Malé zástavbové EFISy: Garmin G5

03.05.2022

Dnes jsme se dostali na pomyslné rozhraní mezi certifikovanými a necertifikovanými přístroji. Garmin G5, který je pravděpodobně nejen v České republice nejrozšířenější z malých EFISů, je dodáván tzv. s papírem i bez.

EFIS G5

Popis přístroje

Přední panel je obdélníkový s rozměrem 87 x 91,5 mm a vystupuje 17 mm nad přístrojovou desku. Hloubka zastavěné části včetně baterie je 77 mm a na panel je uchycen pomocí šroubů ze zadní strany přístrojové desky. Úhlopříčka displeje s rozlišením 320 x 240 pixelů má 89 mm (3,5“) a šířka jednoho pixelu je pak 0,222 mm. Displej je podsvícený s možností regulace intenzity. I když je hloubka jen 77 mm, je vzhledem ke kabeláži třeba počítat s nutným prostorem 128 mm.

Na předním panelu vlevo je tlačítko zapnutí/vypnutí přístroje, uprostřed je slot pro SD kartu. Vpravo najdeme otočný enkodér s možností stisku tlačítka. Pomocí SD karty lze stahovat záznamy letů nebo aktualizovat firmware jednotky. Mezi vypínacím tlačítkem a slotem SD karty je umístěno čidlo vnějšího osvětlení, které slouží pro nastavení jasu displeje v automatickém módu.

Na zadní části jsou vstupy pro Pitotovu trubici a snímač statického tlaku, BNC konektor GPS antény a 9pinový konektor D-Sub CANON (napájení, RS232 a CAN Bus). Požadované napájení je 14 V (0,25 A) nebo 28 V (0,125 A).

EFIS G5

Přístroj je možné použít jako samostatný primární displej (PFD) nebo směrový setrvačník (HSI), případně jako záložní přístroj pro Garmin G3X. V případě ztráty palubního napětí je záložní baterie schopná poskytovat napájení po dobu až čtyř hodin. Sklon a náklon letadla se vypočítává z hodnot vestavěných akcelerometrů. Magnetický kurz je k dispozici v případě, že je G5 doplněn magnetometrem GMU 11, anebo pokud slouží jako záložní jednotka pro G3X a čerpá data z jednotky ADAHRS. Pokud tato data k dispozici nejsou, jednotka zobrazuje výhradně traťový kurz určený na základě dat z GPS. Přístroj koriguje hodnotu magnetické deklinace s využitím hodnot databáze magnetického pole. Tato databáze je založena na matematickém modelu IGRF (International Geomagnetic Reference Field) a je aktualizována jednou za pět let společně s aktualizací firmware.

„Gé-pětka“ má dvě základní zobrazení: PFD a HSI. Pokud to není zakázáno v nastavení přístroje (například pokud jsou nainstalovány dvě jednotky), je možné se mezi nimi přepínat pomocí otočného enkodéru.

Primární displej (PFD)

Zobrazeny jsou základní letové informace jako podélný a příčný sklon, rychlosti (IAS, GS, TAS), výška, vertikální rychlost, zatáčkoměr, magnetický kurz nebo traťový směr z GPS, nastavení QNH. Dále je zobrazena vnější teplota, stav GPS přijímače, vybraný navigační bod a stav záložní baterie.

EFIS G5

Rozložení informací stejně jako barevné provedení je standardní. Náklony jsou zobrazeny na umělém horizontu. Ve spodní části je „kulička“ relativního příčného sklonoměru. Nad ní je CDI indikátor, který zobrazuje směr ke zvolenému navigačnímu bodu. Rozlišení stupnice pro CDI je nastavitelné. Na levé straně je zobrazen sloupec indikované vzdušné rychlosti (IAS). Rychlost je zobrazena jak na posuvné stupnici, tak i přesným údajem v jejím středu. Zároveň je vlevo vedle stupnice zobrazen barevně kódovaný pásek operačních rychlostí. V levém spodním rohu je zobrazena rychlost GS a nad ní je zobrazena nastavená jednotka rychlostí, kterou je možno nastavit na kts, km/h nebo mph.

Uprostřed je fialovým proužkem znázorněn trend rychlosti za šest sekund (v případě stejného zrychlení). Lze také nastavit referenční rychlosti VNE, VNO, VSO, VS1, VFE, VA, VX, VY, VYSE, VG, a VR.

EFIS G5

Nastavené rychlosti se pak zobrazují modře na pravé straně vertikálního indikátoru. Měření rychlosti začíná na 30 uzlech s tím, že v každý moment je zobrazen rozsah 60 uzlů.

Rozteč značek na umělém horizontu je možné nastavit stejně jako zobrazení Flight Directoru (ten je dostupný pouze s připojenou navigační jednotkou). Zároveň je možno nastavit, zda bude fixována značka Ground Pointer (více používaný), nebo Sky Pointer. Je to sice nepatrná změna, ale pro některé piloty může být užitečná. Indikátory standardní zatáčky jsou provedeny jako zelené trojúhelníčky a jsou volitelně zobrazitelné.

EFIS G5
Zobrazení Flight Directoru: vlevo mód Single Cue, vpravo Dual Cue
EFIS G5
Vlevo nastavení Ground Pointer, vpravo Sky Pointer

Informace o vertikální poloze letadla jsou v pravé části PFD. Nadmořská výška je opět zobrazena jak na posuvné stupnici, tak i přesným údajem v její středu. Jednotky výšky je možné nastavit na metry, nebo stopy. Pokud je nastavena zvolená výška, zobrazuje se v pravé horní části spolu se zkratkou zvolené jednotky (ft, m).

Indikace vertikální rychlosti je zobrazena jako fialový svislý indikátor na stupnici úplně vpravo. Je možné nastavit zobrazení rozsahu vertikálních rychlost ± 1 500 fpm, ± 2 000 fpm, nebo ± 3 000 fpm. Aktuální nastavení QNH je ve spodní části výškové stupnice a dle nastavení je zobrazena buď v hektopascalech (hPa), milibarech, nebo v milimetrech rtuťového sloupce (inHg).

EFIS G5

Přístroj poskytuje pilotovi varování dosažené výšky. Pokud je dosažena výška 1 000 nebo 200 stop od nastavené výšky, hodnota nastavené výšky bliká po dobu pěti sekund. Pokud pak pilot „vypadne“ z rozsahu ± 200 stop, hodnota nastavené výšky zežloutne (viz první video v článku).

Pokud je připojena baterie, je zobrazován její stav společně s odhadovaným časem zbývajícím do vybití baterie.

EFIS G5

Horní část displeje je vyhrazena pro informace o horizontální poloze. Číselná hodnota aktuálního kurzu je zobrazena na horizontálně posuvném kompasu. Zobrazený kurz je buď magnetický (HDG – musí být připojen magnetometr), nebo se jedná o traťový úhel (TRK) určený z GPS. Podle typu zobrazované informace je také zobrazena značka zvoleného kurzu – modrozelená, pokud se jedná o kurz (HDG) a fialová, pokud jde o traťový úhel (TRK).

Zajímavostí je nastavení zobrazení kompasu na číselný (NUMERIC), smíšený (hlavní směry N, E, S, W jsou zobrazeny písmeny, zbytek číselně) a CARDINAL (zobrazuje textem 12 hlavních a vedlejších směrů – N, NNE, ENE, E, ESE, SSE, S, SSW, WSW, W, WNW, a NNW). Značka zadaného kurzu (Heading Bug) je zobrazena žlutě, pokud je v „zorném poli“ kompasu a fialově, pokud je mimo. Malý „obrácený“ fialový trojúhelník ukazuje traťový směr určený z GPS. V případě, že je připojena senzorová jednotka AHRS, je pod kompasem zobrazen zatáčkoměr jako rozšiřující se fialový proužek s indikací standardní zatáčky.

PFD má také tři tzv. informační oblasti. První z nich je vlevo nahoře, nad IAS. Zobrazuje stav GPS přijímače, venkovní teplotu, úroveň napájecího napětí a na posledním řádku je zvolený navigační bod.

Druhá je umístěna pod IAS a zobrazuje časovač, který je nastavitelný v rychlém menu, na druhém řádku je zobrazen letový čas a na posledním pak lokální čas.

Třetí oblast je umístěna pod zobrazením nadmořské výšky a na prvním řádku udává hodnotu CO (v jednotkách ppm), na druhém hustotní výšku a konečně na třetím jsou zobrazena „géčka“.

Zmiňované rychlé menu se aktivuje stiskem tlačítka na rotačním enkodéru a výběr požadované volby pak jeho otočením a opětným stiskem.

EFIS G5

Pokud je aktivní ukazatel směrové odchylky (CDI), je zobrazen nad „kuličkou“. Zatáčkoměr je umístěn pod kuličkou sklonoměru a je zobrazen jako fialový horizontální indikátor (viz video na konci článku).

Pokud software přístroje vyhodnotí stav přístroje nebo hodnoty vstupů jako potenciálně rizikové, zobrazí se na displeji v levé spodní části ikona vykřičníku a zpráva pak může být přečtena po stisku enkodéru a zobrazení zprávy přes menu. Celkem je k dispozici více jak 20 různých hlášení.

EFIS G5EFIS G5

Zobrazení horizontální situace HSI

Vzhled obrazovky HSI je velmi závislý na zdroji navigačních dat a jejím nastavení. V základní verzi, bez připojení k navigaci, je tato stránka vzhledem k ostatním popisovaným přístrojům nečekaným zklamáním – zobrazuje pouze kompasovou růžici, značku nastaveného kurzu a údaj o aktuálním traťovém úhlu (viz první video na konci článku).

EFIS G5

Kompasová růžice znázorňuje písmeny čtyři hlavní směry a číselně osm směrů vedlejších. Pokud má G5 k dispozici data z magnetometru.

Pokud je připojen magnetometr, hodnota v horní části zobrazuje kurz a traťový úhel z dat GPS je zobrazen přerušovanou čárou s fialovým kosočtvercem na obvodu kompasu a vlevo nahoře je také zobrazen směr a síla větru.

Ukazatel kurzu k navigačnímu bodu (Bearing Pointer) může být zobrazen pro NAV (VOR), pokud je G5 připojen ke zdroji těchto dat, nebo pro GPS body. Je zobrazen modrozelenou barvou (cyan) a nikdy není vykreslen nad ukazatel CDI a je od něj logicky oddělen bílým tenkým kruhem (ten je zobrazen, i když není bearing pointer zobrazen kvůli nedostupnosti dat a signalizuje tak aktivaci Bearing Pointeru).

Ukazatel směrové odchylky (CDI) je zobrazen fialovou šipkou zobrazující kurz k vybranému bodu, v jehož střední části je břevno odchylky od plánované trati. Bearing Pointer i CDI jsou zobrazeny pouze pokud je připojená navigační jednotka (nejlevnější variantou se zdá být připojení přenosné navigace Garmin aera 660 v ceně okolo 21 400 Kč vč. DPH). Hodnota zvoleného kurzu je zobrazena vpravo dole. Podle typu zobrazované informace je také zobrazena značka zvoleného kurzu – modrozelená, pokud se jedná o kurz (HDG) a fialová, pokud jde o traťový úhel (TRK).

Certifikovaná verze

Rozdíly mezi certifikovanou a necertifikovanou se zdají být spíše kosmetické a rozdíly uváděné na různých fórech jsou spíše rozdíly mezi jednotlivými updaty softwaru přístroje než reálnými rozdíly.

Poznámka autora: Neměl jsem ale možnost vyzkoušet certifikovanou verzi, takže jsem vycházel pouze z manuálů obou verzí a bohužel zatím nemohl své tvrzení ověřit. Jakmile se mi možnost naskytne, ověřím a případně požádám redakci o dodatečnou úpravu článku.

Návod

Byť je návod velmi obsáhlý, je poněkud nepřehledně strukturován a některé informace je tak třeba získat na více místech návodu. Zároveň je poměrně nejednoznačný v tom, jaká funkce je dostupná s jakou konfigurací (odtud pramení ono zklamání ze zobrazení HSI). Je tedy nutné počítat s tím, že informace uživatel nakonec nalezne všechny, nicméně tato cesta není často přímočará.

Závěr

Jak už bylo zmíněno, navzdory očekávání tento přístroj nenabízí ve srovnání s ostatními popisovanými mnoho. Co však může být rozhodující pro většinu potenciálních zákazníků, je značka výrobce a tím i předpokládaná kvalita provedení a podpora. V každém případě se určitě vyplatí co nejčastěji aktualizovat firmware jednotky (poslední update je verze 8.00 z prosince 2021).

V době psaní článku byla jeho cena bez záložní baterie lehce přes 38 300 Kč. Jednotka magnetometru GMU 11 stojí 10 300 Kč. Certifikovaná verze nabízená jako PFD stojí 66 500 Kč a verze s jednotkou magnetometru GMU 11, nabízena jako HSI, pak 75 500 Kč. Všechny uváděné ceny jsou včetně DPH.

Videa

Video základní jednotky bez připojeného magnetometru nebo navigace:

Pěkně zpracované přehledové video:

Podrobně zpracovaná recenze:

Mohlo by vás zajímat

Přemysl Truksa

Autor se živí jako vývojář programového vybavení pro zkušebny vozidel a motorů. Jeho koníčkem jsou věškeré létající aparáty těžší vzduchu a je šťastným držitelem licence PPL.


Témata

Přístroje


Zkušenosti a doplnění našich čtenářů

Přidat komentář