Vlekání kluzáků ultralehkými letouny

27.09.2008

Ve čtvrtek 25. 9. 2008 vstoupila v platnost nová pravidla vlekání, zohledňující i možnost vlekání kluzáků ultralehkými letouny.

Vlekání kluzáků ultralehkými letouny
Vlekání kluzáků ultralehkými letouny (Zdroj: Aeroweb.cz)

Plachtaři se konečně dočkali. To, co bylo celá léta v zahraničí běžné se nyní povedlo i u nás. Po dlouhých jednáních LAA s českými úřady se podařilo dospět k cíli.

Více už pan Václav Chvála - hlavní technik LAA:  "V roce 2002 jsme na žádost Aeroklubu požadavek na vlekání „velkých“ kluzáků předali ÚCL. Nejprve jsme narazili na nepřekonatelné bariéry jak na Úřadu, tak i na určité lavírování Aeroklubu. Některé skupiny měly o vlekání zájem, některé byly ostře proti. Ale zájem LAA není prioritně provádět aerovleky. Chtěli jsme jen vyhovět plachtařům. Provedla se řada ověřovacích letů, při nichž jsme ověřili to, co jinde již dlouho bez problémů spolehlivě funguje."

Nakonec byl společně s Odborem civilního letectví Ministerstva dopravy vypracován postup, určující jaká letadla budou moci vlekat a co k tomu bude potřeba. Požadavek ministerstva byl pouze nekomerční provoz, použití typově schválených letadel, které budou otypována k vlekům a firemní montáž vlečného zařízení. Předpis byl vypracován v říjnu 2007. Ledy se ale hnuly až po nástupu nového ředitele Úřadu pro civilní letectví. ÚCL vypracoval dodatek Q k předpisu L 2 a tímto se naprosto čistě legislativně umožňuje použít ultralehkých letounů k aerovlekům kluzáků.

Nová pravidla jsou obsažena v novelizovaném znění Předpisu L2, Doplňku Q – Pravidla pro vlečení, dále v příloze III. předpisu UL-2 část 1 a v navazujícím Doplňku č. 1 k příloze III. předpisu UL-2 a nakonec osnova výcviku je popsána v předpisu UL-3 hlava 11.

Nyní již jak celá věc bude fungovat v praxi.

Na následujících řádcích se pokusím vytáhnout z výše zmíněných dokumentů pouze to nejpodstatnější a nejzajímavější. Každopádně případným zájemcům o získání kvalifikace vlekaře nebo o provozování ultralehkého vleku důrazně doporučuji prostudovat všechny související předpisy.

Informace na míru:  www.boeing.com

Aerovleky prováděné pomocí ULL obecně:

Hned v úvodu bych upozornil na skutečnost, že dle Předpisu L2, Doplňku Q se aerovleky prováděné pomocí ULL nepovažují za letecké práce a nemohou být realizovány za účelem zisku, ale toliko za úhradu nákladů spojených s jejich provedením. Z tohoto hlediska se i na celou problematiku pohlíží.


Každý let ve vleku za ULL je proveden na vlastní nebezpečí všech osob na palubě kluzáku.

 
Jsem pilot kluzáku a chci vlekat za ULL

O tom, že let je proveden na vlastní nebezpečí, musí velitel kluzáku před vzletem nebo sérií vzletů ve vleku za ULL poučit všechny osoby na palubě  kluzáku. Při každém letu ve vleku za ULL musí být kluzák vybaven štítkem umístěným na místě viditelném pro každou osobu na palubě kluzáku s jasně čitelným textem: „Provedení aerovleku za SLZ je na vlastní nebezpečí osob na palubě tohoto kluzáku. SLZ nepodléhá schválení ÚCL.“ 

Každý pilot kluzáku musí být před prvním vzletem ve vleku za ULL řádně poučen osobou s kvalifikací instruktora kluzáků se zkušenostmi z vleků za ULL. Musí být seznámen o zvláštnostech tohoto letu se zaměřením na vliv kluzáku na vlečný ultralehký letoun ve všech fázích letu z hlediska poměru hmotnosti kluzáku vůči vlečnému ULL a na možnost vysazení pohonné jednotky ve všech fázích letu.

Letová posádka kluzáku a případně cestující musí být při vlecích prováděných ve výšce větší než 1000 ft / 300 m AGL vždy vybaveni záchrannými padáky.

Na rozdíl od letounů mohou být ultralehké letouny vybaveny záchranným systémem (zpravidla vystřelovacím padákem). Pilot kluzáku musí bezprostředně reagovat na případné použití záchranného systému v kritické situaci a zabránit střetu s padákem záchranného systému.

Kluzáky mohou být vlekány pouze těmi ultralehkými letouny, které jsou pro vlekání schváleny a které odpovídají tomuto schválení.


www.zenithair.com


Jsem pilot ULL a chci vlekat kluzáky

Při vleku nesmí být na palubě ULL jiná osoba než velitel ULL.
Vlek prováděný pomocí ULL do vlnového proudění je zakázán.
Vlek více než jednoho kluzáku je zakázán, stejně jako vleky transparentů.
Aerovleky se provádí s UL letouny k tomuto účelu schválenými.


Výcvik pro kvalifikaci AEROVLEKY

Výcvik provádí inspektor ULLa s kvalifikací vlekař ULLa.
Do výcviku může být zařazen pilot, který má na ULLa nalétáno nejméně 100 hodin, z toho 10 hodin na typu, se kterým bude výcvik prováděn.
Při přezkoušení kvalifikace jsou pak přítomni inspektor-vlekař a inspektor kluzáku, který pilotuje kluzák.

Osnova výcviku pro kvalifikaci – AEROVLEKY sestává z 5-ti letů a nalétá se při ní 1 hod a 15 min.

Pro piloty PPL:

Držiteli průkazu PPL kvalifikací pro aerovleky bude kvalifikace vlekaře pro ULLa zapsána rejstříkem LAA ČR do průkazu pilota ULLa po odlétání 10 hodin na typu a provedeném přezkoušení ve stejném rozsahu jako pro pilota ULL, které potvrdí inspektor kvalifikací vlekaře ULLa do osobního listu.  


www.flightnest.com


Odkud lze startovat za ULL

Z Doplňku Q Předpisu UL-2 vyplývá, že vzlety aerovleků za ULL lze provádět pouze z letišť. Vleky kluzáků z ploch, která nejsou letištěm lze provádět pouze jako letecké práce. Jedinou výjimkou jsou vzlety z udržovaných ploch pro vzlety a přistání, při splnění kritérií popsaných níže. Připomeňme, že aerovleky prováděné pomocí ULL se nepovažují za letecké práce.

Aerovleky z udržovaných ploch určených pro vzlety a přistání (tzv. záložních vojenských ploch, schválených ploch pro SLZ) o minimálních rozměrech 550 x 35 m se smí provádět pouze po vynucených přistáních. Takové arrovleky může provést velitel ULL se zkušeností minimálně 50 vzletů a přistání při aerovlecích, z toho minimálně 25 vzletů a přistání při aerovlecích na použitém typu ULL, pokud provozovatel ULL nestanoví přísnější podmínky.

Pro start je potřeba asistence pomocníka, bez něho jsou starty s křídlem na zemi zakázány. Zakázány jsou i vleky kluzáků z terénu.


Nároky na ultralehký letoun při vlekání kluzáků

Pro každý ULL schválený pro aerovleky musí být v Letové příručce daného ULL nebo rovnocenném dokumentu stanoveno:
- maximální vzletová hmotnost a typ kluzáku, který může vléct
- rozsah rychlostí v aerovleku (minimálně nejnižší bezpečnou rychlost v aerovleku)
- hodnota tahové pojistky vlečného lana

Každý ULL pro aerovleky schvaluje pověřená osoba.     
 
Aerovlek se skládá z vlečného ultralehkého letounu s vybavením pro vlečení a vlečného kluzáku.

Typy kluzáků, které smí daný ULL vlekat, jsou uvedeny v Letové příručce vlečného letounu.

Schválení k vlekání je uděleno, pokud žadatel prokáže příslušnému inspektorovi techniky Ulla v rámci typových nebo doplňkových zkoušek, že jsou splněny všechny požadavky. (příloha III. předpisu UL-2)

Zápis schválení k vlekání do Technického průkazu SLZ provádí Ústřední rejstřík LAA na základě požadavku příslušného inspektora techniky v Registračním listu. Bližší údaje o vlečném letounu se pak uvádějí v Letové příručce.


Součásti vybavení pro vlečení:

Pokud budete chtít ultralehkým letounem vlekat kluzáky, budete muset letoun dovybavit následující technikou. Zde předkládám pouze přehled, všechny technické nároky a specifikace na vybavení se nachází v Příloze III. předpisu UL-2.

  1. Vypínač vlečného lana - žlutá páka pro ovládání vlečného závěsu umístěná tak, aby byla pohodlně dosažitelná z každé polohy a aby ovládací síla mohla být  lehce vyvozena
  2. Ukazatel kritické teploty chodu motoru - musí být umístěn v zorném poli člověka a označovat mezní přípustnou hodnotu kritické teploty motoru
  3. Zařízení pro sledování vlečeného kluzáku během letu - nejčastěji se používá zrcátko
  4. Vlečné lano a pojistka - použito smí být pouze nekovové lano o délce 40 až 60m
  5. Vlečný závěs
  6. Palivová čerpadla - pokud ultralehký letoun pro bezproblémový chod motoru používá palivové čerpadlo, musí být rovněž zabudováno nouzové palivové čerpadlo se zpětným ventilem zapojené paralelně, které v případě poruchy primárního čerpadla okamžitě dodá motoru palivo.


V kabině musí být vedle rychloměru umístěn štítek: „Pozorně sleduj rychlost vlečení!“.


www.aerospool.sk


Schvalování technické a letové způsobilosti ULL k vlekání kluzáků

K vlekání lze použít pouze ULL, kterým byl vydán Typový průkaz LAA ČR a součástí typové certifikace je schválené vlečné zařízení.


ULL postavené amatérsky, která neodpovídají Typovému průkazu LAA ČR, nelze k vlekání kluzáků použít.


www.honolulusoaring.com

Výrobce, případně držitel Typového průkazu LAA ČR, může podat na technický úsek LAA ČR písemnou žádost o provedení dodatečných zkoušek daného typu ULL a na jejich základě rozšířit Typový průkaz  LAA ČR uvedeného typu o možnost použití ULL k vlekání kluzáků.
 

Postup u jednotlivých ULL 

Zástavbu vlečného závěsu u nově vyrobených ULL s technickým průkazem „P“ provádí výrobce, který potvrdí, že zástavba odpovídá schválené Typové dokumentaci.

Zástavbu vlečného závěsu dříve firmou vyrobených ULL daného typu provádí výrobce, který potvrdí, že zástavba odpovídá schválené Typové dokumentaci.

Individuální zástavba vlečného zařízení nesmí být prováděna.


A jak je to u stavebnic?

Zástavba vlečného závěsu u letounů s Typovým průkazem LAA ČR vyrobených ze stavebnic nebo podle výrobní dokumentace provede výrobce (držitel typové certifikace), který potvrdí, že zástavba odpovídá schválené typové dokumentaci.

Více informací o postupech při schvalování technické a letové způsobilosti ultralehkých letounů k vlekání kluzáků naleznete v Doplňku č.1 k příloze III. předpisu UL-2.


www.aerospool.sk

 

Související dokumenty:

Předpis L2, Doplňek Q – Pravidla pro vlečení
Příloha III. předpisu UL-2 část 1
Doplňek č. 1 k příloze III. předpisu UL-2
Předpis UL-3 - Osnova výcviku

Zdroj: LAA ČR

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář