepočítá. LAPL(S) mi přijde jako nesmysl. Osobně bych předpokládal LAPL(A) s omezením na TMG. Ale je to jen má domněnka, v tabulkách jsem to nenašel. Doufám, že to půjde. Moc doufám...

Odpovědět

LAPL, PPL a další

07.04.2012 v 14:30 Tomáš

Z toho co tu vyplývá mi přijde, že LAPL bude něco mezi PPL a ULL. Vezmu to z jiné strany, místo aby se věc zjednodušila, tak se zkomplikuje :-) k PPL se dá udělat VFR night, MEP, IR a dá se na to létat po celém světe téměř a to všechno každý pilot použije. Co půjde k LAPL tedy nevím. Jestli to nebude paskvil, jak lítat na Cessnách či Cirrusech a papíry od téměř ULL :-)

Odpovědět

LAPL, PPL a další

08.04.2012 v 18:18 Marek

No, podle mého jde se zavedením LAPL o defakt o rozdělení na sportovní létání a profesionální. Kdo se bude chtít létáním živit, půjde na PPL, kdo si bude chtít létat sportovně, nebo pro radost, udělá si LAPL, kde ty požadavky jsou trochu nižší. Mimochodem, VFR Night lze létat i s LAPL (FCL.810) a jestli text dobře chápu, pak s LAPL je možné létat i akrobacii (FCL.800) i vlekání (FCL.805)

Odpovědět

Přidat komentář