POHLED PRÁVNÍKA: K údajnému zákazu létání malými letadly

30.03.2020 5 991 přečtení 29 příspěvků Tento článek je součástí seriálu Koronavirová epidemie

Různorodé názory a pohledy na údajný zákaz létání mě přiměly sepsat právní pohled na to, čím a jak se máme jako piloti v současné chvíli řídit.

Ano, máme nouzový stav, byť o jeho vyhlášení v souladu s právem lze vést diskusi (viz např. zde https://advokatnidenik.cz/2020/03/23/mistopredseda-cak-tomas-sokol-o-nouzovem-stavu-a-jeho-ucinnosti/), ale zřejmě smysl to má – viz dále.

Vláda už 15. března zakázala s účinností do 24. března volný pohyb lidí po celé republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení či na pobyty v přírodě a parcích, dále vláda vydala různá doporučení, mj. že opatření neznamená zákaz jezdit na chaty nebo chalupy, jde pouze o doporučení necestovat, případně se nestýkat s místními.

Následně Ministerstvo zdravotnictví dne 23. března 2020 vydalo nové Mimořádné opatření (č.j.: 12745/2020-1/MIN/KAM), kterým byl prodloužen a upřesněn zákaz volného pohybu osob na území České republiky. Je třeba si jej ocitovat přesně a celé (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR.pdf).

Smyslem všech opatření, kam patří také povinnost nosit na veřejnosti roušky a udržovat odstup 2 m, necestovat do zahraničí a nevstupovat ze zahraničí k nám atd., je zabránit šíření nákazy.

Proto byly omezeny přeshraniční lety na LKPR a byl vydán Příkaz ÚCL CAA-SL-01/2020 k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19). Nikde, opakuji nikde se nehovoří o omezení letů GA, naopak ÚCL výslovně uvádí: „Úřad pro civilní letectví nevydal žádné omezení, ani nedozoruje plnění usnesení vlády č. 215 z letošního roku, protože z našeho pohledu se nejedná o naši kompetenci a ani o bezpečnostní agendu (safety). Usnesení výslovně nezakazuje provádění letů, omezení je nepřímé, proto jsme se obrátili na Ministerstvo dopravy o vydání výkladu. V tuto chvíli tedy nejsme oprávněni vykládat usnesení vlády a rovněž nejsme oprávněni dozorovat jeho dodržování/porušování. Ministerstvo dopravy po konzultaci s Ministerstvem zdravotnictví, které je původcem Mimořádného opatření č.j. MZDR 12475/2020-1/MIN/KAN z 23.3.2020, sdělilo, že cílem mimořádného opatření bylo minimalizovat pohyb osob s výjimkami k zajištění chodu společnosti. Rekreační a sportovní létání není považováno za nezbytnou aktivitu směřující k zachování chodu společnosti a apeluje na občany, aby respektovali ducha opatření. Úřad pro civilní letectví se k tomuto apelu připojuje, pojďme se dívat na věci s nadhledem, který je přirozenou součástí letectví, děkujeme.“

Ministerstvo dopravy na svém webu uveřejnilo tiskovou zprávu, která je spíše směšná: „…zůstaňte nyní na zemi, let letadlem opravdu není vycházka do nejbližšího parku u domu“. Pochopitelně není: při vycházce do parku mohu nakazit výrazně více osob, než při letu 1 000 ft nad zástavbou. 

Výzva Ministerstva dopravy – Odboru civilního letectví určená všeobecnému letectví je již méně hysterická „MD… apeluje na všechny uživatele vzdušného prostoru České republiky, aby skutečně zvážili, zda jejich aktivity lze považovat za nezbytné a směřující k zachování chodu společnosti.“ a především zdůrazňuje, že je doporučením. Ani ničím jiným být nemůže. 

LAA na svých stránkách tvrdí, že „volné létání se všemi druhy sportovních létajících zařízení není uvedeno ve výjimkách z tohoto rozhodnutí, a tedy to nelze chápat jinak, než že je zakázáno“. Dále ale již poměrně rozumněji konstatuje, že „Předmětné Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob nepojednává konkrétně o létání, jako o sportovní činnosti, avšak zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s uvedenými konkrétními výjimkami, ve kterých sportovní létání uvedeno není. Toto bohužel nelze chápat jinak, než, že létat pro radost a sportovní a rekreační účely v tomto okamžiku Rozhodnutí neumožňuje. Toto Rozhodnutí však obsahuje výjimky týkající se především odůvodnění případných nezbytných cest. Spadá-li tedy důvod cesty pod příslušnou výjimku (např. cesta do zaměstnání, nezbytná cesta za rodinou, na nákup, k lékaři apod.) nespadají tyto cesty do vysloveného zákazu volného pohybu osob.“ a „Pokud vaše rozhodnutí letět a jeho odůvodnění je v souladu s výjimkami uvedenými v usnesení vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020, letět můžete. Bude však Vaší odpovědností případně vysvětlit příslušným kontrolním úřadům, že důvod vaší cesty odpovídal některé z výjimek vládního rozhodnutí.“

Také Aeroklub ČR tvrdí bez dalšího, že „Mimořádný stav (usnesení Vlády) nepojednává konkrétně o létání, jako o sportovní činnosti, avšak zakazuje volný pohyb osob na území České republiky s uvedenými konkrétními výjimkami, ve kterých sportovní létání uvedeno není. To lze tedy chápat tak, že sportovní létání je ZAKÁZANÉ. Jistě je možné některou z výjimek na použití letadla napasovat (např. využití k cestě do a ze zaměstnání). Obecně je však použití letadla složitě obhajitelné a obcházení zákazu jde proti smyslu opatření k zamezení šíření epidemie a tím způsobeným zdravotním rizikům sobě i okolí.“

Pro úplnost ještě citát z Ústavy, čl. 2 odst. 4: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Komentáře řady právníků dnes zdůrazňují, že restrikce vydané za nouzového stavu je třeba vždy vykládat co nejúžeji a nerozšiřovat je výkladově či podzákonnými předpisy. 

Právníci asi nyní vědí, k čemu směřuji. Existují různé metody výkladu práva, přičemž pro tento případ nás budou zajímat zejména metoda jazyková, logická a především teleologická, kterážto spočívá ve stanovení smyslu a cíle, kterého chtěl zákonodárce dosáhnout. Tím je nepochybně omezení možnosti přenosu koronaviru na další osoby. Nic více a nic méně.  

Můžeme opět diskutovat o tom, zda uvedená omezení jsou ta „pravá ořechová“, ale je třeba je brát na vědomí a respektovat je. Respekt ovšem neznamená, že budeme akceptovat další omezování, které přímo z uvedeného nevyplývá (podle jazykového výkladu) a které současně nedává smysl vzhledem k cíli zavedených restrikcí (nešíření viru).

Nyní tedy máme vymezeno hřiště, mantinely a pravidla. Jak se tedy zde můžeme pohybovat?

Podle mého názoru je jediný možný závěr kombinací jazykového a teleologického výkladu, který lze shrnout takto:

1. Létání GA není výslovně zakázáno, stejně jako není zakázána přeprava prostředky silničního provozu.

2. LAA a Aeroklub se mýlí, pokud si myslí, že musí být ve výjimce výslovně uvedeno sportovní létání – opak je pravdou: muselo by být výslovně zakázáno.

3. MD ČR poměrně rozumně říká, nemůžeme vám létání zakazovat, ale doporučuje zvážit, zda aktivity lze považovat za nezbytné a směřující k zachování chodu společnosti. Tím už překračuje platné právní mantinely, neboť Nařízení MZdr není určeno k tomu, aby omezovalo aktivity pouze na jakési, blíže nespecifikované směřující k zachování chodu společnosti. Troufnu si říci, že i zachování leteckých schopností v sektoru GA směřuje k zachování chodu společnosti.

4. omezen je volný pohyb osob, který je vyspecifikován v Nařízení MZdr – viz výše, nicméně povšimněme si toho, co je povoleno, a položme si otázku:

  • létáte do práce nebo za byznysem?
  • cestujete za rodinou nebo někým blízkým, zejména pokud je na vaší péči závislý?
  • pomáháte svojí cestou někomu – obstaráváni základních životních potřeb, včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, dobrovolnictví, sousedská výpomoc?
  • hodláte pobývat v přírodě nebo parcích?
  • cestujete na pohřeb?

Tolik, pokud se pohybujeme stále v oblasti jazykového výkladu právního předpisu. Podíváme-li se ale na něj, a hlavně na jeho interpretaci různými pseudovykladači (LAA, Aeroklub ČR, někteří přispěvatelé do diskuse), pak je třeba se zeptat takto: Může naše aktivita, i kdyby nebyla v rozporu s Nařízením MZdr, ohrozit dosažení cíle, tj. zamezení šíření koronaviru?

Správná odpověď zní: to záleží na všech okolnostech. Takže mám-li své letadlo, s nímž létám sám a do kterého nikdo jiný neleze, mám-li je zahangárované nebo zaparkované tak, abych se nemusel potkat v nebezpečné blízkosti s jinými osobami, letím-li do cíle, kde mohu zajistit stejné podmínky, pak neexistuje žádný důvod, proč bych tak neučinil. Kabina letadla, ale ani letiště nejsou místa veřejně dostupná a za výše uvedených podmínek mohu omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup 2 metry.

A to nejen v případě cesty pracovní či na pohřeb, ale i při „létání za komínem“, neboť čím se toto liší od pobytu v přírodě? Resp. je létání GA určitým způsobem pobytu v přírodě? Podle mého názoru ano, neboť ačkoliv příroda není legislativně definovaná (jde o tzv. notorietu), pak existuje řada výkladů, od toho, že přírodou je vše, co nestvořil člověk, až po to, že v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd. A pokud se znovu podíváme na účel provozování GA, pak jde zcela jistě o činnost prospěšnou, mající nejen sportovně-rekreační, ale volně a vědomostně vzdělávací a výchovný charakter. Tedy co ještě potřebujeme k tomu, abychom nepochybovali, že amatérské létání je integrální součástí chodu společnosti.

Pokud ale bych měl letět – což bohužel platí i pro mne – ve sdíleném letadle, nebo byl nucen využívat pomoci dalších osob nacházejících se v mé blízkosti (příprava na let apod.), pak do toho nyní nevlezu ani omylem. A provozovatelé, kteří taková letadla „uzemní“, postupují odpovědně. 

Výše uvedený výklad je v souladu nejen s právními mantinely, ale i zdravým rozumem, což nebývá příliš časté. Se zdravým rozumem se rovněž neslučují výzvy typu „Nelétejte, zatěžujete IZS“. Počet tragických leteckých nehod podle údajů ze zimního školení byl v roce 2019 celkem 10, tzv. oznámených událostí celkem 211, z toho pro kategorii MTOM do 2 250 kg mimo SLZ jen 2 fatální nehody a u SLZ jen jedna. Naproti tomu v roce 2019 Policie České republiky šetřila 107 572 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 547 osob usmrceno, 2 110 osob zraněno těžce a 23 935 osob zraněno lehce. Myslím, že není co dodat. Snad jen to, že se divím, proč už dávno nebyl vydán zákaz jakéhokoliv používání silniční dopravy. 

Vladimír Smejkal, právník, soudní znalec a PPL pilot

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Naprosto přesně

30.03.2020 v 17:36 Honza

Cítím věc velmi podobně, jakkoli nejsem právník a takto bych to neuměl formulovat. Díky.

Odpovědět

Duchovní péče :-)

30.03.2020 v 18:58 Karel

Já myslím, že létání se dá zahrnout i do bodu 1 g) 3. individuální duchovní péče, neboť létání povznáší ducha a vytváří duchovní pohodu :-)

Odpovědět

RE: Duchovní péče :-)

31.03.2020 v 10:43 Miloslav Mareš

Především pro upřesnění: duchovní péčí je myšlen církevní úkon pro věřící. Prosím, neplést si duševní stav a duševní pohodu člověka s potřebami věřících. (Pozn. nejsem věřící, jen rozlišuji význam slova). 

Souhlasím s názory, létání je taktéž pohyb v přírodě, jako jsou louky, lesy, parky, vodní plochy a vzduch. V soukromém letadle na soukromém letišti při zachování nařízení o sdružování osob jistě nezvyšuji možnost nákazy koronavirem jako chodci, cyklisté, a jiné osoby toulající se volně přírodou.

Vezměme rozum do hrsti a nehledejme problém, kde neexistuje.

Letu zdar, Miloslav

Odpovědět

RE: RE: Duchovní péče :-)

31.03.2020 v 13:51 Karel

Však ano, je třeba uctít Zeuse, mimo jiné boha počasí, jehož symbolem je orel a tak se, na jeho počest, jako orlové vznést za hezkého počasí do nebeských výšin :-) Samozřejmě individuálně bez kontaktu s jinými lidmi. S uctívání Termosky je to však horší. K bohoslužbě je třeba, aby se sešlo více věřících, aby své orly dostali do vzduchu, což bohužel oceňuje hlavně démon Covid. Ale pokud má někdo větroň s výsuvným motorem, schopný samostatného startu ... 

Odpovědět

Děkuji autorovi za detailní rozbor,

30.03.2020 v 20:50 Petr

nicméně jsem šťastný, že nejsem deformovaný právnickým vzděláním a můžu si dovolit používat vlastní selský rozum vesničana. Každému jen trochu myslícímu tvorovi totiž dojde, že v současné krizové situaci nelze vytvořit stručný a jasný,  právně závazný dokument, který zároveň taxativně vymezuje všechny povolené a zakázané činnosti takříkajíc přes noc, ve kterém se ne nic se nezapomene. Pan Smejkal jistě dobře ví, jak máme nastavený legislativní proces v parlamentu a je si vědom, že každý zákon musí projít několikerým čtením, než je schválen, což trvá nejméně několik měsíců. A stejně musí být následně několikrát novelizován, protože tvůrci na něco zapomněli, nebo tam naopak nějaké dračí vejce schválně přidali. No a  další nižší právní dokumenty se taky na stolech právníků nerodí přes noc. Nám jednoduše uvažujícím jedincům snad ani nebylo zapotřebí zdvořilého apelu MD a pochopili jsme, že státu - (a stát jsme my a naši blízcí) nejlépe prospějeme tím, když necháme letadla na pár týdnů v hangáru a budeme se věnovat svým blízkým, tak abychom všichni společně tuto smutnou dobu přečkali ve zdraví.

Kdybych si chtěl do letců právníků rýpnout tak napíšu, že v platném mimořádném nařízení MZdr taktéž explicitně nevidím zákaz potápění, provozování ponorek, ani zákaz letů do vesmíru...pokud tedy tou ponorkou nepojedu na pohřeb nebo nákup.... a štiplavě dodám, že všechny výše zmíněné instituce zaměstnávají právníky, kteří ty dokumenty i výkladová stanoviska zajisté vytvářeli. Který  té armády právníků má tedy ten správný právní názor? 

A srovnání letecké a silniční dopravy? To snad autor nemůže myslet vážně....ani jako vtip. I dítě školou povinné aspoň tuší, že v současnosti bohužel neexistuje za silniční osobní a nákladní dopravu srovnatelná alternativa. Infrastruktura bohužel nestačí rostoucímu provozu a lidský faktor tomu též nepomáhá. Vysoká nehodovost je smutný fakt, ale až na výjimky neznám nikoho, kdo by se chtěl na silnici dobrovolně zabít. Jezdí snad pan Smejkal na letiště a do kanceláře vždy na kole, nebo tam chodí pěšky?

Nicméně, přestože se s autorem názorově rozcházím, děkuji mu za názor a přeji jemu i všem ostatním, aby nám ta karanténa co nejdříve skončila a všichni jsme se mohli věnovat svým zálibám bez omezení tak jako dřív. 

Odpovědět

RE: Děkuji autorovi za detailní rozbor,

30.03.2020 v 22:26 Tomas

Som síce právnik, ale s vaším názorom súhlasím. Nikdy by som nepovedal, že práve medzi pilotmi budú ľudia, ktorým to bude musieť byž vysvetlené ako hlupákom a nestačí im proste generálna klauzula vo forme "voľný pohyb osôb je v Českej republike zakázaný s výnimkou... Ja teda výnimku lietania nevidím a preto som presvedčený, že právnik kolega, ktorý písal článok slovičkárči a ja zastávam zase názor, že niekedy právo musí ísť bokom práve preto ako píše kolega vyššie. V tejto situácii je absolútne scestné "šiť" právny predspis každému pakovi namieru. Proste volný pohyb po území Českej republiky je zakázaný platí proste na každú činnosť (To znamená aj pre GA lietanie pretože sa pri športovom lete sa jedná o pohyb ) s výnimkami. A samozrejme územím sa rozumie aj vzdušný priestor do výšky 100 km teda do pomyselnej hranice kde sa začína vesmír. Územím sú aj vodné plohy a atď. 

 

PS: u nás sa s tým vysporiadali šalamúnskejšie. Proste zakázali všetky medzinárodné lety s civilných letísk na Slovensku (parafrázované znenie) 

Odpovědět

RE: RE: Děkuji autorovi za detailní rozbor,

31.03.2020 v 0:08 Vlado

silne pochybujem, že niekto reálne využíva tvoje právne služby, zvlášť s ohľadom na ...."ja zastávam zase názor, že niekedy právo musí ísť bokom"...:-)

Všadebol, všetkovidel, všetkovie najlepšie, ideálny káder do politiky:-)))

 

Odpovědět

RE: RE: Děkuji autorovi za detailní rozbor,

31.03.2020 v 8:48 Piggy

Zákaz medzinárodných letov je v danej súvislosti irelevantný.

Na stránkach SFUL som nenašiel nič o obmedzovaní letov, len výzvu zapojiť sa do distribúcie zdravotníckeho materiálu a oznam o administratívnom predĺžení platnosti dokladov.

Odpovědět

RE: Děkuji autorovi za detailní rozbor,

31.03.2020 v 8:56 Piggy

Sám sice svoje letadlo nemám (a kdybych měl, stejně bych teď nelétal), ale obecněji jsou různé možnosti rekreačně-sportovního vyžití. Můj názor je, že individuální aktivity (včetně rodinných) bez setkávání s jinými lidmi omezené nejsou (zaběhat si v lese, projet se na kole - a jmenovitě potápění je pobyt v přírodě se zcela zanedbatelným rizikem přenosu infekce).

Odpovědět

RE: RE: RE: Děkuji autorovi za detailní rozbor,

31.03.2020 v 10:12 Tomas

Vidíš takto si reagoval preto, lebo daný výklad kolegu v článku vyhovuje tebe. Ale skús sa to pozrieť nestranne. Z pohľadu neletca. Ja som sa na to pozrel z nezaujatého pohľadu.

Odpovědět

RE: RE: Děkuji autorovi za detailní rozbor,

31.03.2020 v 11:55 Vladimír Smejkal

Nevěřím tomu, že člověk, který tvrdí, že je právník, může napsat, že "někdy právo musí jít bokem". To, že to praktikuje současná vláda, není důvodem. Můj kamarád, bývalý ústavní soudce, mi vždy říkal: Právo se má vykládat tak, aby šlo. A o to jsem se pokusil.

I další jeho argumentace je zcestná: jak souvisí zákaz mezinárodních letů s létáním okolo komína?

Odpovědět

RE: RE: Děkuji autorovi za detailní rozbor,

01.04.2020 v 9:03 robo

To je tak. Zly pravnik s klobaskovou univerzitou odniekial z Juzneho Slovenska musi upozornit ze je pravnik. Rovnako ako zly pilot musi upozornit ze je pilot. Dajme do toho zdravy rozum a pravnikov ani ich vyklady nepotrebujeme. Hlavne to v zdravi, aj tom dusevnom, prezit. Zle casy letectvo este len cakaju. A to male aj velke.

Odpovědět

RE: Děkuji autorovi za detailní rozbor,

05.04.2020 v 18:20 Frankie

Pan Smejkal zřejmě uvažuje o pilotovi, který na letišti bydlí a současně se tam pohybuje téměř sám. Protože cesta na letiště, abych si zalétal pro zábavu, určitě není obsažena ve vyjímkách Mimořádného opatření MZČR. A definice "přírody", kterou použil pan Smejkal ("přírodou je vše, co nestvořil člověk, až po to, že v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd") určitě taky nevyjadřuje úmysl Mimořádného opatření MZČR, protože v tom případě bychom se všichni mohli pohybovat všude, a to jistě není omezení volného pohybu osob s nějakými výjimkami. Ale uznávám, že to je krásná právnická ukázka toho, jak se dá různými výklady zákonů a nařízení (s přidáním potřebných definic ze zcela jiných oborů) právo ohýbat. Doufám, že ne jen piloti, ale i všichni ostatní budou mít rozum, nebudou vymýšlet kličky a budou dodržovat všechna opatření, ať se toho fujtajblu co nejdřív zbavíme. V zájmu nás všech.

Odpovědět

Sport je povolen

05.04.2020 v 20:54 Petr

Jestliže je povolené sportovat, můžu se projet na kole nebo proběhnout. Myslíte si že na webových strankách pro cyklisty nebo běžce najdete podobné nesmysly jako zde? Já provozuji letecký sport a k tomu využívám své SLZ. Když se budu chovat tak abych nikoho druhého ani sebe neohrozil nákazou nevidím žádný důvod se neproletět. Potkávám na letišti mnohem méně lidí než v parku.

Odpovědět

RE: Děkuji autorovi za detailní rozbor,

02.05.2020 v 13:30 Jiří

Nemohu si pomoci, váš příspěvek jsem přečetl celý, ale právě ten selský rozum v něm postrádám.

 

Odpovědět

Pohled právníka

31.03.2020 v 0:34 Pikas

Konečně někdo, jako pan Smejkal to napsal srozumitelně i pro laiky, narozdil od pana právníka TK, který se tady nekde jen povysuje na ostatní.

S tím věnování se příbuzným, rodině (předchozí příspěvek) bych to moc neprehanel, znám dost případů, kteří po 14 dnech doma už z toho šílí a těší se do práce.😁

Takže ať si to každý prebere po svém a taky tak udělá i co se týká létání. Hlavně už nikomu netlacte nesmysly do hlavy, kdo co jak má myslet a delat.

 

 

Odpovědět

Letci, držte pohromadě, neurážejte se navzájem

31.03.2020 v 9:53 Karel

Moc mě mrzí, že se pod každým článkem či příspěvkem objeví tolik skoro až nenávistných příspěvků/komentářů. Jeden vedle druhého si jen pevně stojíte na svém a urážíte všechny, kdo mají jiný názor. Uvědomujete si, jak moc je celá naše společnost rozpolcena kvůli politickým názorům? A komentáři typu "No jo, další jeden, kterej to nechápe" jen přiléváte olej do ohně. Proč sakra nemůžete přijmout, že ostatní mají také svůj názor na věc? Proč nedebatujete konstruktivně, ale ve vší slušnosti? Urážíte ostatní piloty, ale zamyslete se sami nad sebou, zda tento přístup nevypovídá i něco o vás samotných.

Pokud chcete vnucovat všem jen svůj názor, jako jediný správný, nečtěte prosím Aeroweb, skupiny Doletíš apod. a najděte si jiné skupiny a témata a věnujte se těm a pokud Vám to tolik pomáhá, tak si tam urážejte ostatní přispívající. Létáme snad pro radost, nebo ne? Chceme se tedy pořád jen hádat? Já určitě ne.

Osobně jsem od zákazu volného pohybu ve vzduchu nebyl a nemám ani úmysl se k tomu v nejbližších dnech chystat. Chápu důležitost opatření a chci, abychom se z této šlamastyky dostali co možná nejdříve. Na druhou stranu chápu, že létání mnoha lidem chybí. Chápu, že např. motorkáři už to taky v tom krásném počasí nevydrželi a vyrazili aspoň na krátký výlet, byť si bytostně myslím, že IZS zatěžují mnohnásobně více, než letci. Nepodporuji je v této činnosti, rozhodně jim nedoporučuji to dělat, ale uvědomuji si, že každý z nás je jiný, jinak snáší celou situaci a dokážu si představit, že takováto činnost mnoha lidem dokáže výrazně zlepšit náladu a odvrátit možná mnohem větší škody na zdraví i na majetku.

Nikdo z nás neví, jak dlouho to může ještě trvat a co všechno to způsobí. Až to bude za námi, pak můžeme posoudit, kdo měl "pravdu". Do té doby se prosím respektujme.

Odpovědět

Zákaz létání

31.03.2020 v 13:46 Tom

Ahoj, zatím to diskutujeme z pohledu soukromého pilota.

Jak ale tento zákaz ometuje letecké školy? Vláda chce přeci udržet maximum lidí/firem v chodu, aby i ekonomické následky byly co nejmenší = aby se následně dominově nezhroutil celý stát.

Může tedy letecká škola dále provádět praktický výcvik (tedy létat) i v konfiguraci pilot+instruktor? Při dodržení maximálních hygienických/ zdravotních opatření?

Náklady na splácení letadel, pronájem prostor, hangárů, letiště... to běží dál. Dá i těmto společnostem vláda finanční kompenzace? (Myslím si, že nikoliv).

Jak to vidí právníci? Díky

Odpovědět

RE: Zákaz létání

31.03.2020 v 14:29 Martin

Letecké školy, které produkují profesionální piloty pro leteckou dopravu, dopadnou stejně, jako celý turistický průmysl. 

Odpovědět

létat či nelétat ??

31.03.2020 v 14:44 Tomáš

No, většinou se létá podle letového plánu a ten mi minulý víkend schválili bez problému.. VFR / IFR a let k Baltu a zpátky bez přistání v zahraničí. Takže jsem český vzdušný prostor a ani nikoho v CZ neobtěžoval, nakazit jsem mohl leda tak káně nebo sokola a v Německu to bylo řídícím úplně jedno - je tu prázdno, leťte si jak máte plán... Kolečko kolem Moritzburgu, povoleno atd. A byl klid od těchto debat. Briefing Pha s tím neměl nejmenší problém. Asi největší devizou nejen v dnešní době je, dívat se na všechno trochu zjednodušeně pokud to jde a používat selsky rozum :-) Letu zdar

Odpovědět

RE: létat či nelétat ??

31.03.2020 v 16:45 Dan

...a v případě technického problému a divertu pak následuje karanténa. A další starosti lidem na hygieně co to musí řešit. Hlavně že ses proletěl. Je mi zle ze sobeckosti a jajínkování některých pilotů.

Odpovědět

RE: RE: létat či nelétat ??

31.03.2020 v 18:13 Karel

Tak se hlavně nerozčilujte Dane. Můžete si tím přivodit mozkovou ci srdeční příhodu a pak kvůli svému nerozvážnému pohoršení budete zbytečně zatěžovat zdravotnictví. Nečtěte noviny, nesledujte zprávy, nikam nechoďte, nasaďte si roušku a buďte spokojený jak jste zodpovědný, ukázněný a solidární ovčan. Vůbec si nás rebelů nevšímejte, nestojíme za to. Taky bych doporučoval v kuchyni nepouzivat nůž. Co kdyby jste se třeba pořezal. Hrůza pomyslet, kolik lidí by jste zaměstnal. 

Odpovědět

RE: létat či nelétat ??

31.03.2020 v 18:28 Honza

Hezký příklad jsi nám Tomáši ukázal. Ale rád bych tě upozornil, že akceptovaný letový plán neznamená vlastně vůbec nic. Pokud máš tedy papíry na IFR, tak by sis měl být vědom této skutečnosti. Stěžejní jsou NOTAMy a v dnešních dnech hlavně FIRový, který moc lidí nečte. Cvičně si třeba zkuste poslat plánky do nějakých zemí, kde je to zakázané. Někde to dokáží vyhodit, ale někde to nehcají. A až v NOTAMech si přečteš, že tě nepustí do vzdušného prostoru. Jako příklad může sloužit situace, když uzemnili MAXe a Travel se nedokázal dostat zpět do evropy s lidma. Plánek měli a bylo jim to k ničemu. 

Kdyby měl ještě někdo takový skvělý nápad. Tak berte na vědomí, že v Praze všichni a ze všech zemí chodí přes pasovku a ukazuje se Crew ID a potvrzuje totožnost. I na Terminálu 3. Kdo není komeční posádka, tak jde do karantény. 

Odpovědět

RE: RE: RE: létat či nelétat ??

31.03.2020 v 19:19 M.D

Dejme tomu, že bych byl možná ochotný pochopil, že když už někdo prostě musí a nedokáže chvíli sedět zadkem na zemi, tak si zalétá kolem komína se svým letadlem, i když já osobně bych stejně v této době neletěl. Jednak nemám svoje letadlo a jednak mi to nepřijde vhodné v této době.

Ale takovýhle výlet už mi přijde vážně zbytečný.

Odpovědět

RE: RE: létat či nelétat ??

31.03.2020 v 22:57 Jaroslav

A vy Dane létáte? A nevadí Vám, kolik zaměstnáte lidí v případě nehody? Nebo prostě jen Tomášovi závidíte, že se proletěl?

Odpovědět

RE: RE: RE: létat či nelétat ??

01.04.2020 v 13:09 Dan

Ano, i když jen jako PPL. A ano, rád bych se i dnes proletěl, ale prostě možná víc respektuju nařízení a nesnažím se je občůrávat. Možná jsme moc vybátý, ale při představě divertu v DE je to 14 dní karanténa tam a 14 dní karanténa tady... Takže bych si řekl, zda mi to za to stojí. On to může být i divert z důvodu počasí, přeci jen je březen/duben.

Věřte mi nebo ne, nejsem závistivec, jen mi to přijde proti mysli ted létat, zvlášt do zahraničí. Tot muj názor. Možná připosraný ale muj.

F

 

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: létat či nelétat ??

07.04.2020 v 22:32 Jarda

Chlapci,

a je po "jájinkování". Je to na PAPÍŘE, i když se epidemiologická situace nijak zásadně nezměnila. Co se tedy za 4 týdny změnilo?! Takže předpokládám, že všichni diskutující, bez výše uvedenych ohledů na ne-opatření, divert, počasí, ev. karanténu, zatěžování záchranného systému, nevhodnou dobu atd.atd..., začnou vesele poletovat.... Tak je to správně. Ale teď máme PAPÍR. Každý na to jistě má svůj názor a je schopen ohnivých diskuzí. Proč ne. Zatím máme svobodu slova. Takže sám, nebo s již déle osobou blízkou do hangáru, stejně do letadla a do nebe, do nebe, do nebe-zpečna a pěkně zpátky a s rouškou zpátky domů. Nikoho jsem zase nenakazil. Letu zdar! Jen se ještě nějaký čas vyvarujme zaníceného prskání do obličejů kamarádů a olizování upatlanych půllitrů v klubovnách. 

Odpovědět

RE: RE: RE: létat či nelétat ??

13.04.2020 v 23:39 Karel Zvonař

Vážení, některé příspěvky ukazují, že pisatel je papežštější papeže. Nevyslovený jasný zákaz si sám vydedukuje sám! Přiblížím jiný důvod který se mne týká. Autobusy do místa  - na Moravě - odkud mám přivézt svou paní domů, nejezdí. Tak letím, protože v místě je letiště. Od nikoho nic nechci, nikoho neohrožuji. Námitka proč nejedu autem abych snížil riziko možného karambolu je směšná! D1 ani takovou jistotu nezaručuje. A cesta domů je v povolených výjimkách a není zákaz použití letadla. Nebo je to jinak?Karel

Odpovědět

RE: RE: RE: RE: létat či nelétat ??

14.04.2020 v 7:26 Martin

Tak je asi nutné rozličovat létání pro radost okolo komína a tuto cestu.

 

Odpovědět

Přidat komentář