Bitva o karlovarské nebe

22.03.2019 17 příspěvků

Plán výrazného zvýšení provozu na letišti Karlovy Vary rozvířil diskuze v orgánech územní samosprávy a také přímo mezi lidmi. Patří do lázeňského regionu čilý pilotní výcvik? Co mu říkají obyvatelé, jejich zastupitelé a provozovatelé lázní a hotelů?

Záměr společnosti F AIR vybudovat pobočku své letecké školy na karlovarském letišti se v posledních měsících stává v lázeňském městě a jeho okolí četně diskutovaným tématem, které budí emoce. Část místních občanů proti němu razantně vystupuje. Obává se zejména nadměrného hluku a znečištění životního prostředí. Zástupci společností Letiště Karlovy Vary a F AIR naopak argumentují nejen ekonomickými přínosy takové aktivity pro region a zároveň opatřeními, která hodlají zavést za účelem minimalizace vlivu leteckého výcviku na životní prostředí. Zastupitelé Karlovarského kraje – vlastníka letiště – před sebou měli poslední únorový den na svém zasedání program s 68 body. Jeden z nich se týkal právě významného oživení provozu na karlovarském letišti. Na sílu tématu ukazuje už jen to, že jeho projednání si vyžádalo více jak tři hodiny. Byť z řady vystoupení zastupitelů a hostů zaznívaly větší či menší obavy z dopadů intenzivnějšího létání, závěrečné hlasování dalo pokračování projektu otevření letecké školy na letišti Karlovy Vary zelenou.

Protest

Pro lepší pochopení situace se vraťme o rok zpět. Rozhodnutí o přesunutí části provozu z benešovského letiště na karlovarské padlo v F AIRu již začátkem roku 2018. Jak naší redakci sdělil Jiří Procházka, který má ve společnosti F AIR na starosti rozvoj podnikání, při výběru bylo klíčové vybavení letiště pro přístrojové létání a jeho volná kapacita pro plánovaný provoz. A právě letiště Karlovy Vary splňovalo tyto požadavky nejlépe. A dodejme, že rozšiřování působnosti společnosti F AIR nemá končit na karlovarském letišti. Již příští rok hodlá tato letecká škola otevřít další pobočku na nově zrekonstruovaném letišti České Budějovice.

Obytná zástavba Olšových Vrat zasahuje až do poměrně těsné blízkosti letiště / Foto Alan Lebeda
Obytná zástavba Olšových Vrat zasahuje až do poměrně těsné blízkosti letiště / Foto Alan Lebeda

F AIR jednal nejprve s vedením letiště a s jeho majitelem – tedy se zástupci Karlovarského kraje. V této fázi jednání podle svých vlastních slov společnost F AIR podcenila komunikaci s okolními obcemi a míru negativního postoje některých jejich obyvatel. Dřívější zahájení komunikace přímo na úrovni obcí mohlo některá ostří otupit. Když se pak v blízkosti letiště žijícím lidem informace o plánovaném zvýšení leteckého provozu dostala oklikou, vzedmula se vlna odporu, která vyústila mimo jiné v petici proti otevření letecké školy následujícího znění:

„My, členové Spolku přátel Olšových Vrat, občané Olšových Vrat, Hůrek, obcí Pila, Kolová  a Háje atd. protestujeme proti otevření výukového střediska a školního letového provozu pro výcvik dopravních pilotů v Letecké škole společnosti F AIR, spol. s r.o., na mezinárodním letišti Karlovy Vary – Olšová Vrata.

Důvody protestu:

Mezinárodní letiště Karlovy Vary – Olšová Vrata se nachází uprostřed hustě osídlené aglomerace s převažující zástavbou rodinných domů a s dosud příznivými životními podmínkami pro bydlení venkovského typu. Do této aglomerace zasahuje i území CHKO Slavkovský les a lázeňské území.

Školní letový provoz negativně zatíží životní prostředí v celé této lokalitě zejména hlukem a znečištěním ovzduší, neboť školní letový provoz z jedné třetiny až jedné poloviny, z plánovaných 200 letových hodin na jednoho žáka, primárně spočívá v nácviku vzletu a přistání po několikaminutovém letu (okruhu) nad letištěm, a to i v nočních hodinách.

V souvislosti s aktivitami letecké školy lze očekávat zvýšený silniční provoz v této lokalitě, zejména ve směru Kolová, Háje, Březová, a taktéž ve směru Hůrky a Olšová Vrata. Z těchto důvodů protestujeme proti otevření shora uvedeného výukového střediska letecké školy na Mezinárodním letišti Karlovy Vary – Olšová Vrata a žádáme Zastupitelstvo Karlovarského kraje, aby své rozhodnutí revokovalo a pro realizaci záměru našlo vhodnější umístění.“

Dle vyjádření Pavlíny Maříkové na zasedání krajského zastupitelstva, kde hovořila jako host za petiční výbor, ke konci února podepsalo petici přes 2 300 lidí.

Vzhledem k tomu, že např. Olšová Vrata jsou jen několik set metrů od vzletových a přistávacích drah, přičemž letišti nejbližší část souvislé zástavby tohoto sídla je od nich vzdálená jen nějakých 200 metrů, lze obavy tamních obyvatel např. z větší hlukové zátěže chápat. Navíc když v posledních letech vykazovalo karlovarské letiště pět až šest tisíc pohybů ročně a předložený plán pro další roky míří až k 35 000 pohybům. Pochopitelná je i diskuze o přijatelné míře letové činnosti v lázeňské oblasti. Na druhou stranu berme v potaz, že letiště Karlovy Vary je v provozu již od roku 1931. Není tedy žádnou nově vznikající stavbou a v souvislosti s bydlením a podnikáním je na místě s ním počítat. Tak jako třeba s přítomností silnice E48, která vede podél Olšových Vrat v podobné vzdálenosti jako vzletové a přistávací dráhy. Podle statistik Ředitelství silnic a dálnic ČR tu po ní v roce 2016 jezdilo v průměru cca 12 000 vozidel denně. Tedy za tři dny projelo a životní prostředí ovlivnilo více automobilů, než je nejvyšší plánovaný počet pohybů letadel za celý rok.

Jeden hot a druhý čehý

Pavlína Maříková na zasedání krajského zastupitelstva na konci února ve svém projevu hovořila mimo jiné o tom, že Spolek přátel Olšových Vrat má podporu města Karlovy Vary a šesti dalších obcí. Když jsme začátkem března hovořili s Jiřím Procházkou z F AIRu, dozvěděli jsme se, že začátkem února se starostové okolních obcí na společné schůzce za účasti vedení Karlovarského kraje vyjádřili jednoznačně pro záměr otevření letecké školy na karlovarském letišti. Jak se tedy věci opravdu mají? Jsou Karlovy Vary a další obce v blízkosti letiště pro nebo proti?

Karlovy Vary rozprostírající se mezi lesy znatelně níže než nedaleké letiště
Karlovy Vary rozprostírající se mezi lesy znatelně níže než nedaleké letiště

Oslovili jsme přímo primátorku města Karlovy Vary, pod které mimo jiné spadají Olšová Vrata a také nedaleké Hůrky, a představitele obcí ležících v blízkosti letiště – jmenovitě Andělské Hory, Březové, Kolové a Pily. A co jsme se dozvěděli?

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová: „Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém ustavujícím zasedání po podzimních volbách uložilo nové radě města jednat s Karlovarským krajem o odstoupení od záměru školy civilních pilotů F AIR na karlovarském letišti. Dále na prosincovém jednání pověřilo mě a radního MUDr. Boušku pokračovat v jednání s Karlovarským krajem na téma výcvikové školy pilotů na letišti Karlovy Vary.

To jsem samozřejmě učinila, zúčastnila jsem se řady schůzek se školou, letištěm i Karlovarským krajem, osobně jsem se jela podívat na letiště do Bystřice u Benešova, kde společnost F AIR také působí. Celou záležitost jsem také diskutovala na našem setkání se starosty obcí ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností Karlovy Vary. Zjistila jsem, že většinou jsou na tom podobně jako město Karlovy Vary – nemohou diktovat letišti Karlovy Vary ani jeho vlastníkovi Karlovarskému kraji co smí a nesmí. Byli jsme si vědomi toho, že ani kraj, ani města a ani obce nemohou stanovovat, kdo bude využívat letiště Karlovy Vary. Je to veřejná dopravní infrastruktura, veřejný letecký prostor, kde mohou létat jakákoliv letadla bez omezení. Pro naše občany jsme tak chtěli vyjednat nejlepší podmínky s ohledem na to, aby se nesnížila kvalita jejich života. Proto jsme se shodli, že naším úkolem je vyjednat takové podmínky provozu, které budou naše města a obce zatěžovat co nejméně. Tedy aby se nelétalo ve svátky, v době nočního klidu, co nejméně o víkendech, aby se dodržovaly vymezené koridory a prostory pro přiblížení, cirkulaci a aby se co nejvíce úkonů mimo letiště odehrávalo mimo zastavěné území našich obcí. Musím říct, že takovému jednání se pilotní škola nebrání, je vstřícná. Zároveň bylo podepsané memorandum mezi Českým vysokým učením technickým (ČVUT) a krajem o vzniku Fakulty dopravní ČVUT na území regionu. Karlovy Vary budou nyní s krajem vyjednávat, aby fakulta vznikla právě na jeho území.“

Ve městě nejčastěji zmiňované obavy jsou dle primátorky z hlukové zátěže. K tomu ještě Andrea Pfeffer Ferklová dodává, že se karlovarské letiště zavázalo provést hlukovou studii, která tyto obavy vyloučí nebo potvrdí, a že hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová přislíbila ustanovení pracovní skupiny, která se bude danými vlivy zabývat.

Starostka Andělské Hory Miloslava Křimská: „Zastupitelstvo obce Andělská Hora podpořilo petici proti zřízení letecké školy. K tomuto kroku nás přiměla situace, kdy jsme vůbec neměli žádné informace od vlastníka letiště, kterým je Karlovarský kraj a na dotazy občanů jsme nedokázali odpovědět. V současné době se již informovanost ze strany zástupců Karlovarského kraje zlepšila. Náš postoj je nyní spíše zdrženlivý se zájmem o to, aby vlastník dodržel slíbené kroky. V prezentaci se mimo jiné uvádí a jsou přislíbeny kroky k minimalizaci vlivu na okolní životní prostředí a obyvatelstvo včetně vypracování hlukové studie. Samozřejmě se budeme i nadále zúčastňovat pracovních jednání ohledně provozování letecké školy, která mají být svolávána.“

Starosta obce Březová Martin Gruber: „Se záměrem zřízení výcvikového střediska letecké školy F AIR souhlasíme za podmínek možnosti regulace provozu v průběhu jeho činnosti.“

Starosta obce Kolová Jakub Jiskra: „Obec Kolová není proti zřízení letecké školy na karlovarském letišti. Spoléhá přitom na dodržování smluvních podmínek ohledně časového rozvrhu provozu školy, na dodržování leteckých koridorů, nepřekračování hlukových limitů, používání proklamovaných typů letadel atd., které byly vyjednány a na jejichž dodržování musí Karlovarský kraj dbát. Dále jsme připraveni v rámci pracovní skupiny (vytvořené pro tyto účely) připomínkovat 1–2krát ročně nebo dle potřeby provoz školy a zkušenosti s ním.“

Starosta obce Pila Stanislav Hoffman: „Od podzimu minulého roku jsme se mohli setkat s iniciativou vzešlou ze Spolku přátel Olšových Vrat – přesněji řečeno s petiční akcí proti zřízení letecké školy společnosti F AIR spol. s r.o. na Letišti Karlovy Vary s.r.o. Na žádost petentů bylo toto téma zařazeno i na veřejné zasedání zastupitelů obce Pila dne 11. 12. 2018. V rozpravě s přítomnými iniciátory petice a dalšími občany zastupitelé na základě dostupných a dříve získaných informací obecně vyjádřili názor, že se projekt nedotýká zájmů obce. Zastupitelé proto vzali tuto iniciativu svým usnesením na vědomí, aniž by ji jakýmkoliv způsobem vyjádřili svou podporu. K petici se tedy obec Pila jako celek nepřipojila. Po dalším jednání se zástupci karlovarského letiště, letecké školy F AIR a dalších odpovědných subjektů civilního letectví dne 14. 1. 2019, kdy byl projekt dále a detailněji prezentován, a posledním pracovním setkání dne 11. 2. 2019 s výše zmíněnými zástupci včetně vedení Karlovarského kraje je možné na základě faktů odpovědně opakovaně konstatovat, že uvedený záměr zřízení a provozu letecké školy na karlovarském letišti při dodržování příslušných předpisů a smluvních podmínek mezi karlovarským letištěm a společností F AIR není v konfliktu se zájmy naší obce.“

V současné době tak dle vyjádření nejvyšších představitelů města a obcí proti záměru otevření letecké školy kategoricky nevystupuje žádné ze sídel z první linie obklopující karlovarské letiště.

Spolek přátel Olšových Vrat jsme prostřednictvím jeho předsedkyně Hany Janouškové a Pavlíny Maříkové, která hájila na krajském zasedání myšlenky protestní petice a hovořila o podpoře ze strany města Karlovy Vary a šesti okolních obcí, požádali o uvedení jmen těchto obcí a specifikaci zmiňovaných usnesení s odmítavým stanoviskem vůči plánovanému projektu letecké školy. Taktéž jsme se zeptali, zda je ve světle stávající situace pro spolek představitelná nějaká varianta méně intenzivního výcviku, a pokud ano, kde jsou z hlediska Spolku přátel Olšových Vrat její hranice. Komunikace se chopila předsedkyně spolku, která nám sdělila, že spolek svá stanoviska vydává prostřednictvím tiskových zpráv, které naší redakci zaslala. Po upozornění, že tyto zprávy neobsahují odpovědi na výše uvedené otázky nám Hana Janoušková napsala, že děkuje za náš zájem, avšak nadále na radu právního zástupce bude spolek bohužel komunikovat pouze prostřednictvím tiskových zpráv.

Otázky tak zůstaly nezodpovězeny. Ovšem z formulace: „Hlasováním o odpovědi na naši petici nic nekončí, naše výhrady k záměru a potažmo k celkové změně koncepce karlovarského letiště z dopravního na výcvikové trvají,“ uvedené v tiskové zprávě spolku ze začátku března, lze vyčíst jeho přetrvávající nespokojenost s navrhovaným řešením.

Vyženou letadla lázeňské hosty?

V četných diskuzích zaznívá též argumentace rizikem negativního dopadu zvýšeného leteckého provozu na pohodu lázeňských hostů. Z některých úst zaznělo dokonce varování před znečištěním ovzduší a kontaminací vody povrchové i podzemní. Zhorší dle F AIRu nově plánované řádově desítky pohybů denně významnějším způsobem současný stav životního prostředí a pokazí lázeňskou atmosféru? Nebo bude jejich vliv zanedbatelný? Když např. jen na již dříve zmíněném hlavním tahu na Prahu produkují hluk a exhalace tisíce automobilů denně.

Jak na záměr oživení karlovarského letiště nahlížejí provozovatelé lázeňských zařízení, hotelů a restaurací, jsme se zeptali tajemníka Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech Františka Mikeše a předsedy sekce Karlovarského kraje Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) Jana Kroniky, jinak též výkonného ředitele karlovarského hotelu Čajkovskij.

František Mikeš nám sdělil, že lázeňské sdružení bylo o záměru informováno, situaci sleduje a žádné oficiální stanovisko v této záležitosti nevydalo. Jan Kronika pak naši redakci informoval o tom, že ani Asociace hotelů a restaurací ČR nevydala žádné oficiální stanovisko, nicméně je v kontaktu s letištěm a Karlovarským krajem, kde prosazuje nerušící systém provozu letecké školy. Exhalací se předseda karlovarské sekce AHR ČR neobává. Potenciální potíže by dle něj mohl způsobovat hluk. Proto kvituje uvažovanou možnost dání výpovědi letecké škole při nedodržování dohodnutých podmínek, o které se dle jeho slov na jednáních také hovořilo. Zároveň dodává, že F AIR se již na letišti prezentoval zkušebním provozem, během kterého létal také přímo nad městem. Pozitivním zjištěním byl pro Jana Kroniku fakt, že zvuk letounu nebyl nijak výrazný a ztrácel se v běžném městském ruchu.

Ostrý provoz letecké školy by se měl řídit řadou pravidel pro omezení hlukové zátěže. Dle sdělení Jiřího Procházky se lednové prezentace záměru pro vedení města Karlovy Vary, starosty okolních obcí a petiční výbor zúčastnili také vrcholní zástupci Ministerstva dopravy, Úřadu pro civilní letectví a Řízení letového provozu ČR, kteří potvrdili, že projekt společnosti F AIR je v souladu s českými zákony a leteckými předpisy.

Dřívější tvar okruhů pro všeobecné letectví prezentovaný F Airem / Zdroj Letiště Karlovy Vary, F Air, Mapy.cz
Dřívější tvar okruhů pro všeobecné letectví prezentovaný F AIRem / Zdroj Letiště Karlovy Vary, F AIR, Mapy.cz

O jaká konkrétní opatření se jedná? F AIR ve své prezentaci navrhuje např. nový tvar okruhů. Místní výcvikovou letovou činnost plánuje vykonávat pouze v pracovních dnech od sedmi hodin ráno do desíti večer, v sobotu od devíti ráno do sedmi večer a v neděli a během státem uznávaných svátků by se jí neměl věnovat vůbec. V souvislosti s akrobatickým létáním, kterým je karlovarské letiště známé, F AIR ubezpečuje, že tuto činnost vykonávat nehodlá. Při porušení pravidel je letecká škola připravena nést smluvně dohodnutý finanční postih. 

Nový tvar okruhů navrhovaný společností F Air / Zdroj Letiště Karlovy Vary, F Air, Mapy.cz
Nový tvar okruhů navrhovaný společností F AIR / Zdroj Letiště Karlovy Vary, F AIR, Mapy.cz

V prezentaci také F AIR vyčísluje přímý i nepřímý ekonomický přínos pro region generovaný uvažovaným oživením provozu na karlovarském letišti. Plánovaný projekt by měl dle prezentace v následujících pěti letech přinést Karlovarsku desítky milionů v podobě plateb za hangárování, nájmů za pronajaté prostory, přistávacích poplatků a také plateb za ubytování studentů, jejich stravování a volnočasové aktivity.

Mezi dalšími přínosy pro kraj souvisejícími s otevřením letecké školy pak F AIR zmiňuje např. marketingové aktivity směřující k propagaci regionu a v neposlední řadě také zřízení univerzitního leteckého výcvikového centra ve spolupráci s Fakultou dopravní Českého vysokého učení technického.

Létání vstříc

Z hlediska dalšího vývoje situace bylo důležitým mezníkem hlasování zastupitelů Karlovarského kraje na již zmiňovaném zasedání v poslední únorový den. Po obsáhlé diskuzi zastupitelé nakonec hlasovali zvlášť o reakci na zaslanou petici a o schválení smlouvy o spolupráci v projektu vysokoškolského vzdělávání mezi Karlovarským krajem a Fakultou dopravní ČVUT. Ano, je to zajímavé, ale v samotném názvu bodu, o kterém se hlasovalo, není o letecké škole společnosti F AIR žádná zmínka. Byť se vášně rozhořely právě kvůli ní. Proti vytvoření karlovarského pracoviště ČVUT nemá námitek ani Spolek přátel Olšových Vrat.

F AIR je však zmíněn ve smlouvě vyjadřující zájem smluvních stran na spolupráci, jejíž znění zastupitelé odsouhlasili. V jejím osmém článku se praví: „Smluvní strany se zavazují rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty, které mají zájem na realizaci projektu (např. F AIR, spol. s r.o., která zajišťuje pro ČVUT v Praze Fakultu dopravní praktický výcvik studentů v oboru Profesionální pilot).“

Petici vzalo krajské zastupitelstvo na vědomí a schválilo evidovanou podobu odpovědi. V ní najdeme mimo jiné upozornění na neoprávněnost nárokování si zamezení legislativně korektního rozvoje letiště: „Nikdo z vlastníků dotčených rodinných domů nemohl a nemůže oprávněně nárokovat, že veřejné mezinárodní letiště, v jehož blízkosti byly rodinné domy postaveny nebo se již dříve nacházely, nebude procházet příslušným vývojem v souvislosti s technickým pokrokem a rozvojem civilního letectví v souladu s platnou legislativou. Letiště má statut veřejného letiště, které je v mezích své technické a provozní způsobilosti přístupné všem civilním letadlům, oprávněným vykonávat lety nad územím ČR.“

Kraj v odpovědi na petici dále v souvislosti s vlivem na životní prostředí zmiňuje výhodnost vyjednání smluvně omezeného provozu oproti neregulované letové činnosti. Stran hlukové zátěže pak poukazuje na skutečnost, že k plánovanému výcviku mají být použita letadla s nízkou hladinou hlukových emisí a také na to, že je již připravována aktualizace hlukové studie s ohledem na plánovaný zvýšený počet pohybů. Kromě toho je v odpovědi uvedena i možnost měření hlukové zátěže během provozu a případných následných úprav souboru opatření k minimalizaci vlivů na životní prostředí.

Plánované pracovní prostory pro výcvikové lety / Zdroj Letiště Karlovy Vary, F Air, Mapy.cz
Navrhované pracovní prostory pro výcvikové lety / Zdroj Letiště Karlovy Vary, F AIR, Mapy.cz

Někteří odpůrci záměru také varovali před bezpečnostním rizikem plynoucím z otevření letecké školy na letišti. Takový argument označili krajští zastupitelé ve své odpovědi za lichý, neboť spolugarantem bezpečnosti je Řízení letového provozu ČR, společnost F AIR neměla při výcviku za 28 let své činnosti ani jednu fatální nehodu a výcvikové lety mají být vedeny mimo obce.

V odpovědi najdeme i reakci na obavu petentů před zvýšeným silničním provozem souvisejícím s činností letecké školy. Zastupitelé v ní označují tento vliv za zanedbatelný. Zmíněn je též výčet přínosů pro kraj formulovaný v duchu lednové prezentace F AIRu.

Záměr otevření letecké školy na karlovarském letišti tak přečkal průlet poněkud turbulentnějším prostředím. Dle Jiřího Procházky plánuje F AIR začít s tamním létáním zaměřeným na výcvik pilotů pro leteckou společnost Sichuan Airlines zhruba od června. V první vlně chce na letišti Karlovy Vary provozovat čtyři až pět Cessen 152 a do konce roku letadlový park rozšiřovat na cílový stav. Po jeho dosažení by mělo mít 60 čínských studentů pro svůj výcvik k dispozici šest až osm letounů Cessna 152 a dva letouny Tecnam P2006T Twin.

Plánovaný pohyb více letadel na karlovarském nebi upoutal četnou pozornost. Je možné, že přetrvávající ohýnky nespokojenosti rozkývou křídla projektu v dalších turbulencích. Schválený ostrý provoz by pak měl ukázat, jaké bude soužití lázní a letiště v déledobém horizontu.

Mohlo by vás zajímat

Tomáš Doležal

Aviatik sedlající různé létající aparáty od paraglidu po akrobatické letouny. Zkušební pilot ultralehkých letounů. Fyzik s širokým spektrem zájmů. Jedním z nich je psaná tvorba a jelikož se autor věnuje létání nejen mezi oblaky, ale i v informačním moři, můžete na Aerowebu nalézt stopy jeho činnosti.Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Jsem zaujatý

22.03.2019 v 13:30 Tomas

Jako pilot jsem samozřejmě zaujatý, ale když Franta s Pepou z Olšových Vrat v sobotu večer tůrují své oktávky TDI s vykuchaným filtrem částic, zatíží místní ekosystém víc, než pár C152 kroužících po okruhu. Z mé zkušenosti je LKKV velmi přátelské letiště a vždycky když tam přiletím, kladu si otázku, jak dlouho ho ještě bude kraj subvencovat - protože těch pár příletů/odletů ho rozhodně neuživí. Tak zaplaťbůh za to, že že ho začne využívat alespoň škola.

Odpovědět

Logika obyvatel

22.03.2019 v 18:24 Tom

Nechápu jednu věc... Lidi si postaví barák u letiště a pak si stěžují na letadla..Letiště je tam podle článku od roku 1931, kolik domu je starších....

To je jak na vesnici když si začnou ze satelitních oblastí stěžovat že jim smrdí nedaleký kravín...a kdo tam byl dřív?

 

Odpovědět

RE: Logika obyvatel

24.03.2019 v 17:22 Ivo Novotný

Přesně tak, vinici jsou stavební urady, které davaji souhlas se stavbami tam,kde by je davat neměly.Navic mala letadla ani hlukově ani emisemi životní prostředí nenarušují.

Odpovědět

A co Brno?

23.03.2019 v 9:55 Vojta

Aby to nedopadlo, jak na letišti na mýtince Brno Tuřany, kde se dodnes diví, že si postavili letiště a létají jim tam letadla. Výmýšlí, jak to místním školám co nejvíce znepříjemnit. Snad v těch Varech jsou rozumnější.

Odpovědět

Čína

23.03.2019 v 20:02 Petr

Souhlasím s názory, jen škoda, že bude využito hlavně pro čínské studenty.. 

Odpovědět

lide versus byznys

24.03.2019 v 0:39 jan skalsky

Neustálá rotace deseti až dvanácti strojů skokový nárůst ruchu na letišti o 500%, přitom zisk za hangárování, nájmů a přistávací poplatky budou  činit za rok pouze 2,5 milionů korun.Je rozdíl, když letadlo vzlétne a odletí nebo když Vám celý den krouží nad hlavou. Proto mě překvapuje, že není zpracována hluková studie o jaké hlukové zatížení se bude jednat v konkrétní oblasti dotčených obcí. Vary mají  jedno z nejzachovalejších životních prostředí,  takže  titěrný zisk 2,5 milionů je pro vládnoucí koalici v Karlovarském kraji více než život  obyvatel v zasažených oblastech. Komu tedy letecká škola v Karlových Varech prospěje? Obyvatelům - těm evidentně ne, těm to vadí natolik že sepisují  petice a protestují, letišti - mini zisk... vycházi mi z toho jen výrazný zisk pro F AIR... A vzkaz pro pana zaujatého.. třeba takový Franta s Pepou co řídí dospělé letadlo kvůli 200 lidem spálí mezi Prahou a Pařiží cca 5000 litru to teprve  zatěžuje ekosystém...

Odpovědět

RE: lide versus byznys

25.03.2019 v 13:32 Tomas (zaujatý)

Pane Skalský, argument o nárůstu počtu pohybů chápu, ale přeci záleží na tom, jaký provoz to je. Cessny 152 nadělají míň hluku, než sousedova sekačka. Sám bydlím v malé obci kousek od letňanského letiště, což je asi nejrušnější sportovní letiště v ČR. Sousední dálnice dělá víc hluku, stejně ty výše zmíněné sekačky. Jak stojí v článku, je to veřejné letiště, když už ho tam máte, těžko budete někomu zakazovat, aby ho používal. Nemá smysl formulovat problém jako "lidé versus byznys". I za byznysem jsou lidé, tak je to může maximálně být spor určité skupiny lidí s jinou skupinou lidí majících jiné zájmy. Ještě k té spotřebě paliva v obchodní letecké dopravě. Ta činí 3 - 4 litry na pasažéra a 100 km, tedy v zásadě srovnatelné s automobilovou dopravou.

Odpovědět

RE: RE: lide versus byznys

27.03.2019 v 0:58 jan skalsky

pane Tomaši 

to je asi nepochopení... nejde o letište jde o pohyb letadel po Karlovarském kraji... je to  6 letadel po dobu 6 hodin ve vzduchu každý den...  Cesna  má spotřebu  cca 40l/h:  12000 letových hodin x40 litrů to je půl miliónu litrů vypuštěných ročně do ovzduší v  Karlovarském kraji... nevím jestli to to stojí za to, aby jsme vycvičili 60 číňanů a přinesli do kasy KK několik milionů... názory se samozřejmě mohou lišit, ale já si myslím, že je to pro mne jako občana nevýhodné a pro školu FAIR s obratem 80mil ročně, který zde díky své soukromé aktivitě vytvoří, velmi výhodné a omlouvám se, ale argument se sekačkami je opravdu legračně dětský a jelikož zazněl na letišti z úst zástupce FAIR vybízí to k pocitu, jestli zde nepřispíváte za nějakým účelem. ale mohu se mýlit... a to vůbec neřeším akustiský smog jelikož letadlo díky volnému prostoru, ve kterém se pohybuje produkuje až 200 větší zátěž než osobní automobil v krajině, kde je hluk pohlcen překážkami...    s pozdravem Jan Skalský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovědět

RE: RE: RE: lide versus byznys

27.03.2019 v 15:34 Tomas

ne, opravdu nejsem příznivec FAIRU :-) ale příměr se sekačkami se používá docela často. Zkuste se na to podívat z jiné perspektivy. Letiště Václava Havla má ročně cca 155.000 pohybů. Předpokládejme, že na každé přistání nebo vzlet stráví letadlo cca 5 minut v prostoru nad Středočeským krajem/Prahou. Při hodinové spotřebě 2.500 kg/hod (zhruba pro menší letadlo jako je A320) je to ročně 46 milionů litrů. Jasně, je to jen hrubý průměr, nepočítám palivo pro pojíždění, nepočítám s letišti Vodochody a Kbely a už vůbec ne s malým letectvím v Benešově, Roudnici, Letňanech, Kolíně...Číslo, ke kterému jste se dopočítal je MÉNĚ NEŽ JEDNA SETINA množství leteckého paliva, které se ročně spálí nad Středočeským krajem a Prahou. Tak to mi nepřipadá tak strašné. 

Odpovědět

24.03.2019 v 7:07 bob

Prave tady by mal zasahnout nejaky regulator. Souhlasim s nazorem ze letiste tady bylo driv nez ty baraky. Taky kdyz si koupim levny pozemek u nadrazi a postavim barak, tak se nemuzu divit ze tam jezdi vlaky. Tady ale jde vyslovne o "obsazeni" letiste leteckou skolou ktera primarne cvici cinske piloty, protoze v Benesove neni vhodne letiste. Staci se mrknout na LARS, jina skola nema sanci. Cinane sem chodi proto ze je tady extremne levno. Kde je teda ta regulace poplatku? Myslim ze staci zavest pristavaci poplatky "malinko" vyssi, stejne jako to udelalo kuprikladu letiste v Bratislave. Normalni pristani je podstatne levnejsi nezli touch and go a nebo treninkovy let. Na tom se taky muze provozovatel letiste domluvit. Tech par drobnych kraj opravdu nespasi.

Odpovědět

RE:

25.03.2019 v 8:05 Martin

Zajímalo by mě, jak by se asi lidi z okolí tvářili, kdyby po LKKV skočily low-costy a zavedli tam desítky letů děnně dopravními letadly (samozřejmě nereálně aktuálně). Jednou si koupili nebo postavili barák v blízkosti letiště, tak s tím musí přece počítat. Mám dojem, že by se jich letiště vůbec nemuselo ptát a jednat s nimi a prostě zřízení školy povolit. Miluju takový lidi, co si koupí barák u letiště a vadí jim, že si tam dovolí létat nějaká letadla. Koupí su barák u dráhy a vadí jim vlaky, atd...Navíc kde najde letiště jenom tak 2,5 mil. za rok? A to je jenom nájem, nemluvě o přistávacích poplatcích a ostatních službách.

 

 

Odpovědět

Škola

24.03.2019 v 22:57 BAND

Je rozdíl mezi letištěm, které slouží pro přílety a odlety letadel a slouží pro dopravní dostupnost daného místa a letištěm, kde neustále dokola pilují budoucí piloti okruhy a nouzáky a letiště slouží jako základna pro výcvik. V tomto případě se navíc jedná o výcvik cizinců. Podle mého názoru je na masový výcvik Varů škoda.

Odpovědět

Navrhované prostory

25.03.2019 v 2:24 Jára

Prosím autora o informaci kde našel navrhované prostory. Mám za to že jsou přesně v místech kde probíhá akrobacie, to by mohla být překvapivá setkání. Navíc ten severní je často notamován. 

Odpovědět

RE: Navrhované prostory

25.03.2019 v 8:24 autor

Přímo v článku je v textu mezi obrázky okruhů odkaz na prezentaci, ve které jsou navrhované prostory zobrazeny na slidu 24. K tomu dodávám, že se jedná o návrh, nikoliv definitivní variantu. Podle posledních zpráv, které mám k dispozici, má být lokace prostorů ještě upravena.

Odpovědět

vyuziti

25.03.2019 v 15:02 bob

Jine je vyuziti letiste low-costem, kde region vydela na naslednych sluzbach. Takova C-152 opravdu krome hluku nic neprinese. A ten hluk je pri vzletu urcite vetsi a neprijemnejsi nez zminena kosacka. Nemluve o zvysenem riziku mimoradnych udalosti Ja jsem kazdopadne pro, jen jde o to aby z toho mel neco i dotceny kraj, tzn. litejte si kolik chcete ale taky platte. Pak bude na radnich jak ty penize rozdeli. Pokud za danych okolnosti by kraj ziskal 2.5 mega, zvyseni poplatku jednou tolik by pro cinskeho studenta likvidacni nebylo. A 5 mega by uz mohlo byt nekde videt. Regulace nocnich letu a o vikendu by mela byt samozrejmosti. Takze je to jenom veci dohody, nechme se prekvapit.

Odpovědět

využití

25.03.2019 v 21:09 Petr

Dovolím si tvrdit, že představa, že low-cost linky s low cost pasažéry, kteří neupustí chlup navíc, přinesou jednomu z nejdražších regionů v republice peníze je poněkud úsměvná.V nejlepším případě přinesou jen problémy.Taktéž low-cost dopravci nepřínášejí nikomu nic, neboť zpravidla létají jen tam, kde je čeká nějaká více či méně skrytá forma podpory z veřejných peněz, nebo aspoň sleva na poplatcích.Viz. třeba okamžitý odchod WIZZAIR loni z Tuřan, neboť kraj odmítl nadále sypat....Zda LKKV zachrání F-Air si musí vyřešit místní konšelé. Nicméně, a to se týká všech českých regionálních letišť, majitelé a provozovatelé si musí uvědomit, že letiště bez provozu je mrtvé a zbytečné a náklady jdou do desítek milionů ročně. Linky ubývají jak v Ostravě, Tuřanech i Pardubicích, o Varech nemluvě.No a aby těch jobovek nebylo málo, tak mají vlhké sny o regionálním letišti jihočeši v Budějovicích.....to bude teprve jízda....

Odpovědět

Hluk

25.03.2019 v 21:40 Jonatan

Viděl jsem výsledky  měření hluku na malém letisti. Ten hluk žádné normy nepřekračoval. Problém je, že je to:dlooouhé ticho-relativní rachot-dlooouhé ticho.

Kdo bydlí dlouho u dálnice, asi mu už ten hluk ani nepřijde.

Takže problémy s hlukem okolo letišť jsou způsobené slabým provozem.

Je to fakt, jak hospoda na mítince-letiště-ale né aby na něj létala letadla!

Odpovědět

Přidat komentář