ÚCL změnil testy pro PPL. A způsobil poprask

14.02.2020 98 příspěvků

Tak nám ÚCL začátkem roku změnil teoretické testy pro uchazeče o průkaz PPL. Výsledek? Většina neúspěšných, naštvaných, a především bezradných adeptů na pilotní průkaz.

ÚCL změnil testy pro PPL. A způsobil poprask
ÚCL změnil testy pro PPL. A způsobil poprask (Zdroj: Aeroweb.cz)

Změna testových otázek pro získání průkazu Soukromého pilota letounů PPL nemile překvapila desítky uchazečů, kteří se přihlásili na Úřad pro civilní letectví (ÚCL) k lednovému termínu za účelem složení příslušných zkoušek. Vycházím z toho, že jsem záhy začal dostávat řadu zhrzených vzkazů, ať Pilotní testy na Aerowebu, které pro přípravu na PPL teorii dobře (a zdarma) sloužily posledních deset let, rychle aktualizujeme, protože jsou na ÚCL otázky „úplně jiné“.

Problém je, že testy byly na Aerowebu

Vznesl jsem pochopitelně směrem k ÚCL dotaz, jaký byl důvod této zásadní a nečekané změny. Ne snad proto, že bych se cítil dotčený kvůli naší testovací aplikaci, ale z jakési novinářské potřeby o takových důležitých věcech informovat s náležitým zdůvodněním.

Odpověď pana Vladimíra Horáka, ředitele Odboru způsobilosti leteckého personálu, mě svou stručností trochu zaskočila, neboť byla právě tohoto znění:

Více než zdůvodnění na mě zpráva zanechala dojem jakéhosi gesta. Nicméně serióznějšího vyjádření jsme se nakonec dočkali v pátek 7. února, kdy Úřad zveřejnil Sdělení o zkouškách teoretických znalostí na získání průkazu pilota PPL(A/H) a LAPL(A/H) na svém webu. Důvody, proč ÚCL přikročil ke změně otázek, shrnuje avizované sdělení do tří bodů.

Jednak, otázky byly neaktuální a nebyly u nich naplněny požadavky AMC1 FCL.210 a FCL.215. K tomu se ještě dostaneme.

Dále se podle ÚCL, přesněji jeho examinátorů, při praktických zkouškách ukazuje, že uchazeči o PPL nedisponují dostatečnými teoretickými znalostmi. Na vině mohla být právě neschopnost původních teoretických zkoušek prověřovat tyto znalosti.

A za třetí, počet otázek z jednotlivých předmětů nebyl dělitelný čtyřmi, tudíž nebylo vždy možné stanovit přesnou hranici 75 % pro „projití“.

Student PPL, práce všeho druhu

Začneme-li od konce, pak přizpůsobení počtu otázek dělitelnosti čtyřmi je určitě krok férovým směrem.

Prostřední bod je nejzásadnější, protože jinými slovy říká to, co mi emailem tak suše sdělil pan Horák. Uchazeči se zkrátka při přípravě na testy neučili problematiku, ale konkrétní otázky a k nim správné odpovědi. Ať už z Aerowebu, nebo z jiných materiálů škol i jednotlivců, kteří k těm otázkám v minulosti „nějak přišli“.

A tady se dostáváme k jádru věci.

Představa, že pouhá změna otázek povede ke zlepšení zmiňovaných nedostatečných teoretických znalostí, je dle mého názoru naivní. Předně – dříve či později ty otázky, pocházející z „tajné“ databáze EASA – někdo vyzobne a třeba přeloží do češtiny po vlastní ose. Zahraniční materiály na to ostatně k dispozici jsou. Pochopitelně za peníze…

Navíc, stojím si za tím, že není v silách jednoho člověka dostat do hlavy veškeré informace napříč devíti – vzájemně ne zcela souvisejícími – předměty a tyto informace uchovat v „pracovní paměti“ tak, aby bylo možné složit zkoušku na jeden zátah. Chcete-li mít bez předem známých otázek a jejich mnohdy roztodivných formulací relativní jistotu, že vás nic nezaskočí, pak byste se v podstatě museli stát odborníky na právo, psychologii, lékařství, meteorologii, fyziku…

Dovolím si zde uvést postřeh z vlastní zkušenosti. I na banální téma jde položit tak zákeřně zamotanou otázku, která se vás bude snažit nachytat, že na ni správnou odpověď od pasu nevystřelí ani odborník na danou problematiku. A že například teoretické zkoušky ATPL, které jsem měl možnost absolvovat, jsou takových otázek plné.

V případě leteckých elévů, kteří přicházejí na zkoušky PPL, je situace o to smutnější. Tito uchazeči nyní míří na teoretickou zkoušku zcela netušíce, jak jsou otázky položené a na co všechno se mají připravit.

A neveřejné otázky neulehčí situaci ani leteckým školám, které by měly žáky na teoretické zkoušky připravit.

Zdůvodnění, že některé otázky již nebyly zcela aktuální, je argument do velké míry platný. Reference na „JARovské“ předpisy, kterými se už nějaký pátek ve většině oblastí neřídíme, nemají v testech co dělat. Na druhou stranu, fyzika platí stále stejně jako před deseti i sto lety a způsob výpočtu snosu větru se také zrovna moc nezměnil.

A i z hlediska (ne)souladu s dokumentem AMC odůvodnění samo o sobě úplně neobstojí. Nařízení (EU) č. 1178/2011 – které je jako jediný dokument přímo aplikovatelné a musí být legislativně naplněno – hovoří v paragrafu FCL.215 v případě PPL pouze o nutnosti provedení zkoušek z vybraných předmětů (vizte box vpravo) bez dalších podrobností.

ÚCL se však odkazuje na dokument AMC neboli Acceptable Means of Compliance (česky zpravidla Přijatelný způsob shody). AMC není z právního hlediska přímo aplikovatelný dokument. Je brán jako přijatelný vzor, kterého se však nemusí členské státy nutně držet, pokud prokážou, že i alternativní postup je v souladu s unijním nařízením.

Uznávám, že se ve valné většině případů země rozhodnou ustanovení jednotlivých AMC naplňovat, protože je to zkrátka nejjednodušší a odpadá riziko kolizí a následných debat s EASA. I tak visí ve vzduchu otázka, zdali bylo skutečně nutné změnit kompletní databázi otázek a nestačilo jen vyřadit ty prokazatelně neaktuální, případně je jen aktualizovat.

ECQB a jiná veřejná tajemství

Shrňme si tedy, jak je dnes situace nastavena: 

  1. Aby pilot složil teoretickou zkoušku, musí se naučit „všechno“, protože neví, na co a jak bude dotazován.
  2. Uchazeči o zkoušku jsou tímto motivováni zakoupit si uniklé otázky od komerčních subjektů, které jimi disponují, nebo si je sehnat jinak.
  3. Ani výcvikové organizace nemají k otázkám přístup, tudíž ani výcvikové organizace neví, jak nastavit laťku probírané látky.

Asi logicky každého napadne, proč ona databáze EASA otázek, tzv. European Central Question Bank (ECQB), není veřejná. No upřímně, opravdu těžko říct. EASA na svém webu prohlašuje, že je databáze otázek předmětem práva duševního vlastnictví, což se – trochu nepochopitelně – má projevit jejím utajením a využitím výhradně pro potřeby testování pilotů v členských zemích.

Přitom je veřejným tajemstvím, že již zmiňované komerční databáze otázek s těmi otázkami EASA „sedí“.

Na základě vlastních zkušeností jsem naprosto přesvědčený, že by bez znalosti konkrétních otázek neprošla ATPL testy ani drtivá většina dopravních pilotů s letitými zkušenostmi. Protože s praxí mají teoretické testy mnohdy velmi málo společného. Přesněji řečeno, informace třeba o tom, kdy byla podepsána Chicagská úmluva, je za letu skutečně nevyužitelná a je naprosto normální, že takovou informaci člověk zkrátka zapomene, pokud ji pravidelně neobnovuje/nevyužívá.

Je to ostatně princip v leteckém výcviku dobře zakotvený, neboť co jiného než udržet znalosti a dovednosti na efektivní úrovni je smyslem pravidelných přezkoušení, letů na simulátorech apod.

Proti proudu

Aby nevznikl mylný dojem, že se zastávám těch jedinců, kteří ke studiu skutečně přistupovali stylem „naučím se jen těch pár otázek z Aerowebu a mám vystaráno“, absolutně nerozporuji právo ÚCL změnit testovací otázky. Kolik takových „střelců“ ale je? A nemělo by být spíše zodpovědností leteckých škol tyto případy odfiltrovat a ke zkouškám vůbec nepustit? Úplně stejně, jako je to u zkoušky praktické, k níž bude třeba těžko připuštěn někdo, kdo nezvládá komunikaci při letu po okruhu.

Přece neznamená, že ten, kdo neumí z hlavy cejchovací rovnici výškoměru, nezná princip jeho fungování. Anebo že je špatný pilot ten, kdo z hlavy neví, jak se nazývá třetí vrstva atmosféry či jaký je ekvivalentní výraz pro přísluní.

Aby bylo možné určit kvalitu vědomostí jednotlivých uchazečů tímto způsobem, bylo by asi na místě testování ústní, tak jako je to v Česku obvyklé například u zkoušek z angličtiny. Naopak tam, kde není třeba z kapacitních důvodů možné zkoušet ústně, bývá zvykem sestavit širokou databázi otázek, z níž se do zkoušek vybírá vždy jejich část. Taková databáze otázek by ale měla být veřejná, aby bylo možné se připravit na jejich konkrétní znění, případně si už v rámci přípravy vyjasnit nezvyklé pojmy, překlady cizích slov atd. Příkladem budiž třeba obyčejné teoretické zkoušky v autoškole.

Mrzuté je tedy to, že Úřad změnil testy bez jediného varování a že se zkrátka rozhodl „naskočit“ na onu hru s tajnými otázkami. V době, kdy se nejen letectví, ale společnost celkově ubírá k tomu, aby téměř vše bylo transparentní, veřejné a otevřené, to není moc trendy a dává to všem zúčastněným špatný příklad.

A co dál?

Měl jsem možnost mluvit s několika neúspěšnými adepty, jakým směrem se nyní bude ubírat jejich příprava. Světe div se, nikdo z nich nenabyl dojmu, že je možné dostat do hlavy veškeré informace z učebnice pilota. Naopak upínají svou snahu k tomu, že se podaří nějakým způsobem otázky získat, třeba alespoň v angličtině.

Protože co se jinak stane? Nebudou piloti. Soukromí, ale ani profesionální, kteří z těch soukromých vyrůstají. Piloti, kterých je – alespoň podle odhadů průmyslu za poslední desítky měsíců – potřeba víc a víc.

Je-li tedy skutečným problémem nedostatečná kvalifikace a připravenost uchazečů o pilotní průkaz, pak by bylo vhodné, aby se snaha všech, tedy i leteckých úředníků celé Evropy, ubírala směrem k lepšímu a efektivnějšímu vzdělávání. Ostatně podobným stylem se kdysi vydal zámořský úřad FAA.

Umím si představit třeba veřejný zkouškový portál přímo na stránkách ÚCL, kde by se každý nový pilot mohl seznámit nejen se zkouškovými otázkami, ale i s jejich vysvětlením největšími odborníky na dané téma, grafickými přílohami, články, videi. Taková práce by si získala v Evropě nemalou pozornost.

Pokud by něco podobného bylo na stole, Aeroweb bude první, kdo tomu nejen zatleská, ale zároveň poskytne veškeré možné prostředky, jak takový počin mezi piloty podpořit.

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Reklamace je také bezva

14.02.2020 v 10:19 Martin H.

Jinak je super, že "ÚCL současně informuje, že vzhledem k nové databázi zkušebních otázek, pokud by nastal případ nejasného výkladu obsahu otázky, je možno postupovat v souladu se Zkušebním řádem ÚCL CAA-ZLP-060, bod 5.5.2 Reklamace otázek."

Tak se podíváme na bod "5.5.2 Reklamace otázek" Zkušebního řádu:Každý uchazeč má právo zpochybnit a reklamovat správnost a jednoznačnost zkušebníchotázek a navržených odpovědí v písemných a počítačových testech a to, zda obsahzkušebních otázek a jejich obtížnost odpovídá osnově teoretické výuky a požadavkůmpříslušného předpisu pro způsobilost leteckého personálu. Způsob podání reklamace: Reklamaci je nutné podat písemně na stanovenémformuláři do rukou personálu RZP/ÚCL ihned po seznámení se s výsledkem zkoušky.V takovém případě není povoleno konzultovat reklamované otázky s jinými uchazečinebo nahlížet do studijních materiálů. O výsledku reklamace rozhoduje Ř/OZLP do30 dnů od podání reklamace.

Tzn: jediná možnost reklamace je zjevně bezprostředně (!!) po oznámení výsledků, tedy: není na to žádná rozumná lhůta, není zkrátka možné reklamovat např. až poté, co se na tu problematickou věc podívám bez stresu po zkoušce v klidu domova a reklamoval bych tzv. na jistotu, protože bych znal přesné zadaní otázky.

Současný způsob "reklamace" je tedy jen pro smích, takto pojatá "reklamace" bude vždy víceméně jen střelba od boku. Toto vše u zkoušky, na kterou se nyní musíte připravovat nejméně desítky, spíše ale stovky hodin a zaplatíte za ni tisíce korun. Vítejte v ČR 21. století.

Odpovědět

14.02.2020 v 10:42 blazek

Celkově zkoušky na UCL jsou k smíchu / pláči...

Nemožnost podívat se na to, co mám špatně, když test zvládnu. Zvláštní překlady (např. jsem tam měl adventní místo advekční mlha :D). Nutnost nahlašovat se na termíny několik měsíců předem (u ATPL je teď už trochu lepší), na ppl jsem musel čekat 2 měsíce, třeba v Rakousku můžete jít kdy chcete. Program na ATPL testy by zvládl průměrný programátor udělat 100x líp. Pokud nějakou otázku chcete rozporovat, ať už z důvodu špatného překladu, nejednoznačného zadání apod. tak mají 30 dnů na vyřešení, na konci dostanete jen totálně arogantní mail, že to nebylo uznáno, bez vysvětlení (cizincům to příjde v češtině). Paní u testů, které neumí ani slovo anglicky a absolutně nerozumí obsahu zkoušek (jinak nic proti nim). A když jsem viděl v jaké kvalitě / rozlišení jsou přílohy, tak jsem nevěřil, že tohle vůbec někdo myslí vážně.

Na to, kolik to stojí (po 5000,-) je to hrozná služba.

Odpovědět

RE: PPL zkouška

17.02.2020 v 17:53 Tom M

Obávám se, že  UCL to jako SLUŽBU v žádném případě nechápe.

Už vázev upozorňuje, že jsou jednou nohou ještě v Rak -Uhersku a jejich účelem je hlídat, stíhat a potírat... Čím eéně nových letců, tmím éně novsých tarostí a práce...

Odpovědět

UCL

14.02.2020 v 12:45 Petr

Pan Horák nikdy nepřekročí svůj stín a dokud na UCL budou sedět experti s jeho lidským a odborným přístupem, UCL bude dál vnímán v letecké komunitě jako protiletecký úřad, pro který je každý žadatel o cokoliv nepřítel. Dokud jsem ještě působil českém letectví, pamatuji si na jeho přístup k naší letecké škole, hraničící s úřední šikanou. Těžko říci, jestli na tom jiné komerční školy byly líp.Mívali jsme v pořádku naprosto všechno, stejně nebyl spokojen, dokud jeho výjezdní komando při kontrole něco nenašlo. Takovou maličkost, že úředníci UCL jsou placeni mimo jiné z daní, které komerční letecké školy vydělají a pošlou státu on a jemu podobní nikdo nepochopí, naopak neprominou jedinou příležitost hodit jim klacek pod nohy. Nových adeptu letectví a leteckých škol je mi líto, protože inovativní přístup UCL k ničemu dobrému nepovede.

Odpovědět

RE: UCL

14.02.2020 v 14:15 Vlado

Na toho pána som snáď nikde nečítal pozitívnu reakciu, je to očividne úradnícky prístup sovietskeho typu, kde úradník s pečiatkou je viac ako Boh;-)

 

Odpovědět

RE: UCL

12.03.2020 v 19:08 Martin

Tady se musím ÚCL aktuálně zastat. Nevím, jak to probíhalo před lety, ale dnešní kontroly ATO v naší organizaci probíhají na velmi profesionální úrovni bez jakékoliv "šikany". Asi vždycky záleží i na přístupu samotné organizace.

Odpovědět

Testy

14.02.2020 v 13:52 Petr

Problém v testech na ÚCL je stejný, jako prakticky na všech institucích. Úřad nezkouší z toho, co je nutné znát, ale spíš z toho, na co se dobře kladou otázky.

Dokonce i v otázkách pro pilotní průkaz na větroně je stupidní dotaz "Co je to loxodroma?" Zbytečnější otázku snad neznám...

Příjemně mě překvapila skladba otázek na LAA. V otázkách se nevyskytují zbytečné dotazy, ani žádné slovíčkaření. Prostě to, co je v praxi využitelné...

 

Odpovědět

RE: Loxodroma

14.02.2020 v 19:41 OK-Tin

Taky se chystám na zkoušky a jsem ze změn trochu nervozní.  Takže chápu frustraci.Možná na tom všem část pravdy bude. Tím netvrdím, že jsem z této novinky na větvi.Ale myslím, že je důležité ty podstatné věci pochopit, ne se je jen našprtat.

Loxodroma je zajímavý koncept, ale bohužel během výcviku jsem jej zpočátku také moc nepochopil.A spousta lidí nad tímto názvem jen mávne rukou jako nad zastaralým konceptem.

Nicméně pokaždé když letíš kurz dle kompasu tak opisuješ loxodromu!Ano velká kružnice je sice nejkratší vzdáleností dvou bodů, ale pokud by jsi chtěl letět pomocí kompasu z bodu A do bodu B.Budeš opisovat křivku - Loxodromu. S výjimkou letu na sever a jih a u letu na rovníku východ a západ.S pomocí GPS už by to šlo

https://drive.google.com/open?id=1mjFYL6O853zW7RBNku8-9-oirvpOvt2g

Viz obrázek (pokud nebude smazán odkaz) s tratí po Velké kružnici z Brna do Paříže.Začínáš s kursem cca 275°, ale kousek před Paříží už by jsi letěl cca 260° Kdyby jsi letěl dle kompasu a držel 275° celou cestu (v dokonalém bezvětří a ignorujme na chvilku deklinaci)Do Paříže nedoletíš.

Snad ti to pomohlo.

Odpovědět

RE: RE: Loxodroma

15.02.2020 v 7:54 Honza

pointou je, že plachtař po loxodromě v životě nepoletí.

Odpovědět

RE: RE: Loxodroma

15.02.2020 v 17:50 Peter

No dobre, ale pre ľudskú činnosť je rozhodujúca účelnosť. Nejaký merateľný rozdiel medzi loxodromou a ortodromou je až pri vzdialenostiach cca 1000 km a viac, čo je pre bežného PPL asi ako cesta na Mesiac. Ak aj niekto letí s takým papieráčikom kamsi do Afriky, tak poletí po štandardných, dávno spočítaných tratiach a nebude sa babrať s nejakým výpočtom ortodromy po trati Benešov - Dárfúr, nemá to zmysel. A keď sú rozdiely medzi loxo a orto v ráde pár stupňov a kompas je delený po 5°, taký lepší po 2° a deviácia je bežne +/- 2° tak aký je praktický význam takýchto znalostí?

Inak, po 14 rokov praxe výučby leteckých predmetov (navigácia, meteorológia, prevádzkové postupy) si dovolím súhlasiť s názorom, že skutočné hlbšie vedomosti a hlavne súvislosti medzi nimi upadajú. Študenti sa hlavne nabiflia správne odpovede a mladí ľudia majú krátkodobú pamäť spravidla dobrú. Škoda, že v tej dlhodobej toho veľa nezostane :-)

Iná vec je, že súhlasím aj s názorom o zamotanosti a niekedy až zákernosti tých EASA testov. Keď som tie predmety učil, tak som si samozrejme tvoril aj nejaké testy. Ale dôsledne som tie testy testoval, či sú otázky zrozumiteľné, zásadne som sa vyhýbal tzv. záporným otázkam, dvojznačným formuláciám odpovedí a hlavne hlúpostiam, ktoré sú pre praktický letecký život zbytočné. Nie je to vôbec jednoduché a keď som videl prvú sadu otázok čo stvorila EASA, tak mi bolo jasné, že to tvorili právnici a nie ľudia od knipla.

Takže chápem aj pobúrenie leteckých študentov a ich leteckých škôl, ale aj snahu ÚCL o skvalitnenie vedomostí. Len je potrebné nájsť správnu cestu. Mne sa ako jedna z možností javí akýsi štandardný test, očistený od "chytákov" a potom ústna skúška (verejná, teda s ostatnými účastníkmi v pozadí), kde sa dajú vyjasniť rôzne diskrepancie. O.i. skúšajúci získa náhľad na uchádzača, čo je to zač, a tiež uchádzač zistí, že daný inšpektor nie je len spočítavač bodov z testu.

 

Odpovědět

RE: Testy

28.02.2020 v 10:18 MM

Uf, musis mat velmi kvalitnu skolu ked netusis co je to loxodroma, povazujes to za zbytocnost a chces byt pilot. 

Presne ako bolo spomenute v clanku hore, je strasne vela skol ktore tomu moc nedavaju. A co v clanku spomenute priamo nebolo, (bolo ale velmi decentne a skor medzi riadkami) je to ze je este viac vselijakych pseudopilotov ktory vedia velke H a ono to potom aj tak vyzera v celom priestore triedy G a E.

Odpovědět

RE: RE: Testy

28.02.2020 v 12:44 Pavel Kříž

To MM: A jak přesně v prostoru třídy G a E využiješ své dokonalé znalosti loxodromy a ortodromy? To by mě docela zajímalo.... V těchto prostorech je hlavní koukat okolo sebe a ne přemýšlet, jestli letím po loxo, nebo ortodromě....

Pavel

Odpovědět

RE: RE: RE: Testy

28.02.2020 v 16:07 Vlado

Nijako to nevyužije, len vždy sa nájdu ľudia, podľa ktorých kvalitu pilota určuje to, či ovláda veci, ktoré využije nula až jeden krát za život.

Zvlášť, keď let na gps je dnes maximálne pohodlný a umožňuje ďaleko viac pozornosti venovať okolitej premávke.

Odpovědět

Kvalita vycviku

14.02.2020 v 14:52 PB

Timto zpusobem se rozhodne kvalita nezlepsi. Ze 100% osobnosti pilota, je 30% jeho osobni pristup, 30% skola, 30% instruktor.

Pilot se sam musi rozhodnout, zda chce opravdu neco umet, nebo chce pouze se naucit otazky. K nasmerovani, mu ma pomoct instruktor nebo letecka skola. Ucebnice Pilota, je material spis pro doktoranty a vedatory a konstruktery. Pilota moc nenauci. Spousta grafu, nic praktickeho pro piloty.

Otazky by meli slouzit k tomu, aby pilot vedel co je dulezite a ma to jako zacinajici elev umet z hlavy.

Lepsi by bylo soustredit se na nektere komercni kluby, ktere maji nejvetsi pocet smrtaku, chrli piloty jen diky nizke cene a free style pristupu. To ze jejich studenti chodi na prakt.zkousku CPL na treti pokus bez dodatecneho vycviku, je do nebe volajici. UCL to nevadi. To ze skoly litaji IFR vycviky pouze z Roudnice a Sazene do Vodochod a Varu, je hrozne a nikomu to nevadi - pripravuji zaka pouze na zkousku.

Podivejme se na kvalitu instruktoru... Kazdy kdo si odsedi v letadle kurz FI, a umi vybrat vyvrtku, je instruktor.  Nemel by spis u zkousky demonstrovat jak bude ucit jednotlive ulohy a ze nebude chrlit sracky, myty a legendy svym zakum? FI je nejzodpovednejsi kvalifikace ze vsech, protoze to co zaka naucite v PPL vycviku, nese si cely zivot. Kdyz jim povereny examinator bude ukazovat prulety pomezi hangary, a nikomu to nevadi tak je neco spatne. 

Neverejnymi otazkami se to rozhodne nezlepsi. Naopak, lidi by meli vedet, na co se soustredit. Je to jen dalsi buzerace stejne jako zkouska a povinny kurz na IFR anglictinu. Nikde v okolitych statech to neni. Jen u nas.

At kazdy examinator UCL zkusi udelat tyto PPL testy, podobne jako se to jeden cas pozadovalo po lektorech ATPL. Kdyz ne, at vrati prukaz.

Otazka zni, zda li UCL budeme do budoucna potrebovat. Nektere skoly uz vydavaji rakouske prukazy, volaji si zahranicni examinatory. Obcan, ktery nema v CR trvaly pobyt, nemuze pozadat o prevod prukazu, coz si myslim ze je az protizakonne. Musi se zde delat IFR anlictina. Mnozi se zahranicni registrace letdadel, protoze je to jednodussi a levnejsi bez vlyvu na bezpecnost (viz statistiky). Omezeni udrzby a motoru vyplyvajici z provoznich pozadavku a buletinu ceskeho UCL, jsou tristni pac vychazeji z aeroklubove filosofie - RADSI NELITAT ABY SE NIC NESTALO. Ono urednik to neplati ze sveho. Je zvlastni pozorovat, jako siroko daleko jedine ceske UCL vlastni letadla, Barona a Z43, aby si examinator zamestnanec odvezl zadek z Ruyzne do Vodochod a udelal 1 zkousku, pac druhou nezvladne. Ale placou ze namaji na zaplaceni kvalitnich lidi. 

Kdy zacneme chodit na zkousky PPL do zahranici??

Odpovědět

Souhlas se zmenou

14.02.2020 v 15:56 Radek

Já teda se změnou souhlasím, když jsem dělal PPL zkoušku před deseti lety tak jsem byl jedinej kdo potřeboval kalkulačku a trojúhelník ... všichni ostatní si pamatovali že když je v otázce 310 stupňů, tak odpověď je 50 ... to mi teda nepřišlo normální ... a když vidím některé absolventy či studenty co předvádí když přiletí v rámci navigačních letů k nám na letiště, tak jsem rád že dochází ke změnám požadavků ... Radek

Odpovědět

RE: Souhlas se zmenou

14.02.2020 v 16:36 Vlado

a čo majú testy na ucl spoločné s tým, čo predvádzajú študenti/piloti pri prílete na vaše letisko?

V teoretických testoch nebolo absolútne nič, čo by mi ako pilotovi povedalo ako sa chovať pri prílete na letisko;-)

A stavím sa, že nič také tam ani nie je po zmene. Navyše je to vec, ktorú vie dokonale preveriť praktická časť preskúšania.

Príde mi úsmevné ak si myslíme, že nejaké testy sú zárukou komplexnosti a hlavne praktických zručností. To je presne to isté ako keď si niekto myslí, že kvalitného absolventa školy robia štátnice, či maturita.

Navyše oveľa vhodnejšia literatúra na výcvik ako učebnica pilota mi príde učebnice létaní, je to oveľa bližšie reálnemu výcviku ako učebnica pilota. 

Odpovědět

RE: Souhlas se zmenou

14.02.2020 v 16:49 PB

A pouzils nekdy ten trojuhelnik v praxi za letu???

Odkus za letu zjistis jak ve vzduchu a kolik fouka vitr abys to mohl pouzit a prpocitat?

Bud mas displeje a ty to ukazou a spocitaj, nebo ti to je cele k nicemu a letis metodou KURZ -BOD a tim vylucujes snos.

Odpovědět

14.02.2020 v 17:41 Jan

Hmm takže ve finále přibude pilotů ULL. Tenhle úřad má všeobecně na všechno spoustu času. Vzpomínám AOC,borec který dělal audit se změní a nový borec věci vidí jinak ... dále výcviky UPRT ... a teď zkoušky PPL, proč to nezkouší experti z úřadu ústně ? 5 litru za zkoušku, kde dostanete hnusnou dvacatou kopii performance tabulky hovoří za vše. 

Odpovědět

RE:

14.02.2020 v 23:58 Jakub

Máte pravdu, mám právě za sebou teoretickou přípravu na PPL a měl jsem začít s praktickým výcvikem... nyní se ale vážně rozmýšlí, že se na to asi vyprdnu a půjdu raději na ULL, nebo toho nechám úplně. Měl to být koníček, záliba, zábava, nicméně učit se v mém věku něco tak, abych si byl jistý, že mě záludnostmi nenachytají a to ještě v tolika oborech? Na to je to přece asi jen příliš velká investice. 

Děkuji tímto ÚCL, za zničení mého snu... 

Odpovědět

RE: RE:

15.02.2020 v 9:07 Tomas

Vidíš sám si sa vzdal. A presne o tom to je prečo nie každý môže byť niečím cím si zmyslí, že chce byť. Asi to tak silno nechceš keď ta odradí jedna zmena v skúškach. A hľadáš cestu ako s tý vyd..bat. Ale môj názor je taký, že pokiaľ sa naučíš zo starých testov a na ucl prídeš 100% pripravený tak tie skúšky urobíš. Tak neplač, nevyhováraj sa na vek a sadni si k tomu. Tak isto vediem aj mojich študentov. 

Odpovědět

RE: RE: RE:

15.02.2020 v 16:27 Vojta

Já se pánovi nedivím. Každý máme své limity, co jsme ještě ochotní podstupovat a vůbec to nesouvisí s tím, jestli jeho sen je silnější než váš. Je to o tom, jestli je ospraveditelné, po kýmkoliv, kdo chce PPL vyžadovat, to co teď předvádí UCL a ještě takovým způsobem. Je dobře, že se někdo proti zlovůli úřadu ozval, protože těch problémů je více a tento je jen jeden z mnoha. Na jedné straně se EASA/UCL hrdinně bijí v prsa, jak přiblíží létání lidem, dělají všelijaké roadmapy, jak to zjednoduší, jak to přehnali s regulací, kvůli malému riziku GA létání a kdesi cosi a pak skutek utek. Je na čase se ozvat, protože jinak to půjde do kopru časem celé, pokud nám budou pravidla hry určovat diletanti a my pořád budeme držet hubu a krok. Já nevidím jediný důvod, proč by otázky nemohly být veřejné, jako jsou u autoškoly. Výchova dobrých pilotů by měla být odpovědností leteckých škol, tam je to těžiště. Nakonec je tu element examinátora úřadu ÚCL, který má nejlepší možnost odhalit, jak na tom kdo reálně je. Jenže examinátoři ÚCL, to je další kapitola sama pro sebe... Prostě kapříci si tu udělali zatuchlý rybník a je na čase najít špunt. Jinak zatuchnem s nimi.

Odpovědět

UCL - ATPL

14.02.2020 v 18:17 Milan

Na základě vlastních zkušeností jsem naprosto přesvědčený, že by bez znalosti konkrétních otázek neprošla ATPL testy ani drtivá většina dopravních pilotů s letitými zkušenostmi. 

Osobně si myslím, že onu drtivou většinu by tvořilo 100% dopravních pilotů s letitými zkušenostmi. A cca 98% mladších, kteří skládali zkoušky cca před pěti lety. 

Naprostý souhlas s tím, že otázky jsou pokládány systémem nachytáme tě na nesmyslném příkladu, kdy budeš deset minuT přemýšlet o tom, na co se tě vlastně ptají...

Odpovědět

RE: UCL - ATPL

15.02.2020 v 12:51 begis

Presne tak, v ATPL je treba znat spravnou odpoved, aby clovek pochopil otazku :-)

Odpovědět

RE: UCL - ATPL

15.02.2020 v 13:44 tomas

Dovolím si ti oponovať. Uveď mi aspoň jednu otázku z testov atpl kde ťa chcú nachytať. Vieš najkôr je potrebné tú otázku si poriadne prečítať čo väčšina nerobí a otázku len očami prebehne. A potom nariekajú, že ho nachytali. A to presne bolo úmyslom EASAi. Aby sa ľudia neučili tie testy mechanicky tzv "by heart" ale pozorne sa tým zaoberali.

Odpovědět

RE: RE: UCL - ATPL

15.02.2020 v 18:50 Michal Řeháček

Tak třeba otázky v radionavigaci o tom, jestli navigační databáze je read-only. Easa tvrdí, že ano, ale to, že company routes se editovat dají to se jaksi nepočítá. nebo otázka z airframes na to, jestli se nafoukne skluzavka, když se neodjistí východ - no jak v kterém letadlem což ale v otázce není. Nebo dotazy na galileo a gps, kde jde o to, co přesně patří do navigation Message a co už ne. A další.

Odpovědět

RE: RE: RE: UCL - ATPL

15.02.2020 v 19:07 Tomas

Nehnevaj sa, ale opäť si dovolím argumetačne oponovať. Ano máš pravdu v tom, že nie v každom lietadle je všetko tak ako to popisujú testy Atpl EASA. Lenže tie testy sedia na boeing 737 a je to aj v popise tých testov. Že sú robené primárne na štruktúru lietadla B737 a ostatne nepoznám prípad kedy sa niekto ozval a reklamnovanú otázku kvalitne vyargumentoval, že by mu ju neuznali. Nerobte z komára somára. ATPL testy obsahujú databázu 14000 otázok a tých záludných je koľko.. 10? 20? Je to úplný nezmysle sa tým zapodievať. To isté platí pre PPL

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: UCL - ATPL

16.02.2020 v 22:19 Milan

Nelze vše zjednodušovat na 10 - 20 nesmyslných otázek. Tak problém nestojí. Například obecnou navigaci ATPL jsem se učil tak, aby mě nenachytalo nic, z několika učebnic a velmi důkladně. Dokončil jsem ji asi 7 minut před limitem a téměř 20% otázek jsem neměl vůbec, nebo měl špatně. Vystudoval jsem ČVUT a řekněme, že jsem na tom teoreticky mnohem lépe, než někteří ostatní. A nikdo mi zatím nevysvětlil, jak je možné, že právě ti někteří ostatní, kteří se učili systémem otázka odpověď zkoušku zvládli lépe, nebo stejně. Rozdíl mezi námi je, že navigaci rozumím a oni moc ne. Respektivě v praxi jim zůstalo jen velmi málo z oné zkoušky. Kdysi dávno, když jsem začínal a šel k teorii PPL, učil jsem se ze skript Bez-Air. Držím v ruce Leteckou meteorologii, komplexní skripta pro všechny, tedy i ATPL - hádejte kolik mají otázek?  Celých 300. O navigaci  nám říkal jeden zkušený navigátor, když budu chtít poskládat všechny důležité otázky z navigace, vymyslím jich 300, možná 400. Když budu chtít vymýšlet ptákoviny, vymyslím si jich 500. Kolik jich je v databázi? 1000? Někde dokonce víc... Potíž je v nesmyslně nastavené výuce a následné zkoušce, která je jen umělým redukčním sítem, nic jiného to není. Není absolutně žádnou zárukou kvality výsledku. A ano, je zoufalou pravdou, že ÚCL je personální průšvih. Systém není dobrý. Vůbec nechci hájit vyděšené uchazeče, kteří se bezmyšlenkovitě nadrtili otázky. Je pitomost si hrát na tajnou databázi, mnohem čistší by byl způsob zkoušky jaký je na skutečných vysokých školách. Standardní běžný test a následně ústní zkouška, ze které velmi rychle profesionál zjistí, jestli se někdo učil nazpaměť otázky. Ale to bychom nevyhověli EU... Se systémem se nedá asi dělat nic, nicméně ÚCL by se měl probudit a vytvořit precizní učební materiály navázané na otázky. A také by se měl zamyslet nad arogantním opojením falešným pocitem moci svých zaměstnanců. Tam někde je problém. A pořád trvám na tom, že Ti staří nebo mladší pardálové, ať už sedí na pravý, nebo levý sedačce, by u dnešních zkoušek shořeli jak papír. A podezříváme je, že jsou špatní a neumí svojí práci?

Odpovědět

75% ??

14.02.2020 v 18:35 Vasek

Zdravim diskutujici.

Souhlasim s tim, ze utajovani otazek nezabezpeci vetsi/hlubsi teoreticke znalosti uchazecu. Souhlasim i s tim, ze to jde jaksi proti duchu doby(kdy se snazime o vetsi transparetnost), a zavani to dobou minulou.

Zaujala me ale jina perlicka. Na oficialnim sdeleni UCL k teto zmene ctu: ...z veřejnosti byl podán podnět, aby otázky byly koncipovány tak, aby mohl být počet otázek určený pro každý předmět dělitelný 4 a mohlo tak být deklarováno přesné rozhraní nad a pod hranicí úspěšnosti tj. 75 %...  Konec citatu.

To je protimluv, ze :). Pokud mam pocet otazek delitelny 4, tak je prave jeden pocet (ta presna 3/4) jaksi sporny, jestli je nad nebo pod 75%, protoze je presne 75%. Pokud pocet otazek neni deliteny 4, pak jakykoli pocet presnych odpovedi dava jasnou odpoved, jestli je nad nebo pod 75% :) 

Takze tenhle duvod menit pocet otazek je nesmyslny, ba kontraproduktivni :)

Dale je legracni, ze lide s timto matematickym citenim rozhoduji o otazkach, kde se slovickarenim rozhoduje o uspesnosti/neuspesnosti lidskych karier...

  

 

 

 

Odpovědět

RE: 75% ??

14.02.2020 v 22:30 Radim

No snazi se tim pravdepodobne rici, ze pokud budete mit 4 otazky, muzete se splest prave jednou, abyste prosel. Pokud bude otazek 8, muzete se zmylit dvakrat a stale projdete. No a pokud budete mit otazek 5, 6 nebo 7, stale je pripustny jen jeden omyl - cili musite odpovedevet vice otazek, ale nenavysi se Vam pocet pripustnych omylu. Takto mi to rika me matematicke citeni.

Odpovědět

RE: RE: 75% ??

15.02.2020 v 1:02 Vasek

Ja jsem pochopil, co SE SNAZI rict. Ze projdete, pokud mate ALESPON 75%. Tj, ze nutne minimum je ta presna 3/4. Ono ale rika, "aby ... mohlo tak být deklarováno přesné rozhraní NAD a POD hranicí úspěšnosti tj. 75 %", coz prave neni v pripade tech presnych 75%, to neni ani "nad" ani "pod". Kdyz uz si hraju na presne slovickareni (definuju zavazny zakon de facto), tak bych asi mel byt presny. A kdyz vyrabim duvody, ktere neexistuji, nemel bych se do toho zamotat jako v tomto pripade :)

Cela ta delitelnost 4 je nesmysl. Definice "Alespon 75%"- jak se nejspis SNAZI rict, je jednoznacna pri jakemkoli poctu otazek.

Podotykam, ze proti samotne zmene otazek nic nemam (pokud je nepripravovali stejni lide co psali tenhle vyrok :)

Odpovědět

RE: RE: RE: 75% ??

17.02.2020 v 10:31 Radim

Myslím, že to zamotáváte více než je potřeba a jedním z cílů, který mi připadá logický a v pořádku je, že jsem schopen určit počet otázek, které musím zodpovědět správně a že to bude celé číslo - protože za správně odpovězenou otázku obdržím 1 bod, za chybně odpovězenou 0 bodů. Je trochu nelogické, když výpočtem zjistím, že musím odpovědět správně nejméně 8,25 otázek, ale způsob bodování neumožňuje takové hodnoty dosáhnout. Nic víc bych v tom nehledal.

Odpovědět

názor

15.02.2020 v 7:32 Tomas

Ako absolvent ATPL už so zmenenými otázkami si dovolím s nazormi kolegov vyššie nesúhlasiť. Zmenené otázky a tajná databáza môžu vadiť iba adeptom, ktorí prídu na skúšky nepripravený. Áno sú tam záludnosti v tých testoch, lenže tých je tam tak mizivé percento, že pokiaľ prípade dotyčný na skúšky pripravený tak nemá problém test splniť. A vzhľadom na to, že je ich tam mizivé percento je veľmi malá pravdepodobnosť, že otázku dostane v teste. Takže páni neplačte, nesťažujte sa a študujte. PPL ani ATPL nie je nič ťažké. Čo sa týka pilotov tak tam je problém, že nemajú záujem sa viac niečo dozvedieť. Stačí im lietať okolo komína. Tam začína a končí ich "kariéra". 

Odpovědět

RE: názor

15.02.2020 v 9:22 blazek

Aha, takže ty si ATPL udělal tak, že si se učil z knížek, popř. z toho co ti na teorii řekli instruktoři a pak si došel na zkoušku a dal si to? To bych chtěl vidět... Jestli jo, tak klobouček. Jako skoro absolvent atpl můžu říct, že i sebelepší příprava bez testových otázek tě na ty testy úplně nepřipraví a pokud vidíš ty otázky poprvý v životě na zkoušce, tak to vzhledem k časové tísni nemáš šanci dát.

Například ve výkonnosti jsem měl 3 příklady, co nebyly nikde řešený (myšleno jako typ otázky). To jsem prošel komplet avex, bristol a knížky z oxfordu. Nikde nic... Máš pak v průměru 2 minuty na otázku a nemáš vůbec čas přemýšlet o postupu, jak by to asi mohlo být.

Řekl bych spíš, že tam je mizivé procento nezáludných otázek. Kolikrát, když je úplně jasná odpověď tak mi minutu - dvě zabere to, že kontroluju, jestli tam není někde náhodou nějaký chyták.

Odpovědět

RE: RE: názor

16.02.2020 v 21:48 Tomas

Tak to já mám jinou zkušenost. Jak píšete, učebnice Oxford, AvEx desetkrát dokola, poznámky z kurzu - a podařilo se dat všechno napoprvé během těch dvou zkouskovych týdnů. 

Odpovědět

Historie se opakuje aneb úřad nikdy nezklame

15.02.2020 v 9:08 Jirka

Změna souboru otázek není sama o sobě žádnou hrůzou. Je fakt, že řada otázek byla zcela neaktuální, takže jejich update v tak dynamickém prostředí jako je letectví je přirozený.

Horákovo zdůvodnění rovněž není žádným překvapením. Jsem aktivní v letectví 30 let a arogantní a často nekompetentí chování úřadu i Horáka je stálice, která zřejmě pramení z našich rakouskouherských byrokratických kořenů vypilovaných touhou škodit z dob komunismu.

Americké FAA přistoupilo ke stejnému kroku před pěti lety, avšak jejich zdůvodnění, založené na změně otázek tak, aby nebyly obsaženy neaktuální (zcela vypuštěna problematika NDB přiblížení, LORANů apod) a dále ujištění, že ty části neměnné v letectví se nezměnily, vypublikování vzorových testů, dodání aktuální literatury zcela kopírující  hloubku a rozsah požadovaných znalostí, to jsou atributy, kde americký občan přesně ví, za co platí své nízké daně a jsou to přesně ty atributy, které jsou našemu úřadu zcela cizí.  (čtěte například zde https://www.boldmethod.com/learn-to-fly/regulations/faa-exams-changing-to-the-ACS/ )

Marně se bude náš úřad ohánět univerzálním argumentem "my to děláme pro bezpečnost v letectví". Neexistuje žádný relevantní kladný vztah mezi náročností a utajením testování a úrovní bezpečnosti v letectví. Rozhodně existuje takovýto vztah, mezi transparentností požadavků na úroveň znalostí a dostupností relevantních studijních materiálů a osob, schopných tuto teorii naučit. To první však EASA následně náš úřad neposkytují vůbec, to druhé (vyučující) postupně mizí s věkem učitelů a instruktorů, jichž je již nyní zoufalý nedostatek včetně těch na našich slavných "leteckých" univerzitách.

A tak budou zkoušky PPL teorie zřejmě věrně kopírovat změnu v souboru otázek ATPL teorie, s tak neuvěřitelně vysokým procentem neúspěšnosti, jaký nemá obdobu v žádném jiném odvětví (snad výjma studentů z našich prezidentsky spřátelených asijských zemí, kteří si sice anglicky neobjednají pivo ani vám neodpoví na dotaz, zda u zkoušky uspěli, zato však testy na českém ÚCL v angličtině úspěšně odklikají za 20 minut - taky zajímavý atribut zkoušek u našeho úřadu). A neprospěje to nikomu.

Co by jistě prospělo, by byly evaluace pracovníku úřadu, zejména těch, kteří svou pozici zastávají už léta ale nit na nich nezůstává suchá, když se o nich debatuje. A "nový" ředitel úřadu by se měl zamyslet nad tím, že ke zvýšení bezpečnosti a zvýšení úrovně znalostí leteckého personálu nestačí vypublikovat na stránkých jednou za 5 let příběh kampaně Doletíš?!

Odpovědět

Nepřekvapili mě..

15.02.2020 v 19:46 Petr

jen doplním co jsem už napsal....Jsem zvědav, jestli bude UCL pátrat po příčinách stavu že většina adeptů neprojde už PPL teorií, nebo zda ze všeho obviní "neschopné" adepty létání a nejlíp taky všechny letecké školy... (Aeroweb již obviněn byl) čímž atmosféra ještě víc zhoustne a příkopy se ještě víc prohloubí. K ničemu dobrému to ovšem nepovede. Jsem ze staré školy a jsem dalek tomu, abych volal po snížení kritérií PPL...a dalších, nicméně tohle rozhodně  není cesta ke zlepšení úrovně budoucích pilotů. A nevím jestli na UCL soudruzi domysleli důsledek...pokud totiž většina adeptů skončí už na PPL teorii, UCL "nepotrestá" jenom ty letecké školy, proti kterým neustále bojuje, ale taky svoje examinátory, protože brzy nebudou mít koho přezkušovat...Nejen žáky PPL, ale taky, IR,FI,  CPL...protože do návazných kurzů nebude mít kdo nastoupit....   

Odpovědět

fakt jsou otazkz takove zlo?

15.02.2020 v 21:12 Michal

Lednovy termin udelal udajne akorat jeden clovek. A to udajne ten, ktery se nejakym rizenim osudu nedozvedel o tom, ze existuji otazky na Aerowebu. Takze mimodek potvrdil. ze je potreba se ucit teorii a ne par vybranych otazek. Takze jestli UCL udelalo nove otazky, ktere jsou aktualni a zahrnuji to, co byl mel adept PPL umet, tak tento clovek potvrdil, ze otazky jsou zvladnutelne se studiem teorie.

Ano, tema teorie PPL je docela rozsahle a neni pro novacka v oboru jednoduche, ale co je dneska jednoduche. Narikat na to, ze mi nekdo sebere par otazek, kde jsem se misto pocitani snosu naucil spravnou odpoved snos 4 stupne doleva? to snad nemyslite vazne, toto snad kazdy musi umet i kdyz to asi nebude prakticky prilis casto pouzivat. 

Prestanme fnukat a naucte se, co mame. Trosku mi to pripomina situaci kdyz se zavadela ICAO anglictina. Tech narku, ze je to zkouska uplne mimo realitu, ze to nikdo bez 10 let v Oxfordu neudela atd...

za me by otazky mely byt verejne, ale melo by jich byt tolik, aby pokryvaly cely rozsah teorie. A otazky na pocitani snosu nebo jine navigacni ulohy? at je jich tam moc, at se to lidi nauci pocitat. A fakt potrebuje PPL pilot vedet, kdy byla podpana Chicagska umluva?

 

Odpovědět

RE: fakt jsou otazkz takove zlo?

16.02.2020 v 8:54 Petr

Vážně si myslíš, že z údajné výpovědi jediného úspěšného absolventa lze vyvozovat závěry které vyvozuješ? Potěš koště teda...Ačkoliv nemám rád spiklenecké teorie, nepřekvapilo by mě, že jde o informaci, kterou šíří UCL....

Odpovědět

Praktická rada - co teď s tím?

15.02.2020 v 21:22 Jiri

Ahoj všem, rád bych poprosil o praktickou radu, jak se v aktuální situaci k úspěšné zkoušce dobrat? Také si nemyslím, že je reálné "naučit se všechno" (a to říkám jako absolvent VŠ, kde nutnosti pochopení ani memorování nebylo málo).

Existují nějaké komerčně dostupné seznamy otázek pro zkoušku v ČR? Je reálné absolvovat zkoušku v zahraničí a výsledek využít v ČR? ...Předem díky za jakoukoli pragmatickou radu.

Odpovědět

RE: Praktická rada - co teď s tím?

16.02.2020 v 8:30 Michal

Taky mě to čeká a vidím to aktuálne pragmaticky asi tak :

- dát tomu čas

- učebnice pilota tam a zpět 

- komerční anglické testy např. Ppl cruiser či airquiz

- a tady staré otázky 

Odpovědět

RE: Praktická rada - co teď s tím?

16.02.2020 v 9:50 Vojta

Nezbyde, než se nechat párkrát vyhodit, než přijdete na to, co po vás vlastně přesně chtějí. Ale bude z vás pak lepší pilot.

Odpovědět

RE: RE: Praktická rada - co teď s tím?

16.02.2020 v 11:02 Michal

Jojo, za pět litrů a těch moto zážitků na D11 k tomu.. k nezaplacení. už se na ty opakovane návštěvy úřadu moc a moc těším :D

Odpovědět

Naučit nebo nachytat?

16.02.2020 v 11:08 Tomas

Chápu, že UCL může mít pocit, že připravenost uchazečů o zkoušky klesá. Nicméně jejich úsilí směřuje spíše k tomu, aby uchazeče nachytali na neznalostech, než aby se pokusili pozvednout úroveň leteckého vzdělávání jako celku. To by ovšem vyžadovalo intenzivnější komunikaci s leteckými školami, poskytování zpětné vazby o tom, které témata dělají v testech největší problémy, metodickou podporu školám, jak a co učit. To je ovšem zjevně nad personální možnosti a ochotu stávajícího UCL. Prosívat znalé od neznalých až u zkoušky a věřit, že to bude uchazeče motivovat k intenzivnějšímu studiu je přístup byrokratický a hloupý. Žádný žák nejde do výcviku s tím, že se chce zabít, žádná škola nechce produkovat potenciální (sebe)vrahy.V systému leteckého vzdělávání mají všichni bezpečnost jako společný cíl a měli by táhnout za jeden provaz - včetně UCL.

Odpovědět

RE: Naučit nebo nachytat?

16.02.2020 v 13:09 Petr

Tak tohle tesat do kamene, líp bych to nenapsal! Naprosto výstižné!

Odpovědět

Praxe 15 let

16.02.2020 v 18:16 PPL

S praxí 15 let UL a jako instruktor UL jsem udělal 3 předměty z 9. Jako absolvent ČVUT FEL jsem nepochopil co myslí ÚCL pojmem "vysílací anténa"  nerakalmoval jsem to neukážou vám správnou odpověď .... test je psán stylem aby nachytal co nejvíce lidí ... slovíčkaření a negace.... Přinost pro GA nula... no uvidíme příště 

Odpovědět

Naučit

16.02.2020 v 18:31 Michal

Takže pokud tomu rozumím správně, tak tady kňouráte, že nejste schopni se naučit znalosti z jedné učebnice na triviální zkoušku na úrovni PPL, z neúspěchu u zkoušky pak viníte ÚCL, protože nemáte databázi otázek.. Když jsem dělal teoretickou zkoušku PPL já, tak žádná veřejná databáze otázek neexistovala. Vůbec se ÚCL nedivím, že k této změně přistoupili. Byl jsem několikrát svědkem, jak zkoušku teorie, na kterou bylo několik hodin, zvládli někteří jedinci s obzvláště dobrou krátkodobou pamětí za cca 50 minut a na 100%. 

Odpovědět

RE: Naučit

16.02.2020 v 19:57 Tom

..ty jsi asi dobře mimo že...

 

Nevím zda je to ten samý ing. Horák co zkoušel dřív angličtunu, pokud ano tak nepotřebuji vedět víc....

Jen tak dál, a všichni si budou dělat průkazy venku. Stejně rozumná literatura je jen v AJ a pokud chceš jít dál tak to děláš od začátku v AJ. Bohužel to bude stopka pro ty co chtějí lítat jen tady a nechtějí jít dál. Za ty lidi mě to mrzí....

Odpovědět

RE: Naučit

16.02.2020 v 20:25 Vlado

A to im závidíš?

Si naivne myslíš, že keď sa teraz našprtajú učebnicu pilota na jeden termín, tak im tie vedomosti isto iste ostanú na celý život? Asi tak ako na skúškach na VŠ, kde sa človek našprtá skriptá na skúšku, potom iné skriptá na druhú skúšku, tretie na tretiu ....a takto dokolečka až sa na neho niečo za tých 5 rokov štúdia nalepí, spravidla to čo ho skutočne baví a v čom si opakuje a obnovuje vedomosti, návyky a zručnosti.

Akosi tu nadobúdam pocit, že výsledným produktom leteckého vzdelávania nemá byť pilot s adekvátnymi pilotskými zručnosťami, ale teoretik, ktorý si počas letu rozjíma o konštrukcii poťahu, či sú hliníkové diely jeho lietadla fakt vhodné, alebo tam mali byť radšej horčíkové, či konštruktér nemal na podvozku použiť radšej iný typ tlmiča, iný typ kompresora atď atď. Potom si ešte z nudy prepočíta pár príkladov z elektrotechniky a podumá, či je anténa na jeho mašine fakt všesmerová a aké sú aktuálne podmienky šírenia rádiových vĺn. Tesne pred pred vstupom do cieľového ATZ si ešte zopakuje základy aeroelasticity a može sa spokojne zaradiť do okruhu. Po bezpečnom pristáti si pri pive skontroluje kolmosť polkruhových kanálikov v rovnovážnom orgáne ucha a zajedná si termín u leteckého psychológa;-)

Ešte, že tie lietadlá majú príručku, kde človek nemusí riešiť akademické teórie typu zásad konštrukcie atď.

Minimálne u PPL si dovolím tvrdiť, že veľký obsah skúšok aj učebnice pilota je značne odtrhnutý od praxe, ake sa hovorí menej je niekedy viac, tak aj osnovy a skúšky by mali byť zamerané na podstatné a potrebné informácie, nie tonu balastu okolo.

Odpovědět

Jak to chodí jinde?

17.02.2020 v 0:03 David

Netušíte, jak to s PPL testy chodí na Slovensku, případně s testy v angličtině v Německu, Rakousku nebo GB?

 

Předpokládám, že změna se týká i plachtařských průkazů SPL a vlastně i LAPL.

 

Jinak tato změna bude asi nepříjemná pro letecké školy, které cvičí zahraniční studenty, pro které není mateřský jazyk angličtina. Pokud tedy UCL změnil i testy v angličtině.

 

 

Odpovědět

UCL nepřekvapil

17.02.2020 v 7:00 Kuba

Jako instrukor musím uznat, že teoretické znalosti většiny studentů napříč všemi licencemi jsou podprůměrné. To je pravda.

Další pravdou je, že zkouškové otázky PPL(A) na UCL byly letité a rozhodně nepřespívaly k vyšší teorietické připravenosti, ať už z důvodu možnosti memorování otázek nebo otázek zcela mimo praktické využití.

Toť fakta.

No a reakce úřadu mě vůbec nepřekvapuje. Přístup přidáme otázky a utajíme je, nebudemem publikovat žádné materiály, ať už týkající se zkoušky, či alespoň nutných informací ohledně hloubky problematiky pro úspěsné složení zkoušek. Nové otázky neznám, nemohu tedy hodnotit jejich praktičnost. Ale co se týče otázek výpočtových, náprava může být jednoduchá - testy se skládájí na PC - není nic jednodušího než tyto zadávat generováním příkladu v testovacím programu. Pak by student to prostě musel spočítat, protože zadání by bylo vždy jiné. Samozřejmě s prakticky měřitelnou přesností, takže rozhodně ne +-0,5stupně. 

Bohužel, po 30letech používání výpočetní techniky jaksi naše úřady(ne jen UCL) ji stále používají pouze jako zobrazovací...  

Takže ÚCL provedl změnu, která na úroven teoretických znalostí nemá absolutně žádný vliv, jak se zatím zdá. Jen se za pár měsíců studenti budou memorovat více otázek.

Osobně si myslím že správná změna by byla jednoduše vytvořený test, bez záludných otázek s negacemi a podobně, k tomu pár příkladů na výpočet snosu a podobně (byt o praktičnosti se nedá mluvit, nadruhou stranu pilot by měl vědět jak na to) a poté ústní zkouška vrámci praktické zkoušky s examinátorem.

Obecně o našem UCL mohu prohlásit to, že je velmi neefektivní, zaostalý, nereflektující technologický vývoj, nepředvídá problematiku v odvětví v budoucnosti,která již dávno měla být řešena a vyřešena (např. drony). Veškeré problémy řeší ztěžka a zdlouhavě. A mám pocit, že se velmi bojí nové legislativy EASA, která má momentálně za cíl zpřístupnit GA více lidem snižováním provozních a jiných nákladů, viz seminář GA.

Když osobně jdu na UCL vím dopředu, že problém, se kterým tam jdu, rozhodně nevyřeším na posezení, očekávám problémy, byť dokumentaci mám pro danou věc v pořádku. Takže UCL neberu jako partnera, který mi má pomoci problémy řešit a tím se snažit o stejnou věc, naopak je přidělává.

Odpovědět

RE: UCL nepřekvapil

17.02.2020 v 8:54 Michal

drobná poznámka k tomu využití PC - prý se teď ty nové testy inovativně vyplňují na papír. zpátky na stromy. jinak se vším souhlas.

Odpovědět

RE: RE: UCL nepřekvapil

17.02.2020 v 12:19 Vlado

PPL sa na papier robilo aj do 31.12.19, aspoň čo ja mám skúsenosť.

Otázky na papieri, odpovede na iný papier, pomocné výpočty na ďalší a k tomu 20 ročné zodraté mapy.

Ako bonus pár otázok s nezmyselnými odpoveďami, ktoré človek radšej zodpovedal nesprávne, aby sa tam nemusel s úradom doťahovať a dostal svoj certifikát.

 

Odpovědět

RE: RE: RE: UCL nepřekvapil

18.02.2020 v 7:44 Kuba

Aha. tak to se omlouvám za dezinformaci, své PPL zkoušky si již nepamatuji a po moratoriu ATPL, které mi v paměti zůstalo více, jsem myslel že se to dělá také na PC.

No tak alespoň každopádně podmět ke zlepšení. To by ovšem někdo z inženýrů na UCL musel umět programovat a za půl roku to vytvořit. Nebo parta IT během sobotního dopoledne:)

Odpovědět

RE: UCL nepřekvapil

20.02.2020 v 11:50 Roman

Vyrobit  počítačové testy by byla zakázka za stovky milionů, tak to už radši Bourdonovým perem na papyrus...

Odpovědět

UCL, ministerstvo, ministr, sněmovna, poslanci ....

17.02.2020 v 11:58 Emil

Teda pánové, jako "nezúčastněného, s dávno propadlým průkazem" mě toto vlákno hooodně pobavilo, pravda i s tou "hořkostí", kterou cítím....

"Dělám" do modýlků a ... i z této strany nemám z UCL moc dobrý pocit, když čtu o jednání, které vede Svaz modelářů na UCL...

Jestli je to opravdu na UCL tak "strašné", budete se asi muset začít snažit i "občanskou" cestou. Kdo je zřizovatelem UCL ? Kdo tomu "velí" .. ? Jak na něj ? 

Musíte koordinovaně na své poslance, ti musí začít interpelovat ministra ( já vím, že ten nový toho má moc, ale jen mu dejte) a ... možná se něco "pohne"... Jsou úřednici UCL pod "státní službout" ? Jestli ano, musíte jim najít "důlek", jak jinak je "rozpohybovat"....

Vadí současný stav na UCL firmám, které "živí" letectví ? Na to by někdo z vás mohl odpovědět.... Na to výše uvedené ne, to jsem si do vás jen malinko "rýpnul", ale v podstatě s vámi "cítím".... :)

Odpovědět

RE: UCL, ministerstvo, ministr, sněmovna, poslanci ....

17.02.2020 v 12:41 Petr

...UCL bohužel "velí" Ministerstvo Dopravy, a to má už desítky let dost starostí samo se sebou...a se svými ministry...Vše se u nás rozpadá, dálnice, silnice, mosty i železnice, tudíž nějací letci...A navíc jsou to určitě "boháči" a kdoví jak k penězům na lítání přišli....věřím že takový nějaký smrdutý duch tam na chodbách vane....Bohužel letectví má nulovou prioritu, letci jsou  jen zanedbatelná nátlaková skupina, na které se před voliči nedají před volbami nahonit žádné politické body...Vůbec mě to neteší, ale tak nějak bych to se značnou dávkou skepse viděl. Jak v českém letectví a zvláště na UCL zahájit nějakou "perestrojku" fakt netuším. A to, že jsme bývali letecká průmyslová velmoc vojenská i civilní, víme bohužel jen my srdcaři. Čest teda výrobcům ULL, ty se ještě drží.

Odpovědět

RE: RE: UCL, ministerstvo, ministr, sněmovna, poslanci ....

17.02.2020 v 21:34 Vasek

To je hrebicek na hlavicku. ULL se "drzi" prave jen proto, ze mu nehazi UCL klacky pod nohy. Jiny duvod to nema. Vetsina ceskych ULL vyrobcu by dnes dokazala vyrobit tunove letadlo, s 200 konmi - dovolim si tvrdit - lehce :)

Dvoumotoraky, turba, zatahovaci podvozky, IFR, co si racte prat... (mozna za par let i pretlak :)

Jen kdyby mohli...

V

 

Odpovědět

RE: RE: RE: UCL, ministerstvo, ministr, sněmovna, poslanci ....

18.02.2020 v 13:00 Martin

No zcela upřímně doufám že taková situace nenastane...

Myslím, že důvody proč výrobci ULL nedělají místo SLZ letadla dle CS-23 jsou mnohem prozaičtější. Proč dělat něco co nemusím - když to stejně někdo koupí? Navíc když to stojí peníze.

Oni ty certifikace ale mají smysl. Když pak máte v SLZ necertifikovaný umělý horizont co se po chvíly v zatáčce sám srovná, tak vám to dojde rychle v čem to vlastně sedíte. Leťet pak s něčím takovým IFR je o život. Opravdu nepotřebuju přístroj co mi bude tvrdit že letím rovně když budu ve spirále.

ULL a obecně SLZ je pro létání pro zábavu a za dobrého počasí. Rozhodně to ale není spolehlivý stroj testovaný za všech myslitelných podmínek (a to ani uvnitř obálky). Jednoduchost a svoboda při konstrukci a údržbě musí být něčím vykoupená. U ULL to je neozkoušenost, během jednoho zkušebního letu sebelepší pilot nevyzkouší veškeré konfigurace (centráž apod.). Pak se může klidně stát, že vám SLZ vrazí kudlu do zad v momentě kdy to budete nejmíň čekat.

Myslet si že s ULL je možný dělat to samí co je možné s letounem certifikovaným dle CS-23 je minimálně zcestný. Ano existuje spousta skvělích ULL, ale když se pak pokouší o velkou certifikaci, byď jen LSA, tak se pak příjde na věci které vyžadují úpravy.

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: UCL, ministerstvo, ministr, sněmovna, poslanci ....

20.02.2020 v 16:05 Vasek

Litam oboji, a obvykle se bojim vic v "dospelych" letadlech. Moje ULL ma pocetni nasobek nosniku kridla 9g, je testovan samozrejme na zadni centraz, i na max rychlost (flutter), a jeste k tomu ma padak (ktery samozrejme pouzivat nikdy nechci). Na druhou stranu, o certifikacich "velke" avioniky obecne neco vim, a vidim, jaka kvalita informaci se dodava certifikacnim autoritam, aby to mohlo certifikovane letet, viz kuprikladu MAX a MCAS :)

ULL samozrejme muze "vrazit kudlu do zad", ale pokud vim tak certifikovanym Blanikum se lamou nosniky kridel a certifikovanym Vivatum skacou certifikovane ojnice skrz certifikovane bloky motoru, a padaji certifikovane vrtule :)

Jen chci rict ze ULL muzou byt dobra nebo spatna, stejne jako dospela era. Cim vic to sleduju, tim min vidim vztah mezi kvalitou era, a uradem, pod kterym leta...

Popravde, taky neverim, ze nastane situace, ze budou dobre otestovana letadla (vetsina dnesnich ULL) letat tak levne jako dnesni ULL, kdyz budou tezsi. To je prilis utopicke. Jsem vdecny aleson za tech 600kg, je to krok kupredu. To uz je ale jina debata :)

Odpovědět

RE: UCL, ministerstvo, ministr, sněmovna, poslanci ....

20.02.2020 v 19:04 Tom

Tak na stížnosti na postup úřadů tu dokonce existuje jedna specializovaná instituce, a sice ombudsman.

Odpovědět

RE: RE: UCL, ministerstvo, ministr, sněmovna, poslanci ....

26.02.2020 v 21:06 Vasek

Myslite ten novy ombudsman??? Hmm tak v toho opravdu vkladam veskere nadeje, ze pohne s byrokracii postkomunistickeho uradu :)

Pridam jeste jednu zajimavost, jak muze fungovat letecky urad. Jsem ted na sluzebce v US a zdejsi kolega mi rekl, ze jeho znamy taky postavil "letadlo ze stavebnice" a certifikoval jako experimental pod FAA. Ma tam Lycomming 540 (sestivalec -300koni), turbo a pretlakovou kabinu. Ja povidam - ten ale nemuze litat IFR, a on rika , proc by nemohl, kdyz tam ma Dynon - nechal si to certifikovat i jako IFR. Zkuste si predstavit, kdybych neco takoveho postavil doma v garazi v CR....

 

Odpovědět

RE: RE: RE: UCL, ministerstvo, ministr, sněmovna, poslanci ....

04.03.2020 v 21:04 Tom

Tak ombudsman je především instituce (mimochodem ten "nový" by podobnou věc vyřizoval i v minulosti, protože už tam působí nějakou dobu a agendu si ponechal) fungující s nějakým účelem, když si vezmu na pomoc wiki:

"...podle zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod."

Takže je to hlavně o tom kdo to sepíše a jak moc šikovně. Stížnost typu přestali nám fungovat otázky z Aerowebu asi neuspěje, ale když by se zaměřila na ty ostatní kritizované věci, jako je nedostatečná specifikace požadavků ke zkoušce, že technické zajištění zkoušky neodpovídá poplatkům za zkoušku, praktická nemožnost "reklamovat" výsledek, ... tak by to asi jen tak ze stolu smést nemohli a třeba by ÚCL v tomhle směru trochu rozhýbali.

 

 

Odpovědět

Jednoduse tragedie

17.02.2020 v 21:10 Roman

Asi jako nase soucasna vlada. :(

Odpovědět

Znalosti

17.02.2020 v 21:35 Wili

Věc se má řídit zdravým rozumem... Tzn. Systém má přirozeně vytvářet prostředí, kdy má adept dostatek znalosti k bezpečnému provozu.

Řada věcí je reálně nepotřebná, řadu jiných  se jedinec naučí postupně v provozu.

Moje příprava na zkoušky dle Aeroweb byla symbolická. Mám fotografickou paměť.

A stejně jsem pak dospěl k tomu, že se musím doučit. 

Toto je stav špatný, stejně jako stav, kdy jsou v otázkách nějaké chytáky, nebo mezikontinentalni problematiky... 😂

 

 

Odpovědět

Testy

17.02.2020 v 22:00 Martin

Tak přemýšlím, bude mi vůbec stačit učebnice pilota z roku 2016?

 

Odpovědět

RE: Testy

17.02.2020 v 23:26 MarSarK

Mně se na přípravu spíš osvědčil: Jeppesen Private Pilot Manual

Učebnice pilota 20xx mi přijdou takové akademické, nepraktické a těžko "uchopitelné".

Odpovědět

RE: Testy

29.02.2020 v 14:22 Martin

Rozhodně ne.

 

Odpovědět

RE: Testy

01.03.2020 v 18:57 Tex

Ne

Odpovědět

Testy

27.02.2020 v 21:31 Tomas

Tak, mám za sebou první neúspěšný pokus. Nové testy jsou fakt peklo a je potřeba si dát pozor na slovíčkaření. Ale naděje žije, že příště to snad vyjde. 🛩Dnešní výsledek testu - myslím, že dnes uspěl pouze jeden člověk v celém testu 😊

Odpovědět

RE: Testy

28.02.2020 v 8:47 Martin

Ahoj, kolik z kolika jsi měl ? Examinatoři asi letos budou houpat nohama :D 

Odpovědět

RE: RE: Testy

02.03.2020 v 21:33 Martin

ahoj, je nekolik verzi testostavich sad?, nebo se toci porad dokola jedna a ta sama.

Odpovědět

RE: RE: Testy

03.03.2020 v 12:59 Tomáš

po jedné úspěšné reklamaci mám 6 předmětů z 9

Odpovědět

RE: RE: RE: Testy

03.03.2020 v 13:00 Tomáš

myslím, že jich je víc

Odpovědět

Re: testy

28.02.2020 v 23:31 Jarda

Dobrý den, ono i vzhledem k případnému věku uchazečů (např. mladí bez širšího povědomí o létání, starší bez znalostí jazyka) o zvládnutí zkoušky stojí za zvážení, zda česky psaná literatura srozumitelně vysvětlí vše potřebné. A pokud ne, kolik zájemců zvládne opravdu kvalitní literaturu nastudovat odborným cizím jazykem. Každopádně můj názor o létání je ten, že musím pochopit, o co se jedná, a to využít ve svém leteckém životě, a ne se jen nabiflovat desítky otázek. I když i v letectví je nutnost mít "nabiflované" vědomosti, o kterých člověk nesmí přemýšlet, musí je dělat (znát, provádět a uplatňovat) automaticky. Ovšem pokud je praxe zkoušení jiná, kde jde jen o to splnit testy, je na mnohem delší debatu, viz. mnohé komentáře výše.

Odpovědět

Testy

02.03.2020 v 11:22 Martin

Pánové, testy jsou velice záludné. Třeba kdo neumí spočítat směr a rychlost větru (tj. věc běžného zadání) pokud zná GS, TAS, DTK a HDG, definice základních jednotek SI, provedení letu,kde jsou odpovědi do absolutně přesné definice, ne jen té, které jsou předmětem publikací, vyplňování letových plánů v kolonce 16 a 18...atd má velký problém se popasovat s odpovědí.Dávám dohromady položené otázky tak aby vznikla alespoň nějaká návodka, když není k dispozici odpovídající studijní materiál (rozsahem a hloubkou). Za mne dejte veřejně třeba 1000, 2000 nebo více otázek a uchazeč se tím pádem naučí problematiku. Alespoň to by bylo fér, když odborná veřejnost tak trvá na vyloučení studia stylem otázka odpověď. To co je nyní v tom knihkupectví, jak tvrdí ÚCL pro výuku PPL je nedostačující.

Odpovědět

RE: Testy

03.03.2020 v 19:34 Lukáš

Ahoj Martine, jestli nám tady pár otázek, které jsi na ÚCL měl zveřejníš a zhruba napíšeš jak testy vypadají alespoň trochu, tak nás bude mnoho co ti budou velmi vděční. Už jsem začínal uvažovat, že začnu šprtat ATPL abych mohl udělat PPL. :D A přeji všem uchazečům o PPL hodně štěstí a občas sem někdo něco záludného přihoďte prosím co v testech uvidíte. :) 

Odpovědět

PPL

03.03.2020 v 18:45 pikas

To že jsou otázky často položeny zákeřně, je dávno známo a vždy to tak na ÚCL bylo. Kdyby se tím někdo zabýval (je tam na to celé oddělení), tak by mohly být otázky více spojeny s praxí, lépe pochopitelné a v závěru hlavně edukativní.

Ti co budou chtít pak pokračovat dál, by si měli uvědomit, že zkouška PPL je ta nejjednodušší, pak to bude už jen horší.-) A je důležité neřešit, co a jak je a hlavně to nějak udělat, přes to, že plno věcí nebude nikdy využito v praxi a jsou otravné (jako ve škole). Prostě demotivující systém.

Je tady docela dost dobrých postřehů, ale co z toho, když pláčete jen tady (na cizým hrobě). Směřujte toto taky na ty povolaná místa, ÚCL, MD atd. Nedělám si sice iluze, ale lepší, než jen zde a když toho bude víc.........

 

 

Odpovědět

RE: PPL

04.03.2020 v 10:47 Vojta

Na ty zkoušky dál CPL-ATPL-IR máte aviationexam, bez které by to nedal nikdo, na pplko nemáte nic, proto je taková "úmrtnost" u zkoušek. Ty lidi se sice připavují, čtou všechno možný, ale když neví na co konkrétně se jich budou ptát, tak je něco dokáže zaskočit. A u těch testů není moc prostor pro chyby a už vůbec ne pro to, že o tom v reálu něco tušíte, ale na tak konkrétně zamotaně položenou otázkou neznáte tu odpověď, kterou zrovna ÚCL považuje za správnou. S realitou, praxí, životem to nemá nic společného. Robotická zkouška pro roboty.

Odpovědět

RE: RE: PPL

04.03.2020 v 11:48 Vlado

Učenie sa bez zverejnených otázok je značne neštandardné, nakoľko nie všetky informácie sú pre pilota rovnako dôležité.

Tým, že sa na slepo účí celú masu, tak zbytočne plytvá energiou na nepodstatné veci a tým automaticky nevenuje adekvátnu pozornosť tým dôležitým.

Otázkou teda je, že či systém učenia sa na slepo je v koncovke vôbec lepší ako učenie sa správnych odpovedí, a nakoľko neexistujú nijaké opakované testy po určitom čase, tak sa stavím, že to nevedia ani úradníci UCL.

Odpovědět

RE: RE: RE: PPL

04.03.2020 v 15:20 Tomas

Zaujímalo by ma čo považuješ za nepodstatné v teórii PPL. Mne tam nepodstatné nepripadá nič.

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: PPL

04.03.2020 v 16:31 čáp

Jéje, tam toho nepodstatného balastu bylo vždy plno. Např.  třeba zde tolik omýlaná orto/loxodroma, to opravdu člověk létající pro zábavu nepotřebuje. Vůbec, co si tak matně vzpomínám, z navigace tam byly věci, které se v praxi opravdu nevyužijí, snad v časech Lindberga, ale dnes opravdu ne. O meteorologii ani nemluvě. 

A naopak tam chybí plno praktických věcí - aspoň podle toho, co se člověk doslechl od lidí, kteří zkoušky skládali. Plně souhlasím s Vladem - učení se teoretických nepodstatných věcí odvádí pozornost od věcí podstatných. Ale to platí všeobecně, nakonec i ve školství.

Odpovědět

RE: RE: RE: PPL

04.03.2020 v 19:22 Karel

Nejen to, ale otázky pomáhají i k ověření, že to člověk pochopil a při jejich procházení mu často dojdou další souvislosti. Když se něco naučí a pak dostane otázku, kde má znalosti použít, může zjistit, že to dostatečně nechápe. Je potřeba si udělat zpočítat typové úlohy, které pak budou na zkoušce a s pomůckami, které budou povolené na zkoušce. 

Nevím, kolik je po novu na zkoušku PPL času, ale na ATPL čas nebyl. Bez najetých typových otázek to nebyla v některých předmětech (navigace, plánování a provedení letu) šance stihnout. Nebyl čas něco vymýšlet, bylo nutno hned a velmi rychle řešit. Což byla naprosto zbytečná buzerace. Pokud jsem otázce nerozumněl, bylo nejrozumnější ji vynechat a na konci si nechat 5-7 minut a ty otázky prostě tipnout. Pokud jsem se ji snažil pochopit a řešit, nestačil mi čas na celý test.

Přijde mi, že při tvorbě otázek u ATPL (a asi i teď u PPL) bylo použito "úřednické" zadání. "Vytvořte z tohoto předmětu 500 otázek" a autoři ho dodrželi. Smysluplných bylo 300, zbytek byly naprosté zbytečnosti, aby jich bylo 500.

Z pohledu instruktora. Pokud nemám k dispozici alespoň typové zkušební otázky, nejsem schopen žáka na zkoušku kvalitně připravit. I ta výuka musí být směřovaná ke schopnosti žáka odpovědět na zkušební otázky a vyřešit zkušební příklady.

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: PPL

04.03.2020 v 23:17 Vlado

Tomáš kopec vecí, nie je chuť a ani priestor tu rozoberať jednu po druhej.

Len zo srandy, koľko krát za život si si meral obsah kyslíku v krvi za či pred letom, koľko krát za život si potreboval vedieť aká je konštrukcia krídla lietadla v ktorom letíš, koľko krát za letu si riešil solárne čo fotovoltaické články, ktoré v lietadle ani nemáš a podobne....

Na tých viac ako 400 stranách učebnice pilota nájdeš takýchto vecí hafo a presne toľko ich bolo aj v starých testoch.

Odborníci v odboroch sa spravidla špecializujú, čo to znemená asi vieme. 

Z môjho pohľadu jednoznačne praktické zručnosti z ovládania lietadla, meteo, zákon, navi, komunikáciu radím podstatne vyššie ako všeob. znalosti lietadla, ľudskú výkonnosť atď.

Neohovoriac o tom, že aj v tých dôležitých je kopec balastu, ktorý človek nepotrebuje držať v hlave, úplne stačí, keď si to vie dohľadať v prípade potreby.

Jednoducho dôraz má byť kladený na nevyhnutné a potrebné veci, v našich končinách z nejakého dôvodu panuje názor, že náročnosť a kvalita sa spája s kvantitou obsahu a neprehľadnosťou.

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: RE: PPL

05.03.2020 v 9:24 Tomas

Kto lieta viac typov tak to akú má to lietadlo konštrukciu krídla rieši. Už len z dôvodu rozdielu dĺžky vzletu v prípade hornoplošníka v porovnaní s dolnoplošníkom. Možno ten v tých alpách s tým piperom keby mal lepšie znalosti tak by nerozbil lietadlo, seba a inštruktora. A o tom to presne je. A ver že existuje kopa nevzdelaných čo ani netušia že od 3000 metrov hrozí hypoxia a ver, že takých bolo čo do takej výšky leteli a následne sa čudovali že zaspali v dobrej nálade. Ale podstata je úplne niekde inde. Len si myslím, že sa to zľahčuje a hádže vina na letecké autority. A to na úrade nepracujem. Pôsobím ako lektor teórie a sám by som testy sprísnil, pretože keď vidím ako sa niektorý bohatší žiaci správajú je mi divne.

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: RE: RE: PPL

05.03.2020 v 11:01 MJ

Tomáš, môžeš prosím nám neznalým osvetliť, aký konkrétny vplyv má umiestnenie krídla (hornoplošník / dolnoplošník) na dĺžku vzletu? Tiež by ma zaujímalo, odkiaľ čerpáš informáciu, že hypoxia hrozí konkrétne od 3000m (zo stavby vety predpokladám, že plošne každému jedincovi rovnako). Vďaka :)

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: RE: RE: PPL

05.03.2020 v 11:08 Vlado

Bez urážky Tomáš, ale podľa mňa keciaš, ja sa nebavím o horno plošníku vs dolnoplošník, ale o samotnej konštrukcii krídla v zmysle jeho tvaru, typu poťahu, konštrukcii  a podobne. A bol to iba príklad, ja napríklad nemám ambíciu lietadlá konštruovať. V aute mi je tiež srdečne jedno, či je 6 valec do V alebo radový.

To akú vzdialenosť vzletu resp. pristátia má to ktoré lietadlo je výsostne záležitosťou štúdia letovej príručky, lebo obaja vieme, že aj u lietadiel veľmi podobných môže byť dĺžka vzletu/pristátia rozdielna v desiatkach % za tých istých podmienok, viď napríklad Piper Lance I/II.

Ak sa niekto vybodne na príručku tej ktorej mašiny, tak mu nepomôže nič, je to hrubé zanedbanie predletovej prípravy a nemá to nič spoločné so všeobecnými vedomosťami a znalosťami.

ad Hypoxia - tu sa bavíme o tom, že prečo nevedia túto základnú vec? Nuž asi preto, že sme presne tam, kde sme byť nechceli, vedia iné hlúposti typu, že CO2 je v atmosfére 0,04%, lebo to je pre skúšky rovnako relevantná informácia ako práve hypoxia;-) Obaja sa asi zhodneme, že napríklad tieto dve info nemajú rovnakú váhu ani náhodou.

No a čo dodať k tým bohatším študentom? Tu si dosť demaskoval, že zrejme ty nie si schopný ich prinútiť, aby sa učili dostatočne, tak chceš, aby ich k tomu prinútil úrad. To mi príde dosť alibistické a dúfam, že sa neurazíš, ale vyzerá to tak, že chceš ich platbu, ale nechceš byť ten, čo ich na tie skúšky nepustí;-)

Z vlastnej skúsenosti poviem, že učenie sa odpovedí k otázkam nie je také márne ako sa zdá, lebo aj opakovať sa dá podľa tých otázok, máš pocit, že si niečo zabudol, tak si to verifikuješ v otázkach a ak máš pocit, že potrebuješ hlbšie info, tak si ho rozšíriš v ďalšej literatúre.

Ale beriem to, každý má svoj názor, ja osobne preferuje cielené učenie na podstatné veci, kde si človek v prípade záujmu svoje vedomosti rozširuje, niekto môže preferovať učenie naslepo, kde v koncov žiak vie všetko a nič.

Navyše skúška je len začiatkom vzelávania pilota, je to celoživotný proces, nikdy nekončiaci, keď budem pilota zaťažovať tým, že sa má učiť všetko, tak je vcelku vysoký predpoklad, že sa nikdy nenaučí rozoznávať podstatné veci, napríklad aj v tej príručke jednotlivých lietadiel.

Ale to je môj súkromný názor podporený dlhoročným štúdiom v iných oblastiach, kde sa mi vždy osvedčil prístup byť čo najlepší v podstatných veciach a mať zbežný prehľad v tých nepodstatných.

 

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PPL

05.03.2020 v 13:26 Tomas

Z dôvodu prízemného efektu bude mať dolnoplošník dlhšiu dráhu vzletu ako hornoplošník. Preto sú lietadlá s usporiadaním krídel hornoplošník efektívnješie pri vzletoch z krátkych dráh. Viď C17 prípadne C-130 alebo A400

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PPL

05.03.2020 v 13:59 Pepa

To je ale nesmysl :-)).

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: RE: RE: PPL

05.03.2020 v 14:39 Honza

Samozřejmě, že rozhodně není na škodu, když se podívám na nějaké letadlo a už z jeho koncepce na první pohled dokážu odhadnout jaké asi budou jeho letové vlastnosti. Na druhou stranu si myslím, že pro posouzení potřebné délky pro vzlet by měla být výhradním vodítkem letová příručka daného typu, obzvláště pokud vím, že startuji ve vysoké nadmořské výšce, za vysoké teploty, se zatížením blízkým maximálnímu, a tím spíše pokud se sejde více těchto faktorů dohromady.

Nevím samozřejmě, jak to autor příspěvku myslel, ale chápu to tak, že pro pilota není příliš zásadní znát vnitřní konstrukci křídla ve smyslu znalosti jestli má to křídlo dva hlavní nosníky, nebo jeden a jaký je jeho průřez. Případně jak vypadá tahový diagram materiálu, ze kterého je ten nosník vyroben a jak se jmenuje typ vztlakových klapek, který je na letadle použit. A s tím souhlasím.

Daleko důležitější je podle mého názoru učit obecné principy toho, kterého konstrukčního celku nebo fyzikálního jevu, které mají přímý vliv na chování letadla a to takovým způsobem, aby to žákovi (i takovému, který nemá předchozí technické vzdělání) bylo po absolvování kurzu zcela jasné na úrovni potřebné pro pilota a považoval to za přirozené. Zkouška by pak měla být koncipována tak, že žák, který si tyto znalosti v tomto rozsahu osvojí by neměl mít problém ji složit ať otázky zná nebo ne. Bohužel se mi zdá, že český systém selhává jak na straně učebních podkladů, tak na straně zkoušení...

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PPL

05.03.2020 v 14:48 Vlado

O tomto debata nebola a stále tvrdím, že ak plánujem sadnúť do nejakého lietadla, tak si vzletové a pristávacie vzdialenosti naštudujem bez ohľadu na to či sadám do horno resp. dolno plošníka.

Ale bavili sme sa o inom.

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: PPL

05.03.2020 v 16:50 Martin Kobza

Karle to je přístup praktika pedagoga. Plně souhlasím.

Odpovědět

testy

05.03.2020 v 13:28 Tomas

Jednej veci ale nerozumiem. Že keď ste tu všetci tak múdry tak prečo sa nezamestnáte na odbore licencovania a neposuniete to letectvo niekam inam teda. Kopa z Vás tu argumetuje veľkou zbytočnosťou testových otázok. Tak šup do toho. EASA Vás privíta s otovrenou náručou

Odpovědět

RE: testy

05.03.2020 v 14:26 Kibic

"Kopa z Vás tu argumetuje veľkou zbytočnosťou testových otázok" a další kopa tu postuje zbytečné komentáře :)

Odpovědět

RE: testy

05.03.2020 v 17:43 Karel

My děláme svoji práci, platíme daně, z nich úředníky a čekáme, že zase oni budou dělat svoji práci. A samozřejmě je kritizujeme, když dojdeme k závěru, že něco dělají špatně. PPL není pilot stíhač ani kosmonaut. Dokonce ani dpravní pilot ani instruktor. Jsou základní pilotní papíry. A tomu by měla odpovídat i zkouška. To není výběrové řízení do NASA či Googlu. EASA po jedné straně slibuje, jak bude dělat nekomerční létání dostupnější, ale jak se zdá, na dva kroky vpřed udělá jeden vzad.

Odpovědět

RE: RE: testy

06.03.2020 v 8:16 Vlado

to Tomáš aj tak nepochopí, on má očividne DNA byrokrata a slovo "spätná väzba" mu je cudzie.

A nikto ho nepresvedčí, že priemerný držiteľ PPL k svojmu lietaniu absolútne nepotrebuje vedieť kopec informácií, ktoré som už spomínal výššie a len tak zo srandy som otvoril zase raz učebnicu pilota a kochám sa pohľadom na vetu ako dobre zvárateľný je Pantal či AMCAM:-)))))) Nechápem ako som bez tejto informácie vôbec mohol doteraz sadnúť do lietadla...

Ale asi nemá zmysel to ďalej rozoberať, on sa vždy nájde niekto, komu vyhovuje prístup "čím horšie, tým lepšie" a argumentácia je vtedy absolútne zbytočná, maximálne nás dotyční pošlú robiť úradníkov:-)

Odpovědět

Pro srovnání, jak to jde jinak

08.03.2020 v 11:18 B.

Nebudu komentovat testy UCL, to už mě snad už nikdy trápit nebude, ale než si pořídíte šedesáté deváté aktualizované vydání Učebnice pilota (ještě více vzorečků), tak se zkuste podívat na https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/ na sekci Handbooks – Aircraft a Aviation. Obecně celý systém učebnic FAA. Pro začátek Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge. Vše zdarma ke stažení.

Takže jestli vám nedělá problém Američtina a dokážete vyfiltrovat, co je specifické pro USA (komunikace, prostory, mapy, řízení,…), tak tady najdete základy létání perfektně vysvětlené, se skvělými a hlavně pochopitelnými ilustracemi. Nenajdete tu teorii k Yagi anténě a výpočty elektrických obvodů, ale třeba jak udělat pořádně preflight, poznat poškozené nýty a protékající nádrž. Dále tu jsou učebnice pro plachtaře, IR, provoz letadel, prostě všechno.

No a k těm testům - https://www.faa.gov/training_testing/training/ tady je k dispozici testovací manuál, příklady otázek včetně zdrojových učebnic (dostupných online zdarma, viz předchozí) a kompletní sada příloh ke všem otázkám (mapy, fotky, výkonnostní tabulky, atd.). Takhle to dává smysl.

Odpovědět

RE: Pro srovnání, jak to jde jinak

08.03.2020 v 13:40 Rak

Naprosto potvrzuju. Ta kniha se jmenuje ucebnice nepravem. Jedna se o soubor znalosti zaznamenanych akademickym zpusobem, jako skripta na VS. Kdyz jsem se jako student pokousel presne pochopit skluz a vykluz, tak jsem na ty obrazky, v te pseudo ucebnici, ziral as hodinu bez uspechu. Pak jsem vygooglil ty faa texty a s moji prumernou anglictinou nebylo za minutu co resit :-).

 

Odpovědět

Zkouska na UCL

25.09.2020 v 9:28 mariov8

Mám čerstvě za sebou zkoušku PPL na ÚCL. Důrazně mi bylo zmíněno, že jsem od ledna jeden z mála, co to dal na první dobrou. Chápu důvody proč to ÚCL udělal, ale také souhlasím s řadou poznámek v diskuzi. Ale ke zkoušce. Je to mix toho co je pořád i tady na Aerowebu a nového materiálu. Poměr si netroufám odhadovat. Na přípravu jsem použil teorii z letecké školy, Učebnici pilota 2016 a testy tady na aerowebu. Jsem hendikepován dvojicí malých dítek a jejich maminkou co si myslí že kromě placení všech rodinných nákladů (protože kromě pár tisíc co si vydělá na brigádě je prakticky nezaměstnaná doma) nemám vyhazovat peníze za takové hovadiny jako je lítání (rozuměj okrádám rodinu) a doma se prakticky učit nešlo. Okamžitě z toho byla scéna = pán si létá v oblacích... Je to o způsobu přípravy, prostě už to není taková formalita a i ti s dobrou pamětí už si to nemohou namemorovat. Týden před zkouškou jsem si znovu pročetl učebnici (2 dny jsem se zavřel před světem mimo domov) a dělal si poznámky co by mohlo v textu být důležité nebo se mohlo objevit v textu. I přes názor ÚCL bylo pro mne důležité si dávat i testy tady na aerowebu. Myslím, že by část otázek měla být nadále veřejně dostupná. Je totiž potřeba pečlivě číst otázky (ještě k tomu nemám český pas) aby byla správně pochopena otázka, někdy jsou ty formulace mírně zavádějící. Přesto jsem to zvládl asi za 1:30 a dobře. Ještě jsem z toho trochu v šoku, ale zjevně se to jde.

Odpovědět

Přidat komentář