Malé zástavbové EFISy: GRT Avionics Mini-X

12.02.2022

Firma GRT Avionics z amerického Wyomingu nabízí relativně širokou škálu avioniky a její EFISy začínají nejmenším Mini-X, který si dnes popíšeme.

Mini-X

Popis přístroje

Přední panel je obdélníkový s rozměrem 110,5 x 100,1 mm a vystupuje 13,6 mm nad přístrojovou desku. Hloubka zastavěné části je 47,6 mm a na panel je uchycen pomocí čtyř šroubů. Úhlopříčka displeje s rozlišením 480 x 272 pixelů má 110 mm (4,3“). Displej je podsvícený s možností regulace intenzity. Na rozdíl od všech ostatních přístrojů popisovaných v tomto seriálu nemá Mini-X „tělo“ přístroje kruhové o průměru 80 mm, a je tak nutné panel pro zástavbu upravit.

Na předním panelu je vpravo umístěn otočný enkodér s možností stisku čtyř tlačítek, jejichž funkce se mění dle textu zobrazeného na displeji nad nimi.

rozměry

Na zadní části jsou vstupy pro Pitotovu trubici, snímač statického tlaku, konektor pro dodávanou anténu GPS, port mini-USB a vstup pro volitelný magnetometr (konektor DB 15). USB port umožňuje import a export letových plánů, ukládání snímků displeje, záznamů letu (CSV soubor s daty ukládanými v nastaveném intervalu) a nahrávaní softwarových aktualizací.

zadní strana

Napájecí napětí přístroje musí být 12 V nebo 28 V s odběrem 0,25 A při 12 V a plném jasu přístroje. Mini-X je vybaven interním magnetometrem. Je také možné připojit magnetometr externí (umožňuje eliminovat případné rušení magnetickým polem v blízkosti přístroje), který pak má nad interním prioritu (interní pak slouží jako záložní).

Mini-X je možno dovybavit měřením úhlu náběhu (AoA). První a spolehlivější možností je vybavení dvouportovou Pitotovou trubicí. Druhou je úhel náběhu vypočítaný z náklonu, pravé vzdušné rychlosti (TAS) a vertikální rychlosti. I když je druhá metoda jednodušší na instalaci (a levnější) není spolehlivý při letu v sestupných nebo vzestupných vzduchových proudech.

Měřitelné limity přístroje jsou následující:

  • úhlová rychlost 250°/s
  • přetížení je 4 G neomezenou dobu a 10 G po dobu 20 sekund. Překročení tohoto limitu znepřesní měření, ale nepoškodí přístroj.
  • Rozsah rychlostí je 48–540 km/h ve standardní verzi nebo 80–965 km/h pro vysokorychlostní provedení
  • Rozsah výšek je od -610 m až do 12 200 metrů (-2 000 až +40 000 stop)
  • Rozsah pracovních teplot je -23 °C až + 65 °C

Primární displej (PFD)

Primární displej zobrazuje všechny základní letové informace, jak je zvykem - podélný a příčný sklon, rychlosti (IAS, GS, TAS), výšku, vertikální rychlost, zatáčkoměr, magnetický kurz nebo traťový směr z GPS, indikátor zrychlení, nastavení QNH. Jednotky rychlostí a výšky jsou samozřejmě nastavitelné. Mini-X standardně zobrazuje syntetický terén – trojrozměrné stínované zobrazení terénu s překážkami, přistávacími drahami a ukazateli otočných bodů.

PFD

Rychlosti

Informace o rychlostech jsou umístěny standardně vlevo.

rychlosti
Nad indikovanou rychlostí (IAS) je zobrazovaná pravá vzdušná rychlost (TAS), pod ní jsou nastavené jednotky rychlosti a pokud je k dispozici signál z GPS, ve spodní části je zobrazena rychlost vůči zemi (GS). Jako bílá šipka ukazující zprava doleva je zobrazován trend rychlosti – odhadovaná hodnota rychlosti za pět vteřin. Barevnost vertikálního pásku stupnice odpovídá zažité praxi: 0 až VS0 – červená, VS0 až VFE – bílá, VS0 až VNO – zelená, VNO až VNE – žlutá, nad VNE – červená.

rychlosti

Nastavitelné jsou tři značky rychlostí VX, VY a VG (best glide – nejlepší klouzavost).

Výšky

Informace vztažené k výšce letadla jsou v pravé části displeje. Obvyklé je zobrazení nadmořské výšky, nastavitelné značky požadované výšky a nastavené hodnoty QNH.

výšky

Za zmínku stojí zbarvení výškové stupnice podle aktuální výšky nad terénem. Pokud je výška větší než 1 000 stop nad překážkami (OROCA – Off-Route Obstacle Clearance Altitude) v nehornatém terénu a 2 000 stop v terénu hornatém, pak je stupnice zbarvena zeleně. Pod tyto hodnoty se zbarví žlutě. Pro požadovanou výšku může být nastavena výstraha, kdy je pilot upozorněn při odchylce větší o určitou hodnotu (typicky 200 stop).

Indikátor vertikální rychlosti

„Vario“ je zobrazeno jako vertikální indikátor s měnící se výškou nalevo od výškové stupnice a jeho stupnice se rozbíhá od pomyslného středu v pravé části obrazovky. Hodnoty na stupnici jsou zobrazeny v tisících stop nebo metrů za minutu. Konkrétní hodnota vertikální rychlosti je zobrazena v horní části stupnice.

vario

Indikátor kurzu / traťového úhlu

Kurzová stupnice na horní hraně displeje pokrývá 70° úhel. Pod ní je výrazná hodnota magnetického kurzu (HDG) nebo traťového kurzu (TRK – vypočítaný z GPS dat) dle nastavení. Dále jsou zobrazeny tři bílé nebo fialové (magenta) symboly. Symboly jsou zobrazeny fialově v případě, že jsou vybrány pro navigaci. Symbol azimutu a kurzu do sebe v případě správného kurzu „zapadají“.

indikátor kurzu

„Kulička“ příčného sklonoměru je umístěna ve spodní části displeje nad GPS CDI ukazatelem. Tento ukazatel zobrazuje směrovou odchylku od trati dle letového plánu. Tato odchylka je indikována svislou fialovou čárkou. Pokud je čárka vlevo od fialového trojúhelníku, požadovaná trať se nachází vlevo od letadla. Orientace trojúhelníku nahoru nebo dolů zobrazuje směr pohybu vůči otočnému bodu (FROM / TO). Název bodu a měřítko odchylky je zobrazeno ve spodní části (zde bod GPS1 a měřítko 1,0 NM).

 sklonoměr

Ukazatel trendu letu

Tento ukazatel, zobrazený jako malá kružnice se třemi čárkami po obvodu zobrazuje projekci, kam se bude letadlo pohybovat v případě nezměněných hodnot sklonů a náklonu a směru a síly větru. Tento indikátor bude „plavat“ po displeji v případě změn sklonů a náklonu. Nejmarkantnější to bude při silném bočním větru nebo neobvyklých změnách sklonu/náklonu. Například při správném přistání s vyloučením bočního větru (krab) kdy „nos“ letadla bude ukazovat nahoru a stranou, ukazatel trendu letu bude promítán přímo na virtuální přistávací dráhu, protože to je směr, kam se letadlo pohybuje.

ukazatel trendu letu

Ukazatel zrychlení (G-Meter)

Ukazatel zrychlení zobrazuje hodnoty měřené interním akcelerometrem. Je zobrazován vpravo od sekce rychlostí. Rozsah maximálních povolených hodnot je zobrazen bílou barvou. Limity G-metru jsou +/- 10G.

G-metr

Zobrazení syntetického terénu (Synthetic Vision – SV)

Zobrazení syntetického terénu je standardní funkcí přístroje. Zobrazuje terén, překážky a přistávací dráhy ve vzdálenosti 10 mil před letadlem. Terén je pilotovi prezentován tak jako při pohledu z okna a mají tak pomoci při snížené viditelnosti. Jako doplnění k normálnímu „zeleno-hnědému“ zobrazení terénu je také k dispozici zobrazení zohledňující výšku letadla nad terénem. Terén v úrovni 500–1 000 stop pod letadlem je zobrazen žlutě, při hodnotě nižší než 500 stop pak červeně. Výrobce přístroje však upozorňuje na skutečnost, že červeně je terén zobrazován i při přistání, což můžou někteří pasažéři nést nelibě.

Synthetic vision

Vysoké překážky jsou zobrazovány buď pouze jako svislé čáry v terénu, případně symbolem věže. Přistávací dráhy jsou zobrazeny jako černé pruhy se středovou čárou a číselným označením dráhy, což napomáhá při identifikaci dráhy na přiblížení obzvláště na letištích s více drahami.

PFDPFD

Otočné body letového plánu jsou nastavitelně zobrazeny jako „balónky“, viditelné od vzdálenosti menší než 30 mil. To pomáhá při letu s boční složkou větru udržovat přímou dráhu letu. Aktivní otočný bod je zobrazen fialově.

Highway In The Sky (HITS)

Volitelně je k dispozici také zobrazení tratě dle letového plánu pomocí fialových obdélníků, které utvářejí virtuální koridor, kterým by mělo letadlo letět. Použitelnost či vhodnost tohoto zobrazení je diskutabilní.

HITS

Zobrazení pohyblivé mapy

Pokud je Mini X vybaven pohyblivou mapou, která je dostupná jako volitelný doplněk (Moving Map / HSI), je k dispozici několik mapových obrazovek včetně zobrazení horizontální situace (HSI) a VOR/LOC navigace (pokud je připojen navigační přijímač). Na každém mapovém zobrazení jsou zobrazeny letiště, prostory a navigační body a topografické prvky (sídla, hlavní cesty, vodstvo, překážky a terén). Pro území Spojených států je k dispozici aktualizovaná 56-denní databáze zdarma, pro naše podmínky je bohužel nutné mít předplacenou službu od firmy Jeppesen.

Mapy jsou k dispozici v zobrazení obloukovém (ARC), vystředěném (CENTER), jako směrový setrvačník (HSI) a jako North-Up.

pohyblivé mapy

Zajímavá je možnost výběru bodů na mapě, kdy otáčením enkodéru kurzor „přeskakuje“ mezi zobrazenými navigačními body a po potvrzení je pak daný bod vybrán jako příští otočný bod.

pohyblivé mapy

Plánování letu a navigace

Pro navigaci jsou k dispozici různé možnosti. Prvním jke klasické direct-to zadáním požadovaného otočného bodu To je možné provést buď pomocí funkce nalezení nejbližších navigačních bodů nebo zadáním názvu navigačního bodu (písmeno po písmenu pomocí rotačního enkodéru). Druhou možnosti je zadání sekvence odočných bodů přímo do přístroje. Třetí cestou je import GPX souboru přes USB port. Všechny tyto možnosti jsou nazývány v dokumentaci jako interní. Čtvrtou variantou, externí, je příjem dat z připojeného GPS přijímače (IFly 720, Garmin Aera apod.) Externí plán nemůže být samozřejmě upraven v Mini X. Může být ale z přijímače zkopírován a pak je považován za interní a lze jej upravit.

nearest airports

Syntetické přiblížení

Tato funkce je zde uvedena spíše jako zajímavost beze snahy hodnotit její užitečnost. Za splnění určitých podmínek (mezi nimi je, aby bylo letiště uvedeno v navigační databázi,  AHRS a GPS data musí být k dispozici a přistroj musí být připojen k IFR GPS navigaci) přistroj nabízí zobrazení syntetického přiblížení již výše popsanou formou (HITS)

syntetické přiblížení

O využitelnosti může něco napovědět poznámka výrobce v dokumentaci, kde udává, že „Funkce syntetického přiblížení využívá necertifikovaného GPS přijímače a VFR navigační databáze, která nemusí být přesná.“

Sledování motoru

Po připojení jednotky GRT Avionics EIS Engine Monitor je možné pomocí Mini X sledovat velké množstváí informací o motoru včetně sledování teplot hlav válců a výstupních plynu a také statistiku chodu motoru a nastavení výstrah při určitých hodnotách. Tato část je ale poměrně obsáhlá a překračuje rozsah tohoto článku.

engine monitor

Návod

Návod k jednotce je podrobný a to včetně instalační a kalibrační fáze. Text je velmi přehledný a detailní a snadno pochopitelný, s velkým množstvím obrazových informací, které pochopení usnadňují. A i když je poměrně obsáhlý, přesto nepůsobí nepřehledným dojmem.

Závěr

Mini X není z nenovějších a je u něj zcela zřejmá orientace na severoamerický trh. Na jednom evropském e-shopu je k dispozici za 1 755 Eur bez DPH, což z něj rozhodně favorita většiny výběrů nedělá, přesto jsme jej zařadili, protože disponuje zajímavými funkcemi a pomůže k získání získaní uceleného přehledu o možnostech podobných zařízení.

Mohlo by vás zajímat

Přemysl Truksa

Autor se živí jako vývojář programového vybavení pro zkušebny vozidel a motorů. Jeho koníčkem jsou věškeré létající aparáty těžší vzduchu a je šťastným držitelem licence PPL.


Témata

Přístroje


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář