Část-MED: Novinky ve zdravotní způsobilosti

25.04.2012 14 příspěvků

Nové nařízení Evropské unie č. 1178/2011 přináší mimo jiné zásadní novinky do vydávání zdravotní způsobilosti pro soukromé a profesionální piloty. V této oblasti jsou změny jednozačně a výrazně pozitivní ve prospěch pilotů i leteckých lékařů.

Část-MED: Novinky ve zdravotní způsobilosti
Část-MED: Novinky ve zdravotní způsobilosti (Zdroj: Aeroweb.cz)

V diskusi pod článkem Konec registrovaných zařízení pro výcvik pilotů je cítit zřetelná naštvanost, kterou tato legislativní smršť, jež se přehnala civilním letectvím, vyvolala. V oblasti zdravotní způsobilosti není důvod být naštvaný.

Důležité je uvést, že fakta uvedená v tomto článku se zatím netýkají pilotů kluzáků, ultralehkých letadel, paraglidů, rogal a parašutistů. Jejich zdravotní způsobilost se dál řídí národním předpisem L1, který zůstává v platnosti beze změny. Novinky se týkají pouze soukromých, obchodních, dopravních pilotů a palubních průvodčích. Nejpozději za tři roky bude nově vydáván také průkaz pilota lehkého letadla (LAPL), a tím se působnost tohoto nového nařízení rozšíří i na piloty kluzáků a motorových kluzáků.

První dobrou zprávou je, že nás v tichosti opustil starý předpis JAR-FCL 3, kterým se lékaři při vydávání zdravotní způsobilosti museli dosud řídit. Tento kostlivec ve skříni dlouho strašil v ambulancích nás leteckých lékařů. Vzpomeňme na zesnulého: byl zastaralý a neměl potuchu o moderní medicíně. Byl velmi přísný, konkrétní, neumožňoval citlivě brát v úvahu individualitu pilota a ignoroval nové objevy v léčbě nemocí.

Nový "doktorský předpis" Část-MED je přílohou č. IV uvedeného nařízení Komise. Jeho překlad je možné nalézt zde: http://www.leteckylekar.cz/odkazy.html. Nikdo ať není na pochybách, že novinky v tomto nařízení letecká komunita přivítá potleskem:

 • Nový předpis je podstatně méně striktní a dává větší možnost leteckému lékaři individuálně posoudit zdravotní stav a případná rizika pilota. Letecký lékař se mění ze soudce na lékaře, který o zdraví přemýšlí. Celkově lze říci, že požadavky na zdravotní stav se snižují. Snižuje se i počet různých pomocných vyšetření, které je nutné v ambulanci provádět. Především požadavky na vyšetřování při vstupním vyšetření pro 2. třídu jsou v novém předpisu podstatně menší.
 • Nové nařízení požaduje, že pilot-žák nesmí provést samostatný let, dokud nezíská osvědčení zdravotní způsobilosti požadované pro příslušný průkaz pilota. To znamená, že dokud žák provádí výcvik s instruktorem a v letadle s dvojím řízením, zdravotní způsobilost se nevyžaduje. I když se tak často dělo i v minulosti, nově je tento postup legalizován.
 • Vstupní vyšetření pro soukromé piloty může provést i letecký lékař ze skupiny B, který dosud mohl tuto zdravotní způsobilost pouze obnovit. Já mezi tyto lékaře patřím. Noví žáci PPL už nemusí cestovat z celé republiky pro vstupní vyšetření na Ústav leteckého zdravotnictví. Je pravdou, že toto nařízení se ÚCL nelíbí ani trochu a nyní hledá způsob, jak platnost tohoto pravidla omezit prostřednictvím národní legislativy. Úředníci argumentují obavami ze zhoršení kvality leteckých prohlídek. Je tedy možné, že se v tomto bodě dočkáme nových změn.
 • Obnovení zdravotní způsobilostí 1. třídy u profesionálů budou provádět také někteří letečtí lékaři mimo ÚLZ. Takový letecký lékař ale musí nejprve projít doškolením, auditem a musí prokázat dostatečné vzdělání, zkušenost a vybavení. To si ještě vyžádá několik měsíců příprav. Takových leteckých lékařů, kteří se rozhodnou toto absolvovat, pravděpodobně nebude mnoho. Já se o to rozhodně pokusím. Vstupní vyšetření pro 1. třídu zůstává pouze v kompetenci ÚLZ.
 • Zdravotní způsobilost palubních průvodčích budou nadále moci vydávat také letečtí lékaři, kteří splní definované podmínky.
 • Pokud letecký lékař zjistil při prohlídce závažný zdravotní problém u pilota s 2. třídou, v podstatné části případů byl nucen odeslat pilota na vyšetření na ÚLZ. Nový předpis mění tuto povinnost na konzultaci s Úřadem pro civilní letectví. V praxi to znamená, že v případě závažných zdravotních obtíží Vám sice letecký lékař nevystaví medical hned, ale zato za Vás s úřadem prokonzultuje Vaši způsobilost a po konzultaci Vám ji případně vystaví sám. Odpadá tak nutnost cestování do Prahy na ÚLZ a nového vyšetřování na ÚLZ. Typickým příklady takových situací jsou náhle zjištěná cukrovka, průduškové astma a mnoho dalších.

Z mnoha změn zmíním některé novinky v posuzování některých onemocnění:

 • Konečně byly vzaty na milost laserové oční operace pro vadu ostrosti (refrakční vady). Nyní již nebudete muset žádat o vyjímku na ÚLZ pro létání po této operaci a zdravotní způsobilost vystaví váš letecký lékař. K vydání zdravotní způsobilosti bude stačit kvalifikované oční vyšetření, například vaším očním lékařem. Zde se projevil pokrok v technice těchto operací.
 • Nadále neexistují žádná omezení pro počet dioptrií na vašich brýlích, a to pro 2. i 1. třídu. Nadále je vyžadována pouze definovaná kvalita vidění s brýlemi. Pilot musí přečíst požadovanou velikost písma na vzdálenost 6 metrů.
 • Padlo jakékoli omezení pro astigmatismus, které bylo maximálně 2 dioptrie. Dříve nemohlo z tohoto důvodu létat mnoho lidí. I tady k vydání zdravotní způsobilosti bude stačit kvalifikované oční vyšetření, například vaším očním lékařem.
 • Pokud pilot s 2. třídou nemá uspokojivý barvocit, smí létat pouze ve dne. To se nemění. Důvodem je, že u lidí s poruchou barvocitu se prudce zhoršuje vidění v noci. Nově ale nemusí piloti s poruchou barvocitu cestovat k očnímu vyšetření na ÚLZ. Osvědčení s omezením létání "pouze ve dne" vystaví terénní letecký lékař. V určitých případech ale bude vyžadovat vyšetření očním lékařem.
 • U profesionálů s 1. třídou se v případě poruchy barvocitu provede podrobné vyšetření a musí se identifikovat přesný typ a rozsah postižení. Poruch barvocitu je více druhů a pravděpodobně by to vydalo na další zajímavý článek. Předpis vyžaduje: "U osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy musí žadatelé mít normální barvocit nebo bezpečně rozeznávat barvy. Žadatelé, kteří neuspějí v dalších testech barvocitu, musí být posouzeni jako nezpůsobilí." Existuje několik různých testů, které se pro toto používají. Představte si je jako semafor. Pilot musí bezpečně odlišovat základní barvy, které se v letectví používají jako signální (noční světla na letišti, barvy použité na EFISu atp.).
 • Audiometrii budou dále muset prodělat pouze ti, kteří mají IR - mohou létat podle přístrojů bez vidu. Všichni ostatní prodělají podstatně jednodušší vyšetření, kdy musí každým uchem rozumět mluvené řeči na vzálenost dvou metrů. Je pravděpodobné, že ÚLZ bude dále provádet audiometrické vyšetření všem pilotům při vstupní prohlídce paušálně. Zjištěná vada sluchu ale nemůže být diskvalifikující, pokud pilot mluvenou řeč na dva metry slyší a nežádá doložku pro létání podle přístrojů.
 • Pro 2. třídu jsou veškeré krevní testy prováděny pouze pokud to vyžaduje zdravotní stav. Pokud to zdravotní stav nevyžaduje, letecký lékař žádné krevní testy provádět nemusí.
 • Užívání léků "na ředění krve" (Warfarin apod.) nově neznamená automatickou nezpůsobiost, ale musí být konzultováno s úřadem. To je velmi překvapivé.
 • Těhotné pilotky budou moci létat až do 26. týdně těhotenství. Průběh těhotenství musí být normální a létání musí doporučit gynekolog a letecký lékař. U 1. třídy mohou těhotné pilotky létat platně pouze jako kvalifikovaný druhý pilot nebo s kvalifikovaným druhým pilotem. Nesmí létat jednopilotní obchodní lety. Konečně bylo uznáno, že těhotenství není nemoc, nicměné jakmile pilotka zjistí, že je těhotná, je nadále povinna bezodkladně konzultovat u svého leteckého lékaře.
 • Obezita nad BMI 35 není překážkou komplikující vydání zdravotní způsobilosti složitým vyšetřováním na ÚLZ.

Nově je v předpise zaveden průkaz pilota lehkého letadla (LAPL). Za lehké letadlo se považuje jednomotorový pístový letoun, turistický motorový kluzák nebo jednomotorový vrtulník s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 2 000 kg, který smí přepravovat nejvíce tři cestující, ale též kluzák a balón. Jak již popisuje článek Velká dubnovo-květnová revoluce, nařízení umožňuje odklad při zavádění tohoto průkazu a Česká republika odkladu využila.

Tím se odsouvají všechny změny týkající se průkazu LAPL až o tři roky a tím se také platnost lékařské části tohoto nařízení posouvá pro piloty kluzáků a motorových kluzáků s průkazem LAPL(S). Sočasně je předpisem definován průkaz pilota kluzáku (SPL), na který se požadavky nařízení sice vztahují, ale u kterého zatím úřad nestanovil požadavky pro výcvik a průkaz není zatím vydáván. Legislativní situace je zde poněkud zmatená a počkáme si na to, jak nařízení úřad aplikuje.

Nařízení Evropské komise umožňuje pilotům LAPL  získat zdravotní způsobilost u praktického lékaře, ovšem pokud to umožňuje národní legislativa. V České republice je platný zákon O civilním letectví 49/1997 Sb., který ve svém § 22 nařizuje: "Zdravotní způsobilost zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává na základě lékařské prohlídky a dalších vyšetření stanovených prováděcím předpisem nebo odůvodněných zdravotním stavem posuzované osoby posuzující lékař zdravotnického zařízení určeného Ministerstvem dopravy a spojů po dohodě s Ministerstvem obrany a s Ministerstvem zdravotnictví." Česká legislativa tedy neumožňuje získat zdravotní způsobilost u praktického lékaře a piloti LAPL v České republice budou dál získávat zdravotní způsobilost u leteckých lékařů.

Tak jako se nemění aerodynamika a fyzikální zákony, nemění se fungování lidského těla a nemění se ani základní principy letecké medicíny. Filozofie nového předpisu tak logicky musí vycházet ze starých osvědčených postupů. Nařízení Evropské unie ale jednoznačně posunulo posuzování zdravotní způsobilosti do současnosti a zapracovalo nové poznatky medicíny. Podle mého názoru umožňuje tento předpis leteckým lékařům provádět praxi moderně, s ohledem na individualitu člověka, citlivě vzhledem k potřebám pilotů a korektně bez zbytečného šikanování. Na druhou stranu zachovává potřebnou míru bezpečnosti. A to je v mém oboru jednoznačný pokrok.

Druhou stranou mince je otázka: Kdy a jak to všechno bude reflektovat realita na ÚCL a ÚLZ? Na odpověď si zatím musíme počkat, protože o aplikaci tohoto nařízení spolu tyto dvě instituce zatím jednají. Dovolím si zde vyjádřit přání, aby národní legislativu a svou pravomoc využily ve prospěch pokroku obsaženého v novém nařízení.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

operace

25.04.2012 v 18:48 Teodor

To s tou operací očí je povzbudivé..Tak snad se nic nezhatí, jak je u nás zvykem...:((

Odpovědět

Zdravotní požadavky

25.04.2012 v 19:37 baks4c

Nepřiměřeně přísné zdravotní požadavky jsou dědictvím z dob totality, kdy každý sportovní pilot byl kádrová rezerva na vojenského pilota pro případ 3. světové války. Pro výběr se tedy uplatňovaly vojenské požadavky, nejen po stránce zdravotní ale i politické. Proto také výcvik i další létání probíhalo na vojenských cvičných letounech (řada Z26, Z42), zatímco lehké sportovní letouny, byly hned začátkem padesátých let vyřazeny z výroby (Praga E114), popř. sériová výroba nebyla zavedena vůbec (M2 Skaut, Z22 Junák). Koneckonců, byl to Svazarm, tedy armádní přípravka.

Odpovědět

re: baks4c

25.04.2012 v 20:51 David Melechovský

ty doby já naštěstí nepamatuji. Na druhou stranu přísný JAR-FCL3 byl dědictvím organizace JAA, která do Evropy přinesla vzájemné uznávání průkazů, letecké lékaře poslala do civilu a další vymoženosti. Nicméně byl poplatný své době a postupem let se stal beznadějně zastaralým.

Odpovědět

Refrakční operace

26.04.2012 v 7:57 Petr

Davide jsi poslem dobrých zpráv. Moc děkuju že jsi ten článek připravil protože většina z nás nemá čas nové předpisy podrobně louskat.

Odpovědět

Obnovení zdravotní způsobilosti

26.04.2012 v 21:23 Robinson 22

Děkuji Vám Davide za povzbudivý článek pro mnoho již létajících,nebo teprve se chystajících létat a už se těším,až si k Vám přijdu obnovit 1.třídu.Věřím,že to dokážete.........ještě jednou díky,David

Odpovědět

pekny clanok

28.04.2012 v 23:10 storm

ale ako to vidim tak to zas bude rozbitých hadraplánov

Odpovědět

RE: pekny clanok

29.04.2012 v 23:56 Tomáš

To je podle mě otázka osobní odpovědnosti. Je spousta věcí, na které lékař bez spolupráce s vámi stejně nepřijde nebo které se projeví v mezidobí mezi prohlídkami. Je na vašem rozumu, zda s vědomím určité indispozice létat jdete nebo ne a žádný doktor nebo předpis tohle nevyřeší. Proto liberálnější přístup vítám. Pokud bychom předpokládali, že všichni lidé jsou nezodpovědní šílenci, tak to můžeme rovnou zabalit.

Odpovědět

re: Tomáš

30.04.2012 v 21:00 David Melechovský

určitě tu letecký lékař není na to, aby odhalil všechny Vaše choroby. To neumím. Jsem tu od toho, abych na základě svých vědomostí posoudil rizika těch nemocí, které mu uvedete, a tím je legalizoval. Laik chodí ke mně, protože není povinen znát medicínské souvislosti. Já ano. Pokud se nemoc objeví v mezidobí, předpis mě i Vám ukládá to bezodkladně konzultovat. Je dobré si uvědomit, že zatajením choroby na sebe pilot bere případná rizika spojená se zraněním pasažérů, zničením letadel atd. Na tom se každá pojišťovna ráda otočí. Principem je právě legalizace zdravotních obtíží za kniplem a vyhnutí se trestně právním a majetkovým následkům při případné nehodě.

Odpovědět

RE: re: Tomáš

01.05.2012 v 1:03 Tomáš

Jistě, v tom nemáme rozpor. Jenom jsem reagoval na názor, že liberálnější předpis = víc nehod, což podle mě neplatí. Vzhledem k tomu, že pilot má v každé sekundě, kdy sedí v letadle asi tak stopadesát možností jak zabít sebe a pasažéry a jediná možnost, jak ho předtím ochránit, je nenechat ho létat, nezbývá v letectví než spoléhat na to, že jedinci, kteří létají, jsou rozumní. A pokud pracujete s rozumnými jedinci, stačí vám liberálnější předpisy.

Odpovědět

Barvocit

06.05.2012 v 21:10 Pavel

Nějak jsem nepochopil poznámku o barvocitu. Jsem držitelem průkazu 1.třídy zdravotní způsobilosti bez omezení, ale při vyšetření mi bylo nalezena porucha barvocitu, testovali mě, jestli nejsem barvoslepý. Vidím v tom rozpor jen já?

Odpovědět

re: Barvocit

10.05.2012 v 10:45 David Melechovský

V článku jsem se dopustil nepřesnosti, děkuji Pavlovi za upozornění. (V článku již bylo doplněno - pozn. red.) V případě poruchy barvocitu dostane omezení "pouze ve dne" pouze pilot 2. třídy. Význam to má pouze u dospělých letadlel, protože ultralighty a kluzáky v noci létat nesmí. U první třídy takové omezení samozřejmě nesmyslné. U prodesionálů se v případě poruchy barvocitu provede podrobné vyšetření a musí se identifikovat přesný typ a rozsah postižení. Poruch barvocitu je více druhů a pravděpodobně by to vydalo na další zajímavý článek. Předpis vyžaduje: "U osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy musí žadatelé mít normální barvocit nebo bezpečně rozeznávat barvy. Žadatelé, kteří neuspějí v dalších testech barvocitu, musí být posouzeni jako nezpůsobilí." Existuje několik různých testů, které se pro toto používají. Představte si je jako semafor. Pilot musí bezpečně odlišovat základní barvy, které se v letectví používají jako signální ( noční světla na letišti, barvy použité na EFISu). I já jsem se v praxi setkal s nositeli 1. třídy, kteří prošli tímto testem a evidentně takto barvy nediferencovali. Co k tomu říci? Lékaři nejsou stroje a někdy rozhodnou, že i když o tom předpis pochybuje, tento žadatel bude létat bezpečně. A on bezpečně létá.

Odpovědět

díky

23.05.2012 v 15:45 Petr F.

Díky za velmi detailní článek!

Odpovědět

platnost

16.06.2012 v 16:53 Tomáš

Caute,potreboval by som poradit . Asi o mesiac mam zdravotnu prehliadku a zaujimalo by ma ci budem vysetrovany podla tohto alebo podla stareho predpisu . Mam zaujem o ziskanie zdravotnej sposobilosti 1.triedy . Ak sa tato otazka vyskytovala niekde v komentoch alebo v clanku a prehliadol som ju ,tak sa ospraveldnujem . Budem vdacny za kazdu odpoved. =)

Odpovědět

Test zraku

26.05.2019 v 13:25 Ondra

Mohu se zeptat jak velké je písmo které musím přečíst ze vzdálenosti 6m?

Odpovědět

Přidat komentář