Dnes je 20. května 2019

5:09 20:48

ÚCL hledá nové examinátory, bude méně přezkušovat a více dozorovat

27. 3. 2017

Začátkem února Aeroweb informoval o změnách v postupech provádění vybraných zkoušek dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti a hodnocení odborné způsobilosti. Jednou ze změn bylo uvolnění striktního regulativu provádění určitých typů zkoušek pouze examinátory – zaměstnanci ÚCL. Ve čtvrtek úřad zveřejnil Koncepci řešení systému examinátorů jednopilotních letadel ČR, v které popisuje příčiny vedoucí k těmto změnám, měnící se úlohu kmenových examinátorů ÚCL a zároveň vyzývá leteckou veřejnost k rozšíření examinátorských řad.

V nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 je definována pilotní odbornost/kvalifikace v podobě examinátora bez jeho další alokace. Dle prohlášení ÚCL byla Česká republika jediným členským státem, který omezoval provádění zkoušek dovednosti CPL(A), IR(A), MEP land – získání a FI(A) výhradně na examinátory – zaměstnance úřadu. Motivací takového omezení byla dle zveřejněného dokumentu nejvyšší míra nezávislosti a bezpečnosti a snadné zajištění standardizace vlastních examinátorů.

Nicméně doba se mění a kromě kapacitní limitace kmenových examinátorů vzhledem k počtu podaných žádostí na přezkoušení vstoupilo do hry i postupné zavádění nařízení Komise (EU) č. 965/2012 pro provoz letadel. Podle něj musí národní letecký úřad využívat při výkonu státního dozoru letově provozní inspektory, kteří původně prováděli zkoušky dovednosti, na jiné činnosti. Vyústěním situace je zrušení výše uvedeného omezení v provádění přezkoušení platné s účinností od začátku února. Aktualizovaný seznam examinátorů je dostupný na webových stránkách úřadu.

Úloha úřadu se nyní bude posouvat od vlastního přezkušování směrem k dozoru nad samostatně pracujícími examinátory. Dle zveřejněné koncepce je na ÚCL kladen požadavek, aby měl inspektory, kteří provádí hodnocení odborné způsobilosti examinátorů nebo senior examinátory, které pro tento účel může taktéž použít.

Součástí sdělení je zmínka o hledání dalších kandidátů na examinátory. Uvedena je i eventualita využití zahraničních examinátorů pro případ, pokud by lokální kapacita nepostačovala. Co musí zájemce o tuto odbornost splňovat? Především být dle Hlavy K nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 držitelem průkazu způsobilosti, kvalifikace nebo osvědčení, pro které je oprávněn vykonávat příslušné zkoušky, přezkoušení či hodnocení a musí mít právo k poskytování výcviku pro jejich získání. Dále musí být kvalifikován k výkonu funkce velitele daného letadla. Nepůjde to ani bez patřičných znalostí, průpravy, praxe a tříleté pilotní bezúhonnosti. Žadatelé musí projít standardizačním výcvikem, který obsahuje minimálně dvě praktické zkoušky, potřebnou teorii, instruktáž týkající se správních postupů a další témata. Pro získání osvědčení je následně potřeba obstát ve zkoušce pod vedením inspektora úřadu nebo senior examinátora. Úspěšní žadatelé získají licenci na tři roky a pokud si ji budou chtít udržet na další období, musí splnit nařízením dané podmínky.

Pro jednotlivé kategorie examinátorů platí specifické vstupní předpoklady, týkající se dosavadního náletu. Některé z nich uvádíme v tabulce.

    pilot letový
výcvik
IFR let IFR
výcvik
výcvik
instruktorů
FE(A) PPL(A),
PPL (H)
1 000 250      
  CPL(A),
CPL (H)
2 000 250      
  LAPL(A) 500 100      
  LAPL(H) 500 150      
 
IRE(A)   2 000   450 250  
IRE(H)   2 000   300 200  
 
FIE(A)   2 000       100
FIE(H)   2 000       100
 
CRE   500        

Mohlo by vás zajímat


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář